Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:


Základní škola Miličín, okres Benešov

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2006/2007


1. Základní údaje o škole

1.1 škola


název školy

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov

adresa školy

Tyršovo náměstí 248, 257 86 Miličín

právní forma

příspěvková organizace

IČO

71006648

IZO

102002410

identifikátor školy

600042057

vedení školy

Ředitelka: Věra Maršálková

Vedoucí učitelka MŠ: Jana Vaňková

kontakt

tel.:317 802258

e-mail:škola@milicin.cz

www:www.ceskasibir.cz, odkaz Obec Miličín – ZŠ a MŠ Miličín


1.2 zřizovatel


název zřizovatele

Obec Miličín

adresa zřizovatele

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

kontakt

tel.:317802260

fax:317802260

e-mail: obec.milicin@quick.cz


1.3 součásti školy

kapacita

Mateřská škola

30 žáků

Základní škola

180 žáků

Školní družina

50 žáků

Školní jídelna

200 jídel


1.4 základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/ žáků

Počet dětí/žáků na třídu

Počet žáků na pedagoga

Mateřská škola

1

28

28

14

1. stupeň ZŠ

3

58

19,3

14,5

2. stupeň ZŠ

4

62

15,5

10,3

Školní družina

2

50

25

25

Školní jídelna

x

135

x

x


Komentář: Pro školní rok 2007/2008 zvýšena kapacita mateřské školy na 40 žáků. Na prvním stupni spojen 1. a 2. ročník, 4. a 5. ročník.

1.5 materiálně-technické podmínky školy

Učebny, herny

ZŠ – 8 běžných učeben, MŠ – 1 učebna, herna, ŠD – 1 učebna

Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna

ZŠ – počítačová učebna, dílny, knihovna.

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště

ZŠ – zahrada, školní hřiště. MŠ – zahrada, hřiště.

Sportovní zařízení

Místní sokolovna

Dílny a pozemky

Pozemek školní zahrady, školní dílny

Žákovský nábytek

V souladu s požadavky Krajské hygienické stanice, kromě počítačové učebny.

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod.

Vybavení školní družiny zcela nevyhovující, nevhodný nábytek a zastaralé učební pomůcky. Vybavení MŠ a ZŠ dobré. Sportovní náčiní v sokolovně majetkem školy – vše schváleno revizí. V průběhu roku dokoupeny podložky na cvičení aerobiku, ochranné rukavice na florbal.

Dle finančních možností by bylo dobré zakoupit interaktivní tabuli.

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Škola od příštího roku najíždí na nový systém vzdělávání (ŠVP). Staré typ učebnic se postupně nahradí učebnicemi vydavatelství FRAUS.

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami

Vybavení učebními pomůckami dobré. Dle finančních možností zakoupí škola do konce roku 2007 počítadlo pro 1. třídu.

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou

Standart ICT ve škole nezajištěn – chybí jeden žákovský počítač. Dále je třeba pořídit DVD přehrávač.

Investiční rozvoj

……………..


1.6 Údaje o školské raděPočet členů školské rady

6

Kontakt

Tel.: 724 217 170 – paní Ivana Smrčinová2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy


