Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:


Základní škola Miličín -
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání


VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 7. ROČNÍK

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

ŽÁK:

--------------------------------

  1. -vybírá, vytváří a pojmenovává dostatečnou škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů;

  2. uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků;

  3. variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

  4. -užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie

  5. -vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření;

  6. porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření


  1. -interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti, vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

  2. -porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

  3. -ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci

UČIVO


------------------

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI

prvky vizuálně obrazného vyjádření: linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu a prostoru

*kresba, malba, koláž, kombinovaná technika, frotáž,modelování;

textil, papír, přírodní materiály

uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu: vyjádření vztahů a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky) ve statickém vyjádření

*prostorové práce z papíru

reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly: vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních uměleckých druhů (hudebních, dramatických) *obrazový doprovod k hudební skladbě, k písni

smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření: umělecká výtvarná tvorba, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama; výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě

*písmo v názvu, tvorba oznámení, beseda-plakát, reklama


UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY

prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností :manipulace s objekty, uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných vyjádření; výběr, uplatnění a interpretace

*malba pocitů ze slov (pochvala, nadávka)

typy vizuálně obrazných vyjádření: hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, comics, reklama, komunikační grafika; rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry

přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením: hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, založená na smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní); reflexe a vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích činnostech


OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ

osobní postoj v komunikaci: jeho utváření a zdůvodňování; důvody vzniku odlišných interpretací vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich zdůvodňování

*hodnocení vlastních prací

komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření: utváření a uplatnění komunikačního obsahu; vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora

*rozhovor nad uměleckým dílem

proměny komunikačního obsahu:

záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření vlastních děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a kulturní souvislosti

*beseda nad uměleckým dílem


PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

---------------

OSV:

sebepoznání a sebepojetí-Autoportrét,

kreativita-vlastní tvorba,

komunikace-Dialog,

kooperace-skupinové práce,

řešení problémů-skupinové práce, vlastní tvorba


VDO:

občan a stát-vánoční přání pro Hnutí Stonožka


VMEGS:

Evropa a svět nás zajímá-Vzpomínka na prázdniny

jsem Evropané-umění středověku


EV:

problémy životního prostředí-Den Země


MEV:

kritické vnímání mediálních sdělení-písmo


MEZIPŘEDMĚ-TOVÉ VZTAHY

-----------------

ČJ-vypravování,

popis výrobku/předmětu,

D-umění středověku,

rytíři, erby


3