Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:


Základní škola Miličín, okres Benešov

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

Škola: Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov
Adresa školy: Tyršovo náměstí 248, 257 86 Miličín
Ředitelka: Ing. Věra Maršálková
Telefon: 317 802 258
Mail: skola@milicin.czVlastní hodnocení školy provedeno za školní roky: 2005/2006 a 2006/2007.1. Úvod

Vlastní hodnocení školy jsme pojali jako možnost vyjádřit se ke stavu naší školy takovým způsobem, který by byl pro naší školu přínosný a praktický. Nechceme zde uvádět tabulkové hodnoty, které jsou součástí mnoha hlášení i výroční zprávy. Chceme tyto strohé tabulkové údaje doplnit o souhrn našich názorů, názorů rodičů, žáků, zřizovatele a dalších subjektů. Výsledkem vlastního hodnocení je potom vyvození závěrů z analýzy stavu a návrhy řešení problémů.

Je třeba upozornit hned zpočátku na některé aspekty vlastního hodnocení. Jelikož je toto hodnocení subjektivní, je možné, že některé jeho závěry nebudou pravdivé. Bohužel to není zaviněné tím, že bychom chtěli jakýmkoliv způsobem klamat veřejnost. Každý odborník na hodnocení a měření Vás však při subjektivním hodnocení upozorní na fakt, že dané hodnocení nemusí být reálné. Z hlediska praxe by se vůbec subjektivní hodnocení jevů nemělo používat, protože jeho závěry nemusí být v souladu s realitou.

Druhým velkým aspektem je fakt, že po školním roce 2005/2006 došlo ke změně ředitele školy. Pana ředitele Ladislava Červa vystřídala ve funkci paní Věra Maršálková. Některé jevy je tak možné hodnotit pouze za školní rok 2006/2007, protože pro hodnocení za předešlý školní rok chybí patřičná dokumentace.


Pro vlastní hodnocení školy jsme použili tyto hodnotící nástroje:

 • hospitační a kontrolní činnost vedení školy
 • rozhovory s  pedagogy a dalšími pracovníky školy,
 • rozhovory se žáky a se zákonnými zástupci žáků
 • analýza školní dokumentace a žákovských prací
 • dotazníková šetření
 • prohlídka prostor a vybavení školy
 • závěry kontrolní činnosti zřizovatele a dalších státních orgánů (hygiena, spisová služba, apod.), revizní zprávy
 • statistické vyhodnocení údajů DM software
 • srovnávací testy Cermat
 • zápisy z pedagogických rad, třídních schůzek, …
 • plnění závazných ukazatelů rozpočtu
 • finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků
 • rozbor hospodaření a ukazatele nákladovosti
 • výsledky inventarizace majetku

2. Základní údaje o škole, vzdělávací program školy

Organizace má 3 části – základní školu, mateřskou školu a školní jídelnu. Řídí ji od července 2006 nová ředitelka Věra Maršálková. V mateřské škole je stanovena vedoucí učitelka MŠ paní Jana Vaňková, ve školní jídelně vedoucí ŠJ paní Marie Brázdová. Ve školním roce 2005/2006 byla stanovena zástupkyně ředitele paní Helena Šabatková. Ve školním roce 2006/2007 nebyl zástupce ředitele z ekonomických důvodů stanoven.

Na základní škole se dlouhodobě potýkáme s problémem úbytku žáků, který je způsoben demografickým vývojem v oblasti. S tím samozřejmě souvisí i ekonomické problémy. Velkou oporou v tomto směru je nám zřizovatel, který se snaží školu udržet. Postupně se nám daří nepříznivý trend zlepšovat, pro příští školní roky žáků bude přibývat.

V mateřské škole byl po oba roky větší zájem o přijetí nových dětí, než bylo volných míst. Pro příští rok se nám podařilo zvýšit kapacitu z 28 dětí na 40. To by mělo zcela pokrýt zájem rodičů o umístění.

Žáky vzděláváme podle vzdělávacího programu „Základní škola“, 1 integrovaná žákyně podle programu „Pomocná škola“ a 1 integrovaná žákyně od školního roku 2006/2007 podle programu „Zvláštní škola“. Učební plány školy jsou v souladu se vzdělávacími programy. Pro integrované žákyně jsou vytvářeny individuální vzdělávací plány, které jsou odvozeny od potřeb žákyň a konzultovány s SPC Praha.

