Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:


Základní škola Miličín -
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 6. ROČNÍK

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY


ŽÁK:

------------------------------------------------


-svými slovy definuje pojem jazyk

-orientuje se ve vrstvách národního jazyka

-rozlišuje spisovné a nespisovné výrazy

-objasní vhodnost užití nespisovné češtiny-seznámí se s členěním jazykovědy-rozumí vztahu hláska-písmeno

-spisovně vyslovuje česká a nejběžnější cizí slova

-demonstruje spodobu znělosti v různých částech slova

-dodržuje správný slovní přízvuk

-užívá vhodnou melodii vět

-přečte text s náležitým důrazem, tempem a pauzami

-pracuje s Pravidly českého pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny a jinými jazykovými příručkami


-orientuje se ve významu předpon s-, z-, vz- a předložek s/se, z/ze

-ovládá pravopis bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně-správně určuje druhy slov

-rozezná podstatná jména konkrétní a abstraktní

-určí v textu podstatná jména a jejich mluvnické kategorie

-rozliší podstatná jména pomnožná, hromadná a látková

-orientuje se v pravopisu velkých písmen ve vlastních jménech

-správně užívá tvary názvů částí těla

-vyhledá v textu přídavná jména

-rozliší druh přídavných jmen, zařadí ke vzorům

-chápe pravidla pravopisu skupiny –ný/-nný

-tvoří 2. a 3. stupeň

-rozumí pravidlům pro psaní skupin –mě/-mně

-píše správné koncovky

-užívá vhodně jmenné tvary

-vyhledá v textu zájmena

-určí druh zájmen

-skloňuje zájmena osobní, ukazovací a přivlastňovací

-správně píše tvary: mě/mně, ji/jí, naši/naší

-vyhledá v textu číslovky

-rozliší číslovky podle významu a určitosti

-odůvodní pravopis číslice s tečkou nebo bez tečky

-skloňuje číslovky s počítaným předmětem

-vyhledá v textu slovesa

-určí mluvnické kategorie: osobu, číslo, způsob a čas

-rozliší podmiňovací způsob přítomný a budoucí, užívá je ve spisovné podobě


-vyhledá ve větě podmět a přísudek

-rozliší podmět vyjádřený a nevyjádřený

-odůvodní užití nevyjádřeného podmětu

-tvoří základní větné členy několikanásobné a rozvité

-seznámí se s rozvíjejícími větnými členy

-člení větu na část podmětovou a přísudkovou

-rozliší větu jednoduchou a souvětí

-nacvičuje rozlišování věty hlavní a vedlejší

-graficky znázorní větu jednoduchou


-dorozumívá se kultivovaně, výstižně, vhodnými jazykovými prostředky

-utvoří z textu výtah a výpisky

-dodržuje dějovou posloupnost při vypravování

-vytvoří osnovu vypravování a vypravuje podle osnovy

-využívá rozmanité jazykové prostředky

-vytvoří přímou řeč z nepřímé a naopak

-vyplní poštovní poukázku, podací lístek

-vzkaz

-inzerát

-vyhledá v tisku oznámení a zprávu

-vytvoří oznámení a zprávu

-zformuluje úřední dopis

-napíše osobní dopis

-vytvoří srozumitelný popis věci, místnosti, postavy, pracovního postupu
-reprodukuje přečtený text

-interpretuje smysl díla vlastními slovy

-formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby a návštěvy divadelního představení

-vyjádří vlastními slovy názor na umělecké dílo

-rozlišuje základní literární druhy a žánry

-vyhledává informace v různých informačních zdrojích

-porovnává ztvárnění téhož námětu v různých žánrech a různými autory

-přednese zpaměti vhodný literární text

-uvádí nejznámější autory dětské literatury

-seznamuje se se základními pojmy z literární teorie

-vytvoří vlastní literární text podle svých schopností na základě poznatků z literární teorie

-vytvoří ilustraci k literárnímu dílu

UČIVO-----------------------

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

ROZVRSTVENÍ NÁRODNÍHO JAZYKA

-řeč a jazyk

-vrstvy českého jazykaJAZYKOVĚDA A JEJÍ SLOŽKY


ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA

-hlásky

-spisovná výslovnost
-zvuková stránka slova a věty-jazykové příručkyPRAVOPIS

-předpony s-, z-, v-, z-

-předložky s/se, z/ze

-skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně

TVAROSLOVÍ


-podstatná jména
-přídavná jména-zájmena

-číslovky

-slovesa

SKLADBA

-základní větné členy


-věta jednoduchá

-souvětí

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA-výtah a výpisky

-vypravování
-přímá řeč

-jednoduché tiskopisy

-jednoduché komunikační žánry

-zpráva a oznámení


-dopis


-popisLITERÁRNÍ VÝCHOVA

-základní literární druhy a žánry

-literární formy: próza a poezie

-zdokonalování správného čtení literárního díla

-nácvik recitace

-autoři a díla o českém národu a jeho historii

-autoři dobrodružných příběhů

-příběhy o dětech

-fantazie v literatuře

-obecní a městská knihovna

-zaznamenávání informací a názorů (kulturní deník)

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA


---------------------

OSV:

poznávání-řeč a jazyk, hláskosloví, vypravování

sebepoznání-popis,

seberegulace-kulturní deník,

kreativita-vlastní literární text,

komunikace-dramatizace literární předlohy, přímá řeč, zvuková stránka jazyka,

kooperace-tvarosloví, rozhovor, dramatizace,

hodnoty a postoje-literatura z dějin č. národa


VDO:

občan-české osobnosti v literatuře


VMEGS:

Evropa a svět nás zajímá-pohádky,

objevujeme Evropu a svět-zahraniční literatura


MUV:

lidské vztahy-vzkaz, dopis, příběhy


EV:

vztah člověka k prostředí-vlastní tvorba


MEV:

kritické čtení a vnímání-přídavná jména, zpráva,

interpretace-zpráva
MEZIPŘEDMĚ-TOVÉ VZTAHY


----------------

VV- hračka, předměty denní potřeby, postava,

ilustrace uměleckého textu,

pocity z pochvaly a nadávky,

oznámení


D-pravěk a starověk


Z-přírodní krajiny Země


AJ-výslovnost jmen postav a autorů


RV-rodina