Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:


Základní škola Miličín -
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ANGLICKÝ JAZYK – 8.ROČNÍK

Výstupy

Učivo

Průřezová témata

Mez.vztahy

Receptivní dovednosti:

-rozumí rozhovoru –ve čtení chápe obsah děje,čte s výslovností,používá slovník

-rozumí krátkým článkům z časopisů,internetu,návodůmProduktivní dovednosti: - -umí používat zákl.gramatické jevy,ústně i písemně

- zná základní fráze/nákup,cestování,koníčky a umí je užívat/

-umí reprodukovat přečtený text,zeptat se a odpovědět

-rozumí otázce i odpovědi

–napíše dopis

- popíše město,místo,osobu atd.

Gramatika:

- slovesné časy /budoucí,min.průběhový

předpřítomný,

- modální slovesa

- čísla,zlomky

- správně použité časy v textu,ústně

- otázky who,which,…

- tázací zájmena

- spojky

- podm.věty

-Témata:

-Probraná témata viz jedn.Units

-město

- historie

- cestování

- odlišné kultury

- volnočasové aktivity

- rodina,vztahy

- průběžně R +R

- reálie Kanada,Londýn

-New York

Integrovaně:


EGS–Evropa ,svět
OV –kooperace

MK –multikulturami

MDV – mediální sdělení


EV - etika,životní prostředí
MDV – práce ve skupinách
Osv – mezilidském vztahy

ČJ – literatura,gramatika


PŘ,Z,D,OV