Od školního roku 2007/2008 má naše základní škola vzdělávat podle nového školního vzdělávacího programu. Tento program začala naše škola připravovat ve velmi pozdním termínu. S jeho přípravou a realizací začala až nová paní ředitelka. Tedy rok před jeho spuštěním. Za normálních okolností se tento program připravuje 2 až 3 roky. Proto očekáváme při spuštění tohoto nového programu s počátečními problémy zaviněnými mimo jiné i příliš rychlou přípravou „na poslední chvíli“.

V mateřské škole byl v obou letech zkoušen nový program RVP pro MŠ. Učitelky byly průběžně školeny a seznamovány s novými požadavky vzdělávacího programu.

3. Podmínky vzdělávání

Naše škola je provozována v budovách, které jsou technicky staré. Budova základní školy je více než stoletá. Z toho vyplývá i její stavebně technický stav. Budovy jsou vlhké, neizolované, jsou v nich zastaralá okna, topná soustava i elektrické rozvody. Chybí kryty na radiátorech ve třídách ZŠ. Postupně dochází k opravám zařízení, ale vše je limitováno ekonomickými možnostmi zřizovatele. Za uplynulé dva roky došlo k rekonstrukci sociálního zázemí ZŠ a MŠ, rekonstrukci školní jídelny, vybudování gymnastického sálu o hlavních prázdninách 2006/2007, rozšíření prostor MŠ, zřízení další třídy MŠ v prostorách ŠD, úpravě počítačové učebny, výměně osvětlení (zářivky s leštěným rastrem v přízemí ZŠ, ŠD a v počítačové učebně).

Škole chyběla v minulých letech tělocvična. Veškeré hodiny tělesné výchovy probíhaly na školním hřišti nebo v zastaralé sokolovně, která nesplňuje ani nejzákladnější hygienické podmínky. Obec pomohla tento problém vyřešit vybudováním gymnastického sálu. Ten byl zprovozněn v září 2007. Je to však opět jen řešení částečné, protože kapacita sálu je 12 cvičenců. Pro některé skupiny tělesné výchovy jej nelze z kapacitních důvodů použít.

Vybavenost školy počítači je dostatečná. Pro většinu předmětů se také počítače při výuce využívají. Přesto se rodičům zdá, že by bylo dobré počítače využívat více, a také chtějí zavést výuku informatiky již na 1. stupni. Tomuto požadavku jsme vyhověli zavedením předmětu podle nového ŠVP do 5. ročníku. Z hlediska počítačového vybavení by bylo dobré pořídit do školy interaktivní tabuli. Podle finančních možností bychom ji rádi pořídili do konce roku 2007.

Prostorové podmínky pro vzdělávání na základní škole jsou dostatečné pro žáky (vzhledem k malému počtu žáků v jednotlivých třídách). Učitelům však chybí zázemí pro přípravu výuky. Nemáme odborné kabinety. Ve sborovně mají pracoviště pouze učitelé 2. stupně. Učitelé 1. stupně mají pracovní stoly ve třídách, kde vyučují. To je naprosto nevyhovující stav. Bohužel vzhledem ke stavebnímu řešení budovy není možné s tím v nejbližším období cokoli udělat. Výhledově by bylo možné rozšířit prostory školy vybudováním půdní vestavby. To je však řešení ekonomicky velmi náročné a obec na něj nebude mít v nejbližších letech finanční prostředky. Budeme se snažit získat na celkovou rekonstrukci budov dotace z fondů Evropské unie.

V dotazníkových šetřeních se objevily ohlasy rodičů, že není dostatečně zajištěna hygiena na WC v základní škole. Ředitelka školy se proto zaměřila na kontrolu stavu. Záchody jsou udržovány uklízečkami v pořádku. Problém je spíš se samotnými žáky, kteří mnohdy ucpou mísy toaletním papírem (hází do záchodu celé role). Ani kontrola hygieny neshledala závažnější nedostatky.

V mateřské škole si rodiče přáli pro děti zvětšit prostory a vybavit školu novým nábytkem a hračkami. Čistota a prostředí byly hodnoceny v MŠ kladně. Prostory MŠ bylo skutečně třeba rozšířit i dle požadavků hygienické stanice. O hlavních prázdninách 2006/2007 došlo k rozšíření prostor. Stav je pro další školní rok vyhovující. V příštím roce se budeme muset zaměřit hlavně na úpravu školní zahrady pro MŠ. Její vybavení není dostačující a nejsou oploceny.