2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

a) nová soustava

Kód

Obor vzdělání


Poznámky


Zařazené třídy

79-01-C/01

Základní škola


RVP

0

79-01-B/01

Základní škola speciální


RVP

0

b) dobíhající soustava

Kód

Obor vzdělání

Kód oborů podle dřívějších předpisů

Zařazené třídy

79-01-C/001

Základní škola

nebyl přidělen

1. – 9. ročník

79-01-B/001

Pomocná škola

nebyl přidělen

1 žákyně 6. ročníku


2.2 Vzdělávací programy

Vzdělávací program

Zařazené třídy

Základní škola - č.j. 16847/96-2

1. – 9. třída

ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA – č.j.22980/97-22

1 žákyně 1. ročníku

POMOCNÁ ŠKOLA – č.j. 24035/97-22

1 žákyně 6. ročníku

RVP pro předškolní vzdělávání – č.j. 32405/2004-22 (ŠVP – „Zvonečku zazvoň“

1 třída MŠ

3 Přehled pracovníků školy


3.1 Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem

24

Počet učitelů ZŠ

10 + 2 asistentky pedagoga

Počet vychovatelů ŠD

2

Počet učitelek MŠ

2

Počet správních zaměstnanců ZŠ

3

Počet správních zaměstnanců MŠ

1

Počet správních zaměstnanců ŠJ

3


3.2 Údaje o pedagogických pracovnících


Pedagogičtí pracovníci

Funkce

Úvazek.

Roků ped.praxe

Stupeň vzdělání

Aprobace

Mgr. Hana Beranová

Učitelka

1,0

24

1. stupeň ZŠ

Dana Dostálová

Vychovatelka ŠD

0,9

28

vychovatelství

Dana Dostálová

učitelka

0,091

28

vychovatelství

Mgr. Miloš Demel

učitel

1,0

30

ČJ - OV

Taťána Janoušková

Asistentka pedagoga

0,6

12

vychovatelství

Taťána Janoušková

Vychovatelka ŠD

0,134

12

vychovatelství

Marta Mašková

učitelka

1,0

15

………….

Mgr. Petra Nováková

učitelka

1,0

3

Př a pěst. - Z

Bc. Jana Slabá Janoutová

učitelka

1,0

8


………….

Ing. Věra Maršálková

ředitelka

1,0

6

Odborné předměty

Veronika Sedláková

Asistentka pedagoga

0,4

4

Pedagogické lyceum

Veronika Sedláková

Učitelka

0,091

3

Pedagogické lyceum

Ivana Šimáková

Učitelka MŠ

1,0

29

PaedDr.. Karolína Týleová

učitelka

1,0

16

ČJ – VV

Jana Vaňková

Vedoucí učitelka MŠ

1,0

28

Mgr. Eva Vrtišková

učitelka

1,0

24

Ch - Př

Mgr. Petr Zbíral

učitel

1,0

19

1. stupeň ZŠ

Ing. Helena Šabatková

učitelka

1,0

32

………..

Vlasta Červová

učitelka

0,8

35

…………


Komentář: Ve školním roce 2007/ 2008 již nebudou vyučovat paní Ing. Šabatková a paní Červová.3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce


Odborná kvalifikace

%

Aprobovanost ve výuce

%

Učitelé 1. stupně

50

Učitelé 1. stupně

51

Učitelé 2. stupně

67

Učitelé 2. stupně

38

Učitelky MŠ

100

Učitelky MŠ

100

Vychovatelky ŠD

100

Vychovatelky ŠD

100


Komentář


3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby


Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let do důch. veku

v důchod.věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

0

4

1

3

1

5

0

0

0

2

2

12


Komentář3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících


Ostatní pracovníci

Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

Adamová Eva

kuchařka

1,0

SOU

Zoulová Jiřina

kuchařka

1,0

základní

Brázdová Marie

Vedoucí ŠJ

1,0

SOU

Kűhnelová Anna

uklízečka

0,5

Základní

Šlejmarová Dana

uklízečka

0,5

SOU

Iveta Holasová

Účetní, hospodářka

1,0

Štégr Jan

Školník, topič - ZŠ

1,0

0,5

SOU

Pohanová Miluše

Školnice, topička - MŠ

1,0

0,5

základní


4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol


4.1 Zápis k povinné školní docházce


počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok 2006/2007

0,5

8

1

0


Komentář: zápis do MŠ: přijato 16 dětí, z toho jedno dítě v předškolním věku4.2 Výsledky přijímacího řízení


a) na víceletá gymnázia přijato:

 

z pátého ročníku

ze sedmého ročníku

gymnázia zřiz. krajem

1

1

soukromá gymnáziacírkevní gymnázia 

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých  ročníků přijato:

gymnázia

obchodní

akademie

zdravotní školy

průmyslové

školy

ostatní střední školy

střední odb.učiliště

celkem

 

3

6

0

0

5

0

14

 

c) na soukromé školy přijato:

gymnázia

obchodní

akademie

zdravotní školy

průmyslové

školy

ostatní střední školy

střední odb.učiliště

celkem

 

 

 

 

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato:

z devátých ročníků

z nižších ročníků

4

-


e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy

v devátém ročníku

v nižším ročníku 

18


V MŠ ukončili docházku 4 předškoláci.


