Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:


Základní škola Miličín -
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání


Hudební výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Hudební výchova je vyučován ve všech ročnících s časovou dotací jedna hodina týdně. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura. Výuka probíhá v učebně hudební výchovy nebo v kmenových třídách a dle potřeby jsou využívány ostatní prostory školy. Na běžnou výuku navazují návštěvy koncertů, hudebních a tanečních vystoupení.

Cílem je vést žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebního umění a hudbě. Klade důraz na rozvíjení sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, hudebně pohybových, hudebně tvořivých a poslechových schopností. Dále napomáhá najít orientaci v jednotlivých hudebních epochách, nabízí žákovi příležitost projevit a uspokojit svou přirozenou potřebu setkat se s hudbou a objasnit vzhled hudební kultury české i jiných národů. V neposlední řadě dává Hudební výchova žákovi příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého zájmu a zaměření.

Výchovné a vzdělávací strategie

Hudební výchova svým vzdělávacím obsahem a činnostmi přispívá k utváření a rozvoji všech kompetencí.

Kompetence k učení

 • vést žáky k tomu, aby se naučili porozumět používaným tématům v oblasti hudby a aby s nimi dovedli zacházet

 • vytvářet u žáků přehled v oblasti hudebního umění a umožnit jeho prožitky intenzivněji prožívat

 • vést žáky k učení prostřednictvím vlastní tvorby

 • využívat u žáků aktivního osvojování hudebních technik

Kompetence k řešení problémů

 • vést žáky k tomu, aby při svém hodnocení hudby byli schopni svůj názor obhájit

 • předkládat žákům dostatečné množství estetických prožitků a poskytnout dostatek prostoru k tomu, aby si uvědomili, že každý vnímá stejnou věc různě

 • vést žáky ke kritickému myšlení při posuzování hudebního díla

Kompetence komunikativní
 • vést žáky k vnímání mimojazykového vyjadřování a aby sami tuto komunikaci využívali

 • vytvářet u žáka dovednost vyslechnout názor druhých lidí na prožitý hudebně estetický prožitek

 • vymezit žákům dostatek prostoru k vlastnímu hudebnímu projevu

Kompetence sociální a personální

 • vytvořit u žáků dovednost slušného chování na kulturních akcích

 • ukázat žákům dostatečné množství příkladů pro vytváření potřeby pobývat v estetickém prostředí

Kompetence občanské
 • zdůvodnit žákům potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice, kulturu a historii

 • vytvářet u žáků kladný postoj k hudebním dílům a smyslu pro tvořivost

 • vést žáky ke společné aktivitě do kulturního a hudebního dění

Kompetence pracovní

 • vést žáky k správnému používání a péči o svůj hlas a hudebního nástroje

 • vysvětlit žákům základní pravidla pro grafický záznam hudby

 • vést žáky k osobnímu vyjádření rytmicko – pohybových aktivit člověka

1. stupeň

Hlavním cílem je poskytnout žákům určité psychické a fyzické uvolnění, využit aktivní tvořivosti a dát dostatek příležitostí ke zpěvu a rytmicko – pohybovým činnostem.

2. stupeň

Hlavním cílem je další rozvíjení hlasové výchovy, instrumentálních i poslechových činností a získání osobního vztahu k hudbě a umění.