Personální podmínky na škole jsou odpovídající malé škole. Nemáme dobrou aprobovanost pro výuku, zvláště pro výuku cizích jazyků. Je však nutné podotknout, že učitelé se sami aktivně vzdělávají, navštěvují řadu školení a kurzů. Učitelé, kteří nemají potřebné vysokoškolské vzdělání, začali studovat.

Aprobovanost v MŠ je stoprocentní.

Vybavenost školy učebními pomůckami je přiměřená. Je třeba dokoupit nové řady moderních učebnic. Pro školní rok 2007/2008 se pořizují všechny učebnice pro nový ŠVP z nakladatelství FRAUS.

Problém je se získáváním peněz na pomůcky pro 2 postižené žákyně. Vzdělávání těchto dětí je finančně velmi náročné, mělo by být podporováno státem. Naše žádosti v posledních dvou letech o finanční příspěvky na kompenzační pomůcky však byly zamítnuty. Žákyně pracují s asistentkami pedagoga. Na jejich platy máme ale také velmi omezené finanční prostředky. Jejich pracovní doba, kterou můžeme zaplatit, nepokrývá potřeby dětí. Z toho důvodu jsme nuceni na některé hodiny využít jednu asistentku pro obě žákyně. Kvalita jejich vzdělávání je tím zhoršena. Stát ve svých prohlášeních prezentuje, jak je dobré integrovat postižené žáky do normálních tříd a dále, že podporuje tuto formu integrace. Ve výsledku ale není ochoten finančně zajistit ani nejnutnější výdaje na potřeby takto postižených dětí.

4. Průběh vzdělávání

Jednotlivé části školy vedou odpovědní pracovníci, kteří zodpovídají za její organizaci. Části školy však byly vedeny poměrně izolovaně, bez vzájemné návaznosti ZŠ a MŠ. Snahou nového vedení je sladit vzdělávací programy ZŠ a MŠ tak, aby na sebe navazovaly. Spolupráce základní a mateřské školy také probíhá při různých exkurzích a akcích školy.

Plánování a příprava výuky probíhá důsledně ve všech částech školy. Aktivněji by měli být ve výuce zapojeny nové vyučovací metody a formy vedení žáků. Problém s aplikací některých metod spočívá v tom, že žáci nejsou příliš zvyklí spolupracovat ve skupině a nejsou tolerantní. O to víc se ale musíme snažit to děti vhodnými metodami naučit.

Komunikace mezi žákem a učitelem je na dobré úrovni. Žáci mají možnost se vyjádřit k danému tématu. Pokud mají problém, mohou kdykoli přijít. Rádi jim pomůžeme. Důkazem toho je, že skutečně řada dětí k nám se svým problémem přijde.

Pro školní rok 2006/2007 byl zaveden nový klasifikační řád. V prvním roce se s ním žáci i učitelé seznamovali a narazili jsme zde na některé komplikace s vlastním hodnocením žáků. Je to záležitost, která je v našem školství poměrně nová. Vyučující se učili, jak s vlastním hodnocením žáka pracovat, žáci se sami v mnohých případech nedokázali ohodnotit. Věříme, že v příštím roce bude již situace lepší.

5. Výsledky vzdělávání

Domníváme se, že naše škola připravuje žáky pro další studium i pro život dobře. Ze strany rodičů se setkáváme většinou s kladným hodnocením. Slabou stránkou je výuka jazyků. Rodiče by si přáli, aby byla výuka kvalitnější, aby se vyučovalo více cizích jazyků. Dle nového ŠVP bude druhý cizí jazyk (německý) vyučován od 7. ročníku. Na základní škole je zavedena od školního roku 2006/2007 výuka anglického a německého jazyka formou zájmových kroužků. Ty mohou děti navštěvovat již od 1. stupně. V mateřské škole plánujeme od školního roku 2006/2007 výuku anglického jazyka také formou zájmového kroužku.

Naši žáci jsou úspěšní při přijímání na střední školy, včetně gymnázií. Všichni žáci byli bez problému přijati na ten druh školy, kam se hlásili. Na středních školách se uplatňují dobře.

6. Školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou

Žáci se u nás ve škole cítí většinou dobře. Poskytujeme jim zde takřka rodinné zázemí. Z dotazníkových šetření vyplývá, že žáci jsou ve většině případů spokojeni se vzděláváním, se skladbou rozvrhu, s osobností učitele i přístupu učitele k nim, jsou spokojeni s kolektivem své třídy, s používáním pomůcek, nabídkou zájmových kroužků, atd.

