Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuObecní úřad Miličín - rozpočet na rok 2007
(rozpočet byl schválen na na zasedání zastupitelstva Obce Miličín dne 28.2.2007)

Příjmy (v tis. Kč):


Daň z příjmu FO ze ZČ 1.100,--
Daň z příjmu FO z podnikání 250,--
Daň z příjmu FO z kapit. výnosů 50,--
Daň z příjmu právnických osob 1.300,--
Daň z příjmu právnických osob za obce 388,32
Daň z přidané hodnoty 2.000,--
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 450,--
Poplatek ze psů 19,--
Poplatek za užívání veřejného prostranství 0,50
Poplatek za provozovaný výherní automat 60,--
Správní poplatky 50,--
Daň z nemovitostí 550,--
Neinvestiční přijaté dotace ze SR (žáci,výkon st.správy) 215,38
Neinvestiční přijaté dotace od obcí 170,24
Lesní hospodářství 700,--
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 9,91
Vodní hospodářství - příjmy za poskyt.služeb-vodné 430,--
Vodní hospodářství - příjmy z pronájmu rybníků 6,--
Činnosti knihovnické - čtenářský poplatek a internet 7,--
Všeobecná ambulantní péče - příjmy z pronájmu nemovit. 8,60
Stomatologická péče - příjmy z pronájmu nemovit. 8,61
Stomatologická péče - příjmy z pronájmu věcí movitých 11,4
Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu nemovitostí 20,--
Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu 18,--
Pohřebnictví - hřbitovní poplatky za služby 15,--
Pohřebnictví - pronájem pozemků6,--
Komunální služby - příjmy z pronájmu pozemků 180,--
Činnost místní správy - kopírování 1,--
Činnost místní správy - příjmy z pronájmu nemovit.(T-mobile) 60,--
 
mezisoučet 8.084,96
přebytek fin. prostředků za r. 2006 4.064,66
 
celkem 12.149,62

Rozpočtované příjmy na rok 2007:


paragraf název oddílu § položky název položky částka v tis. Kč
xxxxx xxxxxxxx 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1100,00
xxxxx xxxxxxxx 1112 daň z příjmů FO z podnikání 250,00
xxxxx xxxxxxxx 1113 daň z příjmů z kapit.výnosu 50,00
xxxxx xxxxxxxx 1121 daň z příjmů právnických osob 1300,00
xxxxx xxxxxxxx 1122 daň z příjmů práv.osob za obce 388,32
xxxxx xxxxxxxx 1211 daň z přidané hodnoty 2000,00
xxxxx xxxxxxxx 1361 správní poplatky 50,00
xxxxx xxxxxxxx 1337 likvidace komunálního odpadu 450,00
xxxxx xxxxxxxx 1341 místní poplatky ze psů 19,00
xxxxx xxxxxxxx 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 0,53
xxxxx xxxxxxxx 1347 poplatky z hracích automatů 60,00
xxxxx xxxxxxxx 1511 daň z nemovitostí 550,00
xxxxx xxxxxxxx 4112 neinvestiční dotace ze stát.rozpoč. 215,35
xxxxx xxxxxxxx 4121 dotace od obcí - neinv.náklady 170,24
1032 lesní hospodářství 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 700,00
2119 ostatní zál.těž.průmyslu 2343 příjmy z dobývacího prostoru 9,91
2310 pitná voda 2111 příjmy z poskyt.služeb - vodné 430,00
2341 vodní díla v zem.krajině 2132 příjmy z pronájmu rybníků 6,00
3314 činnosti knihovnické 2111 příjmy z poskyt.služeb a výrobků 7,00
3511 všeob.ambul.péče 2132 příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 8,60
3512 stomatologická péče 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 8,61
3512 stomatologická péče 2133 pronájem věcí movitých 11,40
3612 bytové hospodářství 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí 20,00
3613 nebytové hospodář. 2132 příjmy z pronájmu nebytových prostor 18,00
3632 pohřebnictví 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 15,00
3632 pohřebnictví 2139 ostatní příjmy z pronájmu majetku 6,00
3639 komunální služby 2131 příjmy z pronájmu pozemků 180,00
6171 činnost míst.správy 2111 příjmy ze služeb 1,00
6171 činnost míst.správy 2132 příjmy z pronájmu nebyt.prostor(T-Mobile) 60,00
 Celkem  8084,96


