Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:


Základní škola Miličín -
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Matematika

Charakteristika vyučovacího předmětu

Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět:

 • v 6. a 8. ročníku 4 hodiny týdně

 • v 7. a 9. ročníku 4 hodiny týdně


Vzdělávání v matematice je zaměřeno na:

 • užití matematiky v reálných situacích

 • osvojení pojmů, matematických postupů

 • rozvoj abstraktního a exaktního myšlení

 • logické a kritické usuzování


Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty –

např. - fyzika – převody jednotek, rovnice

 • zeměpis – měřítko mapy, procenta

 • chemie – řešení rovnic, převody jednotek


Předmětem se prolínají průřezová témata:

 • OSV, VDO – důraz je kladen na formování volných charakterových rysů – rozvíjí důslednost, vytrvalost, schopnost, sebekontroly, vynalézavost, tvořivost – práce s mapou, slevy, využití poměru,….

 • EV – stav ovzduší, přítomnost škodlivých látek, ochrana životního prostředí,….

 • EGS – srovnání států, HDP, grafy,…

Kompetence k učení:

 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení.

 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.

 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy.

 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti.

 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich.Kompetence k řešení problémů:

 • promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností.

 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému.

 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.

 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.

 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí.Kompetence komunikativní:

 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu.

 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.

 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění.

 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem.

 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi.Kompetence občanské:

 • rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka.

 • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti.Kompetence sociální a personální:

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.

 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá.

 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají.

Kompetence pracovní:

 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky.

 • přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot.

 • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření.


Osnovy

6. ročník

Aritmetika

Zlomky a desetinná čísla

Geometrie

Desetinná čísla

Dělitelnost přirozených čísel

Lineární a rovinné útvary

Trojúhelník

Shodnost, souměrnost

Objem a povrch krychle a kvádru


7. ročník

Zlomky

Celá čísla

Racionální čísla

Poměr

Úměra

Přímá a nepřímá úměrnost

Trojčlenka

Procenta, úroky

Shodnost, osová a středová souměrnost

Trojúhelníky

Čtyřúhelníky a mnohoúhelníky

Hranoly

8. ročník

Druhá mocnina odmocnina

Pythagorova věta

Třetí mocnina

Mocniny s přirozeným mocnitelem

Proměnné výrazy

Lineární rovnice

Rovinné útvary


9. ročník

Soustava rovnic

Lomené výrazy

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Funkce soustavy rovnic

Finanční matematika

TělesaMatematika – 6.ročník

Výstup předmětu žáka

Učivo předmětu

Průřezová témata

Mezipředmětové vztahy

- umí číst, zapisovat a porovnávat přirozená čísla

-provede zobrazení přirozeného čísla na číselné ose

- ovládá početní operace přirozených čísel písemně i zpaměti

- zaokrouhlí přiroz. čísla,

provede odhady a dokáže kontrolovat výsledky početních operací

- řeší slovní úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨


- vyjadřuje část celku pomocí zlomků a desetinných čísel

- řeší slovní úlohy s desetinnými čísly

……………………………………


- užívá a rozlišuje pojmy přímka,

polopřímka, úsečka

- rýsuje lineární útvary

- měří a převádí jednotky délky

- umí vypočítat obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku a

n-úhelníku

- umí vypočítat obsah čtverce, obdélníku

- zvládá převody plošných jednotek

- rozlišuje rovinné útvary a trojrozměrná tělesa

- zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů

…………………………………..- čte a zapisuje desetinná čísla DČ

- umí zobrazit DČ na číselné ose

- porovnává a zaokrouhluje DČ

- provádí početní operace s DČ

- umí vypočítat aritmetický průměr

- převádí jednotky

- provádí odhady a následným výpočtem

…………………………………..- zná pojem násobek a dělitel

- umí použít znaky dělitelnosti

- rozlišuje pojmy násobek, dělitel, prvočíslo, číslo složené, společný dělitel, společný násobek, soudělnost

- rozloží číslo na součin prvočísel

- určuje a užívá násobky a dělitele včetně nejmenšího společného násobku a největšího společného dělitele

- rozhoduje, zda je dané číslo násobkem určitého čísla a zda je dělitelné určitým číslem na základě znaků dělitelnosti

………………………………….


