Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:


Základní škola Miličín -
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Tělesná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu

Předmět Tělesná výchova zahrnuje průřezové téma

Osobnostní a sociální výchova – řešení problémů, praktická etika, kooperace, komunikace, vztahy mezi lidmi, psychohygiena, sebepoznávání, seberegulace.

Kompetence k učení

 • Poznávání vlastních pohybových schopností a jejich individuální rozvoj,

 • prožívání souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou,

 • systematické sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti.

Kompetence k řešení problémů

 • Přemýšlení o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a hledání tréninkové cesty k jeho odstranění,

 • hledání vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech.

Kompetence komunikativní

 • Vyslechnutí a přijetí pokynů vedoucího družstva,

 • otevírání prostoru diskusi o taktice družstva,

 • pořizování záznamů a obrazových materiálů ze sportovních činností a jejich prezentace.

Kompetence sociální a personální

 • Dodržování pravidel fair play,

 • prezentace a podpora myšlenek olympijského hnutí,

 • rozvoj spolupráce uvnitř kolektivu sportovního družstva,

 • rozdělování a přijímání úkolů v rámci sportovního družstva.

Kompetence občanské

 • Podpora aktivního sportování,

 • objasnění a podání příkladů potřeby dodržování hygieny při tělesných aktivitách,

 • první pomoc při úrazech lehčího charakteru,

 • emoční i věcné seznámení se škodlivostí požívání drog a jiných škodlivin.Kompetence pracovní

 • Příklady nutnosti dodržování pravidel ve sportu, v celém životě,

 • vyhledávání možných rizik při pohybových činnostech a hledání cest jejich minimalizace,

 • zpracovávání a prezentace naměřených výkonů.Osnovy:6.- 7 . ročníkAtletika:

- běhy – sprinty,běžecká ABC.vytrvalostní běh

- skok do dálky

- hody/ kriket.míčkem/

- vrhy,úpolová cvičení

- šplh

- posilování

Gymnastika:

- cvičení bez nářadí/ prostná,kotouly, stoje,/

- posilování vlastní silou,koordinační cvičení,

- cvičení s nářadím/přeskok,kladina,hrazda/

Turistika:

- chůze,indiánský běh,pochod dle azimutu

- orientace v terénu,topografie

- běžky

Chování v krizových situacích:

- zdravověda,zásady poskytování 1.pomoci

- živelné pohromy

- dopravní nehody,havárie

Míčové hry:

- kopaná

- házená

- přehazovaná + základy odbíjené , ringo

- vybíjená

- základy basketbalu,basebalu

Vyrovnávací a kompenzační cvičení,strečink8. – 9 . ročník

Atletika:

- běhy – sprinty,běžecká ABC.vytrvalostní běh

- skok do dálky

- hody/ kriket.míčkem/

- vrhy,úpolová cvičení

- šplh

- posilování

Gymnastika:

- cvičení bez nářadí/ prostná,kotouly, stoje,/

- posilování vlastní silou,koordinační cvičení,

- cvičení s nářadím/přeskok,kladina,hrazda/

Turistika:

- chůze,indiánský běh,pochod dle azimutu

- orientace v terénu,topografie

- běžky

Chování v krizových situacích:

- zdravověda,zásady poskytování 1.pomoci

- živelné pohromy

- dopravní nehody,havárie

Míčové hry:

- kopaná

- házená

- přehazovaná + základy odbíjené , ringo

- vybíjená

- základy basketbalu,basebalu

Vyrovnávací a kompenzační cvičení,strečink


6. – 7. ročník


Oblast:


Předmět::

Tělesná výchova


Období:

6 – 7.