Obrovskou hrozbou pro školu je ale šikana, drogy a kouření. Naštěstí jsme menší venkovská škola, proto nás tyto negativní vlivy společnosti nepostihují v takové míře jako ve větších školách. I přesto se tyto jevy objevují i na naší škole čím dál častěji. Zejména kouření je mezi žáky druhého stupně velmi rozšířené. Velmi těžce se s tím však dá bojovat. Mnozí rodiče své děti podporují v názoru, že si mohou mimo školu dovolit prakticky cokoli. Proto často vidíme naše žáky kouřit na autobusových zastávkách a nemůžeme dělat vůbec nic, máme svázané ruce. Mimo školu totiž za dítě odpovídá podle zákona rodič a škola nemůže žáka nijak potrestat. Jediné, co můžeme dělat, je nabízet žákům takové mimoškolní aktivity, že žák nebude mít čas se věnovat drogám nebo šikaně. Jednou z nejsilnějších stránek naší školy je velká nabídka zájmových kroužků, mimoškolních i školních akcí. Škola se svými akcemi také velmi dobře prezentuje na veřejnosti i v místním tisku.

Velmi pozitivní ohlas mělo zavedení internetových stránek školy, včetně možnosti internetové diskuze pro žáky, rodiče i veřejnost. Naši žáci začali vydávat ve školním roce 2006/2007 školní časopis. Všechny tyto aktivity nám také pomáhají při získávání sponzorských darů. Ve školním roce 2006/2007 se nám podařilo získat od sponzorů několik hodnotných darů a finanční prostředky na pořádání soutěží a mikulášské besídky. Drobné dárky také děti získali na zahájení a ukončení školního roku.

Vztahy s rodiči jsou dobré. Z dotazníků vyplývá, že rodiče mají o školu zájem. Velmi nás překvapila pozornost rodičů při vyplňování dotazníků. Zaujalo nás, že by si rodiče přáli, abychom vyučovali na škole předmět Slušné chování. Snažíme se vštěpovat žákům pravidla slušného chování při každé hodině. Je však nutno podotknout, že pokud nebudou i rodiče na děti doma působit tímto směrem, bude naše práce marná. Rodičům se dále nelíbilo, v jakých termínech se konají třídní schůzky. Pro příští školní rok jsme termíny upravili.

V MŠ rodiče kladně hodnotili spokojenost dětí v MŠ. I nadále si rodiče přejí kroužek přípravy na vstup do ZŠ. Je požadavek na zavedení kroužku angličtiny, který chceme realizovat od příštího školního roku.

Chtěli bychom, aby se rodiče více angažovali v dění školy. O letošních prázdninách si mohli žáci 2. stupně společně se svými rodiči vymalovat a zkrášlit svoji třídu. Akce se setkala s dobrým ohlasem. Dále proběhl program tvořivých dílen s paní učitelkou Slabou Janotovou, kde se mohli zúčastnit s dětmi i rodiče. V příštím roce bychom rádi tyto aktivity ještě rozšířili. Pro veřejnost pořádá paní učitelka Týleová každý rok vánoční a velikonoční prodejní výstavy. Výtěžek těchto akcí je věnován na charitu.

Spolupráce školy se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. Při kontrolách zřizovatele nebyly zjištěny nedostatky.

Snažíme se spolupracovat i s ostatními školami v regionu. Podílet se na společných akcích, zúčastňovat se s žáky okresních i republikových soutěží. Rádi bychom v příštích letech organizovali sportovní soutěže pro ostatní školy i u nás.

Výchovné poradenství probíhá na naší škole standartně. Nevýhodou je absence prostor, kde by mohla výchovná poradkyně jednat důstojně s rodiči. Není zajištěno soukromí pro taková jednání. Tento problém je ale pro nás zatím neřešitelný, protože prostorové podmínky školy jsou značně omezené. V příštím roce chceme zveřejnit informace týkající se výchovného poradenství na internetových stránkách školy.

Enviromentální výchova na škole je na velmi dobré úrovni. Spolupracujeme s Ochranou fauny Votice. Na škole je pořádána celá řada přednášek a akcí týkající se této problematiky (seznam akcí je součástí výroční zprávy). Navíc na škole máme ekologický kroužek a kroužek ochránců přírody. Ve 4. a 9. třídě se děti sami starají o křečky. Celá škola se aktivně zapojuje do třídění a sběru odpadu. Vyhráli jsme okresní soutěž ve sběru hliníku.