- používá pojmy bod, přímka, polopřímka, úsečka

- sestrojí osu úsečky

- charakterizuje vzájemnou polohu tří bodů v rovině, dvou přímek v rovině

- rozumí pojmům shodnost, kolmost, rovnoběžnost

- zdůvodňuje a využívá polohové vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh

- rozumí pojmu úhel dvou přímek

- chápe pojem velikost úhlu

- umí narýsovat úhel úhloměrem

- umí změřit úhel úhloměrem

- sestrojí osu úhlu

- rozlišuje druhy úhlu – pravý, přímý, tupý, ostrý, vedlejší, vrcholové a souhlasné

- umí sčítat a odčítat úhly ve stupních i minutách

- umí násobky úhlů

- umí dělit úhel celým číslem

……………………………………


- načrtne a sestrojí trojúhelník

- používá potřebnou matematickou symboliku

- dopočítá třetí vnitřní úhel v trojúhelníku

- dopočítá vnější úhly u trojúhelníku

- rozlišuje druhy a vlastnosti trojúhelníků - tupoúhlý, ostroúhlý, pravoúhlý, rovnostranný, rovnoramenný

- umí sestrojit výšky a těžnice trojúhelníku- sestrojí kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku

- umí konstrukce trojúhelníků

……………………………………


- chápe pojem shodnosti

- určí zda dva obrazce jsou shodné

- rozumí pojmům vzor – obraz, samodružný bod a samodružný útvar

- určí osu souměrnosti u osově souměrných obrazců

- zvládne konstrukce obrazu v osové souměrnosti

- umí zobrazit v osové souměrnosti přímku, bod, trojúhelník a kružnici

- umí sestrojit osu úsečky a úhlu a zná jejich vlastnosti

……………………………………


- rozlišuje pojem rovina a prostor a vztahy mezi nimi

- zná druhy rovnoběžníků a jejich vlastnosti

- zobrazí krychli a kvádr ve volném promítání

- umí sestrojit síť krychle a kvádru

- určí stěnové a tělesové úhlopříčky

- vypočítá objem a povrch krychle a kvádru

- zvládá slovní úlohy na povrch a objem krychle a kvádru ( natíraní, tapetování, objemy bazénů, …


Opakování učiva z 1. stupně


Aritmetika

Přirozená čísla

- čtení a zápis čísla v desítkové soustavě

- zobrazení na číselné ose

-porovnávání a zaokrouhlování

- početní operace

-slovní úlohyZlomky a desetinná čísla

- popis zlomku

- sčítání a odčítání desetinných čísel

- slovní úlohyGeometrie

- rozeznávání rovinných obrazců –čtverec, obdélník, trojúhelník, kosodélník, kosočtverec, lichoběžník, kruh, kružnice

- konstrukce úsečky, rovnoběžky, kolmice, kružnice, kruhu, obdélníku, čtverce, trojúhelníků

- jednotky délky a jejich převody, obvod obrazce

- jednotky obsahu, výpočet obsahu obrazce pomocí čtvercové sítě, obsah obdélníku a čtverce

- slovní úlohy spojené s obvodem a obsahem rovinných útvarů


Desetinná čísla

- čtení a zápis v desítkové soustavě

- zobrazení na číselné ose

- porovnávání a zaokrouhlování DČ

- násobení a dělení DČ 10, 100, 1000 zpaměti i písemně

- početní operace DČ

- aritmetický průměr

- převody jednotek délky, hmotnosti, obsahu

Dělitelnost přirozených čísel

- násobek a dělitel

- znaky dělitelnosti

- prvočíslo, číslo složené

- společný násobek

- společný dělitel

- znaky dělitelnosti

Lineární a rovinné útvary

- bod, přímka, polopřímka, úsečka


- vzájemná poloha bodů a přímek v rovině
- úhel

- druhy úhlů - pravý, přímý, tupý, ostrý, vedlejší, vrcholové a souhlasnéTrojúhelník