Očekávané výstupy

Žák:

Učivo

Průřezová témata

Mezipředmětové vztahy

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

 • správné držení těla, zvyšování kloubních pohybů, preventivní pohybová činnost, správné zapojení dechu

Integrovaně osobnostní a sociální výchova – osobnostní rozvoj – sebepoznání a sebepojetí


samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání únavy a předcházení stresovým situacímusiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program

 • celkové posilování svalového aparátu (prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí)

 • rozvoj vytrvalosti, zdravotně orientovaná zdatnost

VKZ - Seberegulace
 Př – anatomie člověka

samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností -zatěžovanými svaly

 • žák je schopen individuálního rozcvičení,strečink celého těla před a po ukončení hodiny, na závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších partií těla

VKZ - Morální rozvoj

 

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší

 • drogy a jiné škodliviny (anabolika, látky zvyšující fyzic. kondici a podporující růst sval. hmoty),

 • reakce těla při zhoršení rozptyl. podmínek, vhodná úprava pohyb. aktivit

 VKZ – výchova ke zdraví

Osobnostní a sociální výchova – osobnostní rozvoj - psychohygiena


dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého člověka, uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni, v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhýmuplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost

 • seznámení žáků s vhodným a bezpeč. chováním na sport. akcích konaných ve škole i mimo školu,

 • zásady bezpečného používání konkrétních sport. potřeb a nářadí

 VKZ – výchova ke zdraví


 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech

 • pohybové hry - závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením

Integrovaně


 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

 • turistika + pobyt v přírodě (v případě zotavovacího pobytu) -

 • orientace na mapě, měřítko mapy, vytyčení trasy podle mapy dle zdatnosti žáků, uplatňování pravidel bezpeč. silnič. provozu v roli chodce, ochrana přírody, základy orient. běhu, topogr. značky, práce s buzolou

VKZ

EV – životní prostředí Osobnostní a sociální výchova – sociální rozvoj – kooperace a kompetice

 


 • sportovní hry

 • vybíjená - taktika, rozhodnost, pohotovost

MV – mezilidské vztahy

MR – fair play

Osobnostní a sociální výchova – sociální rozvoj – kooperace a kompetice

 Ov – fair play


 • košíková - správný postoj při přihrávce,driblink pravou, levou rukou bez očního kontaktu s balonem, driblinková abeceda (kroužení míčem okolo těla, osmička mezi nohama, prohazování)


 


 • doplňkové sport. hry -

 • minikopaná, házená, florbal, ringet, ringo

 • průpravná cvičení


 


 • lyžování + snowboarding,

 • v případě zájmu zákon. zástupců žáků bude škola zařazovat týden. kurz

 Osobnostní a sociální výchova – sociální rozvoj – kooperace a kompetice

EV – životní prostředí

VKZ – krizové situace

MV – mezilidské vztahy

MR – fair play 


 • sportovní hry

 • přehazovaná - přehození míče přes síť, rychlá a přesná přihrávka, prudké odehrání míče do soupeřova pole ve výskoku (smeč) jednoruč i obouruč


Př, F, Z


 • košíková - dvojtakt, střelba na koš, driblink se slalomem, nácvik herní činnosti, obranný pohyb


 


 • odbíjená - nácvik přihrávek vrchem, odbíjení spodem

 • kopaná – střelba, přihrávky, zónová a osobní obrana

 • házená – vedení míče, střelba, obrana, útočná činnost


 


 • doplňkové sportovní hry - minikopaná, házená, florbal, ringo, ringet, průpravná cvičení


 


 • atletika - atletická abeceda (lifting, skipping, zakopávání, předkopávání, odpichy, oštěpařský krok, cval stranou)


 Př – anatomie

F

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech

 • rychlé běhy na krátkou trať, postupné zrychlování,

 • hody granátem a kriketovým míčem, skok do dálky


 


 • skok do dálky – průpravná skoková cvičení


 


 • rychlé starty (ze stoje, ze sedu, z lehu)


 


 • gymnastika - kotoul vpřed a vzad,

 • stoj na rukou se záchranou,

 • přemet stranou se záchranou,

 • přeskok kozy v základní výšce


 


 • akrobacie - kotoul plavmo z trampolíny přes lavičku nebo nízkou švédskou bednu do duchen,

 • výskok na švédskou bednu z trampolíny a seskok do duchen,přeskok vyšší švédské bedny z trampolíny


 


 • kruhy - kotoul vpřed a vzad


 


 • hrazda - vzpor na rukách, kotoul vpřed, vzpor na rukách přešvihem únožmo (pravou, levou), kotoul vpřed a následně vzad


