Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:


Základní škola Miličín -
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ZEMĚPIS


Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň


Vyučovací předmět Zeměpis je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Navazuje na předměty 1. stupně - prvouku a vlastivědu. Je vyučován v 6., 7. a 8. ročníku s časovou dotací dvě hodiny týdně, v ročníku devátém s dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách, dle potřeby jsou využívány prostory školy. Výuka bývá doplněna exkurzemi, projekty, návštěvami hvězdárny a muzeí.

Vzdělání v zeměpisu směřuje k poznání a osvojení základních přírodních, sociálních a hospodářských podmínek na úrovni mikroregionu (místní region), na území ČR, Evropy, a dalších kontinentech. Vzdělávání klade důraz na orientaci žáků v současném světě, na uvědomění si globálních problémů lidstva, prognózy budoucí populace a na spoluzodpovědnost za zlepšení kvality přírodních a hospodářských podmínek světa.


Průřezová témata


 • Osobnostní a sociální výchova- poznání sebe sama, utváření mezilidských vztahů, uvědomění si národnostních, rasových a náboženských odlišností lidí a jejich toleranci, utvoření základních dovedností pro spolupráci a řešení konfliktů, komunikace, tvorba životních hodnot a postojů

 • Výchova demokratického občana- dodržování lidských práv a hodnot, občanská společnost, demokracie, prohlubování empatie a spravedlivého posuzování, uvědomění si problémů v širších souvislostech

 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech- rozvoj porozumění sociálním a kulturním odlišnostem v regionech, uvědomění si regionální odlišnosti a jejich zdůvodnění, prohloubení vědomostí (Evropa, EU, svět)

 • Multikulturní výchova- kulturní rozdíly, lidské vztahy, etnika (region ČR, Evropa, svět), rozvoj komunikace s jinými kulturami, rozeznání rasové segredace

 • Environmentální výchova- biomy a ekosystémy, základní životní podmínky, životní prostředí, jeho znehodnocení, vztah člověk - příroda

 • Mediální výchova- využití médií jako zdroj informací, vytvoření si představ o roli médií v současném světě, interpretace vztahu mediálního sdělení a reality, tvorba mediálního sdělení


Kompetence


Zeměpis svým vzdělávacím obsahem a činnostmi přispívá k utváření a rozvíjení všech kompetencí.


Kompetence k učení

 • Vede k používání důležitých geografických pojmů .

 • Vede k vyhledávání a třídění informací podle zadaných kritérií, porovnání a formulování závěrů.

 • Poznání smyslu a cíle učení, rozvoj pozitivního vztahu k učení.

 • Vede k aktivnímu používání plánů a map, atlasů, grafů, statistických a informačních zdrojů.

Kompetence k řešení problémů

 • Vede k umění pochopit problémy (rozpoznávání, srovnávání a hodnocení geografických objektů, jevů a procesů v krajinné sféře) a diskutovat o nich.

 • Učí kriticky myslet.

 • Vede k schopnosti hájit svá rozhodnutí.

Kompetence komunikativní

 • Vede k naslouchání jiných a k vhodným reakcím.

 • Učí vyjadřovat se správnými slovy, v ucelených myšlenkách a v návaznosti.

 • Vede k využití informačních a komunikačních prostředků jako nástroje poznání.

Kompetence sociální a personální

 • Vede k začlenění do sociální skupiny, kde jsou daná pravidla, pomáhá při práci a naslouchá.

 • Vede k získání sebedůvěry při vystupování před spolužáky.

Kompetence občanské

 • Vede k respektování jiných kultur, lidských ras a národů.

 • Utváření si své identity a zodpovědnosti za své činy.

 • Vytváří uvědomění si nebezpečí, které ohrožují společnost (rasismu, terorismu, …)

 • Učí respektovat požadavky na zlepšení životního prostředí.

 • Vede k orientování se v aktuálním dění v ČR a EU.

Kompetence pracovní

 • Vytváří dovednost objektivně zhodnotit výsledky své práce a prezentovat je.

 • Vede k efektivnosti práce.

 • Vede k uvědomění si pravidel bezpečného chování v terénu a k bezpečnému používání zeměpisných pomůcek.