- vnitřní úhly v trojúhelníku

- trojúhelníková nerovnost

- druhy trojúhelníku

- trojúhelníková nerovnost

- výšky trojúhelníku

- těžnice trojúhelníku

- osa úhlu a úsečky

- kružnice opsaná

- kružnice vepsaná


Shodnost, souměrnost

- shodnost


Osová souměrnost

osa souměrnosti

- osově souměrné útvary

- konstrukce obrazu v osové souměrnosti

- osa úsečky

- osa úhlu
Objem a povrch krychle a kvádru

-vlastnosti krychle a kvádru

- stěnová a tělesová úhlopříčka

- povrch krychle a kvádru

- jednotky obsahu

- objem krychle a kvádru

- jednotky objemuOSV- morální rozvoj – rozvíjení smyslu pro odhad a určení času, délky, nákupu,…

- rodné číslo, čárkové kódy


- vnímání souvislosti mezi jevy, propojování poznatků z různých vzdělávacích oblastí


Skládání papíru, modelování – základní konstrukční návyky, zvyšování sebedůvěry získáváním zručnosti a podporu tvořivosti


OSV –morální rozvoj rozvíjení smyslu pro souměrnost a nesouměrnost předmětů z našeho okolí


Skládání papíru, modelování – základní konstrukční návyky, získáváním zručnosti a rozvíjení tvořivosti.

- skládání dárkových krabičekVyužívá dovedností, vědomostí a zkušeností při praktických činnostech ( nakupování, odhad množství, času, vzdáleností, měření)Fyzika- převody jednotek délky,obsahu, času

Fy – řešení slovních úloh

- převody jednotek
Vv –formáty A1, A2, A3, A4, …..


Fy – staré díly a násobky


Fy – skládání sil

Z – otáčení planet, světové strany, azimut, zeměpisná poloha, hloubkový a výškový úhel


Tv – úhel odrazu, vrh koulíZ – práce s úhly na mapách ve spojení se zeměpisnými znalostmi

F – skládání sil, těžiště, hmotný bod


Čj – pojem shoda

Př – souměrnost v přírodě

Vv – souměrnost a nesouměrnostMatematika ve výtvarném umění a v architektuře- práce na PC nebo s encyklopediemi


Architekti – návrhy a

modelování budov, rozvíjení kreativity a podnikatelské schopnosti
Skládanky – dárkové krabičkyMatematika - 7.ročník


Výstup předmětu žáka

Učivo předmětu

Průřezová témata

Mezipředmětové vztahy

- chápe zlomek jako část celku a umí ho zobrazit např. pomyslné dělení koláče, dortu nebo na čtverečkovém papíře

- umí popis zlomku

- umí přečíst a zapsat zlomek

- dá zlomek do základního tvaru

- umí zkrátit a rozšířit zlomek

- používá pojmy- čitatel, jmenovatel, zlomková čára, nepravý zlomek, smíšené číslo, společný jmenovatel, rovnost zlomků