 


 • šplh na laně a tyči


 


 • moderní gymnastika - cvičení s míčem, švihadlem a tyčí


 


 • úpoly - význam úpolových sportů pro sebeobranu a brannost,

 • přetahy, přetlaky, úpolové odpory, střehové postoje,

 • sebeobrana (držení soupeře na zemi, obrana proti objetí zpředu, obrana proti škrcení), pády (vpřed, vzad, stranou)


 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech

 • estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmic. doprovodem - základy rytmic. gymnastiky (pohyb. školení zaměřená na ovládání těla a jeho částí podle daného rytmu),

 • soulad pohybu s hudbou (cvičení bez náčiní)

Kreativita


 

posoudí provedení osvojované

pohybové činnosti,

označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny

 • sebehodnocení v dané pohybové činnosti

 • zná a dodržuje pravidla dané pohybové činnosti,

 • sami označí zjevné nedostatky a jejich příčiny

 Osobnostní a sociální výchova – osobnostní rozvoj - komunikace


užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu

 • komunikace v TV (tělocvičné názvosloví osvojovaných činností)


 

naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu

 • Historie olymp. her

 • MOV, ČOV, ODM (olympiáda dětí a mládeže)

 Osobnostní a sociální výchova – morální rozvoj – řešení problémů a rozhodovací dovednosti

D

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

 • týmová hra dle platných či dohodnutých pravidel

MR – morální rozvoj

 Ov

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora

 • pravidla osvojovaných pohybových činností a jejich aplikace při hře v poli


 Př, F

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí

 • statistická zjištění - měření délky, rychlosti, výškypráce se stopkami, pásmem


 

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

 • aktivní (samostatná) organizace prostoru a pohyb. činností

Seberegulace


 

zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

 • práce s tabulkou (výsledkovou listinou)

 • doplňování příslušných dat

 • čtení potřebných dat

 • zjišťování potřebných dat


 M,F8. – 9. ročník


Oblast:


Předmět::

Tělesná výchova


Období:

8 – 9.

Očekávané výstupy

Žák:

Učivo

Průřezová témata

Mezipředmětové vztahy

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

 • správné držení těla, zvyšování kloubních pohybů, preventivní pohybová činnost, správné zapojení dechu

Osobnostní a sociální výchova – osobnostní rozvoj – seberegulace a sebeorganizace

Př – anatomie, fyziologie

samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání únavy a předcházení stresovým situacímusiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program

 • celkové posilování svalového aparátu (prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí),rozvoj vytrvalosti, zdravotně orientovaná zdatnost


 

samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností -zatěžovanými svaly

 • žák je schopen individuálního rozcvičení,

 • strečink celého těla před a po ukončení hodiny, na závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších partií těla


 

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší

 • drogy a jiné škodliviny (anabolika, látky zvyšující fyzickou kondici a podporující růst sval. hmoty),reakce těla při zhoršení rozptyl. podmínek, vhodná úprava pohyb. aktivit

VKZ - Osobnostní a sociální výchova – osobnostní rozvoj - psychohygiena

 Př, Ch

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost

 • seznámení žáků s vhodným a bezpeč. chováním na sport. akcích konaných ve škole i mimo školu,

 • zásady bezpečného používání konkrétních sport. potřeb a nářadí

VKZ - Osobnostní a sociální výchova – osobnostní rozvoj - psychohygiena

 Ov

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech

 • pohybové hry - závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením, netradiční pohybové hry a aktivity (horolezecká stěna)

 Osobnostní a sociální výchova – sociální rozvoj – kooperace a kompetice
EV

 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech

 • turistika + pobyt v přírodě ( v případě zotavovacího pobytu ) - orientace na mapě, měřítko mapy, vytyčení trasy podle mapy dle zdatnosti žáků, uplatňování pravidel bezpeč. silnič. provozu v roli chodce, ochrana přírody, základy orient. běhu, topogr. značky,práce s buzolou, příprava a organizace orientačního běhu