 • Vede k využívání kompetencí získaných v rámci zeměpisu pro svůj další rozvoj.Osnovy


Ročník šestý- 2 hodiny týdně


- planeta Země- vesmír, Slunce, Země, měsíc

- globus a mapa- práce s atlasem a mapou a globusem

- přírodní složky Země- krajina, sféry planety

- obyvatelstvo světa, sídla- rasy, hustota osídlení, sídla

- hospodářství světa- zemědělství, průmysl, služby, doprava


Ročník sedmý- 2 hodiny týdně


- dělení světa- oceány, kontinenty

- přehled světadílů a oceánů (mimo Evropu)- přírodní, sociální a hospodářské podmínky, regiony


Ročník osmý- 2 hodiny týdně


- Evropa- přírodní, sociální a hospodářské podmínky, regiony a státy

- Česká republika- poloha v rámci Evropy, historie vzniku ČR, přírodní, sociální a hospodářské podmínky, regiony


Ročník devátý – 1 hodina týdně


- obyvatelstvo světa- přirozená měna, migrace, problémy lidstva

- hospodářství světa- těžba nerostných surovin, změny v zemědělství a průmyslu, rozvoj služeb a cestovního ruchu, mezinárodní integrace

- globální problémy- globální oteplování, hlad ve světě, katastrofy, pokles biodiverzity, ochrana ŽP

- místní region- projekt

Zeměpis 6. třída


Očekávané výstupy žáka

Učivo

Průřezová témata

Mezipředmětové vztahy


- charakterizuje základní pojmy, porovná planetu Zemi s ostatními vesmírnými tělesy

- zdůvodní pohyby Země a jejich vlivy

- pracuje s vesmírnými mapami a atlasy

Planeta Země

- Vesmír, vesmírná tělesa, Slunce

- planeta Země – rozměry, tvar základní pohyby

- Měsíc


OSV- řešení problémů


EV- vznik planet a sluneční soustavy

Př- vznik sluneční soustavy

D- pravěk

F- fyzikální zákony pohybu Země


Návštěva hvězdárny


- pracuje s globusem a tematickými mapami, zeměpisným atlasem a značkovým klíčem

- určí zeměpisnou polohu

- vypočítá skutečnou vzdálenost z měřítka mapy

- orientuje se s mapou, pracuje s buzolou v terénu

Globus, mapa

- globus, mapa

- měřítko

- zeměpisná poloha (rovnoběžky, poledníky, zeměpisná šířka, zeměpisná délka)

- plán, zeměpisný atlas, mapový klíč

- polohopis, výškopis


OSV- řešení problémů, seberozvíjení, rozvoj pozornosti


EV- příroda a okolí
M- převody jednotek


Vv- tvorba mapy


Tv- orientace v okolí obce podle mapy s buzolou


Orientace s buzolou


- rozliší přírodní složky krajiny

- uvědomí si vzájemné vazby sfér (kladné, záporné), jejich ovlivnění člověkem a jejich vliv na člověka

- vysvětlí základní pojmy konkrétní sféry, procesy; ukáže je na mapě

Přírodní složky Země

- krajina, krajinná sféra, složky krajinné sféry

- litosféra

- atmosféra

- hydrosféra

- pedosféra

- biosféra


OSV- rozvoj schopnosti poznání a vnímání


EV- ekosystémy


MeV- hledání v literatuře a na internetu


Př- botanika, zoologie


Ch- zvětrávání


PC- internet


D- proměna krajiny


- vysvětlí pojem rasa rozdíly mezi nimi, vyčte z atlasu jejich rozšíření na Zemi

- vysvětlí pojem hustota obyvatelstva, popíše vlivy na jeho rozmístění, ukáže na mapě oblasti s největší a s nejmenší hustotou ob.

- vymezí rozdíl mezi venkovem a městem, popíše funkci sídel, uvede příklady

Obyvatelstvo světa, sídla

- lidské rasy

- hustota obyvatelstva

- venkovská a městská sídla


OSV- sebepoznání, mezilidské vztahy


VMEGS- vztahy mezi jednotlivými rasami


MuV- etnický původ, mezilidské vztahy, kulturní rozdíly


D- vývoj člověka a lidských sídel


Př- vývoj člověka


Čj- literatura


Aj (Nj)


- zná základní faktory zemědělství a jeho druhy – vyhledá na mapách pěstované plodiny a chované živočichy

