Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:


Česká školní inspekce
Středočeský inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

čj. ČŠI-2 089/07-02
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov
Adresa: Tyršovo náměstí 248, 257 86 Miličín
Identifikátor: 600 042 057
IČ: 71 006 648
Místo inspekce: Miličín, Tyršovo náměstí 248
Termín inspekce: 15., 16. a 20. listopad 2007

Předmět inspekční činnosti:

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytované Základní školou a Mateřskou školou Miličín okres Benešov podle § 174 odst. 2 písm. b) školského zákona.


Cíle inspekční činnosti:
 1. Hodnocení předpokladů školy pro naplňování školního vzdělávacího programu a platných učebních dokumentů v základní škole.
 2. Hodnocení souladu vzdělávání se školním vzdělávacím programem a platnými vzdělávacími dokumenty a podpory rozvoje žáků v základní škole.
 3. Hodnocení výsledků dosahovaných školou při vzdělávání v základní škole. Cílová skupina jsou žáci 1. a 6. ročníku.
Inspekční zjištění:

I. Základní údaje.

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov byla zřízena Obcí Miličín jako příspěvková organizace. Poskytuje předškolní vzděláváni v mateřské škole (MŠ), základní vzdělávání v základní škole (ZŠ) a zájmové vzdělávání ve Školní družině (ŠD). Stravovací služby zajišťuje školní jídelna. V letošním školním roce má MŠ 2 třídy, ZŠ 6 tříd a ŠD 2 oddělení. I. třída ZŠ sdružuje žáky 1.-3. ročníku, II. třída 4. a 5. ročníku. Průměrný počet žáků na třídu je 16,8 a kapacita školy je naplněna na 56 %. Zřizovatel jí udělil výjimku z počtu žáků. Celkový počet žáků ZŠ se snižuje.

Škola má osm univerzálních a tři speciální učebny (počítačová pracovna, gymnastický sál, dílna) vybavené školním nábytkem. Prostorové podmínky školy doznaly řadu změn. Uskutečnila se úprava školního areálu, došlo k vybudování gymnastického sálu, k rekonstrukci osvětlení a sociálního zařízení. Proběhla výměna části školního nábytku, úprava materiálního zázemí pro práci pedagogických pracovníků a obnova počítačové pracovny. Byla vybavena novějšími typy počítačů, novým softwarovým zázemím, bylo provedeno jejich zasíťování a připojení k internetu. Průběžně, s ohledem na nový ŠVP, probíhá obnova učebnicového fondu. Chybí prostory pro přípravnou práci učitelů a pro uložení pomůcek (kabinety) a školní tělocvična. Žákovská knihovna je umístěna v učebně. Relaxační prostory nejsou dostatečné, stejně jako místa pro odkládání oděvů a obuvi (šatny). Pedagogický sbor je stabilizovaný, 78 % učitelů splňuje podmínky odborné kvalifikace. Přetrvávají problémy s odbornou kvalifikací učitelů pro jazykovou výuku.


II. Ekonomické údaje.

V roce 2004 obdržela škola na všechna místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb celkově finanční prostředky ve výši 6 313 980 Kč. Pro základní vzdělávání škola obdržela ze státního rozpočtu finanční prostředky ve výši 4 736 680,- Kč při stanoveném limitu počtu zaměstnanců 15,42 na počet 141 výkon.

V roce 2005 škola obdržela finanční prostředky státního rozpočtu na všechna místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb ve výši 6 634 710 Kč, byly navýšeny o 5,08 % na rozdíl od roku 2004. Pro základní školu byla stanovena státní dotace ve výši 4 769 810 Kč, tj. navýšení o 0,70 % oproti předešlému roku. V roce 2005 byl stanoven limit počtu zaměstnanců 15,64 na počet 139 výkonů.