Prevence sociálně patologických jevů je na škole také na velmi dobré úrovni. Snažíme se o to, aby děti neměli čas na nevhodné chování. V nabídce je celá řada kroužků, třikrát týdně je pro děti v odpoledních hodinách volně přístupná počítačová učebna, volný je i přístup do gymnastického sálu, zúčastňujeme se mnoha soutěží a akcí. Připravujeme besedy s odborníky – škodlivost kouření, dospívání, síla lidskosti, atd.

Na prevenci úrazů je kladen velký důraz. Žáci jsou upozorňováni na možná rizika před každou akcí školy a volnými dny, při hodinách TV , pracovních činnostech, laboratorních pokusech. Samozřejmě jsou poučeni hned na začátku roku o bezpečném chování na chodbách, ve třídě, v jídelně, atd. Pro příští rok bychom rádi zavedli i cvičný požární poplach. Při vzniku úrazu je jasně zavedena metodika postupu. Školní lékárnička je pravidelně kontrolována a doplňována.

7. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita DVPP

Dle vyhodnocených dotazníků na klima školy, který vyplňovali učitelé, je kvalita vedení školy na střední až dobré úrovni. Samotné vedení hodnotí svou práci jako středně dobrou. Zlepšit je třeba především oblast kontroly a získávání finančních prostředků za pomoci dotací a grantů. Do snahy získávat granty by se měli navíc zapojit i ostatní pracovníci školy, zejména pedagogové. Vzhledem k tomu, že od roku 2006/2007 je na škole nové vedení, je nutné u zaměstnanců nově zavedené postupy upevňovat a postupně další nové věci zavádět. Zlepšit by se měla i komunikace mezi jednotlivými částmi školy. Od příštího roku budou zavedeny pravidelné provozní porady. Ty se konaly ve školním roce 2006/2007 pouze dle potřeby, nikoli pravidelně.

Na škole není jmenován zástupce ředitele, protože to neumožňují finanční možnosti. Pro organizaci školy to ale není dobré. Je prakticky nemožné, aby všechny povinnosti spojené s řízením školy byla schopná vykonávat jediná osoba – ředitelka školy. Vzhledem k tomu, že nároků spojených s vyplňováním různých tiskopisů a formulářů neustále přibývá, bude zřejmě nutné opět funkci zástupce ředitele v dalších letech zavést. Doufejme, že nám to finanční možnosti dovolí.

Jednání vedení s pracovníky školy je korektní a slušné. S odborovou organizací probíhá komunikace a vyjednávání též na velmi dobré úrovni. Můžeme si jen přát, aby nám tento stav vydržel. Vedení veřejně o problémech, které je nutné řešit, se zaměstnanci diskutuje. Upřednostňuje týmovou spolupráci všech zaměstnanců.

Vedení si na zaměstnancích váží loajálnosti ke své práci a ochotě pracovat i nad rámec svých základních povinností. Všichni zaměstnanci školy pracují pro žáky, utvářejí jim nejlepší možnosti, kterých je možno za daných okolností dosáhnout.

DVPP rozvíjíme podle finančních možností. Většina učitelů se zúčastnila školení v obsluze počítačů, několik vyučujících je zapojeno do kurzu „Brána jazyků“. Na jednotlivá tématická školení se učitelé přihlašují podle nabídky středisek dalšího vzdělávání. Bohužel na konci roku 2006/2007 byly všechny přihlášené kurzy zrušeny pro malý počet účastníků. Vedení motivuje pracovníky k doplnění vzdělání, pracovníci se sami rádi vzdělávají. Účast na kurzech není třeba direktivně nařizovat, zájem o účast na nich je mezi pracovníky obrovská.

8. Úroveň výsledků práce školy, závěr

Od nástupu nového vedení ve školním roce 2006/2007 se snažíme v maximální míře o navýšení počtu žáků na škole. To je samozřejmě dlouhodobý proces a my jsme po jednom roce těchto našich snah zatím stále na startu. I přesto už jsme určitých výsledků dosáhli. Škola se velmi dobře prezentuje na veřejnosti, máme dobré internetové stránky, získáváme sponzory na financování akcí školy. S rodiči i žáky jednáme vždy otevřeně a slušně. Pokud nastanou nějaké problémy, snažíme se je řešit. Snažíme se také o kvalitnější vedení školní dokumentace.

V posledních letech se naše škola dostávala do finančních těžkostí vzhledem k úbytku žáků, ke kterému docházelo. Naštěstí v příštích letech budeme mít žáků více a věříme, že když se nám dařilo vylepšovat podmínky pro vzdělávání i za těchto těžkých podmínek, budeme schopni školu dál účelně rozvíjet a zlepšovat.