- rozdělí nerostné skupiny do hlavních skupin, uvede jejich zástupce, vysvětlí jejich význam v mapách dohledá oblasti s těžbou

- vyjmenuje druhy průmyslu, jejich dělení, význam pro člověka, vyhledá v mapách oblasti a města v daným průmyslem, znehodnocení přírody

- vysvětlí pojem služby, uvědomí si závislost velikosti sídla a specializaci služeb

- uvědomí si, která sféra má vliv na vyspělost regionu

Hospodářství světa

- zemědělství, lesní hospodářství, rybolov

- těžba nerostných surovin

- průmysl

- doprava

- služby

- vyspělé a zaostalé státy


OSV- řešení problému


MuV- rozličnost kultur v hospodářské sféře


EV- interakce člověk a příroda


D- průmyslová revoluce


Vv- mapy


Př- botanika, zoologie


Návštěva průmyslového nebo zemědělského podniku
Zeměpis 7. třída


Očekávané výstupy žáka

Učivo

Průřezová témata

Mezipředmětové vztahy


- vyjmenuje a ukáže kontinenty a oceány

- vysvětlí pojem stát, hranice

- vysvětlí rozdíl mezi monarchií a republikou

Dělení světa

- pevnina, oceán

- státy a jejich hranice

- republika, monarchie

OSV- řešení problému


VMEGS- Evropa a svět


VDO- formy vlády


EV- znečištění světových vod


Ov- státní zřízení


D- starověk


M- jednotky, plocha


- aplikuje znalosti z předchozího ročníku

- vyhledá na mapě oceány, vyhodnotí jejich přínos pro člověka, objasní vliv člověka na oceány, zařadí moře do správného oceánu

- vyhledá, popíše a zhodnotí přírodní podmínky kontinentu (včetně orientace na mapě)

- charakterizuje obyvatelstvo kontinentu, zhodnotí hospodářské sektory a vyspělost kontinentu

- v rámci každého kontinentu vymezí hlavní regiony, popř. státy a zhodnotí poměry – přírodní, demografické, hospodářské, orientace na mapě

Zeměpis světadílů a oceánů

- přehled oceánů

- Arktida, Antarktida

- Afrika

- Austrálie

- Oceánie

- Amerika

- Asie


OSV- řešení problémů, sebepoznání, komunikace


VMEGS- Evropa a svět


MuV- kulturní rozlišnosti, lidské vztahy


EV- stav přírody, ochrana ŽP


MeV- aktuality, zdroj informací

Př- botanika, zoologie


M- jednotky


D- vývoj států


Ov- rasismus, státní zřízení


Čj- literatura (ukázky děl zahraničních autorů)


Hv- světoví hudební skladatelé


Vv- světoví malíři, sochaři, architekti


Projekt př. Amerika a cestovní ruch
Zeměpis 8. třída


Očekávané výstupy žáka

Učivo

Průřezová témata

Mezipředmětové vztahy


- aplikuje znalosti z předchozích ročníků

- vyhledá, popíše a zhodnotí přírodní poměry Evropy, orientuje se na mapě

- charakterizuje obyvatelstvo, zhodnotí hospodářské sektory a vyspělost kontinentu

- v rámci kontinentu charakterizuje regiony a státy, zhodnotí přírodní, demografické a hospodářské poměry

Evropa

- přírodní podmínky

- obyvatelstvo, sídla

- hospodářství

- regiony a státy Evropy


MuV- lidské vztahy, život v jiných evropských státech


VMEGS- EU


EV- stav přírody a její ochrana


MeV- zdroj informací, aktuality
Př- botanika, zoologie


M- jednotky


D- vývoj států


Ov- státní zřízení


Čj- literatura (ukázky děl evropských autorů)


Hv- evropští hudební skladatelé


Vv- evropští malíři, sochaři, architekti


Projekt EU


- určí geografickou polohu ČR a vyhodnotí ji z různých hledisek

- zhodnotí historický vývoj ČR

- popíše pomocí atlasu, zeměpisných map, …přírodní poměry

- zhodnotí životní stav ČR

- charakterizuje obyvatelstvo ČR (přirozená migrace, stěhování, národnosti, náboženství, hustota osídlení), vyhledá na mapách a základních statistikách potřebné informace

- zhodnotí hospodářství ČR, porovná s okolními státy podle jednotlivých složek (zemědělství, průmysl, těžba, služby, cestovní ruch)

