Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:


Základní škola Miličín -
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání


OSNOVY ČJ 6

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Rozvrstvení národního jazyka - řeč a jazyk, vrstvy ČJ
Jazykověda a její složky
Zvuková stránka jazyka – hlásky, spisovná výslovnost, zvuková stránka slova a věty, jazykové příručky
Pravopis – předpony, předložky, skupiny hlásek
Tvarosloví – ohebné druhy slov
Skladba – základní větné členy, věta jednoduchá, souvětí
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Výtah, výpisky, vypravování, přímá řeč, tiskopisy, zpráva, oznámení, dopis, popis
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Základní literární druhy a žánry, próza a poezie, čtení, recitace, díla o českém národu, dobrodružné a fantazijní příběhy, příběhy o dětech, veřejná knihovna, kulturní deník


OSNOVY ČJ 7

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Nauka o významu slov – význam slova, slova jednoznačná a mnohoznačná, sousloví a rčení, synonyma, homonyma, antonyma, citově zabarvená slova, odborné názvy
Nauka o tvoření slov – obohacování slovní zásoby, tvoření slov, odvozování podstatných a přídavných jmen a sloves
Tvarosloví – podstatná jména, zájmena, slovesný rod, neohebné druhy slov
Skladba - druhy vět, základní větné členy, věta jednočlenná a dvojčlenná, větný ekvivalent, rozvíjející větné členy, přístavek, druhy vedlejších vět
Pravopis – i/y v koncovkách podstatných a přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem, velká písmena ve vlastních jménech
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Popis, charakteristika, líčení, výtah, žádost, životopis, vypravování
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Základní literární druhy a žánry, próza a poezie, čtení, recitace,díla z české historie, pohádky, bajky, cestopisy, příběhy o dětech, komično v literatuře


OSNOVY ČJ 8

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Obohacování slovní zásoby – nauka o tvoření slov, slova přejatá
Tvarosloví – odchylné skloňování podstatných jmen, skloňování přejatých jmen, slovesný vid
Pravopis – i/y v koncovkách
Skladba – věta jednoduchá a souvětí, druhy vedlejších vět, významový poměr mezi větami a větnými členy, souvětí: souřadné a podřadné, spojovací výrazy, interpunkce
Obecné výklady o jazyce – slovanské jazyky, útvary českého jazyka
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Výtah, charakteristika literární postavy, výklad, líčení, úvaha
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Vybraní autoři a literární díla od počátků českého písemnictví do poloviny národního obrození

OSNOVY ČJ 9

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Slovní zásoba a význam slova – slovo a sousloví, věcné významy slov, rozvoj, jádro a rozvrstvení slovní zásoby, synonyma, homonyma, antonyma
Nauka o tvoření slov – stavba slova, odvozování
Tvarosloví – ohebné a neohebné slovní druhy, přechodníky, slovesné třídy
Skladba – věty podle postoje mluvčího, věta jednočlenná a dvojčlenná, větný ekvivalent, tvoření vět a souvětí, mluvnický zápor, skladební dvojice, souvětí, vedlejší věty, řeč přímá a nepřímá, samostatný větný člen, vsuvka, věta neúplná, oslovení, pořádek slov ve větě
Pravopis – lexikální, tvaroslovný a skledební, vlastní jména
Zvuková stránka jazyka – hlásky, větný přízvuk a melodie
Obecné výklady o jazyce – projev mluvený a psaný, vývoj ČJ, jazykověda, jazyková kultura
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Výklad, popis, charakteristika, vypravování, úvaha, proslov, diskuse, fejeton, funkční styly
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Vybraní autoři a díla světové literatury, česká literatura od poloviny národního obrození po současnost