Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Libuše Mácová: Zemřel Richard Hrdlička

[Jihočeský sborník historický, r. 36 (1967), s. 226 - 232]

22. června 1967 byl zaskočen smrtí historik táborského kraje Richard Hrdlička. Úmyslně jsem použila slova zaskočen, protože tento člověk železné vůle a železného zdraví ve svých 99 letech na smrt vůbec nepomyslel.

Narodil se 10. dubna 1868 v Mladé Vožici jako syn denního písaře u okresního soudu, ale již v roce 1878 se přestěhoval do Tábora, kde žil až do své smrti. Ve škole projevil nadání, ale pro nepříznivé poměry nemohl dokončit studium na táborském reálném gymnasiu. Vyučil se knihtiskařství, pracoval ve známé Frankově tiskárně (v roce 1909 podnikl cestu po Německu, kde navštívil řadu grafických závodů) a později se stal úředníkem táborské spořitelny, kde dosáhl významného postavení.

Již v devatenácti letech počal uveřejňovat drobné literární práce. Jako samouk si osvojil několik jazyků, hlavně slovanských, a uveřejnil přes 20 překladů z ruštiny, k 70 ze srbštiny, asi 40 z chorvatštiny, přes 40 z bulharštiny a několik z němčiny a maďarštiny. Drobné překlady vycházely v nejrůznějších časopisech (převážně před rokem 1913). Samostatně vyšly tiskem překlady většího rozsahu: Danilo Medič, V ruském táboře 1877—1878, Tábor 1911; Bronislav Nušič, Povídky desátníka z války srbsko-bulharské, Tábor 1907; Žerty a příhody Nasredina Chodži, Tábor 1913.

V roce 1908 počal vydávat hasičský časopis Oheň a světlo a od r. 1920 do r. 1937 vydával vlastním nákladem Staré a nové letopisy táborské (vyšlo 29 sešitů), v nichž otiskoval vlastní i cizí práce (Aug. Sedláčka, Rom. Cikharta, K. Thira, Jos. Švehly, Frant. Teplého, F. D. Zenkla) a které byly jeho největší vydavatelskou činnosti. Sám v nich otiskl kromě drobných příspěvků obsáhlou rodopisnou studii Hubatiové z Kotnova, dále Počátky národní hudby jihoslo-vanské, Žižkovi jmenovci či potomci, K dějinám těžby hor na Táborsku a Vo-žicku, K dějinám kostela v Klokotech, Kočující divadelní společnosti v kraji táborském v 1. 1788—1830 a 1831—1851, Loutkáři a různí jiní kočovní umělci v kraji táborském v 1. 1788—1830 a 1831—1851. Vlastním nákladem vydal a sám vytiskl svou práci Srovnávací přehled některých výrazů z oboru knihtisku ve všech nářečích slovanských, Tábor 1911 a Kalendářík naší mládeže 1906-7.

V jeho drobné tvorbě střídala beletrie články z historie, odborné stati z oboru knihtiskařského (asi 20) a ze spořitelnictví, které uveřejňoval v různých odborných a krajinských listech, památnících a podobně. Kromě časopisů, s jejichž názvy se setkáme v následující bibliografii jeho kulturně historicky nejzajímavějších článků, přispíval do dalších listů, jako byly Buditel, Hlasy z Pod-řipska, Hlasy z Pošumaví, Humoristické listy, Kodym, Lesní stráž, Národní politika, Naše domácnost, Písecké listy, Rozmarův Lesnický týdeník, Typografia, V boj, Veleslavín, Z lesů a luhů, Svobodné Slovo, Práce, Lidová demokracie, Vosa.

Z jeho všestranných zájmů se postupně dostalo na první místo historicko-vlastivědné bádání, ve kterém se zaměřil hlavně na Táborsko a rodné Vožicko.