5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků


Přehled o prospěchu za I. pololetí


Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

1. stupeň


Ročník

Počet žáků

Prospělo

Prospělo

s vyzn.

Neprospělo

Nehodnoceno

1.

8

0

82.

11

2

93.

18

5

134.

13

5

85.

6

1

5Celkem

56

13

43
2. stupeň


Třída

Počet žáků

Prospělo

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Nehodnoceno

VI

11

5

6VII.

16

9

7VIII.

16

11

4IX.

18

12

6Celkem

61

38

23
Celkový přehledPočet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Nehodnoceno

1. stupeň

56

432. stupeň

61

23Celkem

117

66

KomentářPřehled o chování

1. stupeň


Ročník

Počet žáků

Pochvaly ŘŠ

Napomenutí

Důtky TU

Důtky ŘŠ

1.

8

2.

11


13.

18


14.

13

5.

6

Celkem

56


2
2. stupeň


Třída

Počet žáků

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka TU

Důtka ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

VI.

11


2

1
VII.

16VIII.

16


1

IX.

18


1

1
Celkem

61


4

2

Celkový přehled:Počet žáků

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka

TU

Důtka

ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

1. stupeň

56


2

0
2. stupeň

61


4

2
Celkem

117


6

2Komentář


Údaje o zameškaných hodináchPočet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

2173

39

0

0

2. stupeň

3181

52

1

0,02

Celkem

5354

46

1

0,01Přehled o prospěchu za II. pololetí


Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

1. stupeň


Ročník

Počet žáků

Prospělo

Prospělo

s vyzn.

Neprospělo

Nehodnoceno

1.

8

0

82.

11

1

103.

18

5

134.

13

3

105.

6

4

2Celkem

56

13

43
2. stupeň


Třída

Počet žáků

Prospělo

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Nehodnoceno

VI

11

6

5VII.

16

11

5VIII.

16

13

3IX.

18

13

5Celkem

61

43

18
Celkový přehledPočet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Nehodnoceno

1. stupeň

56

432. stupeň

61

18Celkem

117

61

KomentářPřehled o chování

1. stupeň


Ročník

Počet žáků

Pochvaly ŘŠ

Napomenutí

Důtky TU

Důtky ŘŠ

1.

8

2.

111


3.

18

4.

13

5.

6

Celkem

56


2. stupeň


Třída

Počet žáků

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka TU

Důtka ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

VI.

111
VII.

16VIII.

16
1IX.

18


1

Celkem

61

Celkový přehled:Počet žáků

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka

TU

Důtka

ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

1. stupeň

561
2. stupeň

61


1

1

1Celkem

117


1

2

1


KomentářÚdaje o zameškaných hodináchPočet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

2687

48

0

0

2. stupeň

3916

64

6

0,1

Celkem

6603

56

6

0,05


5.3 Údaje o integrovaných žácích:


Druh postižení :

Počet žáků

Sluchové postižení


Zrakové postižení


S vadami řeči


Tělesné postižení


S kombinací postižení


S vývojovými poruchami učení

5

Komentář: Na 1. stupní 2 žáci, na 2. stupni 3 žáci s vývojovými poruchami učení. V 1. ročníku a 6. ročníku integrovány 2 žákyně s mentálním postižením, které mají přiděleny asistentku pedagoga.


5.4 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu


Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy

rozvrh hodin (psychohygiena)

Vzhledem k malému počtu tříd a žáků na základní škole je nutné ročníky na určité vyučovací hodiny spojovat. Snažíme se ale o to, aby spojené hodiny byly na takové předměty, kde to není na újmu kvality hodin. Jedná se zejména o TV, VV, PČ, apod. Psychohygiena je zajištěna dostatečně, v souladu s platnými předpisy.

