Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:


Základní škola Miličín -
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 7. ROČNÍK

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY


ŽÁK:

----------------------------------------------------------

-rozlišuje věcný a mluvnický význam slov

-objasní metaforu na základě vnější podobnosti

-objasní metonymii na základě vnitřní souvislosti

-vysvětlí rozdíl mezi souslovím a volným spojením slov

-obohacuje svůj projev vhodnými rčeními, příslovími a pořekadly

-nachází slova stejného nebo opačného významu, vhodně je používá v textu

-chápe vhodnost a nevhodnost užití citově zabarvených slov

-používá termíny k přesnému vyjádření

-vyhledá význam termínu v jazykových příručkách-seznámí se se způsoby obohacování slovní zásoby

-objasní vznik nového slova

-rozliší v odvozeném slově předponu, příponu a koncovku

-vysvětlí vznik složeniny

-vysvětlí vznik i význam běžných zkratek, ovládá jejich psaní

-odvozuje podstatná jména příponami, předponami, koncovkou

-odvozuje přídavná jména příponami a předponami

-odvozuje slovesa příponami a předponami


-vyhledá v textu různé slovní druhy

-tvoří správné tvary ohebných slov

-ovládá obecné zásady pro psaní velkých písmen

-zapíše správně víceslovné vlastní názvy

-nahrazuje zájmeno který zájmenem jenž s pomocí tabulky skloňování

-doplní správný tvar zájmen týž, tentýž podle tabulky skloňování

-vyjádří děj slovesem ve vhodném slovesném rodě

-pozná způsob vyjádření trpného rodu

-rozliší, kdy zvratná podoba slovesa vyjadřuje trpný rod a kdy nikoliv

-objasní vznik příslovcí a určí jejich platnost

-odůvodní pravopis příslovečných spřežek

-upevňuje si správný pravopis předložek

-vyhledá v textu spojky

-změní význam souvětí změnou spojky

-vyhledá v textu částice a citoslovce

-obohacuje svůj projev vhodným užíváním částic a citoslovců


-rozlišuje věty oznamovací, rozkazovací, přací a tázací

-vytvoří různé typy otázek

-zopakuje si a upevní poznatky o podmětu

-vyhledá v textu podmět a zjistí, čím je vyjádřen

-zopakuje si a upevní poznatky o přísudku

-rozliší přísudek slovesný, slovesně jmenný a jmenný

-rozlišuje věty jednočlenné a dvojčlenné

-obohacuje svůj jazykový projev účelně používanými jednočlennými větami

-rozpozná a použije větný ekvivalent

-určí ve větě předmět

-vytvoří věty s přemětem

-určí ve větě příslovečné určení

-vytvoří věty s různými druhy příslovečného určení

-určí ve větě přívlastek

-nahradí přívlastek shodný neshodným a naopak

-pozná ve větě doplněk

-tvořivě doplní do věty přístavek

-zopakuje si a upevní rozlišování věty jednoduché a souvětí, věty hlavní a vedlejší

-graficky znázorní stavbu větného celku

-seznámí se s druhy vedlejších vět

-nahradí rozvíjející větný člen vedlejší větou a naopak


-upevňuje si pravopis i/y ve vyjmenovaných slovech

-odůvodňuje pravopis i/y v koncovkách podstatných jmen

-odůvodňuje pravopis i/y v koncovkách přídavných jmen

-vysvětlí a používá pravidlo o shodě přísudku s podmětem

-vyhledá zásady psaní velkých písmen v Pravidlech českého pravopisu

-nachází příklady obecných zásad pravopisu velkých písmen ve svém okolí, ve škole a v běžném životě
-vytvoří popis statický a dynamický

-člení text podle vytvořené osnovy

-využívá poznatků z učiva o tvarosloví k bohatému a výstižnému vyjadřování

-vytvoří popis srozumitelný, přehledný výstižný

-popíše výstižně výrobek, pracovní postup a umělecké dílo

-odliší charakteristiku přímou od nepřímé

-charakterizuje dobře známou osobu

-užívá v charakteristice rčení, přirovnání aj. vhodné prostředky

-vyhledá v líčení personifikaci, básnické vyjádření a citově zabarvená slova

-vypracuje výtah z populárně naučného textu

-vytvoří jednoduchou žádost v ustálené obvyklé formě

-vytvoří vlastní životopis

-rozlišuje mezi životopisem úředním a uměleckým

-upevňuje si znalosti o vypravování a schopnost vypravovat události

-vytvoří osnovu vypravování

-vypravuje podle osnovy-reprodukuje přečtený text

-interpretuje smysl díla vlastními slovy

-formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby a návštěvy divadelního představení

-vyjádří vlastními slovy názor na umělecké dílo

-rozlišuje základní literární druhy a žánry

-vyhledává informace v různých informačních zdrojích

-porovnává ztvárnění téhož námětu v různých žánrech a různými autory

-přednese zpaměti vhodný literární text

-uvádí nejznámější autory dětské literatury

-pracuje uvědoměle se základními pojmy z literární teorie

-vytvoří vlastní literární text podle svých schopností na základě poznatků z literární teorie

-vytvoří ilustraci k literárnímu dílu
UČIVO----------------------------

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

NAUKA O VÝZNAMU SLOV

-význam slova

-slova jednoznačná a mnohoznačná


-sousloví a rčení
-synonyma, homonyma, antonyma

-citově zabarvená slova


-odborné názvyNAUKA O TVOŘENÍ SLOV

-obohacování slovní zásoby

-tvoření slov


-odvozování podstatných a přídavných jmen


-odvozování sloves

TVAROSLOVÍ-podstatná jména obecná a vlastní


-zájmeno jenž


-zájmeno týž


-slovesný rod

-příslovce

-příslovečné spřežky

-další neohebné druhy slov

SKLADBA

-druhy vět-základní větné členy


-věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent


-rozvíjející větné členy

-přístavek
-druhy vedlejších větPRAVOPIS

-procvičování vyjmenovaných slov

-i/y v koncovkách podstatných jmen

-i/y v koncovkách přídavných jmen

-shoda přísudku s podmětem

-velká písmena ve vlastních jménech
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

-popis-charakteristika
-líčení


-výtah

-žádost


-životopis-vypravování
LITERÁRNÍ VÝCHOVA

-základní literární druhy a žánry

-literární formy: próza a poezie

-zdokonalování správného čtení literárního díla

-nácvik recitace

-jazyk jako kulturní dědictví

-svatováclavská tradice, Hus, mytologie, pohádka, bajka, cestopis, zvíře jako literární postava, příběhy o dětech, komično a nonsens


PRŮŘEZOVÁ TÉMATA


-------------------

OSV:

poznávání-rčení a přísloví,

kreativita-vlastní tvorba,

poznávání lidí-popis, charakteristika,

komunikace-vypravování, žádost


VDO:

občan-žádost

VMEGS:

Evropa a svět nás zajímá-vypravování

jsme Evropané-přístavek, literární ukázky


MUV:

lidské vztahy-charakteristika, vypravování, žádost


EV:

vztah člověka k prostředí-vlastní tvorba


MEV:

stavba mediálních sdělení-věta jednočlenná a větný ekvivalentMEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY

-------------------

VV-hračka, předměty denní potřeby, postava,

ilustrace uměleckého textu,

pocity


D-středověk


Z, Př, M, F – odborné názvy, pravopis