Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuZánik povolení k nakládání s vodami

Odbor životního prostředí a památkové péče MÚ Votice:


BEZ VODY NENÍ ŽIVOTA

Ve všech kulturách a obdobích voda měla a má výsadní postavení a stanovena pravidla pro svou ochranu. V naší republice je to v současné době zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a k němu vydané prováděcí vyhlášky.

Povolení k nakládání s vodami musí mít každý, kdo odebírá podzemní, případně povrchovou vodu, nebo ten, kdo do těchto vod vypouští vodu odpadní. Povolení není třeba, pokud je voda odebírána od vodárenské společnosti nebo obce.

Článek II. vodního zákona (novela v roce 2004) stanovil, že platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod, s výjimkou zásobování domácností pitnou vodu, a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. 12. 2001, zaniká nejpozději dnem 1. 1. 2008. To znamená, že platnost vydaných povolení končí pouze úzkému okruhu osob nakládajících s vodami a pro ostatní se zásadně nic nemění.

Každé vodní dílo (studna, čistírna odpadních vod - ČOV) musí být v pořádku jak po stránce stavební (stavební část), tak po stránce nakládání s vodami (vodoprávní část).

Jak postupovat, aby byly splněny povinnosti stanovené vodním zákonem a bylo vše v pořádku?


Stavební část:

(vztahuje se bez rozdílu na právnické osoby, osoby fyzické podnikající i fyzické - občany)

 1. Studny postavené před rokem 1955 (tzv. historické studny)
  Je třeba prověřit dokumenty, které doma vlastníte, z kterých by bylo zřejmé, že stavba studny je datována před rokem 1955, např. znalecký posudek, stavební povolení ke stavbě u které je studna umístěna, příp. kupní, darovací či dědické smlouvy. V případě, že nic nenajdete, můžete požádat nějakého pamětníka a napsat svědeckou výpověď či prohlášení, že studna existovala před r. 1955.
  Tento doklad nikam nemusíte předkládat, jen si jej uschovejte pro případ, že bude někdy budována v blízkosti Vaší studny studna jiná.
  Pokud se k této studni nedochovala žádná technická dokumentace, pak by si měl vlastník opatřit či vyhotovit zjednodušenou dokumentaci stavby (dále pasport).
 2. Studny vybudované po 1.1. 1955
  1. studna, ČOV (dále stavba) má stavební povolení a kolaudaci, případně jen kolaudaci V tomto případě není třeba nic řešit. Platí, že vlastník musí uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. Pokud se nedochovala, musí mít minimálně zjednodušenou dokumentaci (pasport).
  2. stavba má stavební povolení, ale chybí kolaudace
   Vlastník požádá o užívání stavby (kolaudaci), ke které předloží stavební povolení a projektovou dokumentaci (popř. pasport). Vodoprávní úřad sleduje, zda jsou dodrženy podmínky stanovené ve stavebním povolení.
  3. ke stavbě se nedochovaly žádné doklady
   Prohlásí-li stavebník (písemně), že stavba byla řádně povolena a zkolaudována, ale doklady se nezachovaly a pokud vodoprávní úřad nezjistí opak (např. v archivech), tak podle ustanovení § 125 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, platí, že nejsou-li zachovány doklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba povolena, je stavba určena účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena. V případě, že vodoprávní úřad nezjistí, že studna byla postavena bez stavebního povolení, musí mít vlastník ke stavbě minimálně pasport.
  4. stavba byla provedena bez stavebního povolení
   V takovém případě by vlastník měl požádat o její dodatečné povolení a předložit veškeré doklady jako k žádosti o povolení stavby podle vyhlášky č. 432/2001 Sb. v platném znění (dále jen vyhláška).

Vodoprávní část:

A. Právnické osoby a osoby fyzické podnikající (např. kadeřnictví, pohostinství, zahradnictví, mytí aut v servisu, soukromě hospodařící zemědělci)

 1. povolení k nakládání s vodami nabyla právní moci po 1. 1. 2002
  V tomto případě není třeba nic řešit. Povolení platí do doby, na kterou byla udělena.
 2. povolení k nakládání s vodami (odběry i vypouštění) nabylo právní moci do 31. 12.2001
  Podle vodního zákona tato povolení zanikají nejpozději k 1. 1. 2008.
  Pokud se nezměnily podmínky, za kterých bylo původní povolení uděleno, je možno požádat o jeho prodloužení a to nejpozději do 30. 6. 2007.
  Pokud se podmínky změnily, musí se požádat o povolení nové a to s takovým předstihem, aby nové povolení nabylo právní moci před 1.1. 2008.
 3. povolení k nakládání s vodami nebylo nikdy vydáno, ale využívalo se již před rokem 1955
  Platí totéž jako v předchozím bodu b) s tím, že bude třeba řešit požadovanou výši nakládání, pokud nejsou k dispozici žádná měření,
 4. povolení k nakládání s vodami nebylo nikdy vydáno
  Nutno co nejdříve požádat o jeho vydání. Dokládá se přílohami podle vyhlášky. Bez tohoto povolení nelze vodu odebírat.

