Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:


Základní škola Miličín -
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Vlastivěda - 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Vlastivěda ve 4. a 5. ročníku, navazuje na předmět Prvouka. Předmět je vyučován dvě hodiny týdně v každém ročníku. Výuka probíhá v kmenových třídách a dle potřeby jsou využívány odborné učebny a ostatní prostory školy. Na běžnou výuku ve vyučovacích hodinách navazují různé akce (např. exkurze, projekty, divadelní představení, návštěvy výstav a muzeí, pobytové akce).

Cílem je rozvíjet vztah k regionu a k naší vlasti jako součásti Evropy a světa. Zabývá se hlavními reáliemi minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik. Zahrnuje soužití lidí a základní lidská práva.

Výchovné a vzdělávací strategie

Zásadní výchovné a vzdělávací postupy ve vyučovacím předmětu Vlastivěda směřují k utváření klíčových kompetencí.

Kompetence k učení

 • nabízet žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně organizovat a řídit vlastní učení

 • vést žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací a k jejich propojování

 • vést žáky k pozorování a pojmenování věcí, jevů a dějů, chápání vzájemných vztahů a souvislostí

Kompetence k řešení problémů

 • vést žáky k vnímání problémových situací ve škole i mimo ni, na základě vlastních znalostí analyzovat podstatné a promýšlet cestu ke správnému řešení

 • vést žáky k vyhledávání informací z různých zdrojů, k vybírání nejvhodnějšího řešení problému, k ověřování správnosti řešení problému a k obhajobě svého rozhodnutí

Kompetence komunikativní

 • vést žáky k výstižnému vyjadřování svých myšlenek, názorů a dojmů, k respektování jiných názorů

 • seznámit žáky s využíváním různých textů, obrazových materiálů a komunikačních prostředků

Kompetence sociální a personální

 • vést žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v pracovní skupině při řešení problémových situací, vyhledávání informací a zpracování závěrů, respektování dohodnutých pravidel

Kompetence občanské

 • vést žáky k respektování názoru druhých lidí, k uznávání jednotlivce jako osobnosti

 • na základě přímých zkušeností vést žáky k poznávání místní a regionální skutečnosti

 • vést žáky k chápání základních vztahů související s environmentálními problémy, se životním prostředím a jeho významu jako celku

Kompetence pracovní

 • vytvářet u žáků dovednost objektivně zhodnotit výsledky své práce, prezentovat je, dodržovat jednoduché pracovní postupy a aplikovat je v praxi, dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Osnovy

4.ročník

Místo, kde žijeme

Orientace v místě bydliště a prostoru

Práce s mapou, mapy

Obec, místní a okolní krajina

Základy státního zřízení

Lidé kolem nás

Mezilidské vztahy

Pravidla slušného chování

Práva a povinnosti

Lidé a čas

Čas, časová osa

Minulost domova

Báje, mýty, pověsti

Proměny způsobu života

Nejstarší osídlení naší vlasti

Přemyslovský stát

Karel IV.

Habsburské monarchie


5. ročník

Místo, kde žijeme

Zeměpisné pojmy

Regiony České republiky

Lidé kolem nás

Mezilidské vztahy, pravidla slušného chování

Základní globální problémy

Lidé a čas

Proměny způsobu života

Počátky utváření novodobého českého národa4. ročník

očekávané výstupy žáka

učivo

průř. témata

mezipř. souvislosti


 • určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu

Místo, kde žijeme

 • orientace v místě bydliště a prostoruM – Geometrie v rovině a prostoru

 • určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

 • práce s mapou místní oblasti regionu

 • určování světových stran v přírodě • rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map

 • vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky

 • mapy obecně zeměpisné a tematické, jejich obsah, grafika, vysvětlivky, orientační body a linie

 • okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředíPř – Rozmanitost přírody – životní podmínky

Inf – Vyhledávání informací na internetu

 • vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury

 • jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického

 • obec (město), místní krajina a její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce (města), význačné budovy, dopravní síť


Inf – Vyhledávání informací na internetu

Čj – Významová stránka – čtení populárně-naučných textů

 • rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce

 • symboly našeho státu a jejich význam


 • ?

 • základy státního zřízení a politického systému České republiky, státní symboly, státní správa a samospráva, významné osobnosti naší politiky

 • krajina, národ

VDO – Občan, občanská společnost a stát (základní principy a hodnoty demokratického politického systému)

Hv – Poslechové činnosti - hymna


 • vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi

 • vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)

Lidé kolem nás

 • mezilidské vztahy, pravidla slušného chování

 • práva a povinnosti žáků školyOSV – Sociální rozvoj – Mezilidské vztahy (péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy)


Čj – Dialog, vypravování

 • rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci

 • obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl

 • dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky

 • ?