Přehled prací a článků vztahujících se k Táborsku

 • Hubatiové z Kotnova. Staré a nové letopisy táborské (dále SNLT) 1927—1933, ses. 14—28,1937, ses. 29
 • Počátky národní hudby jihoslovanské. (Příspěvek na třicetiletou památku založení tamburašského sboru.) SNLT 1925—1927, ses. 10—13.
 • Táborské rakařky. SNLT 1927, ses. 13 a Palcát V (1963), č. 51.
 • Tábor a Jindřichův Hradec. SNLT 1925, ses. 10.
 • Péče o mládež v Táboře v dobách minulých. Nový směr XV (1934), č. 45.
 • Policejní stráž v Táboře od r. 1788. Tábor LXVIII (1934), č. 49—50.
 • K vyhynulým řemeslům v Táboře. SNLT 1931, ses. 22.

str. 227

 • Hřbitovem. (O zaniklém koželužství v Táboře). Nový směr V (VIII) (1927), č. 17.
 • Výuční list řemesla kolářského z r. 1574. SNLT 1927, seš. 13.
 • Vojsko do Tábora. SNLT 1932, seš. 26.
 • První Prušáci v Táboře před 70 lety. Český jih LXIV (1936), č. 36.
 • O táborských silvestrovských listech. Táborský kulturní kalendář (dále TKK) 1959, č. 1.
 • Pravdu sobě mluvme. (O listu Vosa). Český jih LXVI (1938), č. 28.
 • Dráha Tábor—Kutná Hora. Tábor LXIX (1935), č. 1.
 • Z počátků Stenografického spolku v Táboře. Tábor LXXII (1938), č. 45.
 • Gardisté a ostrostřelci. SNLT 1929, seš. 19.
 • Táborský Sokol. SNLT 1937, seš. 29.
 • Jak se Tábor mění (stavební úpravy). SNLT 1921, seš. 7, 1924, seš. 9, 1925, seš. 10,1927, seš. 12, 1929, seš. 19,1930, seš. 20.
 • Stodoly. (Na rozloučenou s poslední stodolou v Táboře). Nový směr V (VIII), 1927, č. 16.
 • Židovský špitál v Táboře. SNLT 1931, seš. 23.
 • Starý židovský hřbitov táborský. SNLT 1931, č. 23.
 • Kotnov hrad. SNLT 1926, seš. 11, 1928, seš. 17, 1932, seš. 25, 1925, seš. 10, 1927, seš. 12.
 • Rodný dům Jana Táborského z Klokotské Hory. SNLT 1920, seš. 4.
 • Trochu historie, trochu fantasie. (Dům čp. 167.) SNLT 1924, seš. 9.
 • Grandhotel před 350 lety. SNLT 1929, seš. 11.
 • O táborské divadelní budově. SNLT 1937, seš. 29.
 • Předhistorie divadelní budovy. Tábor LXXI (1937), č. 46.
 • Táborská nemocnice. SNLT 1937, seš. 29.
 • Naše staré památky. Zpráva. Český jih. XLVII (1919), č. 29.
 • Místopisné záhady. Český jih LXIV (1936), č. 33.
 • Zbořené domy táborské. Český jih LXVI (1938), č. 17.
 • Táborské stavební zajímavosti. Jihočeský sborník historický (dále JSH), XIX (1950), str. 25.
 • Mizející památky táborské. JSH XIX (1950), str. 28.
 • Vzácná památka. (Bašta). SNLT 1920, seš. 3.
 • Poslední zbytky opevněni. SNLT 1920, seš. 3.
 • Zajímavá historická památka. Čp. 15. TKK 1964, č. 11.
 • Starobylý hostinec „U Živnůstků" na náměstí. SNLT 1921, seš. 7.
 • Kaštany u děkanského kostela v Táboře. Tábor LXXIII (1939), č. 25.
 • Šibenice na křižovatce. Český jih LXVIII (1940), č. 50.
 • Na táborském rynku roku 1549. Střed XVI (1937), č. 2.
 • Sgrafitové ozdoby na domě čp. 209. SNLT 1921, seš. 5.
 • Sgrafitové ozdoby na domě čp. 56. SNLT 1924, seš. 9.
 • K objevu starobylých maleb v Táboře. JSH XXV (1956), str. 119.
 • Objev starých freskových maleb v Táboře. JSH XX (1951), str. 79.
 • Fresková malba na domě čp. 16. TKK 1965, č. 1.
 • Císařský orel na táborské věži. Nový směr V (VIII), (1927), č. 35.
 • Zapomenutý náhrobník. SNLT 1928, seš. 17.
 • Záhadný erb na starobylých dveřích domu čp. 155. SNLT 1926, seš. 11 a 1927, seš. 13.
 • Nápisy na radničním paláci. SNLT 1924, seš. 9.
 • Kamenné portály. SNLT 1924, seš. 9.
 • Kamenná ozdoba na domě čp. 278 v Táboře. SNLT 1927, seš. 12.
 • Táborské domovní patníky. SNLT 1924, seš. 9.
 • K historii rybníka Jordánu. SNLT 1937, seš. 29.
 • Vypuštění rybníka Jordánu r. 1830. SNLT 1931, seš. 23.
 • Samota Zavadilka u Tábora. SNLT 1926, seš. 11.
 • K historii táborských sklepů. JSH XVI (1947), str. 75.
 • O tajných chodbách podzemních v Táboře. SNLT 1920, č. 2.
 • Z tajností táborského podzemí. Český jih LXVI (1938), č. 33.
 • Dlažba a kanalisace v Táboře. Střed XV (1936), č. 26, XVI (1937), č. 1.

