Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:


Základní škola Miličín -
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání


Německý jazyk

Charakteristika vyučovacího předmětu

Předmět Německý jazyk patří svým obsahem do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace jako další cizí jazyk. Žáci si na konci 6. ročníku závazně volí další cizí jazyk. Německý jazyk je vyučován od 7. ročníku do konce školní docházky 2 hodiny týdně, v rámci vázané disponibilní časové dotace. Žáci jsou děleni v ročníku do skupin. Počet žáků ve skupinách je závislý na počtu dětí v kmenových třídách. Výuka probíhá v jazykových učebnách, v kmenových třídách, v počítačové učebně a dle potřeby v ostatních prostorách školy. Na běžnou výuku ve vyučovacích hodinách navazují různé akce (např. exkurze, projekty, pobytové akce).

Výuka německého jazyka směřuje k rozvíjení komunikačních schopností žáků a k porozumění čtenému, mluvenému projevu na úrovni odpovídající délce výuky. Předmět směřuje k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednoduchých tématech.

Výuka německého jazyka přispívá k chápání a objevování světa v jiných souvislostech než nám může zprostředkovat mateřský jazyk. Vychovává žáky k pochopení cizojazyčných kultur a tím k toleranci k odlišnostem.

Výchovné a vzdělávací strategie

Němčina svým vzdělávacím obsahem a činnostmi přispívá k utváření a rozvíjení všech kompetencí.

Kompetence k učení

 • vést žáky k osvojovaní si učebních postupů potřebných k efektivnímu studiu cizích jazyků

 • vést žáky k orientaci a používání různorodých dostupných zdrojů informací

 • vést žáky k poznaní smyslu osvojených postupů pro běžný život

Kompetence k řešení problémů

 • vést žáky k řešení problémových situací v cizojazyčném prostředí

 • rozvíjet u žáků schopnost opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba

Kompetence komunikativní

 • vést žáky k formulování jednoduchých myšlenek v němčině

 • vést žáky k porozumění jednoduchému typu sdělení, jednoduchým typům textů a záznamů

 • vést žáky k využívání získaných dovedností při setkání s cizincem

Kompetence sociální a personální

 • vést žáky k získání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti, ke vzájemné pomoci v týmu, k respektování jiného názoru

 • vést žáky k dovednosti požádání německy o pomoc, o radu

Kompetence občanské

 • vést žáky k tolerování odlišnosti jiných kultur

 • vést žáky k seznamování a srovnávání zvyků v německy mluvících zemích s našimi zvyky

Kompetence pracovní

 • vést žáky k samostatnému pracování s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem

 • vést žáky k využívání německého jazyka při dalším studiu i v běžném životě

Osnovy

7. ročník

Správná výslovnost

Pozdravy,jména

Nejpoužívanější pokyny

Číslovky

Barvy

Představování,poděkování, rozloučení

Rodina, adresa

Škola, školní potřeby

Domácí zvířata

Stavba věty, pořádek slov ve větě

Otázka

Člen určitý a neurčitý

Zápor nein

Životopis, pozdrav, sdělení


8. ročník

Pozdrav, omluva, žádost

4. pád podstatných jmen

Časování sloves

1. a 4. pád zájmen mein, dein, kein

Rozkazovací způsob

Reprodukce textu

Velikonoce

Zájmová činnost

Množné číslo podstatných jmen v 1. a 4. p.

Domov, rodina

3.pád podstatných jmen

Sloveso „ich möchte“

Obchod, nákupy, oblékání

Silná slovesa

Blahopřání k narozeninám

Příroda, počasí


9. ročník

Sport, volný čas, zájmová činnost

Způsobová slovesa „können“ a „műssen“

3. pád zájmen „mein“, „dein“ a „kein“

Předložky se 3. pádem

Předložky se 4. pádem

Předložky se 3. a 4. pádem

Vánoce

3. pád „ich“ a „du“

Vykání

Osobní zájmena ve 3. a 4. pádě

Slovesa s neodlučitelnou předponou

Domov a bydlení

Prázdniny, výlety, dopis


7. ročník

očekávané výstupy žáka

učivo

průř. témata

mezipř. souvislosti

 • uvědomí si význam studia cizích jazyků v současnosti

 • seznámení s předmětem

VMEGS – Evropa a svět nás zajímá (život dětí v jiných zemích, lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy)


 • osvojí si běžná německá jména a pozdravy, opakuje je a zdraví se se spolužáky

 • pozdravy, jména • opakuje základní slovíčka po učiteli a magnetofonu, seznámí se s pravidly výslovnosti, osvojí si jednoduché říkanky

 • správná výslovnost • reaguje na základní pokyny pro práci v hodině

 • nejpoužívanější pokyny • počítá se správnou výslovností od 1-12, rozpozná a ukáže čísla, která slyší

 • číslovky • používá barvy podle diktátu, ukazuje barvy na předmětech ve třídě, oblečení svém a svých spolužáků

 • barvy • představí sebe i svého

spolužáka

 • poděkuje, rozloučí se, používá jednoduché obraty k tomu, aby se zeptal, jak se komu daří, co dělá a sestaví na podobné otázky odpověď

 • představování, poděkování, rozloučení • opakuje se správnou výslovností jednotlivé členy rodiny a osvojí si je

 • sdělí ústně i písemně adresu svou i svého kamaráda

 • vede krátké rozhovory na téma „Wer ist das?“, „Wie heisst er (sie)?“, Was macht er (sie)?“