Dobrým znamením pro nás je, že naši žáci jsou ve škole spokojeni, do školy chodí rádi.V Miličíně 25. 10. 2007
Věra Maršálková, ředitelka


Dotazník pro hodnocení kultury školy (učitelé) - vyhodnocení
1 - nejhorší, 5- nejlepší

Otázka čísloNázev12345
1 Společné cíle 016 43
2 Důvěra ve vedení školy 016 61
3 Převládající styl řízení ve vztahu k lidem 027 32
4 Režim školy a organizační struktura 017 42
5 Zaměření vedení na pracovní síly 044 51
6 Kontrola 207 23
7 Motivace pracovníků 037 22
8 Komunikace a informovanost pracovníků školy037 40
9 Komunikace školy s okolím a rodiči 007 52
10Inovativnost 008 50
11Rozvoj učitelů 013 83
12Pracovní podmínky pro výuku 021110
13Estetické prostředí a pořádek 036 50
14Vztahy mezi pracovníky 037 41
15Vztahy mezi učiteli a žáky 026 70
16Očekávání výsledků vzdělání 001211

V Miličíně 26. 6. 2007
vypracovala Maršálková


Vyhodnocení SWOT analýzy - rodiče 6/2007

Názor rodičů Počet hlasů
Nevadí udělování ředitelského volna 60
Chybí tělocvična 24
Hrozba pro školu - její uzavření z důvodu malého počtu žáků 24
Dobré zájmové kroužky - široká nabídka 22
Spojenci školy - obec 22
Zavést do výuky více informatiku, práce na PC 20
Výhodou je, že je škola malá (rodinného typu) 19
Spojenci školy - rodiče 17
Nepřátelé školy - úřady, vláda MŠMT 12
Špatná jazyková výuka 11
Dobří učitelé 11
Spojenci školy - sponzoři 11
Zavést do výuky více jazyky 9
Nepřátelé školy - špatní rodiče 9
Modernizovat vybavení školy 9
Silná stránka školy - nové vedení 7
Vysoká agresivita žáků 7
Nepřátelé školy - drogy, kouření 7
Vadí udělování ředitelského volna 7
Spojování tříd - negativní vliv 6
Zavést do výuky slušné chování 6
Hrozba pro školu - šikana 5
Zavést výuku německého jazyka 5
Nepřátelé školy - málo financí 5
Dobré akce školy 5
Špatná hygiena na WC 4
Dobrá družina 4
Zavést výuku branné výchovy a první pomoci 4
Zavést výuku ruského jazyka 4
Zavést do výuky více TV 4
Zrušit výuku občanské výchovy 4
Zvýšení kvalifikace pedagogického sboru 4
Více informovat rodiče 4
Ředitel by se měl více snažit získávat pro školu granty 4
Špatný jídelníček (chybí moučníky a saláty) 3
Dobrá dostupnost školy 3
Dobrá ŠJ 3
Zrušit výuku chemie 3
Hrozba pro školu - přecházení státní silnice žáky 3
Hrozba - lhostejnost rodičů 3
Žádost o zvětšení MŠ 3
Vybudovat větší šatny 3
Málo času na oběd (stíhání autobusu) 3
Děti smí nosit hračky do školy (neměli by) 2
Spojenci školy - všichni 2
Zavést do výuky sebeobranu 2
Hrozba - neslušné chování žáků zaviněné rodiči 2
Málo pravomocí učitele 2
Dobré internetové stránky 2
Špatná doba třídních schůzek (měli by být déle a pro všechny rodiče najednou) 2
Zapojit se více do dění v obci a akce konat v pozdějších hodinách 2
Zavést svačiny dětí ve ŠJ 2
Špatný přístup některých pedagogů k dětem 2
Kvalitní příprava na SŠ 2
Zavést školu v přírodě a zahraniční pobyty 2
Je třeba větší jídelna a lepší hygiena 2
Více se prezentovat v místním tisku 2
Nedostatek mužů v učitelském sboru 2
Měla by se zvyšovat disciplína žáků 1
Malá účast na mimoškolních akcích 1
Spojenci školy - pedagogicko psychologická poradna 1
Spojenci školy - důchodci 1
Spojenci školy - ředitelka 1
Spojenci školy - učitelé 1
Nezajištěná šatna 1
Hodně se na škole zlepšilo 1
Zavést výuku dílen 1
Zavést výuku péče o dítě 1
Zavést do výuky více besed a přednášek 1
Zavést výuku ekonomiky 1
Zavést výuku psaní na stroji 1
Zavést výuku chemických praktik 1
Zavést do výuky více literatury 1
Zavést občanskou výuku do nižších ročníků 1
Používat při výuce živá zvířata, starat se o ně 1
Zrušit výuku fyziky 1
Zrušit výuku hudební výchovy 1
Zavést tvrdší postihy a tresty 1
Nepřátelé školy - špatní učitelé 1
Nepřátelé školy - žáci 1
Špatná distribuce školního mléka 1
Nutná rekonstrukce ŠJ 1
Větší dozor o přestávkách 1
Zvýšit přísnost učitelů 1
Kroužky se konají ve špatnou dobu 1
Dobrá MŠ 1
Měl by být stabilní zasedací pořádek ve třídách 1
Vedení by mělo mít větší dohled a přehled nad vyučováním 1
Více s dětmi chodit do přírody 1
Nevolat psychology, když je problém 1
Vyučovat 2 cizí jazyky již na 1. stupni 1
Chybí sprcha na TV 1
Není školní psycholog 1
Více se s dětmi zúčastňovat závodů 1
Integrace postižených žáků 1
Málo kvalitní příprava na SŠ 1
Chybí doučování 1
Měl by se změnit přístup žáků k učitelům 1
Více dětem pomoci při výběru SŠ 1
Při VV neučit dějepis 1
Nabízet rodičům více sešity a pomůcky 1
Psát víc diktáty a desetiminutovky 1
Hrozba - pomlouvání se pedagogů před žáky 1
Obnovení lyžařského kurzu - pozitivní 1
Dobrý plavecký výcvik 1
Více informací a zpřísnění v hodinách 1
Odkládání aktovek při obědech - špatné 1
Učivo se probírá moc do hloubky 1
Žáci by měli uklízet čekárnu u autobusové zastávky 1
Málo zájmových kroužků 1
Zničené závěsy 1
Dobrý přístup k PC dětem 1
Měl by se změnit systém hodnocení žáků 1
Dobrá komunikace se školou 1
Měla by se zlepšit kvalita výuky 1
Není požární zabezpečení - chybí úniková cesta 1
Mléčné výrobky - pozitivní 1
Více zájmových aktivit pro starší žáky 1
Více shánět sponzory 1

