Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuObecní úřad Miličín - rozpočet na rok 2008
(schváleno Zastupitelstvem obce dne 27.2.2008)

Příjmy (v tis. Kč):


Daňové příjmy:
Daň z příjmu FO ze ZČ 1.250,--
Daň z příjmu FO z podnikání 100,--
Daň z příjmu FO z kapit. výnosů 70,--
Daň z příjmu právnických osob 1.500,--
Daň z příjmu právnických osob za obce 409,44
Daň z přidané hodnoty 2.500,--
Daň z nemovitostí 580,--
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 435,--
Poplatek ze psů 19,--
Správní poplatky 60,--
Poplatek za užívání veřejného prostranství 1,50
Poplatek za provozovaný výherní automat 60,--
Celkem 6.984,94
Nedaňové příjmy:
Lesní hospodářství - příjmy z poskytování služeb a výr. 500,--
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 1,--
Vodní hospodářství - příjmy za poskyt.služeb-vodné 500,--
Vodní hospodářství - příjmy z pronájmu rybníků 6,--
Činnosti knihovnické - čtenářský poplatek a internet 7,--
Všeobecná ambulantní péče - příjmy z pronájmu nemovit. 9,40
Stomatologická péče - příjmy z pronájmu nemovit. 3,61
Stomatologická péče - příjmy z pronájmu věcí movitých 11,40
Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu nemovitostí 25,--
Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu 20,--
Pohřebnictví - hřbitovní poplatky za služby 10,--
Pohřebnictví - pronájem pozemků 2,--
Komunální služby - příjmy z pronájmu pozemků 130,--
Činnost místní správy - příjmy z pronájmu nemovit.(T-mobile) 60,--
Příjmy z úroků 20,--
Celkem 1.305,41
Přijaté transfery
Neinvestiční přijaté dotace ze SR (žáci,výkon st. správy)212,--
Neinvestiční přijaté dotace od obcí337,34
Celkem 549,34
Mezisoučet 8.839,69
Přebytek fin. prostředků za r. 2007 4.372,23
Celkem13.211,92


Výdaje (v tis. Kč):