- určí společného jmenovatele dvou a více zlomků

- umí porovnat zlomky

- převede smíšené číslo na zlomek

- umí převést zlomek na desetinné číslo

- umí převést desetinné číslo na zlomek

- zvládá početní operace zlomků

- upraví složený zlomek

- řeší slovní úlohy s využitím početních výkonů se zlomky

……………………………………- rozlišuje kladné a záporné hodnoty čísel

- zapíše a zobrazí kladné a záporné číslo na číselné ose

- určí opačné číslo k danému číslu

- rozumí pojmu absolutní hodnota a určí ji

- zvládá početní operace kladných a záporných čísel

- řeší jednoduché problémy a modeluje konkrétní situace pomocí celých čísel


……………………………………

- rozumí pojmu racionální číslo

- vyjádří racionální číslo zlomkem nebo desetinným číslem

- zobrazí záporné desetinné číslo a racionální číslo na číselné ose

- porovnávání záporných desetinných čísel

- porovnávání racionálních čísel

- početní operace v oboru racionálních čísel


- rozumí pojmu dělení celku na části v určitém poměru

- chápe poměr, měřítko pro zvětšení a zmenšení

- pracuje s měřítky map a plánů

- chápe postupný a převrácený poměr

- zapíše, zkrátí a rozšíří daný poměr

- změní a rozdělí základ v daném poměru

- řeší slovní úlohy z praxe s využitím poměru

…………………………………..- chápe úměru a rovnost

- vypočítá neznámý člen úměry

………………………………….- určí a zdůvodní zda se jedná o přímou nebo nepřímou úměrnost

- zapíše tabulku přímé a nepřímé úměrnosti

- zakreslí bod s danými souřadnicemi v pravoúhlé soustavě souřadnic

- přečte souřadnice bodu vyznačeného v pravoúhlé soustavě souřadnic

- narýsuje graf přímé a nepřímé úměrnosti

- řeší slovní úlohy s využitím vztahů přímé a nepřímé úměrnosti

- řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky

………………………………..- chápe alternativní vyjadřování části celku různými způsoby – v procentech, desetinném čísle a ve zlomku)

- zpaměti vypočítá 1%, 5%, 10%, 25%, 50%

- vypočítá 1% jako setinu celku

- umí určit kolik % je daná část celku

- umí vypočítat část celku pro daný počet procent

- určí celek z dané části a z daného počtu procent

- umí řešit slovní úlohy na výpočet počtu procent, procentové části, celku

- řeší jednoduché příklady na výpočet úroků- chápe pojem shodnosti

- určí zda dva obrazce jsou shodné

- rozumí pojmům vzor – obraz, samodružný bod a samodružný útvar

- určí osu souměrnosti u osově souměrných obrazců

- určí osově souměrné útvary

- umí sestrojit osu úsečky a úhlu a zná jejich vlastnosti

- zvládne konstrukce obrazu v osové souměrnosti

- zvládne konstrukce obrazu ve středové souměrnosti

- umí zobrazit v osové a ve středové souměrnosti přímku, bod, trojúhelník a kružnici

- určí střed souměrnosti středově souměrného rovinného obrazce

- umí užít shodná zobrazení obou souměrností v praxi

- používá základní vlastnosti trojúhelníků

- užívá věty o shodnosti útvarů sss, sus, usu

- umí sestrojit konstrukce trojúhelníků podle sss, sus, usu

……………………………………….- rozlišuje základní geometrické útvary a jejich charakteristické vlastnosti

- určí vrcholy, strany, vnitřní i vnější úhly

- používá věty o shodnosti trojúhelníků

- rozlišuje pojmy a vlastnosti úhlopříček, výšek, těžnic, těžiště a užívá je při řešení úloh

- zvládá konstrukční úlohy n-úhelníků včetně náčrtu, zápisu a konstrukce

- vypočte obvody a obsahy n-úhelníků

- zvládá převody jednotek délky a obsahu


-rozlišuje pojmy rovina a prostor a vztahy mezi nimi ( průměty tělesa, stěny tělesa, stěnová a tělesová úhlopříčka)

