Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:


Základní škola Miličín -
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

PRACOVNÍ VÝCHOVA


Charakteristika vyučovacího předmětu pro 2. stupeň


Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je realizována ve vyučovacím předmětu Pracovní výchova. Navazuje na předmět 1. stupně Člověk a svět práce. Je vyučován ve všech ročnících 2. stupně s časovou dotací jedna hodina týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách, dle potřeby jsou využívány prostory školy (školní pozemek).

Vzdělání v pracovní výchově směřuje k získání základních dovedností a návyků v různých pracovních oblastech, k osvojení a používání vhodných pomůcek, nástrojů a nářadí při práci, k uplatnění zásad a pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, k hygieně práce, k vytvoření pozitivního vztahu k práci, k orientaci v různých oborech lidské činnosti a k osvojení potřebných poznatků a dovedností důležitých pro volbu povolání a uplatnění v dané profesi, k vytvoření kladného vztahu k přírodě a společenskému prostředí.


Průřezová témata


- Osobní a sociální výchova- poznání sebe sama a druhých a vytvoření kladného postoje k sobě, k druhým a k přírodě, rozvoj dovedností a schopností

- Výchova demokratického občana- pochopení významu řádu, pravidel a odpovědného jednání, samostatné řešení problémů, komunikace s druhými

- Multikulturní výchova- přijímání druhých takových, jací jsou, tolerantnost k jiným národnostním skupinám, uvědomění si mezilidských vztahů

- Environmentální výchova- rozvoj chápání vztahů člověk – příroda a důsledků lidské činnosti na přírodu, pozorování a popisování okolního prostředí, rozvoj spolupráce v péči o životní prostředí, dohledání informací o ekologických problematikách- jejich posouzení a vyvození následků

- Mediální výchova- získání, zpracování, vyhodnocení a využití informací pocházejících z médií


Kompetence


Pracovní výchova svým vzdělávacím obsahem a činnostmi přispívá k utváření a rozvíjení následných kompetencí.


Kompetence k učení

 • Vede k poznání smyslu učení a k jeho cílům.

 • Pomáhá vytvořit pozitivní vztah k učení.

 • Vede ke kritickému zhodnocení výsledků své práce.

 • Vede k uvědomění si svých pokroků.

Kompetence k řešení problémů

 • Vede k promýšlení pracovních postupů v praxi.

 • Vede k uvědomění si, že některé problémy mohou mít vícero možností ke svému správnému vyřešení.

Kompetence komunikativní

 • Učí žáky používat správné technické názvosloví.

 • Vede žáky k využití informačních a komunikačních prostředků jako nástroje poznání.

Kompetence sociální a personální

 • Učí pracovat ve skupinách.

 • Vede ke spolupráci a toleranci názorů a postupů druhých.

 • Učí věcně argumentovat.

Kompetence občanské

 • Učí respektovat pravidla a zásady při práci.

 • Vytváří kladný postoj k přírodním i lidským výtvorům.

 • Vede k pochopení základních ekologických souvislostí.

Kompetence pracovní

 • Vytvářet u žáků dovednost objektivně zhodnotit výsledky své práce a prezentovat je.

 • Vede k dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny při práci.

 • Vede k bezpečnému a účinnému používání nástrojů a materiálů.

 • Dbá na správnost technologických postupů, plnění povinností, chrání zdraví své a druhých.

 • Dbá na životní prostředí.


Osnovy


Ročník šestý- 1 hodina týdně

 • pěstitelství- půdy, obdělání půdy, osivo a sadba, domestikace živočichů

 • příprava pokrmů- vybavení kuchyně, hygiena a první pomoc, jednoduchý pokrm

 • ruční práce- šití, práce s papírem

 • práce s počítači


Ročník sedmý- 1 hodina týdně

 • pěstitelství- zelenina, chov domácích živočichů

 • příprava pokrmů- potraviny (dělení, nákup, zdravá strava), tvorba pokrmu

 • ruční práce- šití a vyšívání křížkovým stehem, práce s papírem

 • práce s počítači


Ročník osmý- 1 hodina týdně

 • pěstitelství- zelenina, pokojové rostliny, aranžování, hospodářské využití živočichů

 • příprava pokrmů- tvorba pokrmu

 • ruční práce- práce s ratanem, práce s papírem

 • práce s počítači

 • rodina

 • volba povolání- hlubší poznání sebe sama, sběr informací o středních školách


Ročník devátý- 1 hodina týdně

 • pěstitelství- ovocné rostliny

 • příprava pokrmů- tvorba pokrmu

 • ruční práce- práce s ratanem, práce s papírem

 • práce s počítači

 • péče o dítě

 • volba povolání- nabídka středních škol (nároky, podmínky přijetí, …), tvorba životopisu, modelové situace (pohovory), návštěva úřadu práce
Očekávané výstupy žáka

Učivo

Průřezová témata

Mezipředmětové vztahy- vysvětlí, co má být na pozemku

- rozdělí zemědělskou půdu podle využití

- vysvětlí pojem půda a její důležitost, podle vlastností určí základní půdní druhy

- dodržuje základní hygienické a bezpečnostní zásady

- rozezná osivo a sadbu, určí postup setí, sázení a sklizně podle základních informací

- zařadí základní druhy zeleniny, zná jejich důležitost v potravě

- vyjmenuje a rozezná základní okrasné druhy rostlin

- pečuje o rostliny, zná postup při sázení okrasných rostlin, při přesazení a hydroponii