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Těmto žákům je v hodinách věnována zvýšená péče. Je zajištěn individuální přístup. Podle individuálního vzdělávacího plánu jsou vzdělávány dvě integrované, mentálně postižené žákyně. Žádný další rodič o vypracování IVP nezažádal.

vzdělávání mimořádně nadaných žáků

Žádný žák nebyl v tomto školním roce PPP Benešov vyhodnocen jako mimořádně nadaný. Pro příští školní rok zakoupen program společnosti MENSA ČR pro vyhodnocování mimořádného nadání.

školní řád, klasifikační řád

Vypracovány v souladu se školským zákonem a dalšími právními předpisy platnými v ČR. Žáci s těmito dokumenty byli seznámeni na začátku školního roku. Jsou veřejně vyvěšeny ve škole a zveřejněny na internetových stránkách školy.

informační systém vůči žákům a rodičům

Věškeré informace pro rodiče, žáky i veřejnost jsou vyvěšeny ve škole na nástěnce u ředitelny, dále na nástěnce „na plotu“ (u autobusové zastávky). Dále jsou všechny informace zveřejněny na internetových stránkách. Důležité informace mají žáci zapsány v žákovských knížkách, organizační záležitosti (výběr kroužků, volitelných předmětů, důležité termíny školního roku,…) jsou rodičům posílány na lístcích.

činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC

Školního psychologa a speciálního psychologa na škole bohužel nemáme. Samozřejmě, že na škole působí výchovný poradce a preventista sociálně patologických jevů. S SPC Praha spolupracujeme vzhledem k mentálně postiženým žákyním (Mgr. Šarounová). S PPP Benešov jsme v úzké spolupráci. V tomto školním roce proběhlo například sociometrické šetření ve 4. a 5. ročníku a dále došlo k další práci se žáky ke zlepšení vztahů ve třídě. Vše organizovala PPP Benešov.

prevence sociálně-patologických jevů

Naše škola se zapojila do projektu EU – DAP 2. V příštím školním roce proběhne testování žáků 6. ročníku.

klima školy

Škola je vpodstatě rodinného typu. S tím souvisí velmi dobré vztahy mezi učiteli a žáky. Škola je také velmi dobře přijímána veřejností. Nedostatkem je pouze malé zapojení rodičů do dění školy. To je ale celospolečenským problémem. O prázdninách se nám přesto podařilo alespoň částečně některé rodiče s dětmi aktivně zapojit. Malovali jsme společně učebny.

přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu

Naším cílem v tomto školním roce bylo, zatraktivnit dětem výuku. Chtěli jsme také, aby se ve škole cítili dobře. Proto jsme přistoupili k modernizaci počítačové učebny, k výmalbě chodeb a tříd podle návrhů dětí. Také jsme vybudovali gymnastický sál. V přízemí budovy jsme vyměnili osvětlení. V MŠ došlo k výměně části nábytku, o prázdninách k rozšíření prostor.


Průběh a výsledky vzdělávání

soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání

Byl dosažen.

soulad výuky s cíli předškolního nebo základního vzdělávání

Byl dosažen.

vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků

Cíle výuky byly přiměřené a metody vhodné. Vzhledem k malému počtu žáků ve třídách jsou respektovány individuální potřeby žáků.

konkretizace cílů ve sledované výuce

Cíle výuky jsou jasné, motivace žáků v hodinách přiměřená.

návaznost probíraného učiva na předcházející témata

Návaznost učiva v pořádku.


Materiální podpora výuky

vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem

V průběhu roku chybělo sportovní zázemí – krytý prostor. O prázdninách jsme proto vybudovali gymnastický sál. Chybí speciální kompenzační pomůcky pro integrované žákyně. Není prostor pro samostatné kabinety učitelů, což způsobuje komplikace zejména v přípravě výuky.

podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a identity žáků

Žáci sami pomáhají utvářet prostředí, ve kterém tráví vyučování. Podílejí se na výmalbě budovy školy a vlastní výzdobě učeben.

účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky

Pomůcky jsou využívány. Ve všech předmětech je využíváno počítačové techniky. Škola by potřebovala v příštím roce zakoupit interaktivní tabuli, což by ještě více žáky motivovalo a zatraktivnilo výuku.


Vyučovací formy a metody

řízení výuky, vnitřní členění hodin

V souladu s pedagogickými zásadami.

sledování a plnění stanovených cílů

Každý učitel dle svého plánu kontroluje průběh výuky. Dále jsou prováděny hospitace v hodinách jednotlivých předmětů.

podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance

Patří k obecným zásadám v každé hodině. Dále jsou tyto záležitosti rozvíjeny při mnoha akcích žáků mimo školu – zájmové kroužky, výlety, exkurze, společné akce pro veřejnost.

možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností

Patří k obecným zásadám v každé hodině. Dále jsou tyto záležitosti rozvíjeny při mnoha akcích žáků mimo školu – zájmové kroužky, výlety, exkurze, společné akce pro veřejnost.

využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou

Je součástí projektů, které jsou na škole realizovány během celého školního roku.

účelnost výuky frontální, skupinové a individuální

Metody jsou používány účelně.

vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací

Role učitele je vyvážená. Děti navíc mohou učitele kontaktovat pro informace i mimo výuku

účelnost aplikovaných metod

Je účelná.

respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků

V rámci možností je respektováno.

forma kladení otázek

Jednoznačné vymezení cíle a požadavků z jakých je otázka kladena.


Motivace žáků

aktivita a zájem žáků o výuku

přiměřená

propojení teorie s praxí (v činnostech žáků)

Na teorii navazují různá praktická cvičení, laboratoní cvičení a příklady z praxe.

využívání zkušeností žáků

V samostatných pracích žáků, při reprezentaci školy na veřejnosti, při tvorbě školního časopisu.

vliv hodnocení na motivaci žáků

Převládá pozitivní hodnocení (motivace).

využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace

„Každý z nás chybuje, jen je třeba s tím něco učinit. Umět si případně říci o pomoc.“

osobní příklad pedagoga

Učitel vždy musí jít příkladem, musí i umět přiznat svou chybu a napravit ji. Učitel je člověk, jako každý ostatní.

Interakce a komunikace

klima třídy

Menší třídní kolektivy – většinou dobré vztahy a sociální kontakty. Ve 4. a 5. ročníku došlo k sociálním nesouladům mezi dětmi – řešila PPP Benešov.

akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem

Vedeme žáky k respektování sami sebe i ostatních spolužáků. Zvláštní péči věnujeme toleranci odlišností.

možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse

Žáci i rodiče se mají možnost vyjádřit k veškerému dění ve škole. Na internetových stránkách jsou navíc přístupná diskuzní fóra pro žáky i pro veřejnost.

vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků

Snažíme se tomuto požadavku vyhovět. V dnešní době sms zpráv a elektronické komunikace je to však mnohdy problém.

Hodnocení žáků

věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení

Je dosaženo.

respektování individuálních schopností žáků

Je dosaženo.

využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků

Nově jsme zavedli, zatím je tento bod ve fázi experimentu.

ocenění pokroku

Je dosaženo.

zdůvodnění hodnocení žáků učitelem

Je dosaženo.

vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem

Je dosaženo.

využití klasifikačního řádu

Nově zaveden tento školní rok. Problémy činilo jen vlastní hodnocení žáků. Žáci ani učitelé nejsou na tuto formu hodnocení zvyklí.
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy


Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků:

Údaje jsou za školní rok 2006/2007.