- načrtne základní tělesa

- sestrojí sítě základních těles

- vypočítá povrch a objem tělesa


Zlomky

- zlomek

- základní tvar zlomku

- desetinné číslo

- krácení a rozšiřování zlomků

- společný jmenovatel zlomků

- početní operace zlomků

- převrácení zlomek

- smíšená čísla

- porovnávání zlomků

- složený zlomek

Celá čísla

- kladná a záporná čísla

- čísla navzájem opačná

- číselná osa

- absolutní hodnota čísla

- uspořádání celých čísel

- početní operace celých čísel

Racionální čísla


- pojem racionální číslo

- číselná osa

- operace racionálních čísel

Poměr

- zápis poměru

- krácení a rozšiřování poměru

- postupný poměr

- převrácený poměr

- změna v daném poměru

- rozdělení základu v daném poměru

- měřítko map a plánů
Úměra

- úměra

- rovnost


Přímá úměrnost

- soustava souřadnic

- osy souřadnic

- vzorec přímé úměrnosti

- tabulka přímé úměrnosti

- graf přímé úměrnosti


Nepřímá úměrnost

- vzorec nepřímé úměrnosti

- tabulka nepřímé úměrnosti

- graf nepřímé úměrnosti


Trojčlenka


Procenta, úroky

- procenta

- základ

- procentová část

- počet procent

- výpočet 1%, základu, procentové části, počtu procent

- výpočty procent pomocí úměry, desetinných čísel

- jednoduché úrokování

- slovní úlohy


Shodnost, osová a středová souměrnost

- shodná zobrazení

osa souměrnosti

- osově souměrné útvary

- konstrukce obrazu v osové souměrnosti

- osa úsečky

- osa úhlu

- konstrukce obrazu ve středové souměrnosti

- středově souměrné útvary


- věty o shodnosti trojúhelníků

( sss, sus, usu )

- konstrukce trojúhelníků podle sss, sus, usu


Trojúhelníky

- vnitřní úhly v trojúhelníku

- trojúhelníková nerovnost

- druhy trojúhelníku

- trojúhelníková nerovnost

- výšky trojúhelníku

- těžnice trojúhelníku

- osa úhlu a úsečky

- kružnice opsaná

- kružnice vepsaná

- věty o shodnosti trojúhelníků a jejich užití při konstrukcích

- konstrukce os vnitřních úhlů

- výšky trojúhelníků a jejich průsečíky

- těžnice trojúhelníku

- těžiště

- obvod a obsah trojúhelníků
Čtyřúhelníky, mnohoúhelníky

- druhy rovnoběžníku a jejich vlastnosti ( čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník)

- vlastnosti lichoběžníku

- mnohoúhelníky

- obvody čtyřúhelníku a mnohoúhelníků

- obsahy čtyřúhelníku

- převody jednotek délky a obsahu
Hranoly

- krychle

- kvádr

- kolmý hranol

-vlastnosti krychle a kvádru

- síť krychle a kvádru

- stěnová a tělesová úhlopříčka

- povrch krychle a kvádru

- jednotky obsahu

- objem krychle a kvádru

- jednotky objemu


- chápe pojmy záporné teploty, dluhy

OSV- morální rozvoj- vnímání příčinnosti jevů ( rozvoj kauzálního myšlení), předvídání a reálný odhad průběhu jevů a vztahů
Analýzy reálných situací
Vytváření jednoduchých tabulek pro systematizaci a zpřehlednění zápisu zjištěných údajů a informací

EV- lidské aktivity a problémy životního prostředí

Sestavování a čtení různých diagramů a grafů, v nichž jsou jednotlivé položky vyjádřeny v procentech


Třídění podle charakteristických znaků, oddělování podstatného od nepodstatného.Rozvoj analyticko-syntetického myšlení a přesnosti při konstrukcích, hledání všech řešení a diskuze.
Kultivace grafického projevuPč – recepty při vaření


Dělení pizzy, koláče, dortu na stejné díly s využitím znalosti úhlů


F – vztahy pro rychlost, hustotu, …

- používání jednotek ve zlomcích –km/hod,…
F,Z – teplota

F – teplota a teploměr


Meteorologická stanice

- záznam teplot na časovou přímku, grafické znázornění naměřených dat
Čísla kolem nás