str. 228

 • K jubileu města Tábora. (Výzva k zachování starých stavebních památek.) List I (1919).
 • K jubileu 1920. (O úpravě vzhledu města.) Český jih XLVII (1919), č. 30.
 • Nové jubileum Tábora. SNLT 1921, seš. 6.
 • V Táboře před 400 lety. SNL1 1937, seš. 29.
 • V Táboře před 100 lety. SNLT 1937, seš. 29.
 • Štola Marie Pomocné pod hrází rybníka Jordánu. Tábor LXIV (1930), č. 31,
 • Horecké šachty. Tábor LXI (1931), č. 49.
 • Zánik stříbrných dolů na Horkách. Český jih LXIV (1938), č. 33.
 • Pracovní poměry horníků před 100 lety. JSH XXIV (1955), str. 39.
 • Nové zvony v Táboře. SNLT 1928, seš. 17.
 • Táborské varhany. SNLT 1937, seš. 29.
 • Staré mýto. SNLT 1927, seš. 42.
 • Nejvyšší zemské úřady ubytovány v Táboře. SNLT 1930, seš. 21.
 • Nález kostry a stříbrného peníze z r. 1627 v Táboře. Nový směr XVI (1935), č. 5 (Příloha Mladé Československo I, č. 5).
 • Historický nález v Táboře (nalezení kostry při stavbě divadla). Náš kraj XIX (1937), č. 31.
 • Zajímavý archeologický nález (Tábor). JSH XIX (1950), str. 26.
 • Nález pokladu u Choustníku. SNLT 1921, seš. 7.
 • Archeologické nálezy. SNLT 1921, seš. 7, 1925, seš. 10.
 • Zajímavý archeologický nález u čp. 141. Tábor LXXII (1938), č. 15.
 • Opět starobylý nález v Táboře. Tábor LXXII (1938), č. 16—17.
 • Soukeník statkářem. (Jiří Kučera z Tábora). JSH XIX (1950), str. 27.
 • Zprávy o Táborácích v Americe, český jih LXVI (1938), č. 29.
 • Vznešení pobertové. Český jih LXV (1937), č. 25.
 • Poslední táborský mistr popravčí. Náš kraj XXVI (1944), č. 46, 47.
 • Potrestaný biřic. Tábor LXIX (1935), č. 48.
 • Táborský účastník bitvy u Moháče. SNLT 1926, seš. 11.
 • Zápis proti Janu Budínovi. SNLT 1929, seš. 19.
 • Kouzla a čáry k podvozování ženského pohlaví. SNLT 1929, seš. 19.
 • Dopis táborského studenta z Prahy 1714. SNLT 1930, seš. 21.
 • Dopisy rodiny Rychlíkovy v Táboře (18. stol.). SNLT 1930, seš. 21, 1931, seš. 22—23,1932, seš. 25.
 • Udatný rytíř Sádlo. SNLT 1932, seš. 26.
 • Obecní trampoty. SNLT 1937, seš. 29.
 • Pokání opilcovo. SNLT 1930, seš. 21.
 • Zápis smlouvy mezi soukeníky a Petrem mlynářem a jeho syny o válení postavův. SNLT 1929, seš. 18.
 • Jak vítali v Táboře císaře Františka II. roku 1810. SNLT 1922, seš. 7.
 • Dobrý řád a obyčej z r. 1516. SNLT 1931, seš. 23.
 • Kavkazští kozáci v Táboře. Nový směr V (VIII), 1927, č. 44.
 • O peněžních poměrech v Táboře v minulosti. Výroční zpráva táb. měst. spořitelny za rok 1931.
 • K dějinám kostela v Klokotech. SNLT 1937, seš. 29.
 • K dějinám kostela v Klokotech. Čas. spol. přátel starožit. XLVI (1938), str. 244.
 • O původu názvu Klokoty, český jih XXXIX (1911), č. 24, 25.
 • Mlýn Vendelákův pod Klokoty. Střed XV (1936), č. 25.
 • Žižkovi jmenovci či potomci? SNLT 1923—1924, seš. 8—9.
 • Zapomenutý ctitel Husův. SNLT 1925, seš. 10, Český jih LI (1923), č. 27.
 • Nová dosud neznámá podoba Žižkova. SNLT 1924, seš. 9.
 • O vousy. (Podoba Husova a Gutenbergova). SNLT 1932, seš. 26.
 • Prsten pana Krištofa Viléma Sezimy z Ústí. SNLT 1920, seš. 4.
 • Tajemství ústecké dlaždice. SNLT 1927, seš. 12.
 • Safářka čarodějnice na Hejlovském dvoře. SNLT 1929, seš. 18.
 • Hospoda v Balkově Lhotě a Radkově. SNLT 1929, seš. 18.
 • Šlejferna v Oustí Sezimově. SNLT 1928, seš. 17.
 • Kočující divadelní společnosti v kraji táborském v 1. 1788—1830, SNLT 1931, seš. 23.