Výdaje (v tis. Kč):


Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče
Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin, 2x ročně provedení deratizace, příspěvky na veřejné útulky pro domácí zvířata
40,--
Pěstební činnost
Podpora pěstební činnosti, zdravotní prořezávky, likvidace polomů a poškozených porostů, ochrana padlých porostů, likvidace stromů napadených kůrovcem a ochranná činnost, údržba lesních komunikací, činnost odborného lesního hospodáře, dohody o provedení práce
600,--
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu
Obnova výstražního značení, odměna za kontrolní činnost závodního lomu, likvidace skládek, platby daní a poplatků, revizní zpráva, projekt, dohody o provedení práce
300,--
Vnitřní obchod, služby
Propagační materiál, prezentace v katalozích
25,--
Silnice
Činnosti spojené se správou, údržbou (včetně zimní údržby), tj. posypy, prohrnování, drť, všeobecný materiál, opravy místních komunikací, likvidace náletových porostů v bezprostřední blízkosti komunikací, oprava a výměna dopravního značení, občerstvení, dohody o provedení práce
1.247,30
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Zahrnuje výdaje spojené se správou, údržbou a opravami chodníků, odstavných ploch, parkovišť
100,--
Provoz veřejné silniční dopravy
Příspěvek k zabezpečení ostatní dopravní obslužnosti = 90,- /obyvatele a členský příspěvek na činnost sdružení 0,50 Kč/obyvatele
77,56
Pitná voda
Činnosti spojené se zásobováním pitnou vodou, provoz vrtů, vodárny a vodojemu, opravy vodovodního řadu a rozvodů, výměny nefunkčních uzávěrů, revizní práce, zaměření vodních zdrojů, všeobecný materiál, elektrická energie, platby poplatku za odběr podzemní vody, občerstvení, dohody o provedení práce
800,--
Odvádění a čistění odpadních vod
Výdaje na opravu a údržbu kanalizační sítě, dohody o provedení práce
300,--
Vodní díla v zemědělské krajině
Činnosti spojené s rybníky, nádržemi, všeobecný materiál
30,--
Příspěvková organizace Základní školy Miličín
Všeobecný materiál, elektrická energie, pevná paliva, opravy a údržba, cestovné, ostatní služby, pojištění majetku, telekomunikační poplatky, služby peněžních ústavů, aktualizace programového vybavení, softwarové služby, kancelářské a čistící prostředky, revize el. zařízení, rekonstrukce školní jídelny
1.096,--
Školní jídelna Miličín
Nákup gastronomické techniky, stavební úpravu skladu a kuchyně
300,--
Činnosti knihovnické
Plat, pojistné, cestovné, všeobecný materiál, nákup knih a časopisů, aktualizace programového vybavení, softwarové práce, služby pošt, telekomunikační poplatky
325,--
Ostatní záležitosti kultury
Činnosti spojené s vedením obecní kroniky, dohoda o provedení práce
3,--
Zájmová činnost v kultuře
Údržba a opravy spojené se společenskou místností v Kulturním domě v Petrovicích, pevná paliva
30,--
Ostatní záležitosti kultury
Kulturní činnost pro seniory, tradiční společenské události v obci, věcné dary životní jubilea, příspěvek na divadelní činnost
90,--
Zachování a obnova kulturních památek
Údržba kulturních památek – Kaple na Kalvárii
5,--
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí
Oprava a údržba kapliček, péče o památníky , všeobecný materiál, dohody o provedení práce
25,--
Ostatní tělovýchovná činnost
Příspěvek na činnost fotbalovému klubu TJ Sokol Miličín,hokejového družstva HC Miličín, Cykloturistickému oddílu při TJ Sokol Miličín
70,--
Využití volného času dětí a mládeže
Příspěvek na zájmovou a sportovní činnost dětí v obci, příspěvek na činnost kroužku Mladých ochránců přírody, příspěvek na činnost mladých hasičů
30,--
Ambulantní péče
Běžná údržba, revizní práce
10,--
Bytové hospodářství
Běžná údržba
10,--
Nebytové hospodářství
Nákup pevného paliva, elektrická energie, rekonstrukce nebytových prostor
310,--
Veřejné osvětlení
Běžná údržba a výměna havarijních kabelů na veřejném osvětlení, všeobecný materiál, elektrická energie, dohody o provedení práce, přivedení nového veřejného osvětlení k lokalitě pro výstavbu rodinných domků,
300,--
Pohřebnictví
Běžná údržba hřbitova a jeho okolí, likvidace nekompostovatelného odpadu ze hřbitova, dohody o provedení práce
50,--
Komunální služby
Plat a pojistné zaměstnance obce, ochranné pomůcky,právní služby (znalecké posudky, geometrické plány), platby daní z převodu nemovitostí, údržba a opravy traktoru, sekačky, motorové pily a plotových nůžek, pohonné hmoty, nákup pozemků, financování části elektrických rozvodů k novým parcelám
1.100,--
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Svoz a likvidace nebezpečných odpadů
10,--
Sběr a svoz komunálních odpadů
Svoz popelnic, odvoz kontejnerů, poplatky za uložení odpadu, likvidace černých skládek
900,--
Sběr a svoz ostatních odpadů
Svozy tříděných odpadů
50,--
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Údržba porostů a parků, nákup a výsadba veřejné zeleně, dohody o provedení práce, dokončení rekonstrukce kašny na náměstí
550,--
Požární ochrana
Údržba požárních vozidel a techniky, STK, emise, revize, školení, pohonné hmoty, elektrická energie, nákup hadic, savic a požárního hydrantu, všeobecný materiál, DHDM, věcné dary, občerstvení, dohody o provedení práce
275,--
Zastupitelstvo obcí
Odměny členům zastupitelstva obce, pojistné, odborná literatura, všeobecný materiál, telefonní poplatky, cestovné, softwarové služby
900,--
Činnost místní správy
Platy, pojistné, elektrická energie, telefonní poplatky, připojení k internetu, programové vybavení, cestovné, odborná literatura, tisk, všeobecný materiál, revize el. zařízení, správní poplatky, údržba a oprava majetku, školení, softwarové služby, kancelářské a čistící prostředky, služby peněžních ústavů, poradenské a právní služby, platby daní a poplatků, neinvestiční příspěvek Mikroregionu Venkov
1.700,--
Finanční operace
Výdaje z finančních operací, pojištění majetku, ostatní finanční operace
490,76
Celkem 12.149,62