- statistické ročenky, denní tisk, internet
Z – měřítko plánků a map

F- přímá a nepřímá závislost veličin
Plánování výletu –

Orientace v jízdních řádech, mapě, plánování, rozdělení práce, finanční rozvaha, …
F, Ch, Z – čtení z grafu

a z tabulek

F, Ch – slovní úlohy pomocí trojčlenky

Z- užití procent

F – skládání sil, těžiště, hmotný bod
Vv – matematika a umění

Skupinová práce - tvořivost, estetické vnímání a mezilidské vztahy
Architekti – návrhy a

modelování budov, rozvíjení kreativity a podnikatelské schopnosti


Skládanky – dárkové krabičky

Matematika – 8. ročník

Výstup předmětu žáka

Učivo předmětu

Průřezová témata

Mezipředmětové vztahy


- určí zpaměti druhou mocninu čísel 1, 2, ….15

- určí druhé mocniny pomocí tabulek a kalkulátoru

- určí druhé odmocniny pomocí tabulek a kalkulátoru

- zvládá početní operace mocnin a odmocnin

………………………………….

- pravoúhlý trojúhelník

- vypočítá velikost přepony a odvěsny pomocí Pythagorovy věty

- užívá Pythagorovu větu ve slovních úlohách z praxe

- převody plošných jednotek

…………………………….- určí třetí mocniny pomocí tabulek a kalkulátoru

- určí třetí odmocniny pomocí tabulek a kalkulátoru

- zvládá převody objemových jednotek………………………………….


- chápe pojem mocnina s přirozeným exponentem

- zvládá početní operace mocnin s přirozeným mocnitelem

- určí mocninu součinu

- určí mocninu zlomku

- určí mocniny mocnin

- zapíše čísla v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti

- zvládá zápis čísel v desítkové soustavě ve tvaru a. 10n


………………………….


- umí pracovat s číselným výrazem.

- sestaví jednoduchý výraz

s proměnnou a určí hodnotu výrazu pro danou proměnnou.

- na konkrétních mnohočlenech s jednou proměnnou aplikuje pojmy člen, koeficient, stupeň mnohočlenu, hodnota

mnohočlenu.

- matematizuje jednoduché

reálné situace s využitím proměnných .

- sčítá, odčítá, násobí mnohočleny, dělí mnohočlen jednočlenem.


- mí umocnit a rozložit

dvojčleny (a + b)2,

(a b)2, a2 b2.

- rozloží mnohočlen na

součin : - vytýkáním

- pomocí vzorce.

- počítá s lomenými výrazy a

používá dovedností získaných při práci se zlomky (společný násobek)

…………………………….


- chápe vztah a zápis

rovnosti, porušení rovnosti,

vlastnosti rovnosti; význam

zkoušky.

- chápe pojem kořen rovnice.

- využívá ekvivalentní úpravy při řešení rovnic.

- vyjadřuje neznámou ze

vzorce.

- formuluje a řeší reálnou

situaci pomocí rovnice.

…………………………………..


- zná pojmy kruh, půlkruh, výseč, úseč, kružnice, poloměr, průměr, tečna, sečna.

- chápe polohové vztahy:

- přímka a kružnice

- kružnice a kružnice

- vypočítá délku kružnice

- vypočítá obsah kruhu

- zná číslo π

- charakterizuje útvary pomocí množin bodů dané vlastnosti.

- využívá poznatků o Thaletově kružnici při konstrukčních úlohách.

- zná pojmy soustředné kružnice a mezikruží


- umí je narýsovat.