V roce 2006 škola obdržela finanční prostředky státního rozpočtu na všechna místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb celkem 6 614 332 Kč. Státní dotace byla snížena na 99,69 % oproti roku 2005. Základní škole byla poskytnuta dotace ve výši 4 738 279 Kč, tj. snížení na 99, 33 % oproti roku 2005. V roce 2006 byl stanoven limit počtu zaměstnanců 14,38 na počet 133 výkony.

Přímé výdaje na vzdělávání na jednotku výkonu v roce 2004 činily 33 594,- Kč, v roce 2005 dosahovaly 34 315,- Kč a v roce 2006 byly 35 626,- Kč. Finanční prostředky přidělené škole ze státního rozpočtu v roce 2006 byly vyčerpány v plné výši a dle účelu poskytnutí.

V průběhu kalendářních roků 2004, 2005 a 2006 došlo ke snížení finančních prostředků státního rozpočtu v základní škole z důvodu klesajícího počtu žáků (r. 2004 - žáků 139, r. 2005 - žáků 133, r. 2006 - žáků 120) a snížení limitu zaměstnanců (o 1,04). Tím vznikl nárůst finančních prostředků na přímé výdaje na vzdělávání na jednotku výkonu (33 594 Kč, 34 315 Kč a 35 626 Kč) za uplynulé kalendářní roky 2004 – 2006.


III. Hodnocení školy

Školní vzdělávací program/obsah vzdělávání

Škola pracuje v 1. a 6. ročníku podle vlastního ŠVP Škola pro život, v 2.-5. a 7.-9. realizuje vzdělávací program Základní škola. Dva integrování žáci pracují v režimu speciální základní školy a programu Pomocná škola. Vzdělávací obsah ŠVP je uspořádán do předmětů. Zohledňuje reálně většinu podmínek školy (materiální, personální i finanční zabezpečení a cílové skupiny žáků). Neobsahuje kapitolu vlastní hodnocení a pravidla pro hodnocení žáků. Umožňuje individualizaci vzdělávání podle možností a potřeb žáků a variabilnější organizaci vyučování. Zabezpečuje výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (ŠVP). Na jeho tvorbě se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci. Napomáhá vytváření příznivého pracovního klimatu a nových způsobů spolupráce s rodiči. Návrh ŠVP byl projednán školskou radou. Používané učební plány pro 1. a 6. ročník, 2.-5. a 7.-9. ročník a pro integrované žáky jsou v souladu se závaznými dokumenty MŠMT. ŠVP je zpracován částečně v souladu se strukturou RVP ZV a zásadami pro jeho tvorbu.


Strategie a plánování

Vize ředitelky, vybudovat v obci komunitní školu, koresponduje s hlavními představami zřizovatele. Profilujícími oblastmi prolíná enviromentální výchova a nabídka inkluzivního vzdělávání. Takto pojatá orientace školy je reálná. Zaměření rozvíjí ŠVP. Vymezené oblasti rozvoje školy (ICT, enviromentální výchova, úroveň jazykových kompetencí žáků, projektové vyučování, spolupráce s rodičovskou veřejností, nabídka mimoškolních aktivit) se shodují s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a se stanovenými krajskými prioritami. Srozumitelná strategie školy a její vzdělávací cíle zohledňují stávající podmínky školy. Priority, základní cíle a prostředky k jejich naplnění jsou jasně vymezeny. Stanovení školních priorit měli možnost ovlivnit učitelé, rodiče a žáci formou ankety a dotazníku.

Plánování činnosti školy má pevná pravidla. Vytváří rámec pro dlouhodobou perspektivu. Podporuje úspěšnou realizaci vlastního ŠVP i programu Základní škola. Při plánování činnosti a řízení školy se přihlíží k analýze předcházejícího období. Plnění všech plánů je pravidelně vyhodnocováno.