str. 229

 • Dtto 1831—1851. SNLT 1937, seš. 29.
 • Loutkáři a různí jiní kočovní umělci v kraji táborském v 1. 1788—1830. SNLT 1931, seš. 24.
 • Dtto 1831—1851. SNLT 1937, seš. 29.
 • Muzikanti a sumáři v táborském kraji před 100 lety. SNLT 1932, seš. 25.
 • Dekret na muziku daný školním officiálům v Táboře. SNLT 1929, seš. 19.
 • Táborská kapelnice. Náš kraj XXVI (1944), č. 50.
 • Znělka z táborské věže. Palcát IV (1962), č. 52.
 • O muzikantech táborských. TKK 1957, č. 11.
 • Městská hudba v Táboře v minulosti. TKK 1958, č. 8.
 • 100 let gymnasijní budovy. TKK 1957, č. 4.
 • Táborský „Batalion“. Palcát VI (1948), č. 39.
 • K historii dělnického spolku. Palcát VI (1948), č. 36.
 • K jubileu 70 let Spořitelny města Tábora. Výroční zpráva táb. spořitelny 1932.
 • K jubileu táborských veslařů. Svobodné slovo. 1949.
 • 50 let táborské veslařiny. Práce 1949.
 • Zajímavý domek v Táboře čp. 181. Náš kraj XIX (1937).
 • Maškarní průvody masopustní. Svobodné slovo. 1947.
 • První táborský biograf. Svobodné slovo. 1956.
 • První táborský redaktor. Lidová demokracie 1947.
 • Černé mosty. Svobodné slovo 1947.
 • Historie domu čp. 529 (u Vlačihů). Náš kraj XXIV (1942).
 • Jak vyhlíželi staří Tábořiti. Český jih XLVIII (1920).
 • Památník náhrobní Jana Henigara. Náš kraj XIX (1937).
 • Kaple sv. Vojtěcha na Klokotech. Lidová demokracie. 1947.
 • Velký Tábor. O nově vzniklých čtvrtích města. Český jih XLV (1911).

