Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:


Základní škola Miličín -
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání


VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 9. ROČNÍK

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

ŽÁK:

----------------------------------

 1. -vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů;

 2. uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků;

 3. variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

 4. -užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie

 5. -užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích;

 6. k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace

 7. -vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření

 8. -rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu

 9. -interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti;

 10. vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

 11. -porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

 12. -ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci


UČIVO


------------------

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI

prvky vizuálně obrazného vyjádření: linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v časovém průběhu (podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny, struktura), ve statickém i dynamickém vizuálně obrazném vyjádření

*kresba, malba, koláž, kombinovaná technika, frotáž, asambláž, grafika;

textil, papír, přírodní materiály, odpady

uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu: vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i dynamické vyjádření

*prostorové práce z papíru a různých materiálů, loutka

reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly – vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních uměleckých druhů (hudebních, dramatických) *obrazový doprovod k hudební skladbě, k písni

smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření: umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama; výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě

*přepis díla, koláž, asambláž


UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY

prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností: manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby, uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných vyjádření a vyjádření proměn; výběr, uplatnění a interpretace

typy vizuálně obrazných vyjádření: hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, animovaný film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama, vizualizované dramatické akce, komunikační grafika; rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením:

hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, založená na smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní); reflexe a vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích činnostech


OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ

osobní postoj v komunikaci:

jeho utváření a zdůvodňování; důvody vzniku odlišných interpretací vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich zdůvodňování

*hodnocení vlastních prací

komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření: utváření a uplatnění komunikačního obsahu; vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora; prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace *rozhovor nad uměleckým dílem

proměny komunikačního obsahu: záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření vlastních děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a kulturní souvislosti *rozhovor nad uměleckým dílemPRŮŘEZOVÁ TÉMATA

----------------

OSV:

sebepoznání a sebepojetí-Co nosím v hlavě,

psychohygiena-relaxace výtvarnou činností,,

kreativita-vlastní tvorba,

komunikace,

kooperace-skupinové práce,

řešení problémů-skupinové práce, vlastní tvorba


VDO:

občan a stát-vánoční přání pro Hnutí StonožkaVMEGS:

jsme Evropané-umění 20. století


EV:

problémy životního prostředí-Den Země,

vztah člověka k prostředí-plakát


MEV:

kritické vnímání mediálních sdělení- fotografie v textu, grafika

stavba mediálních sdělení-titulní strana časopisu


MEZIPŘEDMĚ-TOVÉ VZTAHY

----------------

ČJ-ukázky z děl české literatury,

výklad

D-umění 20. stoletíD