Osnovy

1.ročník

Vokální činnosti

Správné dýchání,výslovnost

Hudební hry

Instrumentální činnosti

Hra nejjednodušších doprovodů

Hudebně pohybové činnosti

Taneční hry se zpěvem

Pohybové hry

Poslechové činnosti

Výrazové prostředky v hudbě

Hudební styly a žánry


2.ročník

Vokální činnosti

Dynamicky odlišný zpěv

Správné dýchání

Instrumentální činnosti

Hra nejjednodušších doprovodů

Hudebně pohybové činnosti

Taneční hry se zpěvem

Pantomima

Takt, taktování

Poslechové činnosti

Výrazové prostředky v hudbě

Hudební styly a žánry


3.ročník

Vokální činnosti

Nasazení a tvorba tónu

Diatonické postupy v dur, moll

Instrumentální činnosti

Hra nejjednodušších doprovodů

Hudebně pohybové činnosti

Taneční hry se zpěvem

Takt, taktování

Noty, grafický záznam vokální hudby

Poslechové činnosti

Kvality tónů

Rytmické a dynamické změny v hudbě

Hudební interpretace hudby


4.ročník

Vokální činnosti

Pěvecký a mluvní projev

Dvojhlas, vícehlas

Instrumentální činnosti

Hra na hudební nástroje

Hudba vokální

Rytmizace, melodizace

Hudebně pohybové činnosti

Pohybový doprovod znějící hudby

Takt, taktování

Poslechové činnosti

Kvality tónů

Hudební výrazové prostředky


5.ročník

Vokální činnosti

Pěvecký a mluvní projev

Grafický záznam vokální hudby, melodie

Instrumentální činnosti

Hra na hudební nástroje

Poslechové činnosti

Hudební styly a žánry

Rytmizace, melodizace

Vztahy mezi tóny


6.ročník

Vokální činnosti

Pěvecký projev a jeho využití

Jednohlasý a vícehlasý zpěv

Instrumentální činnosti

Improvizace jednoduchých hudebních forem

Notové písmo

Orientace v notovém zápisu

Hudebně pohybové činnosti

Jednoduché taneční činnosti

Pamětné uchování a reprodukce pohybu při tanci

Poslechové činnosti

Analýza skladby

Stylové a slohové zařazení

7.ročník

Vokální činnosti

Vokálně instrumentální aktivity individuální a společné

Rozšíření hlasového rozsahu

Instrumentální činnosti

Improvizace jednoduchých hudebních forem

Druhy hudebních nástrojů

Hudebně pohybové činnosti

Taneční kroky

Vlastní pohybové ztvárnění

Poslechové činnosti

Slohové a stylové zařazení hudebního díla

Analýza hudebního díla


8.ročník

Vokální činnosti

Reprodukce tónu a převádění do zpěvné polohy

Technika vokálního projevu

Instrumentální činnosti

Notový záznam

Melodické a rytmické zákonitosti vokálního projevu

Hudební teorie

Hudebně pohybové činnosti

Taneční kroky

Vlastní pohybové ztvárnění

Poslechové činnosti

Pravidelnost a nepravidelnost hudební formy

Významní skladatelé a jejich tvorba


9.ročník

Vokální činnosti

Reprodukce tónu a převádění do zpěvné polohy

Technika vokálního projevu

Instrumentální činnosti

Improvizace jednoduchých hudebních forem

Vyjádření hudebních i nehudebních představ

Hudební teorie

Hudebně pohybové činnosti

Jednoduché taneční kroky

Pohybové reakce

Vlastní pohybové ztvárnění

Poslechové činnosti

Pochopení hudebního díla

Vývojová období

Významní skladatelé a jejich tvorba


1. ročník

očekávané výstupy žáka


učivo

průř. témata

mezipř. souvislosti


 • zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase

Vokální činnosti

 • správné dýchání a výslovnost

 • hlasová hygienaPv – lidové zvyky a tradice

 • rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

 • hudební hry (deklamace říkadel, hra na ozvěnu, otázka a odpověď)

 • hra na tělo (tleskání, luskání, pleskání a dupání)


Čj– věty - rytmizace a zpěv říkadel, recituje rozpočitadla a říkadla


 • využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře

Instrumentální činnosti

 • hra nejjednodušších doprovodů na Orffovy hudební nástroje
 • reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

Hudebně pohybové činnosti

 • taneční hry se zpěvem a pohybové hry

 • pantomima


OSV - sociální rozvoj – kooperace a kompetice – rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci


Tv – pohybově rytmická cvičení

M – přirozená čísla do 20

 • orientuje se v jednoduchém zápisu skladby

 • rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby

Poslechové činnosti

 • výrazové prostředky v hudbě (zvuk – tón, melodie vzestupná a sestupná, rytmus)Vv – vyjádření emocí a pocitů

 • rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální, chápe roli posluchače

 • hudební styly a žánry (hudba taneční, pochodová, ukolébavka)

 • hudební interpretace hudby (slovní vyjádření)
2.ročník

očekávané výstupy žáka

učivo

průř. témata

mezipř. souvislosti


 • žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase

Vokální činnosti

 • správné dýchání a výslovnost

 • hlasová hygiena

 • dynamicky odlišný zpěv

 • rozšiřování hlasového rozsahuPv – lidové zvyky a tradice

Vv – hra s barvou

Čj – technika mluveného projevu

Čj – vlastní jména

 • rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

 • hudební hry (deklamace říkadel, hra na ozvěnu, otázka a odpověď)

 • hra na tělo (tleskání, luskání, pleskání a dupání)


Čj – rým, rytmus


 • využívá jednoduché nástroje k doprovodné hře

Instrumentální činnosti

 • hra nejjednodušších doprovodů na Orffovy hudební nástroje
 • reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

Hudebně pohybové činnosti

 • taneční hry se zpěvem a pohybové hry

 • pantomima

 • taktování

 • pohybový doprovod znějící hudby v taktu 2/4 a 3/4


OSV - sociální rozvoj – kooperace a kompetice – rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci


Tv – pohybově rytmická cvičení

Čj – individuální četba, vyjádření pocitů

 • orientuje se v jednoduchém zápisu skladby

 • notová osnova, houslový klíč, nota: čtvrťová půlová, celá a osminová, pomlka čtvrťová
 • rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby

Poslechové činnosti

 • výrazové prostředky v hudbě ( zvuk - tón, melodie vzestupná a sestupná, rytmus)Vv – vizuálně obrazná vyjádření sluchových podnětů

 • rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální, chápe roli posluchače

 • hudební styly a žánry (hudba taneční, pochodová, ukolébavka)

 • hudební interpretace (slovní vyjádření)

3. ročník

očekávané výstupy žáka

učivo

průř. témata

mezipř. souvislosti


 • zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase

Vokální činnosti

 • kánon, dvojhlas

 • nasazení a tvorba tónu

 • hlasová hygiena a rozšiřování hlasového rozsahu

 • diatonické postupy v durových a mollových tónináchVv – fantazijní představy

Pv – lidové zvyky a tradice

 • rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

 • hudební hry (deklamace říkadel, hra na ozvěnu, otázka a odpověď)

 • hra na tělo (tleskání, luskání, pleskání, a dupání)


Čj – technika čtení, slovní přízvuk


 • využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře

Instrumentální činnosti

 • hra nejjednodušších doprovodů na Orffovy nástroje
 • reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

Hudebně pohybové činnosti

 • taneční hry se zpěvem a pohybové hry

 • pantomima

 • taktování

 • pohybový doprovod znějící hudby v taktu 2/4 a 3/4Tv – základy tance, seznámení s 2/4 a 3/4 tanečním krokem

 • orientuje se v jednoduchém zápisu skladby

 • takt 2/4 a 3/4

 • nota čtvrťová, osminová, půlová a celá, pomlky

 • grafický záznam vokální hudby

 • čtení a zápis rytmického schématu písně, orientace v notovém záznamu jednoduché melodie a její reprodukce
 • rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby

Poslechové činnosti

 • kvality tónů (délka, síla, barva, výška)

 • hudební výrazové prostředky (melodie, zvukomalba)

 • rytmické a dynamické změny v hudbě


OSV - sociální rozvoj – kooperace a kompetice – rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci


Vv – vizuálně obrazná vyjádření sluchových podnětů

 • rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální, chápe roli posluchače

 • hudební styly a žánry (hudba taneční, pochodová, ukolébavka)

 • hudební formy (malá písňová forma)

 • hudební interpretace hudby (slovní vyjádření)