finanční prostředky za kalendářní rok 2006: 15 980,-pracovník

termín studia

instituce

(VŠ/zařízení pro další vzdělávání)

název akce

financování

1. Institucionální vzdělávání


1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů


a) Studium v oblasti pedagogických věd

Marta Mašková

Od října 2006

Univerzita J. A. Komenského Praha

Speciální pedagogika - vychovatelství

vlastní


Jana Slabá Janoutová

Přihlášena od října 2007

UK MFF Praha

Kombinované studium navazujícího magisterského studijního programu – učitelství fyziky

vlastní

b) Studium pedagogiky


c) Studium pro asistenta pedagoga


d) Studium pro ředitele škol

Věra Maršálková

Říjen 2006 – prosinec 2007

NIDV Praha

Úspěšný ředitel

Fondy EU

e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace


1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů


a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky


b) Studium pro výchovné poradce

PaedDr.. Karolína Týleová

Od října 2006

UK Praha, filozofická fakulta

Studium pro výchovné poradce ZŠ a SŠ

vlastní

c) Specializovaná činnost – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií


d) Specializovaná činnost – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů


e) Specializovaná činnost – prevence sociálně patologických jevů


f) Specializovaná činnost – specializovaná činnost


g) Specializovaná činnost – specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy


1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Dana Dostálová

13. 11. 2006

ZDVPP Příbram

Výtvarné techniky – ratan II

organizace


Nováková Petra

13. 11. 2006

ZDVPP Příbram

Výtvarné techniky – ratan II

organizace


Šimáková Ivana

24. 10. 2006

ZDVPP Příbram

Sociální komunikace aneb co děti potřebují
24. 10. 2006

ZDVPP Příbram

Sociální komunikace

organizace26. 1. 2007

ZDVPP Nymburk

Pohybem ke zdraví

organizace


Týlová Karolína

5. 10. 2006

ZDVPP Příbram

Komunikační dovednosti – klíčové kompetence pedagoga

organizace


Vaňková Jana

18. 10. 2006

ZDVPP Příbram

Pohybová průprava – jóga pro děti

organizace22. 5. 2007

ZDVPP a SSŠ Středočes. kraje

RVP známe, ŠVP máme a co dál?

organizace


Vrtišková Eva

7. 9. 2006

INFOA International, Dubicko

Metodický seminář pro učitele AJA

organizace12. 10. 2006

ZDVPP Příbram

Nové metody a formy práce v AJ

organizace20. 3. 2007

Bohemians ventures

Challenges – výzva, která přinese výsledky

organizace4. 6. 2007

Spirála Praha

Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS

organizace


Beranová Hana

22. 12. 2006

Gymnázium Benešov

ICT – PI – volitelný modul (Pokročilá práce s textem)

organizace


Mašková Marta

22. 12. 2006

Gymnázium Benešov

ICT – PI – volitelný modul (Pokročilá práce s textem)

organizace


Nováková Petra

22. 12. 2006

Gymnázium Benešov

ICT – PI – volitelný modul (Pokročilá práce s textem)

organizace


Sedláková Veronika

9. 10. 2006

Gymnázium Benešov

ICT – Stupeň Z

organizace

2 Samostudium

Popis samostudia: Prohlubování a zvyšování znalostí, získávání informací z oboru pedagogiky i odborných předmětů, studium podkladů pro tvorbu ŠVP.7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti


7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách

Údaje o významných mimoškolních aktivitách


Spolupráce školy a dalších subjektů

Výzdoba knihoven ve Voticích a Miličíně pro „Týden knihoven“

Květinový den LPR

Dopravní výchova na DDH Tábor

Besedy úřadu práce

Policie – dopravní akce jablko a citrón

ZUŠ Votice – výuka dětí (hra na hud. nástroje)

Závěrečný koncert ZUŠ Votice

Významné akce školy

Pořad o píšťalových varhanách

Vánoční výstava pro žáky i veřejnost

Vánoční besídka

Vánoční koncert

Vánoční zpívání u stromu

Den otevřených dveří

Tvořivé dílny – batikování, netradiční zdobení kraslic

Velikonoční výstava

Mikulášská besídka pro důchodce

Besídka ke Dni matek

Dopravně bezpečnostní akce „Jezdíme s úsměvem“

Dětský karneval

Závody na sněžných vozidlech

Výtvarná soutěž „Navrhujeme si logo školy“(bude ukončeno až v příštím školním roce)

Malování tříd o hlavních prázdninách

Malování chodeb podle návrhů žáků 1. stupně

Akce k prevenci sociálně patologických jevů

V podstatě všechny konané akce školy.