Velmi děkujeme všem rodičům, kteří vyjádřili svůj názor na dění ve škole.

Vyplněním tohoto dotazníku jste přispěli ke zlepšení kvality naší školy.

Samozřejmě, že se jednotlivými podněty budeme zabývat a chyby, které jste nám touto formou pomohli nalézt, budeme postupně napravovat. O některých problémech už jsme samozřejmě věděli, některé nové jste nám ale pomohli nalézt. Mile nás překvapila pozornost některých rodičů. Mnohdy i záležitosti, které získlaly ve vyhodnocení pouze jeden hlas, jsou pro nás velmi zajímavé a podnětné.

Rádi bychom se vyjadřili k některým nejvíce se objevujícím problémům.

Chybějící tělocvičnu jsme se snažili vyřešit alespoň částečně vybudováním gymnastického sálu.

Skutečně nás trápí malý počet žáků. Musíme splnit zákonnou normu 17 žáků v průměru na třídu, jinak může být škola uzavřena. Výhodou je pro nás obrovská podpora obecního úřadu, i ten nám však může povolit výjímku maximálně 4 žáky pod stav na celou školu. Víc mu zákon neumožňuje. Věříme ale, že díky dobré kvalitě vzdělávání a dalším výhodám si žáky udržíme, dokonce že získáme další žáky.

Budeme se více snažit zavádět výuku na PC. Podle nového školního vzdělávacího programu se bude práce na počítači vyučovat již od 5. ročníku.
Pokud nám to dovolí finanční možnosti, zakoupíme ještě do konce letošního roku interaktivní tabuli.

Velmi nás potěšilo, že i rodiče spatřují velkou hrozbu v šikaně, drogách, kouření a neslušném chování žáků. Bohužel tyto věci jsou celospolečenským problémem dnešní doby. Nutno podotknout, že se nám podaří tyto problémy vyřešit jen, když budeme táhnout všichni za jeden provaz. Tedy, že na žáky musíme působit dobře ve škole i doma v rodině.
Velmi důležité je také jít našim dětem dobrým příkladem!

Vyskytly se problémy se špatnou dobou konání třídních schůzek. Proto jsme letos začátek třídních schůzek oddálili.

