Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:


Základní škola Miličín -
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 8. ROČNÍK

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY


ŽÁK:

-----------------------------------------------------------

-na vhodných příkladech vysvětlí způsob obohacování slovní zásoby

-nacvičuje pravopis přejatých slov

-dbá na správnou výslovnost přejatých slov

-vyhledá v jazykových příručkách potřebné údaje


-porovnáná nepravidelné tvary jmen se vzory, správnost ověřuje v jazykových příručkách-vybírá do textu správné tvary přejatých slov s pomocí skloňovací tabulky

-osvojí si skloňování přejatých slov typu muzeum, cyklus, génius

-užívá cizí vlastní jména ve správném tvaru

-rozlišuje vid dokonavý a nedokonavý

-vybere do textu sloveso s vhodným videm

-doplňuje k slovesu vidovou dvojici


-píše správné i/y v koncovkách jmen

-odůvodní pravopis i/y ve shodě přísudku s podmětem

-odůvodní pravopis i/y v koncovkách jmen kolísajících v životnosti


-vysvětlí rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím

-vytváří správné otázky na jednotlivé druhy vedlejších vět

-určí významový poměr mezi hlavními větami

-doplňuje druhy vět do souvětí podle zamýšleného významu

-určí významový poměr mezi větnými členy a vedlejšími větami


-rozliší souvětí souřadné a podřadné

-graficky vyjádří stavbu souvětí

-vyhledá ve větě spojovací výraz a určí jej

-vhodně nahrazuje jednotlivé spojovací výrazy

-doplní do textu chybějící čárky a zdůvodní jejich umístění

-definuje složité souvětí
-zařadí češtinu do systému indoevropských jazyků

-nalezne v ukázce shodné znaky nebo výrazy slovanských jazyků

-převede nespisovné výrazy do spisovné češtiny

-snaží se zvyšovat svoji jazykovou kulturu

-vnímá mluvenou i psanou češtinu v běžném denním životě
-vypracuje osnovu, výpisky, hlavní myšlenku a výtah textu

-charakterizuje literární postavu

-užívá charakteristiku přímou i nepřímou

-vytvoří výklad s jeho základními znaky

-označí citace z děl jiných autorů

-vytváří neotřelé jazykové prostředky k vyjádření citového vztahu k líčené skutečnosti

-určí charakteristické rysy přečtené úvahy

-zamýšlí se nad některými aktuálními otázkami-vysvětlí vznik českého písemnictví

-vnímá souvislosti mezi vývojem společnosti, kulturou a literaturou

-získává přehled o vývoji české literatury od jejího počátku po vrchol národního obrození (90. léta 19. století)

-uvádí základní představitele české literatury a kultury a stěžejní díla

-reprodukuje přečtený text

-interpretuje smysl díla vlastními slovy

-formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby a návštěvy divadelního a filmového představení

-vyjádří vlastními slovy názor na umělecké dílo

-rozlišuje základní literární druhy a žánry

-vyhledává informace v různých informačních zdrojích

-porovnává ztvárnění téhož námětu v různých žánrech a různými autory

-přednese zpaměti vhodný literární text

-pracuje se základními pojmy z literární teorie

-vytvoří vlastní literární text podle svých schopností na základě poznatků z literární teorie


UČIVO--------------------------

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY

-nauka o tvoření slov


-slova přejatáTVAROSLOVÍ

-odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen

-skloňování obecných jmen přejatých a cizích vlastních jmen


-cizí vlastní jména

-slovesný vidPRAVOPIS

-pravopis i/y v koncovkách
SKLADBA

-věta jednoduchá a souvětí

-druhy vedlejších vět


-významový poměr mezi hlavními větami souřadně spojenými

-významový poměr mezi větnými členy a vedlejšími větami

-souvětí souřadné a podřadné

-spojovací výrazy v souvětí

-interpunkce v souvětí

-složitější souvětí

OBECNÉ VÝKLADY O ČESKÉM JAZYCE

-slovanské jazyky
-útvary českého jazykaKOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

-výtah


-charakteristika

literární postavy

-výklad


-líčení


-úvaha


LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Konstantin a Metoděj, Kosmas, kroniky, Karel IV., Hus, Komenský, Balbín, Kopecký, divadlo, Kramerius, Palacký, Dobrovský, Jungmann, Čelakovský, Rukopisy, Tyl, Mácha, Erben, Borovský, Němcová, Neruda, Hálek, Světlá, Arbes, Čech, Jirásek, Vrchlický, Sládek, Rais, MrštíkovéPRŮŘEZOVÁ TÉMATA


------------------------

OSV:

poznávání-nářečí, slang,

kreativita-vlastní tvorba,

hodnoty-literární ukázky


VDO:

občanská společnost a škola-úvaha


VMEGS:

Evropa a svět nás zajímá-slovanské jazyky,

jsme Evropané-vznik českého písemnictví, české národní obrození


MUV:

lidské vztahy-literární ukázky,

multikulturalita-slovanské jazyky


EV:

vztah člověka k prostředí-vlastní tvorba, úvaha


MEV:

kritické vnímání sdělení-útvary českého jazyka
MEZIPŘEDMĚ-TOVÉ VZTAHY


---------------------VV-ilustrace,

loutka


D-čeké dějiny, spisovatelé


Z, Př, M, F -pravopis jmen, států, měst, osobností, veličin apod.