Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:


Základní škola Miličín -
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Přírodověda - 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Přírodověda ve 4.a 5. ročníku, navazuje na předmět Prvouka. Předmět je vyučován jednu hodinu týdně v každém ročníku. Výuka probíhá v kmenových třídách a dle potřeby jsou využívány odborné učebny a ostatní prostory školy. Na běžnou výuku ve vyučovacích hodinách navazují různé akce (např. exkurze, projekty, divadelní představení, návštěvy výstav a muzeí, pobytové akce).

Předmět se zabývá prvky živé a neživé přírody, přináší elementární poznatky o Zemi jako součásti vesmíru. Na základě poznatků o lidském těle vede ke zdravému způsobu života a k základním dovednostem a návykům, souvisejících se zdravím životním stylem. Vede k ohleduplnému chování k přírodě a k životnímu prostředí.

Výchovné a vzdělávací strategie

Zásadní výchovné a vzdělávací postupy ve vyučovacím předmětu přírodověda směřují k utváření klíčových kompetencí.

Kompetence k učení

 • nabízet žákovi různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně organizovat a řídit vlastní učení

 • vést žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací a k jejich propojování

 • vést žáky k pozorování a pojmenování věcí, jevů a dějů, chápání vzájemných vztahů a souvislostí

Kompetence k řešení problémů

 • vést žáky k vnímání problémových situací ve škole a mimo ni, na základě vlastních znalostí analyzovat podstatné a promýšlet cestu ke správnému řešení

 • vést žáky k vyhledávání informací z různých zdrojů, k vybírání nejvhodnějšího řešení problému, k ověřování správnosti řešení problému a k obhajobě svého rozhodnutí

Kompetence komunikativní

 • vést žáky k výstižnému vyjadřování svých myšlenek, názorů a dojmů, k respektování jiných názorů

 • seznámit žáky s využíváním různých textů, obrazových materiálů a komunikačních prostředků

Kompetence sociální a personální

 • vést žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v pracovní skupině při řešení problémových situací, vyhledávání informací a zpracování závěrů a k respektování dohodnutých pravidel

Kompetence občanské

 • vést žáky k respektování názoru druhých lidí, k uznávání jednotlivce jako osobnosti

 • na základě přímých zkušeností vést žáky k poznává místní a regionální skutečnosti

 • vést žáky k chápání základních vztahů související s environmentálními problémy, se životním prostředím a jeho významu jako celku

Kompetence pracovní

 • vytvářet u žáků dovednost objektivně zhodnotit výsledky své práce, prezentovat je, dodržovat jednoduché pracovní postupy a aplikovat je v praxi, dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Osnovy

4.ročník

Rozmanitost přírody

Životní podmínky

Nerosty,horniny,půda

Voda,vzduch

Rostliny,houby,živočichové

Rovnováha v přírodě a její ochrana

Člověk a jeho zdraví

Lidské tělo

Péče o zdraví

Osobní bezpečí

Návykové látky a zdraví


5.ročník

Rozmanitost přírody

Vesmír a Země

Rovnováha v přírodě

Ochrana přírody

Člověk a jeho zdraví

Lidské tělo

Osobní bezpečí

Návykové látky

Zdravotní osvěta


4. ročník

očekávané výstupy žáka

učivo

průř. témata

mezipř. souvislosti • objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka

Rozmanitost přírody

Životní podmínky

 • rozmanitost podmínek života na Zemi, význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva, podnebí a počasí

Nerosty a horniny, půda

 • některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a jejich význam

Voda a vzduch

 • výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro životEV – Vztah člověka k prostředí

(naše obec, náš životní styl, prostředí a zdraví)Čj – Významová stránka – čtení populárně naučných textů

Aj – Zvířata

M – Geometrie v rovině a prostoru

Vl – Místo, kde žijeme

Inf – Vyhledávání informací na internetu


 • zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí

Rostliny, houby, živočichové

 • znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka


EV - Ekosystémy

(les, pole, vodní zdroje, moře)
 • porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu jednotlivé klíče

Rovnováha v přírodě a její ochrana

 • význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva • zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat

 • ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy

OSV- Sociální rozvoj – Kooperace a kompetice

(rozvoj individuálních dovedností)

Pv – Pěstitelské práce

 • založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusů

 • pokusy – postup práce

 • rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

Člověk a jeho zdraví

Lidské tělo

 • vývoj jedince
Tv – Zdravotně zaměřené činnosti


 • účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob

Péče o zdraví

 • denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava, nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, úrazová zábrana, osobní hygienaTv – První pomoc, význam pohybu pro zdraví


 • uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události

Osobní bezpečí

 • situace hromadného ohrožení – zdravotní osvěta

 • osobní bezpečí – bezpečné chování v rizikovém prostředí, v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace


OSV – Osobnostní rozvoj - Kreativita

(tvořivost v mezilidských vztazích) • předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek

Návykové látky a zdraví

 • odmítání návykových látek, hrací automaty a počítače


5. ročník

očekávané výstupy žáka

učivo

průř. témata

mezipřed. souvislosti • vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídání ročních období

Rozmanitost přírody

Vesmír a Země

 • sluneční soustava, den a noc, roční období
Inf – Využití vyhledávačů

Vl – Místo, kde žijeme


 • porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu jednotlivé klíče a atlasy

Rovnováha v přírodě

 • význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva


OSV- Sociální rozvoj – Kooperace a kompetice

(rozvoj individuálních dovedností) • zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat

Ochrana přírody

 • ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofyAj – Příroda a počasí

 • založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusů

 • pokusy – postup práce


M – Závislosti, vztahy a práce s daty • využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života

Člověk a jeho zdraví

Lidské tělo

 • životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základní lidské reprodukce,vývoj jedince
Tv – Význam pohybu pro zdraví, hygiena při Tv

Aj – Části těla


 • uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události

Osobní bezpečí

 • bezpečné chování v rizikovém prostředí, v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace (šikana, týrání, sexuální zneužívání atd.), brutality a jiné formy násilí v médiích


OSV- Osobnostní rozvoj - Kreativita (tvořivost v mezilidských vztazích) • předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek

Návykové látky a zdraví

 • odmítání návykových látek, hrací automaty a počítače
 • uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou

Zdravotní osvěta

 • zdravotní osvěta • ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

 • uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku

 • osobní bezpečí – služby odborné pomoci

 • sexuální výchova

OSV – Sociální rozvoj – (poznávání lidí, mezilidské vztahy,

vzájemné poznávání se ve skupině, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech, chyby při poznávání lidí,

péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, pomoc, vztahy a naše třída)