Ředitel školy a řízení pedagogického procesu

Organizační struktura školy je funkčně ustanovena. Pracovní náplně a zařazení zaměstnanců jasně specifikují jejich povinnosti a pravomoci. Poradním orgánem ředitelky je pedagogická rada. Řízení vzdělávání pozitivně ovlivňují výchovná poradkyně, školní metodická prevence a vedoucí učitelka 1. stupně. Promyšlená organizace vzdělávání umožňuje řešit komplikované poměry ve škole (spojování ročníků ve většině předmětů na obou stupních). Režim výuky je v souladu s věkovými potřebami žáků a jejich bezpečností. Vnitřní informační systém umožňuje všem přístup k informacím. Oboustranná komunikace mezi pracovníky školy a ředitelkou se realizuje standardními prostředky, nově za využití prostředků ICT. Vnější přenos informací se uskutečňuje převážně tradičními formami. Umožňuje relevantní komunikaci s rodiči a prezentaci školy na veřejnosti. Odborné a pedagogické řízení školy je funkční.


Dopad vlastního hodnocení školy a vnitřního kontrolního systému na vzdělávání

Systém vnitřní kontrolní činnosti je vytvořen. V rámci delegování kompetencí převzala její část vedoucí učitelka 1. stupně. Plán kontrolní činnosti se sestavuje na základě situační analýzy, která vychází z evaluace loňského školního roku. Zaměřuje se na problémové oblasti práce učitelů (využívání didaktických pomůcek, motivace žáků). Prioritou hospitační činnosti je zavádění nových vyučovacích metod do vzdělávacího procesu. Zápisy z pedagogických rad zahrnují zobecnění zjištěných rizik a návod k jejich odstranění. Vnitřní kontrolní systém je efektivní.

Vlastní hodnocení školy má jasně danou strukturu, obsahuje všechny hlavní oblasti vzdělávání. Škola má pro něj stanoveny reálné hodnotící nástroje. K objektivitě hodnocení přispívají dotazníková šetření a ankety. Jako vnější hodnotící nástroje škola využívá komerčních testů a úspěšnost žáků na středních školách. Autoevaluace slouží ke zjišťování vlastních rizik a příležitostí. Je zpracována ve shodě s cíli, které si škola stanovila ve svých dokumentech a v ŠVP. Na hodnocení školy se podílejí odpovědní pedagogičtí pracovníci. Vlastní hodnocení školy obsahuje účinná opatření vedoucí ke zlepšení kvality práce školy a je podkladem pro výroční zprávu.


Personální podmínky

V základní škole pracuje devět vyučujících, z nichž dva jsou muži. Věková struktura sboru je příznivá, průměrný věk pedagogů je 41 let. Ředitelka pracuje ve funkci jeden rok, splňuje podmínky odborné kvalifikace pro střední vzdělávání, dokončuje si studium pro ředitele škol. Sedm učitelů získalo odbornou kvalifikaci. Aprobačně nejsou všechny předměty obsazeny, zejména výuka cizích jazyků. Škola zaměstnává dvě asistentky pedagoga. Výchovná poradkyně absolvuje studium výchovného poradenství. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a jeho zaměření odpovídá realizaci ŠVP a koresponduje s potřebami školy. Dvě nekvalifikované vyučující absolvují studium ke splnění kvalifikačních předpokladů. Koncepce průběžného vzdělávání je zaměřena na získávání poznatků o inovativních metodách práce, na výuku cizích jazyků a prevenci sociálně patologických jevů (SPJ). Velký důraz, s ohledem na zaměření školy, se klade na oblast ICT a práci se žáky se ŠVP. Ředitelka školy vytváří vhodné předpoklady pro stabilizaci pracovníků, jejich profesní růst a zajišťuje účinnou podporu nekvalifikovaným učitelům. Složení pedagogického sboru umožňuje plnit ŠVP.