 • získává tím základní slovní zásobu, týkající se běžných denních činností

 • rodina

 • adresa


Ov- Člověk ve společnosti

 • samostatně pojmenuje školní potřeby, udá jejich počet i barvu a věše si procvičuje podle skutečných pomůcek

 • škola, školní potřeby • vyjmenuje vybraná domácí zvířata, určuje jejich vlastnosti (barva,velikost)

 • domácí zvířata • osvojí si správný slovosled ve větě oznamovací a tázací, v otázkách používá zájmena was, wie, wo

 • stavba věty

 • pořádek slov ve větě

 • otázka • seznámí se s pravidly používání členu a v jednoduchých větách, používá správný člen

 • člen určitý a neurčitý • tvoří kladné i záporné odpovědi na otázky

 • zápor nein • vyplní formulář (jméno, bydliště, věk)

 • životopis


Čj - Životopis

 • napíše krátký, jednoduchý pozdrav na pohlednici.

 • sestaví jednoduché sdělení

 • používá abecední slovník učebnice

 • pozdrav, sdělení
8. ročník

očekávané výstupy žáka

učivo

průř. témata

mezipř. souvislosti

 • přečte se správnou výslovností a přeloží zprávy na pohlednicích např. pozdrav z prázdnin

 • sestaví jednoduchou omluvu a žádost

 • pozdrav

 • omluva

 • žádost • osvojí si tvary členu určitého a neurčitého ve 4. p., porovná s tvary 1.p. a správně používá ve větách

 • 4. p. podstatných jmen • vyčasuje slovesa v jednotném i množném čísle včetně pomocných slovese „haben a „sein“.

 • správné tvary sloves používá ve větách

 • časování sloves • porovná tvary zájmen v 1. a 4. p. a používá je správně ve větách

 • 1. a 4. p. zájmen mein, dein, kein • reaguje na rozkaz, sám sestavuje rozkazovací věty a porovnává koncovky sloves způsobu oznamovacího se způsobem rozkazovacím

 • rozkazovací způsob • čte se správnou výslovností a reprodukuje ho, používá k tomu osvojenou slovní zásobu, u vybraných slov tvoří antonyma např. gross - klein

 • reprodukce textu • seznámí se s tradicemi a zvyky o velikonocích

 • Velikonoce • v jednoduchých větách hovoří o zájmech svých i zájmech členů rodiny

 • dokáže se zeptat spolužáka na jeho zájmy

 • používá známou slovní zásobu a pracuje se slovníkem

 • zájmová činnost • k podstatným jménům ve slovníčku zapisuje i množné číslo, to používá i ve větách

 • množné číslo podst. jmen v 1. a 4. p. • dokáže mluvit jednoduchými větami o svém domově, o rodině, o domácích zvířatech

 • domov, rodina • seznámí se s dalším pádem a jeho tvary používá v jednoduchých větách

 • 3. p. podstatných jmen • časuje sloveso v jednotném i množném čísle, používá ho ve spojení s infinitivem, pomocí tohoto slovesa vyjadřuje svá přání

 • sloveso „ich mőchte“ • hrou na obchod vysvětlí jaké věci potřebuje, pomáhá si gesty

 • popíše oblečení své i svého kamaráda

 • obchod, nákupy,oblékání • seznámí se s pojmem silná slovesa

 • časuje slovesa geben, nehmen, essen, fahren laufen a používá je ve větách

 • silná slovesa • dokáže napsat krátké blahopřání k narozeninám za pomoci známé slovní zásoby a slovníku

 • blahopřání k narozeninám • pojmenuje objekty v přírodě

 • pojmenuje roční období, měsíce v roce a popíše počasí

 • příroda, počasí

9. ročník

očekávané výstupy žáka

učivo

průř. témata

mezipř. souvislosti

 • osvojí si slovní zásobu na dané téma, odhadne význam krátkých textů, tvoří krátké rozhovory o sportu a zájmech, používá slovník

 • sport, volný čas,zájmová činnost • časuje slovesa v jednotném i množném čísle, používá je ve větách

 • seznamuje se s „rámcovou konstrukcí“, tedy se spojením modálního slovesa a infinitivu.

 • porovná tento typ vět s češtinou

 • uvědomí si postavení infinitivu na rozdíl od češtiny

 • způsobová slovesa „kőnnen“ a „müssen“ • porovná tvary 3.p. s tvary 1. a 4. p., používá správné tvary ve slovních spojeních ve větách

 • 3. p. zájmen „mein“, „dein“ a „kein“ • vyjmenuje předložky a používá je

 • předložky se 3. p.

 • předložky se 4. p.

 • předložky se 3. a 4. p. • seznámí se s tradicemi a zvyky o vánocích

 • Vánoce • utvoří 3. p., používá spojení ve větách a s předložkami

 • 3. p. „ich“ a „du“ • osvojí si  vykání v němčině a používá ho ve větách

 • vykání • používá zájmena a nahrazuje jimi ve větách podmět

 • osobní zájmena ve 3. a 4. p. • osvojí si tento druh sloves a používá ho ve větách

 • slovesa s neodlučitelnou předponou • mluví o svém domově, stručně popíše různé typy bydlení

 • domov, bydlení • vede rozhovor se spolužákem o tom, kam pojede na prázdniny a co tam bude dělat

 • prázdniny, výlety • sestaví jednoduchý dopis, kde napíše o sobě, své rodině, koníčcích. Vyhledává neznámá slova ve slovníku

 • dopis