- aranžuje rostliny

- pozná ovocné rostliny, provede základní řezy, roubování a očkování, umí je ošetřit, zhodnotí kvalitu plodů


- vyjmenuje domestikované živočichy a jejich předky, zdůvodní jejich domestikaci

- postará se o některé zástupce domácích živočichů, dohledá o nich potřebné informace

- hygiena a bezpečnost chovu

Pěstitelství


- školní pozemek a půda zemědělská

- půda - typy, druhy, obdělávání

- osivo a sadba- zelenina


- okrasné rostliny - venkovní, pokojové

- ovocnářství

- domestikace živočichů

- chov živočichů (hospodářských, domácích)OSV- smyslové vnímání, sebepoznání, mezilidské vztahy


VDO- řád, pravidla


EV- vztah k přírodě, péče o níZ- pedosféra

M- procenta


Návštěva místního zahradnictví

Př- botanika (rostlinné orgány, čeledi rostlin)


M- úhle, měření


Ch- hnojivaPř- zoologie


D- pravěk (zdomácnění)


PC- internet- používá základní kuchyňský inventář, bezpečně obsluhuje základní spotřebiče

- provádí základní úklid pracovních ploch a nádobí

- roztřídí potraviny na rostlinné a živočišné, zná zásady zdravé výživy

- ovládá základní postupy při přípravě pokrmů

- připraví jednoduchý pokrm

- poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni

Příprava pokrmů


- kuchyně (vybavení, bezpečnost a hygiena provozu)- potraviny (výběr, nákup, uskladnění, rozlišení, jídelníček)

- příprava pokrmů- první pomoc (popáleniny, opaření, řezné rány)OSV- poznání sebe sama, mezilidské vztahy, komunikace


MeV- zpracování informací z Tv – zdravá výživaF- procesy zpracování potravin


Ch- saponáty


Výchova ke zdraví- ovoce, vitamíny


M- převody, vážení (recepty)


Z- státy a jejich kuchyně- ručně zašije díru v látce, zaštepuje ponožky, olemuje třepící se látku

- přišije knoflíky a manžetky

- ušije jehelníček, jednoduchou tašku

- vyšije křížkovým stehem obrázek

- dodržuje zásady bezpečné práce

- z papíru vytvoří krabičku, sáček, přání

- papír využije k dekoraci

-z petangu vytvoří košíček na ovoce

- poskytne první pomoc při úrazu

Ruční práce


- šití, vyšívání- práce s papírem- základy vyplétání z ratanu (petang)

- první pomocOSV- poznání sebe sama, sebeovládání a vůle, kreativita dítěte


MuV- poznání druhých a výrobků rozlišných kultur


MeV- práce podle návoduM- měření, jednotky


Vv- stříhání, estetická stránka výrobku


Př- první pomoc- orientuje se ve struktuře a činnosti počítače, zná možnosti jeho využití

- zachází s počítačem uživatelským způsobem

- pracuje s programy World, Exel a PowerPoint

Práce s počítačem


- základní informace o počítači, jeho činnosti a možnostech využití

- ovládání klávesnice

- zahájení a ukončení práce na počítači

- uchování informací, disketa, CD, kopírování

- práce v programech World, Exel , PowerPointOSV- soustředění, řešení problémů, seberegulace


MeV- práce s počítačem a hlavními programiVv- druhy písma- chápe, že v souvislosti s narozením, adopcí, … se struktura rodiny a její vnitřní život změní

- vysvětlí důvody změn v rodině

- zná nejčastější důvody rozpadu manželství

- uvědomuje si v partnerském životě potřebu např. vzájemné tolerance, pochopení, …

Rodina


- rodina (úplná, neúplná), vliv rodinného prostředí na rozvoj osobnosti

- předčasné těhotenství

- potřeby a vlivy na stabilitu rodiny

- modelové situaceOSV- sebepoznání a poznání druhých, mezilidské vztahy


VDO- pochopení pravidel, řádu


MuV- tolerantnost, odpovědnost sám za sebe, lidské vztahyOv- práva dítěte a rodičů


D- vývoj společnosti


Výchova ke zdraví- chápe důležitost plánovaného rodičovství

- zná etapy lidského vývoje a jejich specifika, potřeby

- má představu o základních potřebách dítěte, uvědomuje se důležitost kontaktu s dítětem a péče o ně

- dodržuje základní hygienické zásady

Péče o dítě


- plánované, neplánované rodičovství

- vývojové fáze člověka

- potřeby dítěte (spánek, jídlo, hygiena, kontakt s nejbližšími, …)


OSV- sebepoznání a poznání druhých, mezilidské vztahy


VDO- pochopení pravidel, řádu


MuV- tolerantnost, lidské vztahy


EV- vést druhé k chování, které podpoří kladný vztah k přírodě
Př- vývoj člověka


Ov- rodinaNávštěva gynekologa, sexuologa- orientuje se v prvotních informacích

- posoudí své možnosti ve vybraném profesním oboru

- zná práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

- v modelových situacích prezentuje svou osobu při vstupu na trh práce

Svět práce, volba povolání


- výběr povolání (sběr informací, učební obory, střední školy, nároky škol)

- problém nezaměstnanosti, úřad práce

- životopis, příprava na pohovorOSV- sebepoznání, poznání druhých


VDO- společnost


MUV- solidarita, tolerance, odstranění rasismuČj- životopis


Ov- školství


Z- služby v ČR


Burza škol


Návštěva úřadu práce