Bezpečné prostředí pro vzdělávání

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví (BOŽ) žáků upravuje přehledně školní řád. Bezpečné prostředí školy zajišťují systém dozorů a preventivní zásady uvedené ve vnitřním provozním řádu a v řádech odborných pracoven. Žáci jsou prokazatelně poučeni o BOŽ a pravidelně seznamováni s možnými riziky při výuce a při školních činnostech. Evidence úrazů je vedena, jejich počet se za sledované období snižuje. Ředitelka provádí rozbor úrazovosti, upozorňuje na možná nebezpečí při činnostech a doporučuje, jak jim předcházet.

Škola zajišťuje pitný režim. Prostředí učeben a jejich vybavení většinou odpovídá zásadám psychohygieny (např. nábytek zohledňuje výšku a proporce žáků). Vnitřní prostory školy nemají vhodné podmínky pro provozování pohybových aktivit žáků. K relaxaci a pohybovým aktivitám slouží zahrada a nádvoří se sportovním vybavením.

Strategie školní prevence SPJ je jasně stanovena. Kontrolované minimální preventivní programy (MPP) respektují charakteristické podmínky školy. Jejich cílem je posílit osobnost žáka a jeho odpovědné chování vůči okolí, dodržovat pravidla vzájemného soužití a vytvářet atmosféru vzájemnosti, důvěry, respektu a bezpečí ve škole. Škola se zapojila do evropského projektu primární prevence pro oblast užívání návykových látek. Výskyt a závažnost SPJ se nezvyšuje. V letošním roce proběhlo sociometrické šetření ve 4. a 5. ročníku na zlepšení vztahů ve třídě. Škola přijímá opatření k omezení úrazovosti a k předcházení vzniku SPJ.


Přijímání k základnímu vzdělávání

Podmínky přijetí jsou zveřejňovány. Dostatečné informace o vzdělávací nabídce a způsobu přijetí k základnímu vzdělávání poskytuje škola v rámci Dnů otevřených dveří. Ředitelka vydala rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání, o odkladu povinné školní docházky a o individuálním vzdělávání. Cizinci se ve škole nevzdělávají. Zapojení nových žáků a jejich přizpůsobení průběžně sledují ředitelka a třídní učitel. Škola nepřipravuje speciální adaptační pomoc těmto žákům, ale vychází především z osobního kontaktu s jejich rodiči, včetně jejich požadavků. Přijímání žáků k základnímu vzdělávání probíhá podle stanovených zákonných ustanovení.


Přínos partnerství pro rozhodování vedení školy

Důležití partneři školy (rodiče, školská rada, zřizovatel) mají možnost se podílet na rozvoji školy. Ředitelka využila dotazníkové akce pro rodiče, aby získala podněty pro stanovení školní strategie a tvorbu ŠVP. Současně se snaží je zapojit do činnosti školy. Pravidelně organizuje akce pro veřejnost (Tvořivé dílny), úzce spolupracuje s místními organizacemi. Rozvíjení enviromentální výchovy umožňuje spolupráce s Ochranou fauny Votice. Významnou pomoc, s ohledem na inkluzivní vzdělávání, poskytují škole speciální pedagogická centra a pedagogicko psychologická poradna (PPP).

Žáci a rodiče se mohou vyjádřit k práci školy i na internetových stránkách školy v rámci diskuzních fór. Škola na podnět rodičů např. změnila dobu konání třídních schůzek. Při poskytování informací rodičům dětí využívá škola běžných standardních komunikačních metod. Novým zdrojem je školní časopis Smajlík. Ředitelka reaguje na vnější podněty a přijímá na jejich základě opatření ke zkvalitnění vzdělávání. Spolupráce s klíčovými partnery probíhá na standardní úrovni.


Vnitřní prostředí školy

Ředitelka se snaží od nástupu do funkce změnit vnitřní atmosféru školy. Základem byly výsledky dotazníkového šetření pro všechny zákazníky školy. Žáci a jejich rodiče dostali možnost spoluutvářet vnitřní klima školy (výzdoba a malba učeben a chodeb školy). Zlepšila se podnětnost prostředí, včetně hygieny a čistoty. Dochází ke změně v úrovni komunikace s rodiči, je patrná snaha o vzájemné hledání konsenzu při řešení problémů. Rodičům je umožněna účast na výchovných a vzdělávacích akcích organizovaných školou.