Síla lidskosti – Kino Votice

Sportovní dny

Tvorba školního časopisu

Návštěva policie v MŠ

Lyžařský výcvik

Plavecký výcvik

Mikulášská nadílka

Zdravé zuby

Akce k environmentální výchově

Drakiáda

Beseda o ježcích

Podzimní výstava přírodnin a kuriozit

Sběr kaštanů a žaludů

Sběr hliníku

Beseda o houbách

Spolupráce se stanicí zraněných živočichů Votice – besedy a návštěvy

Planetárium Praha – exkurze

Národní muzeum Praha – exkurze

Den Země

Beseda o přírodě

Beseda o lese

Čarodějný den

Sběr starého papíru, PET víček

Výukový program „Mláďata v přírodě“ – MŠ

Otvírání zahrádky MŠ a hledání velikonočního zajíčka

MŠ na vycházce „V olších a dětském táboře“

Stavění čarodějnic a vlaštovkové závody7.2 Účast žáků školy v soutěžích


Název soutěže

Účast žáků

Umístění

Matematický klokan

Celá škola


Přírodovědný klokan

8. a 9. ročník


Olympiáda z českého jazyka

1 žákyně 9. ročníku


Těžíme hliník

Celá škola

1. místo

Výtvarná soutěž ČSOP

Žáci 1. stupně

3. místo žákyně 3. třídy

Biologická olympiáda

Žák 7. třídy


O kalamář Jana Herbena (Votické talenty)

Žák 7. třídy

Zvláštní cena

Výtvarná soutěž Fauny Votice

Děti MŠ

1 výkres zařazen do kalendáře („Skřítek Lupínek“


7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích


Název soutěže

Počet žáků

Umístění

Mec Donalds Cup

Žáci 1. stupně

5. – 8. místo

Okresní přebor v házené

Děvčata 2. stupně

2. místo

„ O pohár města Votice „ - minikopaná


3. místo

Atletické závody - Votice

Žáci 1. stupně

1. místo – žák 3. ročníku

2. místo – žák 3. ročníku

2x 3. místo – žáci 2. ročníku

Coca-cola Cup

Žáci 2. stupně

1. místoKomentář k údajům o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:

Kromě vyjmenovaných akcí a soutěží je na naší škole pro žáky široká nabídka zájmových kroužků. V odpoledních hodinách je žákům třikrát týdně volně přístupná počítačová učebna.

Všechny mimoškolní aktivity mají přispět k rozvoji žáků a k prevenci sociálně patologických jevů.


8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí


ČŠI tento školní rok školu nenavštívila.


9. Základní údaje o hospodaření školy

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2006


a) příjmy

1. celkové příjmy: 8 625 439,-

2. dotace od kraje: 6 613 990,-

3. dotace od obce: 1 360 000,-

4. příjmy za stravné: 511 266,-

5. poplatky za družinu: 10 000,-

6. poplatky za MŠ: 8 400,-

7. ostatní příjmy (úroky z bankovních účtů, nájem automatu Coca – cola, plnění pojistné události): 121 783,-


b) výdaje

1. investiční výdaje celkem: 0,-

2. neinvestiční výdaje celkem: 8 424 479,- a z toho

- náklady na platy pracovníků školy: 4 717 432,-

- odvody FKSP: 96 148,-

- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění: 1 680 163,-

- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky: 45 378,-

- ostatní provozní náklady: 1 885 359,-.

V Miličíně 12. 10. 2007 Věra Maršálková, ředitelka