Rozpočtované výdaje na rok 2007:


číslo paragrafu název částka v tis.Kč
1014 ozdravování spec.plodin, deratízace, dezinfekce 40,00
1032 lesní hospodářství 537,50
1036 správa v lesním hospodářství 62,50
2119 ostatní záležitosti těžebního průmyslu 300,00
2212 místní komunikace - údržba 1247,30
2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 100,00
2221 příspěvek BeneBus-provoz silniční dopravy 77,56
2141 vnitřní obchod 25,00
2310 pitná voda 800,00
2321 odvádění čištění odpadních vod 300,00
2341 vodní díla v zemědělské krajině 30,00
3113 základní školy - PO 1096,00
3113 základní školy - ŠJ 300,00
3314 činnosti knihovnické 325,00
3322 zachování a obnova kulturních památek 5,00
3326 pořízení, zachování a obnova hodnot míst.povědomí 25,00
3392 zájmová činnost v kultuře 30,00
3319 ostatní záležitosti kultury 3,00
3399 ostatní záležitosti kultury 90,00
3419 ostatní tělovýchovná činnost 70,00
3511 všeobecná ambulantní péče 7,00
3512 stomatologická péče 3,00
3421 zájmová činnost dětí a mládeže 30,00
3612 bytové hospodářství 10,00
3613 nebytové hospodářství 310,00
3631 veřejné osvětlení 300,00
3632 pohřebnictví 50,00
3639 komunální služby 1100,00
3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 10,00
3722 sběr a svoz komunálních odpadů 900,00
3725 využívání a zneškodňování kom.odpadů 50,00
3745 veřejná zeleň - péče o vzhled obce 550,00
5512 sbor dobrovolných hasičů 275,00
6112 zastupitelstvo obce 900,00
6171 místní správa 1700,00
6310 služby peněžním ústavům 42,44
6399 ostatní finanční operace ( daň z příjmu za obec) 364,08
6320 pojištění majetku 60,00
6399 ostatní finanční operace (daň z příjmu za obec) 388,32
  Celkem12149,62

číslo paragrafu název částka v tis.Kč
8115 zapojení přebytku z minulých let 4064,66


Sestavila: Podzimková


Zíka Jiří
starosta obce