B. Fyzické osoby

 1. Studny pro individuální zásobování domácností pitnou vodou
  1. voda byla odebírána již před r. 1955
   V tomto případě není třeba nic řešit. Vodu je možné odbírat bez povolení i nadále. Není zde ale stanovena výše odběru. Pokud tuto výši chtějí stanovit, mohou o ní požádat kdykoliv, dokládá se vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí (dále hydrogeologa).
  2. povolení k nakládání s vodami nabylo právní moci po 1. 1. 1955
   V tomto případě není třeba nic řešit. Povolení platí bez omezení.
   Pouze v případě, zeje vydáno povolení vyšší než 6.000 m3/rok tj. 0,2 l/s, doporučujeme požádat o snížení, neboť nad tuto hranici je třeba již podávat poplatkové hlášení.
  3. povolení k nakládání s vodami nebylo nikdy vydáno
   Nutno co nejdříve požádat o jeho vydání. Dokládá se přílohami podle vyhlášky. Bez tohoto povolení nelze vodu odebírat.
  4. studna existuje, ale voda z ní není odebírána
   V tomto případě není třeba nic řešit.
 2. Čistírny odpadních vod
  1. povolení k nakládání s vodami (vypouštění) nabylo právní moci do 31.12.2001.
   Podle vodního zákona tato povolení zanikají nejpozději k 1. 1. 2008.
   Pokud se nezměnily podmínky, za kterých bylo původní povolení uděleno, je možno požádat o jeho prodloužení a to nejpozději do 30. 6. 2007.
   Pokud se podmínky změnily, musí se požádat o povolení nové a to s takovým předstihem, aby nové povolení nabylo právní moci před 1.1. 2008.
  2. povolení k nakládání s vodami nabylo právní moci po 1. 1. 2002
   V tomto případě není třeba nic řešit. Povolení platí do doby, na kterou byla udělena.
  3. povolení k nakládání s vodami nebylo nikdy vydáno
   Nutno co nejdříve požádat o jeho vydání. Dokládá se přílohami podle vyhlášky. Bez tohoto povolení nelze vodu vypouštět.

Další vysvětlení:

Pokud podzemní vodu neodebíráte, nemusíte mít žádné povolení. Studnu nikam nenahlašujete.

K odběru podzemní vody je vždy třeba povolení úřadu, a to bez ohledu na způsob, četnost a množství odebírané podzemní vody.

Nutnost mít povolení by se neměla chápat jen jako povinnost, ale také jako ochrana svého zdroje vody. V případě, že dotyčnému jiná osoba způsobí při provozní činnosti ztrátu podzemní vody nebo podstatné snížení možnosti odběru, popř. zhoršení jakosti vody ve vodním zdroji, má oprávněný právo na úhradu vzniklé škody a na provedení takových opatření, aby došlo v maximální možné míře k obnovení původního stavu ve vodním zdroji z hlediska množství nebo jakosti podzemní vody ( § 29 odst. 2 vodního zákona).

Zjednodušená dokumentace stavby (pasport) je dokumentace, která nevyžaduje vypracování od projektanta, takže si ji může vyhotovit každý, kdo je trochu technicky - kreslířsky zdatný nebo můžete požádat o pomoc projektanta. Náležitosti pasportu stavby stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Vyjádření hydrogeologa je vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, která vám vyhotoví příslušné vyjádření na základě pasportu či projektové dokumentace a vyplněné žádosti o odběr. Ve výjimečných případech vyjádření hydrogeologa nebude vodoprávní úřad vyžadovat. Prakticky by se jednalo o případ, kdy na samotě existuje jedna studna a jsou splněny nejmenší vzdálenosti od zdrojů možného znečištění. Tyto případy budou opravdu výjimečné na základě individuálního přístupu k jednotlivým žadatelům.

Kontakty na hydrogeology a projektanty lze získat na internetu, v telefonním seznamu, případně na vodoprávním úřadě.

Pro orientaci některé nám známé ceny: vyjádření hydrogeologa - od 1.500,- Kč, pasport stavby - od 1.500,- Kč, projektová dokumentace - od 2.000,- Kč. Za povolení odběru nebo vypouštění se neplatí správní poplatek. Za vydání stavebního povolení je stanoven správní poplatek 300,- Kč, za místní šetření při opožděné kolaudaci 100,- Kč/hod.


Výše uvedené pokyny jsou názorem vodoprávního úřadu ORP Votice a jsou určeny osobám z tohoto správního obvodu. Upozorňujeme, že s ohledem na lepší srozumitelnost, nebyla vždy použita přesná terminologie ze stavebního a vodního zákona.


Ing. Budková


Další informace lze získat na: Bezplatné telefonické lince Ministerstva zemědělství: 800 101 197.

 Na MÚ Votice, ing. Marie Budková (vedoucí odboru životního prostředí), tel.: 317 830 119