Byla ustavena žákovská samospráva, zatím není funkční. Své názory mohou žáci prezentovat ve školním časopise, jsou vedeni k otevřenější komunikaci. Vzhledem k nízkým počtům žáků ve třídách jsou respektovány jejich individuální potřeby a záliby (např. chov živých zvířat). Výskyt SPJ se nezvyšuje. Z anketního šetření ČŠI vyplynulo, že vztahy mezi zaměstnanci školy jsou přátelské. Zkvalitnily se jejich pracovní i materiální podmínky (notebook). Prostorové zázemí pro učitele 1. stupně není dostatečné. V řídící práci ředitelky je patrná snaha o zlepšení vnitřních psychosociálních vztahů, a tím i o pozitivní ovlivnění úrovně vzdělávání.


Materiální podmínky výuky a jejich využití

Prostorové podmínky školy jsou vzhledem k počtu žáků dostatečné, ale škola nedisponuje vlastní tělocvičnou. Učebny, odborné pracovny a školní knihovna jsou účelně vybaveny, z větší části zařízeny novým školním nábytkem. Dostupné učební pomůcky, ICT techniku a další informační zdroje žáci při výuce běžně využívají. Ve škole chybí speciální kompenzační pomůcky pro integrované žáky. Ředitelka se snaží hledat další zdroje (granty) pro zlepšení a inovaci materiálních podmínek. Prostory a vybavenost školy umožňují plnění ŠVP.


Hodnocení žáků

Škola má jasně stanovena pravidla hodnocení výsledků vzdělávání. Žáci i rodiče jsou s nimi prokazatelně seznámeni. Pravidla hodnocení stanovuje podrobně Klasifikační řád. Jak vyplývá z Obecných zásad a ze Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci, klasifikace má stavět na pozitivních stránkách výkonu žáka. Zatím ale převládá hodnocení známkou, které není dostatečně informativní. Neplní vždy funkci zpětné vazby o znalostech žáků a nepůsobí motivačně.

Kvalitně je nastaveno hodnocení žáků se SVP, učiteli a asistenty účelně využívané. Zohledňuje jejich hyperaktivitu a unavitelnost, případně momentální psychický stav. Respektuje individualitu a umožňuje jim dosáhnout úspěchu. Hodnocení výsledků žáků používá vedení pro stanovení opatření ke zkvalitnění vzdělávání.


Účelnost a účinnost podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Ve škole v daném období není identifikován žádný nadaný žák. Škola eviduje skupinu žáků se SVP a snaží se pro ně vytvářet odpovídající podmínky. Všichni tito žáci mají zpracované individuální vzdělávací plány ve smyslu doporučení školských poradenských zařízení, v souladu s příslušnou vyhláškou a ve spolupráci s rodiči. Žáci jsou integrováni v příslušných ročnících, vzdělávání probíhá v rámci třídy, nebo individuálně. Škola jim umožňuje vzdělávání podle programu Pomocná škola, včetně zajištění služeb asistentů pedagoga. Na základě doporučení PPP byl u žáka 2. stupně snížen počet hodin učebního plánu. Škola vytváří nezbytné materiální podmínky pro jejich vzdělávání. Účinnost podpory těchto žáků zvyšuje spolupráce výchovné poradkyně s pracovnicemi SPC Praha a PPP Benešov. Na žádost zákonného zástupce má jeden žák 1. stupně, podle dohodnutých pravidel, povoleno individuální vzdělávání. Výsledky podpory u těchto žáků škola vyhodnocuje a podle výsledků stanovuje další učební postupy.