4. ročník

očekávané výstupy žáka

učivo

průř. témata

mezipř. souvislosti


 • zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti

Vokální činnosti

 • pěvecký a mluvní projev (hlasová hygiena a rozšiřování hlasového rozsahu

 • dvojhlas a vícehlas (prodleva lidový dvojhlas)

 • hudební rytmus (realizace písní ve 4/4 taktu


MUV – kulturní diference –jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti


Čj – literární výchova - rozvoj technického čtení

Čj – základy techniky mluveného projevu

Pv – lidové zvyky a tradice

 • orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností je realizuje

 • grafický záznam vokální hudby (orientace v notovém záznamu jednoduché melodie, její reprodukce)
 • využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

Instrumentální činnosti

 • hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých nástrojů z Orffova instrumentáře, zobcových fléten, keyboardů
 • rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby

Poslechové činnosti

 • hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj

 • hudební styly a žánry (hudba taneční, pochodová, populární, ukolébavka apod.)

 • hudební formy (velká písňová forma, rondo)


VMEGS – Evropa a svět nás zajímá – příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy, lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy


Aj – vánoční koledy

Vl – státní symboly

 • vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace

 • rytmizace, melodizace a stylizace s využitím tónového materiálu písně, hudební doprovod (akcentace těžké doby v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva) • rozpozná v proudu znějící hudby některé z určitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny

 • kvality tónů (délka, síla, barva, výška)

 • hudební výrazové prostředky a hudební prvky (harmonie, barva, kontrast a gradace a harmonické změny v hudebním proudu)
 • ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace

Hudebně pohybové činnosti

 • pohybový doprovod znějící hudby (jednoduché lidové tance)

 • taktování ve čtyřdobém taktu

 • pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby (pohybová improvizace s využitím tanečních kroků)

 • orientace v prostoru – pamětné uchování a reprodukce pohybů prováděných při tanci či pohybových hrách


OSV - sociální rozvoj – kooperace a kompetice – rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci


Tv – základní hudebně pohybové vztahy


5. ročník

očekávané výstupy žáka

učivo

průř. témata

mezipř. souvislosti


 • zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti

Vokální činnosti

 • pěvecký a mluvní projev (hlasová hygiena a rozšíření hlasového rozsahu)

 • lidový dvojhlas

 • volné nástupy 8. a spodního 5. stupně • orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností je realizuje

 • grafický záznam vokální hudby (orientace v notovém záznamu, jednoduché melodie, její reprodukce)

 • grafický záznam melodie – rytmické schéma jednoduché skladby (motivku, tématu), záznam melodie a její reprodukce
 • využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

Instrumentální činnosti

 • hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře, zobcových fléten, keyboardů apod.

 • hudební formy – variace


OSV - sociální rozvoj – kooperace a kompetice – rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci • rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby

Poslechové činnosti

 • hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj

 • hudební styly a žánry (hudba taneční, pochodová, populární, ukolébavka apod.

 • hudební formy – variace


VMEGS – Evropa a svět nás zajímá – lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy


Aj – lidové zvyky a tradice

Vl – lidé a čas, minulost v našem životě

 • vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace

 • rytmizace, melodizace a stylizace s využitím tónového materiálu písně, hudební doprovod (akcentace těžké doby v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva)

 • hudební improvizace – tvorba předeher


Čj – literárně výchovná aktivita, volná reprodukce

 • rozpozná v proudu znějící hudby některé z určitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny

 • kvality tónů (délka, síla, barva, výška)

 • vztahy mezi tóny (souzvuk, akord)

 • hudební výrazové prostředky a hudební prvky (harmonie, barva, kontrast a gradace, harmonické a metrické změny v hudebním proudu)

MUV – kulturní diference – respektování zvláštností různých etnik

OSV – osobnostní rozvoj – sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj informací o sobě, můj temperament, postoje a hodnoty

Vv – vizuálně obrazná vyjádření podnětů sluchových


 • ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě svých schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace

 • hudební improvizace – s využitím tónového materiálu písně

 • interpretace hudby – slovní vyjádření


6. ročník

očekávané výstupy žáka

učivo

průř. témata

mezipř. souvislosti


 • využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách

Vokální činnosti

 • pěvecký projev a jeho využití při vokálně instrumentálních aktivitách

 • náprava hlasové nedostatečnosti

 • intonování melodie • uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluveném projevu v běžném životě, zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého

 • hlasová hygiena

 • správné nasazení tónu, kvalita tónu

 • správné dýchání

 • jednohlasý a vícehlasý zpěv

 • diatonické postupy v dur a moll


Tv - průpravná, kompenzační, vyrovnávací a relaxační cvičení • reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

Instrumentální činnosti

 • improvizace jednoduchých hudebních forem

 • rozpoznání hudebního nástroje pohledem i poslechem

 • Orffovy nástroje – hra a tvorba doprovodu

 • využití rytmických zákonitostí při vokálním projevuTv - základy rytmické gymnastiky


 • se orientuje v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na základě individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem realizuje

 • notové písmo v žádoucích tvarech

 • rozpoznání délky, síly, výšky, barvy tónu

 • výrazové prostředky (melodie, rytmus, tempo, dynamika)

 • orientace v notovém záznamu
 • rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu

Hudebně pohybové činnosti

 • jednoduché taneční kroky

 • pantomima

 • taktování

 • vlastní pohybové ztvárnění

 • orientace v hudebním prostoru

 • pamětné uchování a reprodukce pohybu při tanci
 • se orientuje v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako logickému celku

Poslechové činnosti

 • analýza skladby

 • hudební styly a žánry

 • struktura hudebního díla

 • pochopení díla a vytváření vlastních soudů

 • tolerance v hudebním žánrůmOv – člověk jako jedinec

 • zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

 • stylové a slohové zařazení

 • vývojová období

 • významní skladatelé a jejich tvorba

 • epizody ze života • vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění

 • módnost, kýč, stylová provázanost

 • epigonství, inspirace


Vv – Reflexe jiných uměleckých druhů – hudebních a dramatických


7. ročník

očekávané výstupy žáka

učivo

průř. témata

mezipř. souvislosti


 • využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách

Vokální činnosti

 • vokálně instrumentální aktivity individuální a společné

 • náprava hlasové nedostatečnosti
 • uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluveném projevu v běžném životě, zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého

 • jednohlasý a vícehlasý zpěv

 • rozšiřování hlasového rozsahu

 • diatonické postupy v dur, moll

 • dynamika

 • hlasová hygiena
 • reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

Instrumentální činnosti

 • improvizace jednoduchých hudebních forem

 • využívá rytmických zákonitostí při vokálním projevu

 • upevňuje a ověřuje své poznatky pomocí hry na nástroje

 • využívá výrazových prostředků

 • rozpozná hudební nástroj pohledem a poslechem • se orientuje v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na základě individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem realizuje

 • notový záznam

 • notové písmo v žádoucích tvarech

 • hudební styly a žánry

 • seznámení s pojmy hudební nauky

 • kulturní tradice a zvyky


Čj - hudba


 • rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu

Taneční činnosti

 • taneční kroky

 • taktování

 • vlastní pohybové ztvárnění

 • pamětné uchování a reprodukce pohybu při tanci
 • se orientuje v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sématické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako logicky utvářenému celku

Poslechové činnosti

 • analýza hudebního díla

 • orientace v hudebním prostoru

 • pochopení hudebního díla

 • vytváření vlastních soudů • zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovná ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

 • slohové a stylové zařazení hudebního díla

 • struktura hudebního díla

 • významní skladatelé a jejich tvorba

 • epizody ze života

 • vývojová období


D - Baroko

 • vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění

 • inspirace, módnost, kýč, modernost, stylová provázanost


Vv – vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě


8. ročník

očekávané výstupy žáka

učivo

průř. témata

mezipř. souvislosti


 • využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách

Vokální činnosti

 • reprodukce tónu a převádění do zpěvné polohy

 • vokálně instrumentální aktivity

 • intonování melodie • uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluveném projevu v běžném životě, zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého

 • technika vokálního projevu

 • vlastní vokální projev a vokální projev ostatních

 • hlasová hygiena

 • náprava hlasové nedostatečnosti

 • transpozice
 • reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

Instrumentální činnosti

 • využívání rytmických a melodických zákonitostí při vokálním projevu

 • hra a tvorba doprovodu s využitím nástrojů Orffova instrumentáře, keyboardů a počítače

 • improvizace jednoduchých hudebních forem

 • rozpoznání hudebních nástrojů pohledem i poslechem • se orientuje v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na základě individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem realizuje

 • notový záznam

 • notové písmo v žádoucích tvarech

 • zachycování rytmu a melodie pomocí grafického záznamu

 • hudební styly a žánry

 • upevňování poznatků z hudební teorie
 • rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu

Hudebně pohybové činnosti

 • jednoduché taneční kroky

 • pantomima

 • taktování složitějších rytmických útvarů

 • vlastní pohybové ztvárnění

 • pamětné uchování a reprodukce pohybu při tanciTv - základy rytmické gymnastiky • se orientuje v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sématické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako logicky utvářenému celku

Poslechové činnosti

 • orientace v hudebním prostoru a analýza skladby

 • pravidelnost a nepravidelnost hudební formy

 • pochopení hudebního díla a vytváření vlastních soudů

 • tolerance k hudebním žánrům • zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovná ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

 • stylové a slohové zařazení

 • vývojová období

 • významní skladatelé a jejich tvorba

 • epizody ze života


Čj – formování českého národa D - obrození

 • vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění

 • inspirace, módnost, kýč, stylová provázanost, epigonství


Vv – Reflexe jiných uměleckých druhů


9. ročník

očekávané výstupy žáka

učivo

průř. témata

mezipř. souvislosti


 • využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách

Vokální činnosti

 • reprodukce tónu a převádění do zpěvné polohy

 • hledání možnosti nápravy hlasové nedostatečnosti

 • vokálně instrumentální aktivity • uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluveném projevu v běžném životě, zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého

 • technika vokálního projevu

 • deklamace

 • mutace

 • jednohlasý, vícehlasý zpěv, transpozice

 • diatonické postupy v dur a moll
 • reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

Instrumentální činnosti

 • využití rytmických a melodických zákonitostí při vokálním projevu

 • hra a tvorba doprovodu s využitím nástrojů Orffova instrumentáře, keyboardů a počítače

 • improvizace jednoduchých hudebních forem

 • vyjádření hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního nástroje • se orientuje v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na základě individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem realizuje

 • notační programy

 • notové písmo v žádoucích tvarech

 • zachycování rytmu a melodie pomocí grafického záznamu

 • hudební styly a žánry

 • upevňování poznatků z hudební teorie

 • kulturní tradice a zvyky
 • rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu

Hudebně pohybové činnosti

 • jednoduché taneční kroky

 • pantomima

 • taktování složitějších rytmických útvarů

 • vlastní pohybové ztvárnění

 • pamětné uchování a reprodukce pohybu při tanci

 • pohybové reakce na změnu v proudu znějící hudby
 • se orientuje v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sématické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako logicky utvářenému celku

Poslechové činnosti

 • orientace v hudebním prostoru a analýza skladby

 • pravidelnost a nepravidelnost hudební formy

 • pochopení hudebního díla a vytváření vlastních soudů

 • tolerance k hudebním žánrům

 • zvukomalby, dušemalba, pohyb melodie • zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovná ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

 • stylové a slohové zařazení

 • vývojová období

 • významní skladatelé a jejich tvorba, skupiny a jejich poslech

 • epizody ze života • vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění

 • inspirace, módnost, kýč

 • stylová provázanost, epigonství

 • nadání, virtuozita, genialita


Vv – Reflexe ostatních uměleckých druhů