Vožicko

 • K dějinám Mladé Vožice. SNLT 1927, seš. 13.
 • Když projížděl první vlak Mladou Vožicí. SNLT 1927, seš. 13.
 • Když ve Vožici verbovali (1788). Tábor LXV (1931), č. 18.
 • Spor obce mladovožické s hrnčíři. Tábor LXV (1931), č. 1.
 • Jak draho stavělo se v Ml. Vožici před 100 lety. Tábor LXVII (1933), č. 7.
 • Snahy o zvelebení města Mladé Vožice před 100 lety. Tábor LXVII (1933), č. 6.
 • O požárech v Mladé Vožici. Památník Hasičského sboru v Mladé Vožici 1935.
 • Prostranství před zámkem vožickým. Tábor LXVI (1932), č. 33.
 • Obecní rozpočet města Mladé Vožice roku 1708. Tábor LXVII (1933), č. 10.
 • K dějinám školy v Mladé Vožici. SNLT 1937, seš. 29.
 • Divadelní ochotnici v Ml. Vožici r. 1797. Tábor LXIX (1935), č. 6—7.
 • O divadle v Ml. Vožici. Památník Ochotnického spolku v Ml. Vožici 1935.
 • Privilegia města Ml. Vožice. Český jih LXVIII (1940), č. 16.
 • Soudnictví v Mladé Vožici. Český jih LXVIII (1940), č. 26, 45.
 • O městském znaku. JSH XVIII (1949), str. 80,158.
 • Jarmarky ve Vožici. JSH XXII (1953), str. 36.
 • Z místopisu města Ml. Vožice. Dům čp. 222 a 219. Tábor LXVII (1933), č. 33
 • a LXVIII (1934), č. 46.
 • Dtto. Dům čp. 82. Tábor LXXIV (1940), č. 12.
 • Dtto. Dům čp. 182. Střed XVI (1937), č. 6.
 • Název Mladá Vožice. JSH XIX (1950), str. 26.
 • Jména obyvatelů v Ml. Vožici 1580—1684. Čas. rodopis, společ. čs., IX—X (1937-8), str. 134.
 • Oděv měšťanů a měšťanek v Ml. Vožici před 150 lety. Český jih LXVI (1938), č. 8.
 • Novoroční přání vožického syndika. Tábor LXX (1936), č. 1.
 • Kurážná měštěnínka. Tábor LXXI (1937), č. 36.
 • Jméno Gerstner v Mladé Vožici. Český jih LXVIII (1940), č. 22.
 • Klevety. Střed XVI (1937), č. 14.
 • Podmínečné tresty v minulosti. Střed XVI (1937), č. 15—16.

str. 230

 • Tíha poddanství. Střed XVI (1937), č. 4.
 • Nebezpečné vyhrůžky. Střed XVI (1937), č. 3.
 • Něco o šenkýřích. Střed XVII (1938), č. 9,10.
 • Kšaft nebožtíka Jana Pekárka z r. 1607. Střed XVI (1937), č. 23.
 • Spor o milionové americké dědictví rodiny Wendlovy. Tábor LXVI (1932), č. 14.
 • Blaničtí rytíři. SNLT 1932, seš. 26.
 • Tábor na Blaníku. TKK 1958, č. 5.
 • Lázně Elbančice. Tábor LXVI (1932), č. 20—24.
 • Tajemství kaple sv. Antonína v Elbančicích. SNLT 1937, seš. 29.
 • List pana Zdeňka Lva z Rožmitála v Elbančické kapli. Český jih LXVII(1939), č. 2.
 • O zaniklém mlýně u Mladé Vozíce. SNLT 1937, seš. 29.
 • O zabitém Francouzi u Vožice. Český jih XL (1912), č. 47.
 • Kdo uteče vyhraje. (Z küenburgského archivu.) Tábor LXXI (1937), č. 14.
 • Starobylá křtitelnice v Janově u Mladé Vožice. Náš kraj XVIII (1936), č. 49.
 • K výkladu názvu Šelmberk. JSH XVII (1948), str. 77.
 • Ještě něco k Schelenbergu. JSH XVIII (1949), str. 58.
 • O tři políčka. Náš kraj XVIII (1936), č. 10.
 • Jedovatá mlha. Náš kraj XVIII (1936), č. 21.
 • Zajímavá pojmenování dojnic. Náš kraj XVIII (1936), č. 21.
 • Jubileum pošty v Mladé Vožici. Tábor LXXI (1937), č. 1.
 • Ohlas poslední české korunovace 1836 v Ml. Vožici. Tábor LXXII (1938), č. 10.
 • O smýšlení lidu v Mladé Vožici. 1837. Tábor LXXII (1938), č. 41.
 • Uhelné doly u Vlašimi. Tábor LXXII (1938), č. 43.
 • Spor o cestu. Náš kraj 1935-6.
 • C. k. dvorní divadlo do Ml. Vožice. 1837. Tábor 1938.
 • Uhlí na Podblanicku. Lidová demokracie 1947.
 • Výbuch prachu a velký požár ve Vožici r. 1787. Tábor 1930.
 • Chov ovcí na Vožicku. Český jih 1940.

Nekrology a životopisné příspěvky.