Úspěšnost žáků ve vzdělávacím programu

Škola zatím nemá vypracovanou celkovou strategii na podporu úspěšnosti žáků při vzdělávání. Ředitelka a vedoucí pracovníci sledují a hodnotí průběžně výsledky výuky. Jedním z objektivních kritérií jsou úspěchy v komerčních srovnávacích testech. Počet neúspěšných žáků se nezvyšuje, mírně stoupá počet přijatých žáků na střední školy. Kvalitě vzdělávání napomáhá pestrá zájmová mimoškolní činnost. Vedení provádí hodnocení výsledků vzdělávání a spolu s učiteli se snaží najít příčiny selhávání jednotlivých žáků.


Závěrečné hodnocení:

Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení.

Zajišťuje rovnoprávný přístup ke vzdělávání všem žákům. Vzdělávání v 1. a 6. ročníku probíhá v souladu s učebním plánem ŠVP a v ostatních ročnících v souladu s platným učebním plánem programu Základní škola, případně Pomocná škola.

ŠVP je zpracován podle zásad RVP. Učební plán ŠVP byl stanoven podle rámcového vzdělávacího programu, ale nebyl k 1. září 2007 aktualizován ve smyslu Opatření MŠMT čj. 15523/2007-22, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Stávající personální, prostorové, materiální a finanční podmínky umožňují naplňování ŠVP.

Při hodnocení výsledků školy využívá ředitelka standardní metody a postupy. Základem jsou výsledky srovnávacích testů a nastavená objektivní kritéria v evaluační zprávě. Získané podklady uplatňuje při přípravě a inovaci priorit pro nové období.

Rizikem pro školu je úbytek žáků a chybějící odborná kvalifikace učitelů pro výuku cizích jazyků.

Mezi silné stránky školy patří individuální péče pro žáky se ŠVP, podpora zřizovatele škole a snaha ředitelky školy o její profilaci v rámci regionu.

Při poskytování vzdělávání škola postupuje v souladu s právními předpisy, vztahujícími se ke vzdělávání a ke schváleným učebním dokumentům.


Hodnotící stupnice
PodprůměrPrůměrNadprůměr
Při poskytování vzdělávání není postupováno v souladu s právními předpisy, schválenými učebními dokumenty.
Rizika jsou velká, pro nápravu jsou nutné zásadní změny.
Při poskytování vzdělávání je postupováno v souladu s právními předpisy, schválenými učebními dokumenty.
Rizika jsou ojedinělá, lze je překonat.
Poskytování vzdělávání je v souladu s právními předpisy, schválenými učebními dokumenty a je na úrovni, která nevyžaduje zásadní změny.
Slouží jako příklad dobré praxe.

Seznam písemností, o které se inspekční zjištění opírá:

