Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuObecní úřad Miličín
Povinně zveřejňované informace
dle zákona č. 106/1999 Sb.:

1. Oficiální název:

Obec Miličín

2. Důvod a způsob založení:

Obec vznikla podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů jakožto územně samosprávná jednotka s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony.

3. Organizační struktura:

Obecní úřad, v jehož čele stojí starosta, který je nadřízen zaměstnancům OÚ.
V době nepřítomnosti starostu zastupuje místostarosta.

4. Kontaktní informace:

Viz stránka Obecní úřad

5. Případné platby poukázat:

Bankovní účet: 5728121/0100 (CZ16 0100 0057 2800 0000 0121)

6. IČ:

00232238

7. DIČ:

CZ00232238, obec není plátcem DPH

8. Seznam hlavních dokumentů:

[Rozpočet na rok 2013 - příjmy a výdaje]
[Rozpočet na rok 2012 - příjmy a výdaje]
[Rozpočet na rok 2011 - příjmy a výdaje]
[Rozpočet na rok 2010 - příjmy a výdaje]
[Rozpočet na rok 2009 - příjmy a výdaje]

9. Žádosti o informace:

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace následujícími způsoby:

písemným dotazem na OÚ Miličín (adresa viz stránka Obecní úřad) - formulář žádosti o poskytnutí informace si můžete stáhnout zde.
písemným dotazem na e-mailovou adresu obce (viz též stránka Obecní úřad)
ústním nebo telefonickým dotazem na OÚ Miličín v úředních hodinách a dnech (viz též stránka Obecní úřad)
Viz také zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace viz §14 tohoto zákona.

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Žádosti a další podání lze učinit:

zasláním na adresu OÚ Miličín (adresa viz stránka Obecní úřad)
osobně v úředních hodinách a dnech na OÚ Miličín (viz též stránka Obecní úřad)

11. Opravné prostředky:

Opravné prostředky lze podávat písemně:

zasláním na adresu OÚ Miličín (adresa viz stránka Obecní úřad)
osobně v úředních hodinách a dnech na OÚ Miličín (viz též stránka Obecní úřad)
Pozn.: Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají na OÚ Miličín ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy (např. zák. č. 500/2004 Sb., o správním řádu). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
Obvykle lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12. Formuláře:

K vyzvednutí na OÚ Miličín: "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" a "Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les" (možno stáhnout zde).
Ostatní formuláře na pověřeném úřadě MÚ Votice nebo např. na webu http://www.form.cz.

13. Návody na řešení životních situací:

S žádostí o radu nebo pomoc je možné kontaktovat OÚ Miličín nebo pověřený úřad MÚ Votice nebo využít stránek Ministerstva vnitra.

14. Nejdůležitější předpisy:

Obecní vyhlášky, které jsou k fyzickému nahlédnutí přístupny na OÚ Miličín.
Veškeré zákony a předpisy najdete na portálu veřejné zprávy

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Obec nemá schválený sazebník, informace poskytuje zdarma.

16.Licenční smlouvy:

Obec nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.

17. Výroční zpráva dle zák. č. 106/1999 Sb. za roky 2005 až 2008:

počet podaných žádostí o informace - 0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - 0
další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb. - občanům jsou poskytovány běžné informace prostředníctvím telefonu, případně na obecním úřadě v místě.


Povinné zveřejnění informací dle § 5 odst. 3 zákona 109/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

OÚ Miličín neobdržel žádné písemné žádosti o poskytnutí informací.

Povinné zveřejnění informací o zpracovávaných osobních údajích dle § 18 odst 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů:

Obecní úřad Miličín provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo má k jejich zpracování povolení Úřadu na ochranu osobních údajů:

Evidence obyvatel:
Účel zpracování: evidence obyvatel
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území obce Miličín
Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Miličín, Ministerstvo vnitra ČR, MěÚ Votice
Doba uchování: 50 let

Ověřování podpisů a listin:
Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny
Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Miličín
Doba uchování: 10 let

Volební seznamy:
Účel zpracování: stálý seznam voličů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: občané obce Miličín starší 18 let
Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Miličín
Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

Vydávání voličských průkazů:
Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Miličín
Doba uchování: 5 let

Volební komise:
Účel zpracování: zajištění voleb
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Miličín
Doba uchování: 5 let

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Miličín
Doba uchování: 15 let

Personální a mzdová agenda:
Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací zřízených obcí, členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Miličín, OSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, úřad práce
Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

Evidence nájemníků bytových a nájemců nebytových prostor:
Účel zpracování: evidence poplatků za užívání
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: nájemníci bytových a nebytových prostor v majetku obce
Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Miličín
Doba uchování: 5 let


Veřejně přístupné registry:

Honební společnosti - nejsou Obecním úřadem Miličín v současnosti registrovány


Oznámení o jiných vykonávaných činnostech:

Oznámení (čestná prohlášení) o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřady.

Veřejné zakázky:

Obec Miličín má zřízen profil zadavatele pro zveřejňování veřejných zakázek na webové adrese: https://www.katalogprojektu.eu/Profil_zadavatele/00232238/