 • A. V. Vojta. Populární osobnost táborská. SNLT 1921, seš. 5.
 • Vzpomínka na zemřelého kanovníka Ed. Šittlera. SNLT 1932, seš. 26.
 • Převor Alois Majer mrtev. Tábor LXVII (1933), č. 1.
 • Václav Čeněk Bendl. Tábor XLIV (1910), č. 29, 30.
 • Básník Josef Hukal. Nový směr VIII (1927), č. 23.
 • Josef Hukal, básník, SNLT 1927, seš. 13,1929, seš. 19.
 • K životopisu básníka Jos. Hukala, čas. rodopis, spol. čs. XI (1939), str. 100.
 • Básník Josef Hukal, Český jih LXVII (1939), č. 30.
 • Příspěvky k životopisům kulturních pracovníků táborských. JSH XXV (1956), str. 29.
 • Památce přítele Frant. Pigla - Vožického. Tábor LXIV (1930), č. 3.
 • Frant. Pigl - Vožický, SNLT 1930, seš. 20.
 • Památce přítele Ot. Kadocha, mecenáše Ústřední matice školské. Nový směr VIII (1927), č. 39.
 • Historik Frant. Teplý a táborsko. Tábor LXXI (1937), č. 9.
 • O Martinu Kolářovi, čas. rodopis, společ. čs. I (1929), str. 158.
 • Rodinné vztahy skladatele J. B. Foerstra k Táboru. JSH XXI (1952), str. 70
 • K životopisu Jana Jeníka z Bratřic. JSH XXI (1952), str. 70.
 • Památce Jana Jeníka z Bratřic. Tábor LXXI (1937), č. 5.
 • Hynek Mejsnar, šiřitel ruštiny. JSH XXIII (1954), str. 61.
 • Ku zprávě o H. J. Mejsnarovi. JSH XXIII (1954), str. 170.
 • Mladovožický rodák stavitelem v Jerusalemě. (Josef Wenz.) JSH XVII (1948), str. 53.
 • Vzpomínky na Alfonse Šťastného z Padařova. JSH XXI (1952), str. 111.
 • Památce F. V. Bílka, SNLT 1920, seš. 3.

str. 231

 • Dr. Josef Kos zemřel. SNLT 1921, seš. 6.
 • Prof. Karel Thir. SNLT 1931, seš. 23.
 • Vzpomínka na Oskara Nedbala. TKK 1957, č. 11.
 • Básník Vítězslav Hálek, Palcát IV (1962], č. 52.
 • Božena Němcová a Tábor. (K 80. výročí smrti vlastence Jos. Němce). TKK 1959, č. 8.
 • Básník Adolf Heyduk v Mladé Vožici 1861. Tábor LXXII [1938], č. 9.
 • MUDr. Frant. Rajský. Tábor LXXI (1937), č. 2.
 • Táborská vzpomínka na Aloise Jiráska. Práce 1949.
 • Táborské vzpomínky na Oskara Nedbala. Svobodné slovo 1947.
 • Skladatel J. E. Kypta a jeho pomocník Fr. Vondráček. Náš kraj 1944.
 • Za Hynkem Rajským. Tábor 1938.
 • Smrt Ant. Neudörfla, mlynáře na Šelnberku. Tábor 1937.
 • 60 let E. K. Rosola, Tábor 1936.

Ostatní (s výjimkou typografických, humoristických, beletristických a spořitelnických)

