Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:


Základní škola Miličín -
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 9. ROČNÍK

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

ŽÁK:

------------------------------------------------------


-seřadí slova podle nadřazenosti, podřazenosti a souřadnosti

-vysvětlí význam sousloví

-rozlišuje slova aktivní a pasivní slovní zásoby

-odlišuje slova z jádra a okraje slovní zásoby

-popíše možnosti obohacování slovní zásoby

-nahrazuje slova vhodnými synonymy

-vytvoří antonyma


-pracuje s cizojazyčnými slovníky

-vyhledá informace v jazykových příručkách-rozčlení slovo na předponu, kořen, příponu a koncovku

-provede slovotvorný rozbor


-zařadí slova k správnému slovnímu druhu podle funkce ve větě

-ovládá mluvnické kategorie podstatných jmen

-rozlišuje druhy podstatných jmen

-určí druh přídavného jména

-vytvoří 2. a 3. stupeň

-odůvodní pravopis i/y v koncovkách

-zařadí zájmeno ke správnému druhu

-skloňuje zájmena

-určí druh číslovky

-určí vzor skloňovaných číslovek

-určí mluvnické kategorie sloves


-uvědomuje si zvláštnosti nepravidelných sloves

-vyhledá v textu přechodník

-rozliší současnost či předčasnost dějů

-zařadí sloveso do slovesné třídy

-určí druh příslovce

-rozliší předložky vlastní a nevlastní

-rozliší spojky souřadicí a podřadicí

-užívá v textu vhodné spojky


-upraví větu do určitého druhu

-chápe termíny věta a výpověď

-odliší větu jednočlennou od dvojčlenné s nevyjádřeným podmětem


-seznámí se s termínem valence, valenční skladba

-vyhledá ve větě zápor mluvnický a zápor slovní

-užívá dvojí zápor ve vhodných situacích

-vyhledá skladební dvojice se vztahy shody, řízenosti a přimykání

-zvolí vhodnou interpunkci podle přívlastku těsného a volného

-rozliší ve větě doplněk a přísudek jmenný se sponou

-rozliší větu hlavní a vedlejší, řídící a závislou

-odliší souvětí souřadné a podřadné

-určí druh vedlejší věty

-určí poměr mezi větnými členy a vedlejšími větami
-vytvoří graf složitého souvětí

-vytvoří složité souvětí podle grafu

-vyznačí přímou řeč v textu

-převede přímou řeč na nepřímou a naopak

-vyhledá ve větné stavbě její nepravidelnosti: vsuvku, samostatný větný člen


-pozná neúplnou větu, vhodně ji užívá ve svém projevu

-upravuje slovosled ve větě podle různých činitelů


-procvičuje se a zdokonaluje se v pravopise


-vysvětlí na příkladu obecné zásady pravopisu velkých písmen
-ovládá pravopis hlásek ovlivněných spodobou znělosti

-dbá na správný přízvuk a vyslovování příklonek a předklonek

-čte text se správným důrazem a melodií
-vysvětlí pojmy řeč a jazyk


-vyhledá údaje o významných českých lingvistech

-seznámí se se strukturou jazykovědy a jejími obory

-hodnotí jazykovou kulturu svoji i ostatních uživatelů
-vytvoří výklad s mezipředmětovými vztahy

-napíše užitečný popis pracovního postupu

-ovládá další druhy popisu

-vyhledá charakteristiku v literárním díle

-dodržuje při vypravování jeho hlavní zásady

-oživuje vypravování vhodnými jazykovými prostředky

-vytvoří úvahu na aktuální téma

-vypracuje proslov pro potřebu třídního kolektivu nebo školy

-respektuje jako účastník diskuse její pravidla

-seznámí se s významnými českými autory fejetonů

-vytvoří si přehled funkčních stylů-získává přehled o vývoji světové literatury, autorech a stěžejních dílech

-navazuje na znalosti o vývoji české literatury

-získává poznatky o vývoji české literatury od 90. let 19. století po současnost

-reprodukuje přečtený text

-interpretuje smysl díla vlastními slovy

-formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby a návštěvy divadelního a filmového představení

-vyjádří vlastními slovy názor na umělecké dílo

-rozlišuje základní literární druhy a žánry

-vyhledává informace v různých informačních zdrojích

-porovnává ztvárnění téhož námětu v různých žánrech a různými autory

-přednese zpaměti vhodný literární text

-pracuje se základními pojmy z literární teorie

-vytvoří vlastní literární text podle svých schopností na základě poznatků z literární teorie


UČIVO


-------------------------

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

SLOVNÍ ZÁSOBA A VÝZNAM SLOVA

-slovo a sousloví

-věcné významy slov


-rozvoj slovní zásoby, jádro slovní zásoby


-synonyma, homonyma, antonyma

-rozvrstvení slovní zásoby

NAUKA O TVOŘENÍ SLOV

-stavba slova

-odvozování


TVAROSLOVÍ

-ohebné a neohebné slovní druhy

-podstatná jména-přídavná jména-zájmena


-číslovky


-slovesa a jejich mluvnické významy

-tvary slovesa být


-přechodníky


-slovesné třídy

-příslovce

-předložky

-spojky


SKLADBA

-věty podle postoje mluvčího

-věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

-tvoření vět a souvětí


-mluvnický zápor-skladební dvojice


-přívlastek


-doplněk


-věta hlavní a vedlejší

-souvětí souřadné a podřadné

-druhy vedlejších vět

-významový poměr mezi větnými členy a vedlejšími větami

-složité souvětí


-řeč přímá a nepřímá


-samostatný větný člen, oslovení, vsuvka

-věta neúplná


-pořádek slov v češtině

PRAVOPIS

-lexikální, tvaroslovný a skladební pravopis

-vlastní jména

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA

-hlásky a hláskové skupiny

-větný přízvuk, větná melodie


OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE

-projev mluvený a psaný

-opakování o vývoji českého jazyka

-jazykověda a její disciplíny

-jazyková kultura


KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

-výklad

-popis


-charakteristika

-vypravování-úvaha

-proslov


-diskuse

-fejeton


-funkční styly

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

-starověká literatura, Bible, Homér, středověk, Píseň o Rolandovi, Marco Polo, Villon, Shakespeare, Moliere, Goethe, encyklopedisté, realismus, moderna, předválečná a poválečná literatura

moderna, buřiči, Šrámek, Bezruč, Hašek, Wolker, Seifert, Nezval, Vančura, Osvobozené divadlo, Olbracht, Čapek, katoličtí autoři, od 2. světové války do současnosti

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

-----------------------

OSV:

poznávání-slovní zásoba,

kreativita-vlastní tvorba,

komunikace-zvuková stránka jazyka, proslov


VDO:

občanská společnost a škola-diskuse,

občan a stát-česká literatura za okupace a po válce


VMEGS:

objevujeme Evropu a svět-světová literatura,

jsme Evropané-nejstarší světová literatura


MUV:

lidské vztahy-příběhy z literatury za okupace a po válce,


MEV:

stavba mediálních sdělení + tvorba mediálního sdělení-funkční styly


MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY

---------------------------

VV-výklad o uměleckém směru nebo autorovi,

spisovatelé -malíři/ilustrátoři


D-nová doba, 20. století


Z, Př – pravopis, výslovnost