Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Fotografie částí Miličína:


Obec Miličín - základní statistické údaje

Základní údaje:
Zdroj: http://mesta.obce.cz

Počet částí: 9
Katastrální výměra: 2572 ha
Počet obyvatel: 928
Z toho v produkt. věku: 545
Průměrný věk: 37,7
Pošta: Ano
Škola: Ano
Zdravotnické zařízení: Ano
Policie: Ne
Kanalizace (ČOV): Ano
Vodovod: Ano
Plynofikace: Ne


Městká a obecní statistika:
Zdroj: Český statistický úřad


Doprava (údaje roku 2004)
Zastávka dálkové linky Ano
Zastávka linky místního významu Ano

Druhy pozemků (údaje roku 2004)
Celková výměra pozemku (ha) 2572.1715
Orná půda (ha) 1567.0488
Chmelnice (ha) 0.0000
Vinice (ha) 0.0000
Zahrady (ha) 36.6569
Ovocné sady (ha) 4.9286
Trvalé trávní porosty (ha) 328.6562
Zemědělská půda (ha) 1937.2905
Lesní půda (ha) 431.0540
Vodní plochy (ha) 24.1713
Zastavěné plochy (ha) 34.1273
Ostatní plochy (ha) 145.5284

Hospodářská činnost (údaje roku 2004)
Počet podnikatelských subjektů celkem 229
Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 35
Průmysl - počet podnikatelských subjektů 43
Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 38
Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 1
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů 72
Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 17
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 5
Školství a zdravotnictví - počet subjektů 4
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 14
Státní organizace - počet subjektů 1
Akciové společnosti - počet subjektů 1
Obchodní společnosti - počet subjektů 9
Družstevní organizace - počet subjektů 1
Peněžní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 170
Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 26
Svobodná povolání - počet subjektů 6
Ostatní právní formy - počet subjektů 13

Kultura (údaje roku 2004)
Veřejná knihovna vč. poboček 1
Kulturní zařízení ostatní 1
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1

Obecná charakteristika (údaje roku 2004)
První písemná zpráva (rok) 1284
Nadmořská výška (m n.m.) 617
Katastrální plocha (ha) 2572
Počet katastrů 5
Počet územně technických jednotek 5
Počet částí obce 9

Obyvatelstvo (údaje roku 2004)
Živě narození celkem 11
Muži (z narození celkem) 7
Ženy (z narození celkem) 4
Zemřelí celkem 8
Muži (ze zemřelí celkem) 3
Ženy (ze zemřelí celkem) 5
Přirozený přírůstek celkem 3
Muži (z přirozeného přírůstku celkem) 4
Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) -1
Přistěhovalí celkem 6
Muži (z přistěhovalí celkem) 3
Ženy (z přistěhovalí celkem) 3
Vystěhovalí celkem 19
Muži (z vystěhovalí celkem) 9
Ženy (z vystěhovalí celkem) 10
Saldo migrace celkem -13
Muži (ze salda migrace celkem) -6
Ženy (ze salda migrace celkem) -7
Přírůstek/úbytek celkem -10
Muži (z přírůstek/úbytek celkem) -2
Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) -8
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 870
Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 416
Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 454
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 114
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 289
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 285
Střední stav obyvatel (k 1.7.) 883
Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 418
Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 465

Školství (údaje roku 2004)
Mateřská škola 1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 1

Sport (údaje roku 2004)
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1
Tělocvičny (vč. školních) 1

Technická vybavenost (údaje roku 2004)
Pošta - počet 1
Veřejný vodovod ANO
Kanalizace bez napojení na ČOV ANO
Hasičský záchranný sbor NE
Sbor dobrovolných hasičů obce ANO
Požární nádrž ANO
Požární hydrant ANO

Zdravotnictví (údaje roku 2004)
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 1


Sčítaní lidu, domů a bytů 2001:
Zdroj: Český statistický úřad


1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  904
z toho ženy  471
Muži svobodní  185
ženatí  225
rozvedení  12
ovdovělí  10
nezjištěno  1
Ženy svobodné  158
vdané  218
rozvedené  17
ovdovělé  78
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  904
v tom ve věku 0-4  31
5-14  103
15-19  71
20-29  159
30-39  99
40-49  140
50-59  120
60-64  41
65-74  78
75+nezj.  62

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  770
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  3
základní vč. neukončeného  215
vyučení a stř. odborné bez mat.  383
úplné střední s maturitou  137
vyšší odborné a nástavbové  10
vysokoškolské  20
nezjištěné vzdělání  2

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  904
z toho
národnost
česká  894
moravská  0
slezská  0
slovenská  4
romská  0
polská  1
německá  0
ukrajinská  4
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  904
Věřící  506
z toho církev římskokatolická  447
církev českosl. husitská  26
českobratrská církev evangel.  0
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  302
Nezjištěné vyznání  96

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  904
Ekonomicky aktivní celkem  451
v tom zaměstnaní  442
z toho pracuj. důchodci  11
ženy na mat. dov.  7
nezaměstnaní  9
Ekonomicky neaktivní celkem  452
z toho nepracuj. důchodci  232
žáci, studenti, učni  158
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  1

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  904
Ekonomicky aktivní celkem  451
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  54
průmysl  136
stavebnictví  57
obchod,opravy motor. vozidel  57
doprava, pošty a telekomunikace  38
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  14
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  43

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  391
z toho v rámci obce  153
v rámci okresu  124
v rámci kraje  4
do jiného kraje  102
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  177
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  44

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  320
v tom s 1 HD  300
se 2+ HD  20
Hospodařící domácnosti  340
v tom s 1 CD  333
se 2+ CD  7
Cenzové domácnosti  347
v tom úplné rodiny  212
z toho se závisl. dětmi  98
neúplné rodiny  40
z toho se závisl. dětmi  18
nerodinné domácnosti  6
domácnosti jednotlivců  89

10. Domovní fond
Domy úhrnem  463
z toho domy obydlené  272
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  262
bytové domy   7
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  264
obce, státu  2
SBD  0
domy
postavené
do 1919  64
1920-1945  20
1946-1980  119
1981-2001  67

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  272
z toho
podle
podlaží
1-2  267
3-4  3
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  42
vodovodem  265
plynem  11
ústředním topením  160

12. Bytový fond
Byty úhrnem  532
v tom byty obydlené  320
z toho v rodin. domech  288
v bytov. domech  29
byty neobydlené v obydl. domech  20
byty neobydlené v neobydl.domech  192
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  16
slouží k rekreaci  151

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  320
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  235
v osobním vlastnictví  3
nájemní  29
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  27
2 místnosti  84
3 místnosti  108
4 místnosti  49
5+ místností  48

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  320
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  6
vodovod v bytě  311
vlastní splachov.záchod  285
vlastní koupelna, sprchový kout  295
ústřední topení  191
etážové topení  30
průměrný
počet
osob na byt  2,83
osob na obytnou místnost 8+m2  0,93
obytné plochy na byt  58,5
obytné plochy na osobu  20,45
obytných místn. na byt  3,06