Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:


Základní škola Miličín -
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání


CHEMIE

Charakteristika vyučovacího předmětu

Časová dotace: v 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně

Pro výuku chemie platí vše, co je uvedeno v RVP ZV v charakteristice vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Zvláště zdůrazňuje poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě, rozvíjení dovednosti objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat. Velmi důležité je i učit se rozlišovat příčiny chemických dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popř. ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů.

Ve vzdělávacím oboru chemie směřuje výuka ještě specificky k:

odchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chem.pokusů, řešení problémů a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích,
vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat chemické jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů,
získávání a upevňování dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s vybranými nebezpečnými látkami.

Výuka chemie společně s ostatními přírodovědnými předměty přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí uvedených v RVP ZV např.takto :


kompetence k učení :

učí metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů učí zpracovávat informace z hlediska důležitosti i objektivity a využívat je k dalšímu učení


kompetence k řešení :

učí přecházet od smyslového poznání k poznání založenému na problémů prvních teoriích a modelech a chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti učí základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů rozvíjí schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení


kompetence komunikativní :

vede k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci


kompetence sociální :

vede k osvojení dovednosti kooperace a společného hledání a personální optimálních řešení problémů


kompetence občanské :

vede k poznání možnosti rozvoje a zneužití chemie a učí odpovědnosti za zachování životního prostředí


kompetence pracovní :

učí optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat seznamuje s bezpečností práce a ochrany zdraví při práci.