- využívá množin bodů dané

vlastnosti k řešení polohových a

nepolohových konstrukčních úloh

- provádí statistické šetření, vyhledává a třídí informace, vyhodnocuje a vyvozuje závěryDruhá mocnina a odmocnina

- druhá mocnina

- druhá odmocnina

- početní operace druhé mocniny a odmocniny

Pythagorova věta

- pravoúhlý trojúhelník

- přepona odvěsny

- Pythagorova věta ve slovních úlohách z praxe
Třetí mocnina

- třetí mocnina

- třetí odmocnina

- převody objemových jednotekMocniny s přirozeným mocnitelem

- mocniny s přirozeným mocnitelem

- sčítání a odčítání mocniny s přirozeným mocnitelem

- násobení a dělení mocniny s přirozeným mocnitelem

- mocnina součinu

- mocnina zlomku

- mocnina mocniny

- zápis čísla v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti

- zápis čísel v desítkové soustavě ve tvaru a. 10nProměnné a výrazy

- číselný výraz

hodnota číselného výrazu

proměnná - výrazy s proměnnou

- dosazování do výrazu

zápis slovního textu pomocí výrazů

- celistvý výraz

- mnohočlenyLineární rovnice

- rovnost

- rovnice

- ekvivalentní úpravy


Rovinné útvary

- kruh

- kružnice
-množiny bodů

- dané vlastnosti

- základní pravidla přesného rýsování

základní konstrukční úlohy

- trojúhelníky,

- rovnoběžníky,

- lichoběžníky

- čtyřúhelníky- rozbor, popis konstrukce, konstrukce, diskuse

Pochopení významu matematické symboliky

(zjednodušení a ekonomizace zápisů)

Použití tabulek, kalkulátoru a počítače

- přechod od myšlení

konkrétního k abstraktnímu

- grafické znázorňování

úprav výrazů (např.

umocňování dvojčlenu (a+ b)2 ilustrujeme pomocí výpočtu obsahu čtverce- význam odkazu předků a nadčasovost metod matematiky

argumentace a používání jednoduchých principů

dokazování a odůvodňování

OSV- morální rozvoj

- podpora vytváření volných vlastností (trpělivosti, přesnosti, kritičnosti,…)D – staré plošné jednotky

( sáh, lán)

Projekt – Stavba domu

(rovnostranné, pravoúhlé

trojúhelníky, úhly,

souměrnosti, procvičování výpočtů)F,Z – vyjádření velkých čísel pomocí mocnin –

-pomocí správného pochopení zápisu velkých, popřípadě později i malých čísel na displeji kalkulátoru

- zobecnění jednotlivých příkladů do vzorců
- pochopení principu

zobecňování při zavádě

vzorců

- užití analogie

- práce ve správném

logickém sledu, kritické

myšlení- používání rovnic pro

řešení úloh, tvorba úloh

řešitelných pomocí rovnic

(např. úlohy o věku, o

odměnách, nákupech,

pohybu, o směsích, apod.)- využívání vzorců

známých z fyziky,

geometrie

D – význam řecké

matematiky pro vývoj

myšlení člověka a rozvoj

evropské kulturyProjekt – Kolo v dějinách

lidstva

(příprava přehledů a

posterů s využitím PC a

internetu)

rozlišování společných a

odlišných vlastností

objektů, vztahů mezi nimi

(kruh – kružnice, úseč

průnik kruhu a poloroviny)


D – přínos řecké

matematiky pro dnešní

geometrii


Matematika – 9. ročník

Výstup předmětu žáka

Učivo žáka

Průřezová témata

Mezipředmětové vztahy

- řeší soustavy rovnic metodou sčítací a dosazovací a chápe, že

řešením je uspořádaná dvojice.

- umí převést řešení soustavy rovnic na řešení jedné lineární rovnice.

- ve vhodných případech užívá grafického řešení.

- používá soustavy rovnic

k řešení slovních úloh.


………………………………….

- upravuje lomené výrazy,

určuje podmínky, za kterých má výraz smysl.

- krátí, rozšiřuje a provádí

početní operace s výrazy.…………………………………- převede rovnici s neznámou ve jmenovateli na rovnici lineární.

- používá rovnic k řešení

slovních úloh.……………………………….

- používá soustavu souřadnic

k řešení úloh.

- chápe funkce jako závislost proměnných.

- chápe vztah proměnné a

závisle proměnné.

- rozpozná, zda závislost mezi dvěma veličinami je funkcí.

- určí definiční obor funkce.