 • Nekalá soutěž. Obrázek z r. 1642. Nový směr XV (1934], č. 50.
 • Tajná chodba pod hradem Troskami. SNLT 1921, seš. 6.
 • Zanedbaný, příslovečně chudý český jih. SNLT 1927, seš. 13.
 • Z utrpení českých bratří. SNLT 1929, seš. 19.
 • O původním tvaru některých osobních jmen. SNLT 1930, seš. 13.
 • Jméno Weger. SNLT 1931, seš. 22.
 • Pamětní knihy obecní. SNLT 1932, seš. 26.
 • O dubu v národním podání slovanském. Nový háj 1902, č. l, str. 16.
 • Myslivost v jižních Čechách v stol. XVI. Nový háj 1902, č. l, str. 39 a č. 2, str. 95.
 • Vyhynulé druhy hmyzu v táborském okolí. SNLT 1928, seš. 17.
 • Hedvábnictví. JSH XIX (1950), str. 27, 644.
 • O věrohodnosti starých matrik. Čas. rod. spol. čs. I (1929), str. 88.
 • Pečlivě uspořádané matriky. Čas. rod. spol. češ. XVI (1944), str. 74.
 • Kamareith, Kamaryt. (Původ jména). Čas. rod. spol. českosl. II (1930), str. 74.
 • Lichkons. Tábor LXXIII (1939), č. 38.
 • Slovo sklep. JSH XIX (1950), str. 27.
 • Příjmení mlynářská. Čas. rod. spol. čs. II (1930), str. 127.
 • Střítež. (Výklad názvu). SNLT 1932, seš. 26.
 • Spisovatel Dalimilovy kroniky. SNLT 1932, seš. 26.
 • Djordje Skopljanče, srbský makedonský vojvoda. Český jih XXXIX (1911), č. 23.
 • K jubileu osvobození Bulharska. Tábor LXXI (1937), č. 12—13.
 • Kterak Rakušané poučovali Srby o českém národě. Nový směr V (1924), č. 22.
 • Ze slovanského světa. Český jih XXXIX (1911), č. 28, 38, 42, 46, 49, 51.
 • Pro Vitorazsko. Český jih XLVII (1919), č. 51.
 • Návrat sibiřské armády. Český jih XLVII (1919), č. 51.
 • Kavkazští kozáci v Táboře. Nový směr VIII (1927), č. 44.
 • Černý list z dějin chorvatských. Český jih XXXIX (1911), č. 13.
 • O jedné nepěkné vlastnosti slovanské. Český jih XXXIX (1911), č. 13.
 • Starobylý zvon věnovaný českým pánem slovenské obci. Nový směr VIII (1927), č. 32.
 • Francouzští emigranti v Čechách. Čas. rod. spol. čs. III (1931), str. 21, IV (1932), str. 101.
 • Z harému pana Petra Voka z Rožmberka. Český jih XL (1913), č. 2, 4.
 • Alchymisté. Besídka malých 1887. Tvrz Kříženec. SNL1 1932, seš. 25.
 • Proti nevhodným úpravám hradů a zřícenin. SNLT 1932, seš. 25.
 • Kterak milčický rychtář Fr. Vavák zeměměřictví sobě oblíbil. Nový háj 1903, č. 15—16, str. 233 a 251.
 • Starý pan baron Procházka. SNLT 1931, seš. 22.

str. 232

 • Z minulých dob v Černovicích. Tábor LXXIII (1939], č. 41.
 • K dějinám Býšova. JSH XX (1951), str. 77.
 • Z minulých dob v Bechyni. Český jih LXVIII (1940), č. 9, 19.
 • Hřbitovní kostel v Soběslavi. Tábor LXV (1931), č. 35.
 • Chudí rytíři. JSH XIX (1950), str. 27.
 • Zdvořilá upomínka (text kázáni). JSH XXI (1952), str. 149.
 • Vůně květů. Nový směr VIII (1927), č. 19:
 • Několik slov o ohni. Oheň a světlo 1908, č. 1.
 • Opatrujte světlo, oheň ...! Tábor LXX (1936), č. 42.
 • Jak jsme kolkovali bankovky. Tábor LXIII (1929), č. 12.
 • Bratří Vitanovští. Palcát VII (1965), č. 32.
 • Kůň na jevišti. TKK 1957, č. 6.
 • Rozmary divadelního obecenstva. TKK 1958, č. 4.
 • Radostné cestování. TKK 1958, č. 7.
 • Vidov daň (jihoslovan). Český jih XLVII (1919), č. 24.
 • Setkání v Americe. TKK 1965, č. 5.
 • Z doby nevolnictví. Náš kraj XIX (1937), č. 18.
 • Jihočeský velmož kandidátem polského trůnu. Česká demokracie — Lidový pondělník 1917, č. 7.
 • Jak se dříve stavělo. Svobodné slovo 1949.
 • Jak se kdysi pracovalo. Lidová demokracie 1947.
 • O zaniklém hornictví na Táborsku. Práce 1949.
 • Lidový dům v Lipsku. Jihočeský dělník 1910.

V rukopise zůstaly

 • Staré domy a domky vožické, jejich vlastníci a obyvatelé.
 • Historicko-topografické zprávy o dolování na Horách Táborských.
 • Ohlas válečných událostí roku 1787—1837 v byv. kraji táborském
 • Popis studijní cesty do Německa r. 1909.

menší spisy:

 • O názvu města Mladé Vožice.
 • Z počátku vesnice Starého Tábora.
 • Bouřlivý rok 1897 v Táboře.
 • Rok 1945 v Táboře.
 • Katastrální mapování r. 1828.
 • Zapomenutý spisovatel husitských románů (Karel Herloš).
Zpět