Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Nové Jazyková škola Muzeum České Sibiře Miličín v MuzeuObecní úřad Miličín - rozpočet na rok 2006:

Příjmy (v tis. Kč):

Daň z příjmu FO ze ZČ1.200,--
Daň z příjmu FO z podnikání300,--
Daň z příjmu FO z kapit. výnosů50,--
Daň z příjmu právnických osob1.256,--
Daň z příjmu právnických osob za obce196,56
Daň z přidané hodnoty 2.000,--
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 480,--
Poplatek ze psů20,--
Poplatek za užívání veřejného prostranství1,--
Poplatek za provozovaný výherní automat30,--
Správní poplatky40,--
Daň z nemovitostí700,--
Neinvestiční přijaté dotace ze SR (žáci,výkon st.správy)229,64
Neinvestiční přijaté dotace od obcí213,30
Lesní hospodářství - příjmy z pronájmu pozemků100,--
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru9,91
Vnitřní obchod0,5
Vodní hospodářství - příjmy za poskyt.služeb-vodné430,--
Vodní hospodářství - příjmy z pronájmu rybníků6,--
Činnosti knihovnické - čtenářský poplatek a internet5,--
Všeobecná ambulantní péče - příjmy z pronájmu nemovit.6,6
Stomatologická péče - příjmy z pronájmu nemovit.3,61
Stomatologická péče - příjmy z pronájmu věcí movitých11,4
Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu nemovitostí20,--
Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu26,--
Pohřebnictví - hřbitovní poplatky za služby20,--
Pohřebnictví - pronájem pozemků5,--
Komunální služby - příjmy z pronájmu pozemků100,--
Komunální služby - příjmy z prodeje pozemků200,-
Komunální služby - příjmy z pronájmu nemovit.(T-mobile)60,--
přebytek fin. prostředků za r. 20054.595,98
celkem12.316,50


Výdaje (v tis. Kč):

Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče
Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin, 2x ročně provedení deratizace, příspěvky na veřejné útulky pro domácí zvířata
40,-
Pěstební činnost
Podpora pěstební činnosti, zdravotní prořezávky, likvidace polomů a poškozených porostů, ochrana padlých porostů, likvidace stromů napadených kůrovcem a ochranná činnost, údržba lesních komunikací, dohody o provedení práce
18,-
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu
Obnova výstražního značení, odměna za kontrolní činnost závodního lomu, likvidace skládek, platby daní a poplatků, mechanické zarovnání závěrných stěn, dohody o provedení práce
340,-
Vnitřní obchod, služby
Propagační materiál, prezentace v katalozích
30,-
Silnice
Činnosti spojené se správou, údržbou (včetně zimní údržby), tj. posypy, prohrnování, drť, všeobecný materiál, opravy komunálních komunikací, likvidace náletových porostů v bezprostřední blízkosti komunikací, oprava a výměna dopravního značení, občerstvení, dohody o provedení práce, vybudování nové komunikace (lokalita pro rod.domky).
1.940,8
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Zahrnuje výdaje spojené se správou, údržbou a opravami chodníků, odstavných ploch, parkovišť, pořízení nové čekárny na parkoviště naproti hotelu v Miličíně
290,-
Provoz veřejné silniční dopravy
Dotace k zabezpečení územní dopravní obslužnosti = 90,- /obyvatele a členský příspěvek 0,50 Kč/obyvatele
78,74
Pitná voda
Činnosti spojené se zásobováním pitnou vodou, provoz vrtů, vodárny a vodojemu, opravy vodovodního řadu a rozvodů, výměny nefunkčních uzávěrů, revizní práce, všeobecný materiál, elektrická energie, platby poplatku za odběr podzemní vody, občerstvení, dohody o provedení práce
643,-
Odvádění a čistění odpadních vod
Výdaje na opravu a údržbu kanalizační sítě, nové kanalizační potrubí v lokalitě Bezděkov, dohody o provedení práce
315,-
Vodní díla v zemědělské krajině
Činnosti spojené s rybníky, nádržemi, všeobecný materiál
40,-
Příspěvková organizace základní školy Miličín
Všeobecný materiál, elektrická energie, pevná paliva, opravy a údržba, cestovné, dohody o provedení práce, pojištění majetku, telekomunikační poplatky, odpisy, služby peněžních ústavů, aktualizace programového vybavení, softwarové služby, kancelářské a čistící prostředky, revize el. zařízení
1.360,-
Činnosti knihovnické
Mzda, pojistné, cestovné, všeobecný materiál, DHDM, nákup knih a časopisů, aktualizace programového vybavení, softwarové práce, služby pošt, telekomunikační poplatky
321,-
Ostatní záležitosti kultury
Činnosti spojené s vedením obecní kroniky, dohoda o provedení práce
3,-
Zájmová činnost v kultuře
Údržba a opravy spojené se společenskou místností v Kulturním domě v Petrovicích, pevná paliva, všeobecný materiál
47,-
Ostatní záležitosti kultury
Kulturní činnost pro seniory, tradiční společenské události v obci, věcné dary
80,-
Zachování a obnova kulturních památek
Údržba kulturních památek – kaple na Kalvárii
25,-
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí
Oprava a údržba kapliček, péče o památníky , všeobecný materiál, rekonstrukce kašny na náměstí, dohody o provedení práce
560,-
Ostatní tělovýchovná činnost
Příspěvek na činnost fotbalovému klubu TJ Sokol Miličín,hokejového družstva HC Miličín, Cykloturistickému oddílu při TJ Sokol Miličín, sportovní činnost mladých hasičů
58,-
Využití volného času dětí a mládeže
Příspěvek na zájmovou a sportovní činnost dětí v obci, příspěvek na činnost kroužku Mladých ochránců přírody, příspěvek na činnost mladých hasičů,
35,-
Ambulantní péče
Běžná údržba, revizní práce
14,-
Bytové hospodářství
Běžná údržba
10,-
Nebytové hospodářství
nákup pevného paliva, elektrická energie
21,-
Veřejné osvětlení
Běžná údržba a výměna havarijních kabelů na veřejném osvětlení, všeobecný materiál, elektrická energie, dohody o provedení práce, přivedení nového veřejného osvětlení k lokalitě pro výstavbu rodinných domků
505,-
Pohřebnictví
Běžná údržba hřbitova a jeho okolí, likvidace nekompostovatelného odpadu ze hřbitova, zastřešení kolumbária, dohody o provedení práce
90,-
Komunální služby
Mzda, pojistné zaměstance obce, ochranné pomůcky. právní služby (znalecké posudky, geometrické plány), platby daní z převodu nemovitostí, údržba a opravy traktoru, sekačky, motorové pily a plotových nůžek, pohonné hmoty, pojištění, platba za dokončení územního rozhodnutí, nákup pozemků, financování části elektrických rozvodů k novým parcelám,rozšíření místního rozhlasu v obci
1.361,-
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Svoz a likvidace nebezpečných odpadů
10,-
Sběr a svoz komunálních odpadů
Svoz popelnic, odvoz kontejnerů, poplatky za uložení odpadu, likvidace černých skládek
830,-
Sběr a svoz ostatních odpadů
Kontejnery na tříděný odpad (papír, sklo, plasty), svozy
70,-
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Údržba porostů a parků, nákup a výsadba veřejné zeleně, dohody o provedení práce
85,-
Příspěvek na individuální dopravu
Příspěvek na individuální dopravu
6,-
Požární ochrana
Údržba požárních vozidel a techniky, STK, emise, revize, školení, pohonné hmoty, elektrická energie, nákup hadic,savic a požárního hydrantu, všeobecný materiál,DHDM, věcné dary, občerstvení, dohody o provedení práce
290,-
Zastupitelstvo obcí
Odměny členům zastupitelstva obce, pojistné, odborná literatura, všeobecný materiál, telefonní poplatky, cestovné, softwarové služby
868,-
Činnost místní správy
Mzdy, pojistné, pojistné nemovitého a movitého majetku, elektrická energie, telefonní poplatky, připojení k internetu, programové vybavení, cestovné, odborná literatura, tisk, všeobecný materiál, revize el. zařízení, správní poplatky, údržba a oprava majetku, školení, softwarové služby, kancelářské a čistící prostředky, služby peněžních ústavů, poradenské a právní služby, platby daní a poplatků, oprava sociál.zaříz. v budově OÚ,příspěvek Mikroregionu Venkov
1.931,96
Celkem 12.316,50