Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:

Základní škola Miličín -
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Anglický jazyk – 9.ročník

Výstupy

Učivo

Průřez.témata

Mezipř.vztahy

Receptivní dovednosti:

- porozumět obsahu rozhovoru,souvis.projevu

- odhadnout význam a hl.myšlenku

- hl.myšlenky komentáře v masmédiích

- rychlá orientace ve slovníku

- napsat dopis,vyjádřit názor,popsat děj

- požádat o informaci,stylizovat nabídku,pozvání,

- základní fakta angl.a amer.historie a geografie.Produktivní dovednosti:

- formulace promluvy na téma:

- život

rodina

- škola

- volnočasové aktivity,hobby

- užívat všdech získaných znalostí v běžném rozhovoru

Upevňování probrané mluvnice

+ předložky orientace ve městě,při pohybu

- min.,předpřítomný,přítomný,budoucí čas - pasivum

- otázky v pasivu

- zájmena zvratná a samostatná

- vyjádření podmínky

-vztažné věty

- nepřímá řeč

- Rozšiřování slovní zásoby + témat viz Units ,R+R


Anglické reálie,adopce na dálku

Poslech složitějších textů s porozuměním,bez detail.překladuIntegrovaně


- EGS

- anglofonní oblast


OV kooperace

OSV mezilid.vztahy


MKV –multikulturalita


MDV – skupinová práce


EV – aktivita,životní prostředí


MDV – tvorba mediálního sdělení

Č,D,Z,OV,VV

,HV