 1. Jmenování ředitelky školy do funkce zřizovatelem s účinností od 1. července 2007
 2. Zřizovací listina školy vydaná zřizovatelem ze dne 10. října 2002, včetně dodatků č. 3,4 a 5
 3. Rozhodnutí ve věci změny zápisu do rejstříku škol a školských zařízení vydané KÚ SK pod čj. 125 582/2007KUSK ze dne 27. srpna 2008 a čj. 57 772/2007KUSK ze dne 9. května 2007
 4. Rozhodnutí o změně v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení vydané MŠMT pod čj. 22 504/2007-21 ze dne 23. říjen 2007, čj. 4 067/2007-21 ze dne 14. února 2007 a čj. 15 764/2006-21 ze dne 26. června 2006
 5. Koncepce rozvoje školy na období let 2007-2012 ze dne 7. prosince 2006
 6. Inspekční zpráva čj. 032 216/02-2050 ze dne 16. prosince 2002
 7. Výkaz o základní škole S 3-01 podle stavu k 30. září 2007 ze dne 6. října 2007
 8. Výkaz o základní škole S 3-01 podle stavu k 30. září 2006 ze dne 19. října 2006
 9. Výkaz o základní škole S 3-01 podle stavu k 30. září 2005 ze dne 5. října 2005
 10. Výkaz o ředitelství škol R 13-01 podle stavu k 30. 9. 2007 ze dne 6. října 2007
 11. Výkaz o ředitelství škol R 13-01 podle stavu k 30. 9. 2006 ze dne 12. října 2006
 12. Výkaz o ředitelství škol R 13-01 podle stavu k 30. 9. 2005 ze dne 3. října 2005
 13. Zpráva z vlastního hodnocení školy za školní roky 2005/2006 a 2006/2007 ze dne 25. října 2007
 14. Pracovní náplně a zařazeni pedagogických pracovníků
 15. Žádost školy o povolení výjimky z počtu žáků ZŠ na školní rok 2007/2008 ze dne 25. září 2007
 16. Udělení výjimky zřizovatelem z počtu žáků ZŠ ze dne 5. října 2007
 17. Rozvrh školy platný pro školní rok 2007/2008
 18. Personální dokumentace pedagogických pracovníků
 19. Závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený rozpočet k 15.12.2004 čj. 21426/2004/ŠKO - oddělení rozpočtu ze dne 15. prosince 2004
 20. Závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený rozpočet k 5.12.2005 čj. 22591/2005/ŠKO - oddělení rozpočtu ze dne 5. prosince 2005
 21. Závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený rozpočet k 15.11.2006 čj. 149115/2006/KÚSK - úsek rozpočtu ze dne 15. listopadu 2006
 22. Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2004 ze dne 8. února 2005
 23. Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2005 ze dne 3. února 2006
 24. Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2006 ze dne 31. ledna 2007
 25. Finanční vypořádání dotací poskytnutých MŠMT ze státního rozpočtu v roce 2006 ze dne 19. ledna 2007
 26. Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2006/2007 ze dne 12. října 2007
 27. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005-2006 ze dne 1 .září 2006
 28. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004-2005 bez data
 29. IVP integrovaných žáků školní rok 2007/2008
 30. Spis o povolení individuálního vzdělávání žáka 2. ročníku
 31. Seznam zájmových kroužků školní rok 2007/2008
 32. Plán DVPP ze dne 3. září 2007
 33. Záznamy z hospitací školní rok 2006/2007
 34. Plán práce školy na školní rok 2007/2008 čj. S 18/07 ze dne 3. září 2007
 35. Spis o přijetí k základnímu vzdělávání
 36. Zápisy z jednání pedagogické rady - školní roky 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008
 37. Dokumentace o žácích integrovaných nebo žáků se SVP - školní rok 2007/2008 stav k 15. září 2007
 38. Třídní výkazy všech tříd a příslušné katalogové listy platné pro školní rok 2007/2008
 39. Rámcový plán výchovného poradenství pro školní 2007/2008 ze dne 17. září 2007
 40. MPP školní rok 2006/2007 bez data vydán, včetně vyhodnocení z 5. září 2007
 41. MPP školní rok 2007/2008 ze dne 5. září 2007 čj. S 20/07
 42. Školní řád ze dne 1. září 2007
 43. Vnitřní provozní řád ze dne 1. září 2006
 44. Plán hospitační a kontrolní činnost ředitelky školy ze dne 3. září 2007
 45. Plán hospitační a kontrolní činnost ředitelky školy ze dne 3. září 2007-situační analýza
 46. Výsledky programu Kvalita 2004
 47. Časopis Smajlík (výběr)
 48. Projekt Evropské unie-DAP 2 - Implementace modelu primární prevence pro oblast užívání návykových látek do podmínek školy
Složení inspekčního týmu:


Titul, jméno a příjmení:
Mgr. Václav Zemek
RNDr. Antonín Smrž
Mgr. Helena Zahradníčkova
Ing. Hana Borůvková


Dle §174 odst. 13 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, může ředitelka školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu Česká školní inspekce Benešov, Černoleská 1997, 256 15 Benešov. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná.


Podpis ředitelky školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy


Titul, jméno a příjmení:
Ing. Věra Maršálkova
Miličín 12. prosince 2007