- pro daný prvek definičního

oboru určí hodnotu funkce

- určuje vlastnosti funkce

(rostoucí, klesající,konstantní).

- vyjádří funkční vztah

tabulkou, rovnicí a grafem.

- rozpozná a používá pro řešení úloh lineární funkci

(přímou úměrnost).

- sestrojí graf funkce zadané

tabulkou.

- chápe pojem orientovaný

úhel a velikost tohoto úhlu

v obloukové míře.

- rozumí využití podobnosti

pravoúhlých trojúhelníků

k zavedení funkce sinus,

kosinus, tangens a

kotangens.

- využívá vlastností

goniometrických funkcí

pravoúhlého trojúhelníka

při řešení úloh z praxe.…………………………………..


- chápe pojmy peníze, inflace, jednoduché a složené úrokování, úrok, daň, apod. a řeší s nimi

úlohy.


………………………….. - - - rozeznává tělesa podle sítí

a plášťů

- sestrojuje sítě těles a plášťů.

- rozumí nárysu a půdorysu

těles

- znázorní tělesa ve volném

rovnoběžném promítání.

Soustavy lineárních rovnicLomené výrazyRovnice s neznámou ve jmenovateli


Funkce soustava souřadnic


- funkce jako závislost

- definiční obor

- obor hodnot funkce- vlastnosti funkce

- přímá a nepřímá úměrnost


- lineární funkce

- kvadratická funkce ve tvaru

y = ax2

-goniometrické funkce

- orientovaný úhel, velikost úhlu v míře obloukové

jednotková kružnice

- trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku

-funkce sinus, kosinus, tangens a kotangens a jejich

vlastnosti

- vztahy mezi goniometrickými funkcemi
Finanční matematika

- jednoduché úrokování

- složené úrokování

Tělesa

válec, jehlan, kužel, koule

- zobrazovací metody

- osový řez
- volba optimální metody

řešení
Projekt - Podnikáme

(využívání znalostí řešení

úloh o společné práci,

rozvoj podnikatelských

kompetencí)


- rozvoj kauzálního myšlení, postupná

schopnost zobecňování a

abstrakce


MV- stavba mediálních sdělení

- vyhledávání informací a

čtení z grafů

- rozvoj podnikatelských

schopností a strategického

myšlení


Projekt - Jak zhodnotit

úspory (průzkum trhu,

pojišťoven a spořitelen,

analýza nabízených

produktů)
- rozvoj zručnosti, přesnosti a trpělivosti,

konstrukčního a

kombinačního myšlení

rozvoj prostorové

představivost
F – řešení úloh

grafikony, výběr

z nabídky (na základě

grafu)slovní úlohy historické,

z technické praxe,

úlohy o pohybu –

doprava, úspora benzínu

práce ve správném

logickém sledu

aplikační úlohy, např. na

společnou práci

D – René Descartes –

odkaz myslitelů
- příklady závislostí

z praktického života a

jejich vlastnosti


- komplexnější pohled na

matematické, společenské

a kulturní jevy
Informatika – aktivní

využití programu Excel

aplikační úlohy z praxe –

růst a pokles (cen, zisků,

porodnosti a dalších

socioekonomických

ukazatelů)

F – síly, skládání sil

porovnání údajů,

sazebníky, příkon,

znázorňování na

milimetrovém papíru

- využití vlastností

goniometrických funkcí

pravoúhlého trojúhelníka

při řešení úloh z fyziky

- využití trigonometrie a

goniometrie k řešení

rovinných úloh a úloh

z praxe;

- využití k řešení úloh

prostředků výpočetní

techniky.
- mince a bankovky,

platební karty


Internet (měna a její

kurzy)


- grafy a diagramy


- souvislosti mezi

vzdělávacími oblastmi

Z – F, Geometrie – TV,

Geometrie – F, apod.

- praktické měření objemů

- výroba modelů těles

(sítě), práce se modely

těles; plošné a objemové