1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče
Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin, 2x ročně provedení deratizace
40,--
1032 - Lesní hospodářství
Podpora pěstební činnosti, zdravotní prořezávky, likvidace polomů a poškozených porostů, ochrana padlých porostů, likvidace stromů napadených kůrovcem a ochranná činnost, údržba lesních komunikací, DPP
300,--
1036 – Správa v lesním hospodářství
Činnost lesního hospodáře
89,25
2119 - Ostatní záležitosti těžebního průmyslu
Obnova výstražního značení, odměna za kontrolní činnost závodního lomu, likvidace skládek, platby daní a poplatků, revizní zpráva, zprac.variant plánu likvidace lomu, zprac. studií, DPP
300,--
2141 - Vnitřní obchod, služby
Propagační materiál, prezentace v katalozích
20,--
2212 - Silnice
Činnosti spojené se správou, údržbou (včetně zimní údržby), tj. posypy, prohrnování, drť, všeobecný materiál, opravy místních komunikací, likvidace náletových porostů v bezprostřední blízkosti komunikací, oprava a výměna dopravního značení, DPP,výkup pozemků na komunikace, dodavatelské práce
1.550,--
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Zahrnuje výdaje spojené se správou, údržbou a opravami chodníků, odstavných ploch, parkovišť
100,--
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy
Příspěvek k zabezpečení ostatní dopravní obslužnosti = 100,- /obyvatele a členský příspěvek na činnost sdružení 1,-- Kč/obyvatele
86,36
2310 - Pitná voda
Činnosti spojené se zásobováním pitnou vodou, provoz vrtů, vodárny a vodojemu, opravy vodovodního řadu a rozvodů, výměny nefunkčních uzávěrů, revizní práce, zaměření vodních zdrojů, všeobecný materiál, elektrická energie, platby poplatku za odběr podzemní vody, občerstvení, DPP, výměna vodoměrů v obci, repase vodoměrů, úpravy vodovodního řadu u stavebních parcel, nákup vodoměru do vodárny v Záhoří
1.090,--
2321 - Odvádění a čistění odpadních vod
Výdaje na opravu a údržbu kanalizační sítě, DPP, geodetické a projekční práce, zpracování projektu při přípravě kanalizační sítě a čističky
975,82
2341 - Vodní díla v zemědělské krajině
Činnosti spojené s rybníky, nádržemi, všeobecný materiál
30,--
3113 - Základní školy
Všeobecný materiál, elektrická energie, pevná paliva, opravy a údržba, cestovné, pojištění, ostatní služby, poštovné, tel. poplatky, služby peněžních ústavů, správa a údržba počítačové sítě, nákup SW a jeho aktualizace, školení, předplatné, kancelářské a čistící prostředky, revize el. zařízení a další jiné náklady
1.218,--
3314 - Činnosti knihovnické
Všeobecný materiál, nákup knih a časopisů, aktualizace programového vybavení, DHDM, nákup služeb, softwarové práce, služby pošt, tel.poplatky (internet), cestovné, pojistné, plat
325,--
3319 - Ostatní záležitosti kultury
Činnosti spojené s vedením obecní kroniky, DPP
6,--
3392 - Zájmová činnost v kultuře
Údržba a opravy spojené se společenskou místností v Kulturním domě v Petrovicích, pevná paliva
47,--
3399 - Ostatní záležitosti kultury
Kulturní činnost pro seniory, tradiční společenské události v obci, věcné dary, životní jubilea, příspěvek na divadelní činnost
65,--
3322 - Zachování a obnova kulturních památek
Údržba kulturních památek - Kaple na Kalvárii aj.
20,--
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí
Oprava a údržba kapliček, péče o památníky, všeobecný materiál, DPP
25,--
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost
Příspěvek na činnost fotbalovému klubu TJ Sokol Miličín,hokejového družstva HC Miličín, Cykloturistickému oddílu při TJ Sokol Miličín, TJ Sokol - sokolovna
90,--
3421 - Využití volného času dětí a mládeže
Příspěvek na zájmovou a sportovní činnost dětí v obci, příspěvek na čin.kroužku Mladých ochránců přírody, příspěvek na činnost mladých hasičů, Karneval, Dětský den aj.
40,-
3511 – Všeobecná ambulantní péče
Běžná údržba, revizní práce
10,--
3512 – Stomatologická péče
Běžná údržba, revizní práce
3,--
3612 - Bytové hospodářství
Běžná údržba
25,--
3613 - Nebytové hospodářství
Běžná údržba,revize
25,-
3635 - Územní plán
Výdaje na pořízení a změny územního plánu
120,--
3631 - Veřejné osvětlení
Běžná údržba a výměna havarijních kabelů na veřejném osvětlení, všeobecný materiál, elektrická energie, DPP, dokončení nového osvětlení v Petrovicích, dodavatelské práce a služby, pokládka kabelu k veřejnému osvětlení Miličín-jih
630,--
3632 - Pohřebnictví
Běžná údržba hřbitova a jeho okolí, likvidace odpadu ze hřbitova, DPP
70,--
3639 - Komunální služby
Plat a pojistné zaměstance obce, ochranné pomůcky,právní služby (znalecké posudky, geometrické plány), platby daní z převodu nemovitostí, údržba a opravy traktoru, sekačky, motorové pily,křovinořezu a plotových nůžek, pohonné hmoty, nákup pozemků, příspěvek na úpravu zařízení distrib.soustavy-ČEZ, nákup motorové pily
1.100,--
3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Svoz a likvidace nebezpečných odpadů
20,--
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů
Svoz popelnic, odvoz kontejnerů, poplatky za uložení odpadu, likvidace černých skládek
1.000,-
3725 - Sběr a svoz ostatních odpadů
Svozy tříděných odpadů
40,--
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Údržba porostů a parků, nákup a výsadba veřejné zeleně, DPP
70,--
5512 - Požární ochrana
Údržba a opravy požárních vozidel a techniky, STK, emise, revize, školení, pohonné hmoty, elektrická energie, všeobecný materiál, DHDM, věcné dary, DPP, výměna střešní krytiny na požární zbrojnici v Petrovicích
360,-
6112 - Zastupitelstvo obcí
odměny členům zastupitelstva obce, pojistné, odborná literatura, všeobecný materiál, tel. poplatky, cestovné, softwarové služby, DHDM, nákup PC a programového vybavení, školení, cestovné, pohoštění
1.000,--
6171 - Činnost místní správy
platy, pojistné, elektrická energie, tel. poplatky, VTS, připojení k internetu, vedení webových stránek obce, programové vybavení a jeho aktualizace, cestovné, odborná literatura, tisk, všeobecný materiál, DHDM, revize el. zařízení, správní poplatky, údržba a oprava majetku, školení, softwarové služby, kancelářské a čistící prostředky, poradenské a právní služby, služby pošt, platby daní a poplatků, neinvestiční příspěvek Mikroregionu Venkov, nákup služeb, zhotovení dveří na chodbě v budově OÚ, nákup nové telefonní ústředny
1.830,05
6310 – 6320 - 6399 - Finanční operace
Výdaje z finančních operací, pojištění majetku, ostatní finanční operace
491,44
Celkem13.211,92