Někteří rodiče si stěžují na špatnou informovanost o dění ve škole. Máme internetové stránky, informace jsou vyvěšovány na nástěnku na plotě u autobusové zastávky, důležité informace mají žáci v žákovských knížkách. Bohužel jsme nenašli žádnou další možnost sdělování informací. Jakékoliv podněty a nápady v tomto směru uvítáme. Pokud by někdo chtěl získat informace podrobněji, než je prezentujeme, může kdykoli navštívit školu. Rádi se mu budeme věnovat.

Někteří rodiče poukazují na špatný jídelníček (málo moučníků, atd.) V tomto bodě bohužel nemůžeme požadavkům dětí vždy vyhovět. Školní stravování se řídí velmi přísnými předpisy, zejména tzv. spotřebním košem. Více moučníků není z toho důvodu možné dětem poskytnout. Se saláty je zase problém s jejich uchováváním. Předepsaná teplota a doba skladování je tak nízká, že to v našich podmínkách nelze dodržet.

Zavedení dalšího cizího jazyka (německého) bude podle nového ŠVP probíhat od 7. ročníku.

Nevyhovující prostory šaten bychom rádi upravili příští hlavní prázdniny, stejně chceme rekonstruovat školní jídelnu. Vše je jen otázkou financí. Peníze skutečně sháníme, kde se dá. Ne vždy je to ale jednoduchá záležitost. Získané finance od sponzorů postačí maximálně na pokrytí výdajů za různé mimoškolní akce (mikulášská besídka, apod.). Dotaci jsme letos získali na gymnastický sál. Samozřejmě se budeme snažit dále.

V Miličíně 16. 10. 2007
za vedení školy Věra Maršálková, ředitelka

Vyhodnocení žákovských dotazníků - 6/2007
1=výborný, 5=nedostatečný
1. stupeň

ot.č. znění otázky12345
1 Můj rozvrh hodin mi vyhovuje? 389 1 02
2 Vyhovuje mi nabídka zájmových kroužků? 355 4 03
3 Bere učitel ohled na slabší žáky? 402 4 12
4 Učitelé chtějí, abychom učivu rozuměli, nejenom se učili nazpaměť? 357 1 02
5 Domácí příprava na vyučování mi netrvá dlouho? 23135 35
6 Mám pocit, že učitelům na mně záleží, že mi pomáhají? 355 6 02
7 Někdy pracujeme ve skupinách, společně řešíme problémy? 352 6 15
8 Učitel se věnuje všem žákům ve třídě, nikoho nevynechává? 414 1 00
9 Nebojím se zeptat učitele, když něčemu nerozumím, když mi něco není jasné? 405 1 13
10 Mohu učiteli sdělit svůj názor, diskutovat s ním? 278 3 28
11 Přestupky proti školnímu řádu jsou dostatečně přísně trestány? 224 1275
12 Při hodině se často používají učební pomůcky, počítače, apod.? 347 4 03
13 Jsem spokojen s kolektivem mé třídy? 355 6 22
14 Ve škole se cítím bezpečně? 364 7 02
15 Líbí se mi moje třída, naše škola? 374 2 24

Vyhodnocení žákovských dotazníků - 6/2007
1=výborný, 5=nedostatečný
2. stupeň

ot.č. znění otázky12345
1 Můj rozvrh hodin mi vyhovuje? 18111614
2 Vyhovuje mi nabídka povinně volitelných předmětů a nepovinných předmětů? 14176 63
3 Bere učitel ohled na slabší žáky? 11181452
4 Učitelé chtějí, abychom učivu rozuměli, nejenom se učili nazpaměť? 286 7 61
5 Domácí příprava na vyučování mi netrvá dlouho? 14151143
6 Mám pocit, že učitelům na mně záleží, že mi pomáhají? 6 141954
7 Někdy pracujeme ve skupinách, společně řešíme problémy? 23119 51
8 Učitel se věnuje všem žákům ve třídě, nikoho nevynechává? 20156 52
9 Nebojím se zeptat učitele, když něčemu nerozumím, když mi něco není jasné? 30117 11
10 Mohu učiteli sdělit svůj názor, diskutovat s ním? 18131044
11 Přestupky proti školnímu řádu jsou dostatečně přísně trestány? 268 7 45
12 Při hodině se často používají učební pomůcky, počítače, apod.? 217 5 96
13 Jsem spokojen s kolektivem mé třídy? 23116 36
14 Ve škole se cítím bezpečně? 13151046
15 Líbí se mi moje třída, naše škola? 15121245