- na mapě lokalizuje české regiony (kraje) a menší administrativní celky

- v regionu charakterizuje přírodní poměry, hospodářství, tradice a zvláštnosti, osobnosti a vyspělost

Česká republika

- poloha ČR v rámci Evropy

- vznik ČR

- přírodní poměry

- obyvatelstvo a sídla

- hospodářství – zastoupení sektorů, rozmístění

- regiony ČR


OSV- jednání s lidmi, naslouchání


VMEGS- naše vlast a Evropa, vztahy mezi národy, ccestování


MuV- kultury, tradice


EV-stav přírody, ochrana ŽP, vlivy průmyslu na ŽP, možný vývoj


MeV- zdroj informací, aktuality


D- vývoj českých zemí


Př- botaniky, zoologie, významné osobnosti vědy


Ov- úřední sféra, osobnosti vědy


Čj- naši spisovatelé a básníci


Hv- hudební skladatelé


Vv- malíři, sochaři, architekti, památky


M- statistické údaje, tvorba grafů


Ch- nerostné surovinyZeměpis 9. třída


Očekávané výstupy žáka

Učivo

Průřezová témata

Mezipředmětové vztahy


- vyjmenuje faktory ovlivňující přirozenou měnu obyvatelstva a migrace

- vysvětlí základní pojmy např. natalita, mortalita, migrace, urbanizace, …

- zhodnotí a lokalizuje regionální problémy

- zdůvodní regionální rozdíly světa z hlediska náboženského, rasového

Obyvatelstvo světa

- přirozená měna obyvatelstva

- migrace

- regionální problémy obyvatelstva (náboženské, národnostní, …)

- urbanizace

- kulturní rozmanitostOSV- mezilidské vztahy, poznání lidí, komunikace


VDO- stát a společnost


VMEGS- mezinárodní setkání, svět a Evropa


MuV- etnické rozdíly regionů, problémy mezilidských vztahů


Ov- národy, náboženství, rasismus


M- výpočty, grafy


D- historie konfliktů


- popíše a vysvětlí příčiny změn v zemědělství, průmyslu, službách a cestovním ruchu; ukáže hlavní oblasti

- zhodnotí vývoj hospodářství z hlediska vyspělosti, nebo zaostalosti regionu

- vysvětlí pojem integrace, uvede příklady

Hospodářství světa

- změny zemědělství

- energetické zdroje

- industrializace

- doprava, spoje

- služby a jejich rozvoj

- cestovní ruch

- integrace zemí


OSV- řešení nastalých problémů, komunikace, naslouchání druhým


VMEGS- integrace


MuV- život jiných etnik, rasová a náboženská snášenlivost


EV- vliv průmyslu a cestovního ruchu na ŽP
M- grafy


D- historický vývoj


Ch- nerostné suroviny


Ov- integrace


- zhodnotí globální problémy – jejich příčiny, důsledky, popíše možné prognózy

- uvědomění lidského faktoru na vzniku problémů světa

- porovná životní prostředí regionů světa, ukáže základní národní parky světa, chápe jejich důležitost

Globální problémy

- globální změny klimatu

- problém hladu

- přírodní katastrofy

- pokles biodiverzity

- ochrana životního prostředí


OSV- řešení problémů, hledání stanovisek a hájení svých názorů


EV- vývoj globálních problémů, ŽP


MeV- sběr, třídění a zpracování informací
OV- společnost


Př- vulkanismus, zemětřesení


D- historický vývoj problému


Ch- chemické znečištění


Ekologické hry


- vyhledá region svého působení na mapě, lokalizuje jej z různých kritérií

- vymezí přírodní podmínky a charakterizuje je

- zdůvodní rozmístění obyvatelstva, vyjmenuje možné faktory ovlivňující počet obyvatel, jejich rozmístění, migraci, vysvětlí místní problémy

- zhodnotí hospodářské podmínky, perspektivy regionu

- vytvoří návrhy rozvoje regionu

Místní region (mikroregion)


OSV- řešení problémů místní oblasti


VMEGS- postavení regionu v ČR, evropská spolupráce


VDO- život v regionu


MeV- sběr, třídění a zpracování informací, hodnocení


EV- životní prostředí regionu
D

Ov

M

Ch

VV

Hv

Čj


Projekt náš kraj, návštěva místního OÚ