 • pravidla dialogu, komunikace • podoby a projevy kultury, kulturní instituce

OSV – Sociální rozvoj – Komunikace (dialog, vedení dialogu, jeho pravidla a řízení)

OSV – Sociální rozvoj – Kooperace a kompetice (rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci)

Čj – Dialog a vypravování

 • rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy

 • základní lidská práva a práva dítěte

 • principy demokracie

VDO – Občan, občanská společnost a stát (občan jako odpovědný člen společnosti, práva a povinnosti občana)


 • rozlišuje základní formy vlastnictví

 • používá peníze v běžných situacích

 • vlastnictví soukromé, veřejné, osobní, společné

 • peníze a jejich používání


M – Číslo a početní operace


 • pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy

Lidé a čas

 • čas, časová osa

 • dějiny jako časový sled událostí

 • letopočet, generaceM – Číslo a početní operace – orientace na číselné ose

 • využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti

 • zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek

 • minulost domova, kraje, vlasti, našich předků

 • báje, mýty, pověsti

 • péče o památky regionu
Čj – Literární pojmy - pověst

 • rozeznává současné a minulé

 • orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik

 • proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života

 • nejstarší osídlení naší vlasti, první státní útvary na našem území, přemyslovský stát,, český stát za vlády Karla IV., doba husitská, období habsburské monarchie, významné události a osobnosti té doby


Čj – Významová stránka

Inf – Vyhledávání informací na internetu

 • objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

 • současnost a minulost v našem životě – státní svátky a významné dny5. ročník

očekávané výstupy žáka

učivo

průř. témata

mezipř. souvislosti


 • rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map

 • vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí

Místo, kde žijeme

 • mapy obecně zeměpisné a tématické, orientace podle náčrtů, plánů a map

 • zeměpisné pojmy

 • zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředíVMEGS – Objevujeme Evropu a svět (naše vlast a Evropa, evropské krajiny, svět)


Př – Rozmanitost přírody – Vesmír, Země

 • vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury

 • jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického

 • Praha a regiony České republiky, surovinové zdroje, výroba, služby a obchod

 • Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU

EV – Vztah člověka k prostředí (naše obec, příroda a kultura obce a její ochrana)

Inf – Využití vyhledávačů

Aj- Město


 • zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích

 • předávání osobních zkušeností z cest


Čj - Reklama


 • vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi

 • vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)

Lidé kolem nás

 • mezilidské vztahy, pravidla slušného chování


OSV – Sociální rozvoj – Mezilidské vztahy (chování podporující dobré vztahy, respektování, pomoc, vztahy a naše třída)

OSV – Osobnostní rozvoj - Kreativita (tvořivost v mezilidských vztazích)


 • rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci

 • obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl

 • dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky

 • komunikace mezi lidmi

 • zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, společný „evropský dům“

 • masová kultura a subkultura

OSV – Sociální rozvoj – Poznávání lidí (rozvoj pozornosti vůči odlišnostem)

MUV – Kulturní diferenciace (jedinečnost každého člověka, jeho individuální zvláštnosti a jejich respektování)

OSV – Morální rozvoj – Řešení problémů (dovednost pro řešení problémů, různé typy problémů)

Čj - Dialog

 • rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy

 • protiprávní jednání, právní ochrana občanů a majetku, soukromého vlastnictví, duševních hodnot

VDO – Občan, občanská společnost a stát (základní principy a hodnoty demokratického politického systému)


 • rozlišuje základní formy vlastnictví; používá peníze v běžných situacích

 • obchod, firmy


M – Číslo a početní operace

 • poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy

 • navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)

 • základní globální problémy – významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí

EV – Vztah člověka k prostředí (náš životní styl, aktuální ekologický problém, nerovnoměrnost života na Zemi, příčiny a důsledky globalizace)

EV – Lidské aktivity a problémy ŽP (ochrana přírody a kulturních památek, změny v krajině, akce životního prostředí, Den Země) • využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti

 • zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek

Lidé a čas

 • péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost


OSV – Osobnostní rozvoj – Kreativita (cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, schopnosti vidět věci jinak)


 • srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

 • proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života

 • počátky utváření novodobého českého národa, národní obrození a jeho významné osobnosti, české země 2. poloviny 19. století, 1. světová válka, vznik Československé republiky a její významné osobnosti, 2. světová válka, zánik ČSR, poválečná léta, období totality, vznik České republiky, obnova demokracie

OSV – Sociální rozvoj – Kooperace a kompetice (rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci)

M – Číslo a početní operace – číselná osa

Inf – Využití vyhledávačů

 • objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

 • současnost a minulost v našem životě – státní svátky a významné dny


Hv – Poslechové činnosti - hymna