Z – topografie


 • sportovní hry

 • košíková - útok, obrana - osobní, zónová, poziční střelba, střelba z dálky, clony, uvolňování hráče s míčem, bez míče

 Osobnostní a sociální výchova – sociální rozvoj – kooperace a kompetice • odbíjená - přihrávky vrchem i spodem přes síť, podání spodem i vrchem, nácvik útoku po přihrávce, blokování

 Osobnostní a sociální výchova – sociální rozvoj – kooperace a kompetice • doplňkové sportovní hry - minikopaná, házená, florbal, ringo, ringet,

 • nácvik útoků a obrany, herní varianty

 Osobnostní a sociální výchova – sociální rozvoj – kooperace a kompetice • sportovní hryodbíjená - příjem podání spodem, vrchem, rozehrání balonu přes nahrávače, nácvik smeče, obrana (bloky), hra v poli

 Osobnostní a sociální výchova – sociální rozvoj – kooperace a kompetice • košíková - postupný útok, rychlý protiútok, těsná osobní obrana po celém hřišti

 Osobnostní a sociální výchova – sociální rozvoj – kooperace a kompetice • atletika - atletická abeceda,

 • (lifting, skipping, zakopávání, předkopávání, odpichy, oštěpařský krok, cval stranou )


 


 • skok do dálky z místa


 


 • skok do výšky (flopem)


 


 • rychlé starty (ze stoje, sedu, lehu)


 


 • rychlé běhy na krátkou trať, postupné zrychlování,

 • hody granátem a kriketovým míčem

 • skok do dálky


 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech

 • gymnastika - kotoul vpřed a vzad vícekrát za sebou,stoj na rukou se záchranou,přemet stranou se záchranou na obě strany,přeskok kozy ve zvýšené výšce


 


 • akrobacie - kotoul plavmo z trampolíny přes švédskou bednu do duchen,

 • přeskok vyšší švéd. bedny z trampolíny,

 • nácvik salta


 


 • kruhy - kotoul vpřed a vzad, stojka, houpání ve visu, houpání v sedě, rotace kolem své osy


 


 • hrazda - vzpor na rukách, kotoul vpřed, vzpor na rukách přešvihem únožmo (pravou, levou), kotoul vpřed a následně vzad, výmyk


 


 • šplh na laně a tyči


 


 • moderní gymnastika - cvičení s míčem, švihadlem a tyčí,krátká sestava na hudbu


 


 • estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmic. doprovodem - soulad pohybu s hudbou (cvičení s náčiním),

 • aerobic, taebo (aerobic kombinovaný s kickboxovými prvky)

 • společenské tance


 


 • Úpoly - význam úpolových sportů pro sebeobranu a brannost,

 • přetahy, přetlaky, úpolové odpory, střehové postoje,

 • sebeobrana (držení soupeře na zemi, obrana proti objetí zpředu, obrana proti škrcení), pády (vzad, vpřed, stranou )


 

posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny

 • sebehodnocení v dané pohybové činnosti, znají a dodržují pravidla dané pohybové činnosti,

 • sami označí zjevné nedostatky a jejich příčiny, s pomocí spolužáků nebo učitele pracují na jejich odstranění

Osobnostní a sociální výchova – osobnostní rozvoj - komunikace


užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu

 • komunikace v TV (tělocvičné názvosloví osvojovaných činností)


 

naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu

 • Historie olymp. her

 • MOV, ČOV, ODM (olympiáda dětí a mládeže)

 Osobnostní a sociální výchova – morální rozvoj – řešení problémů a rozhodovací dovednosti


dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

 • týmová hra dle platných či dohodnutých pravidel


 

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora

 • pravidla osvojovaných pohybových činností a jejich aplikace při hře v poli, organizuje, řídí přebírá roli rozhodčího


 

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí

 • statistická zjištění, odhady, přesná měření (stopky, pásmo)evidují a vyhodnocují zjištěná data


 

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

 • organizace prostoru a pohyb. činností,

 • postupné přebírání některých organizačních a hodnotících úkolů od učitele


 

zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

 • práce s tabulkou (výsledkovou listinou)grafické zpracování naměřených dat a jejich prezentace