Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:


Základní škola Miličín -
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání


ANGLICKÝ JAZYK

Časová dotace: 3 hodiny ve 3.ročníku, 4 hodiny ve 4.ročníku, 4 hod. v 5. ročníku, 4 hod.v 6.roč., 4 hod. v 7.ročníku, 3 hod. v 8.a9. ročníku týdně.


Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahem předmětu je výuka anglického jazyka na základní úrovni v rámci vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě.

Pozornost v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby angličtiny a na gramatiku. Žáci pracují s bohatým obrazovým materiálem v učebnici i v pracovním sešitě , využívají též anglický časopis /od 6.třídy/. V kombinaci se zvukovou nahrávkou napodobují správnou výslovnost rodilých mluvčích. Bohatě jsou využívány jednoduché říkanky, písně, nacvičování dialogů a konverzace.

Angličtina je jedním z jednacích jazyků mezinárodních organizací. Proniká však i do každodenního života dětí. S angličtinou se pravidelně setkáváme prostřednictvím nápisů na zboží v obchodech, v populární hudbě, ve filmu i při práci s počítačem.

Ve vyučovací hodině kromě výkladu , poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogů, reprodukce textu v písemné a ústní formě, je kladen důraz na samostatnou práci žáků, práci se slovníkem a jiné vyhledávání informací /např. počítač, internet /.Součástí vyučování jsou hry, soutěže, recitace, zpěv, výukové programy na PC a různé krátkodobé projekty.

V rámci předmětu je věnována pozornost dílčím aspektům průřezových témat RVP ZV :Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova a výchova k Myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Výuka angličtiny přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí podle RVP ZV takto:


kompetence k učení :

žáci jsou vedeni k hledání souvislostí u jazykových struktur i slovní zásoby,využívají srovnání s jinými jazyky a mateřštinou, při řešení úkolů vyhledávají a zpracovávají informace z cizojazyčných textů, pracují se slovníky, příručkami,internetem


kompetence k řešení problémů:

žáci mají prostor k samostatnému řešení problémů, prací s texty, kterým ne vždy zcela rozumějí,jsou vedeni k domýšlení, hledání souvislosti a smyslu ve výuce jsou simulovány modelové situace, se kterými se žáci mohou setkat v praktickém životě


kompetence komunikativní :

rozvoj této kompetence je obsažen v samé podstatě předmětu, dovednosti spojené se čtením, poslechem, mluvením a psaním je rozvíje na standardními metodami výuky, v rámci konverzace žáci vyjadřují vlastní názor, obhajují jej a učí se naslouchat druhým při práci s materiálem jsou vedeni k přesnosti, k identifikaci podstatných informací a rozvíjení interpretační schopnosti


kompetence sociální a personální :

párovým a skupinovým řešením úkolů v hodinách žáci rozvíjejí své schopnosti spolupracovat specifický charakter učení jazyka rozvíjí u žáků schopnost soustavné práce s dlouhodobými cíli.


kompetence občanské :

vede k poznání možnosti rozvoje a zneužití chemie a učí odpovědnosti za zachování životního prostředí


kompetence pracovní :

učí optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat seznamuje s bezpečností práce a ochrany zdraví při práci.