Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu


Obecní úřad Miličín
Ověřování podpisů, kopií apod.

Od 1. března 2005 byl Obecní úřad Miličín pověřen výkonem státní správy na úseku ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřováním pravosti podpisu . Oprávněnými osobami způsobilými provádět tuto činnost jsou pracovnice OÚ paní Beranová a Podzimková. Od této doby si mohou občané nechat ověřit podpis nebo kopie listin přímo u našeho OÚ.

Poplatky za tyto úkony jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb. ze dne 26. listopadu 2004 o správních poplatcích.

Za ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu zaplatíte 30,-- Kč za každou i započatou stránku.

Za ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu zaplatíte také 30,-- Kč za každý podpis nebo otisk razítka.