Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:


Základní škola Miličín -
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Tělesná výchova - 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu

Část obsahu vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se realizuje v předmětu Tělesná výchova. Předmět je vyučován ve všech ročnících s časovou dotací dvě hodiny týdně. Od 6. třídy jsou zpravidla ročníky děleny na chlapce a dívky, záleží na aktuálních podmínkách a možnostech školy. Součástí předmětu je kurz plavání ve 2. a 3. ročníku, lyžařský kurz v 7. nebo 8. ročníku. Výuka probíhá podle dané pohybové činnosti v tělocvičně sokolovny, v gymnastickém sále a na hřišti. Tělesná výchova je hlavním zdrojem poznatků a námětů pro zdravotní, rekreační i sportovní využití pohybu v režimu školy i mimo školu.

Představuje nejdůležitější formu pohybových činností, dosahuje výchovných a vzdělávacích cílů, které rozvíjejí žáka jak po stránce fyzické, tak duševní, dále vytváří kladný vztah žáka k tělesné výchově a kultuře, upevňuje jeho sociální roli.

Výchovné a vzdělávací strategie

Tělesná výchova svým vzdělávacím obsahem a činnostmi přispívá k utváření a rozvíjení všech kompetencí.

Kompetence k učení

 • vést žáky k poznávání vlastních pohybových schopností

 • vést žáky k systematickému sledování vývoje vlastní fyzické kondice

 • vést žáky k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu

Kompetence k řešení problémů

 • vést žáky k řešení problému při zvládání pohybových činností, k jeho nalezení a k odstranění nedostatků

 • vést žáky k nalézání vhodných strategií v individuálních i kolektivních sportech a soutěžích

 • vést žáky k adaptaci na různé podmínky a prostředí

 • vést žáky k vyhledávání rizika při pohybových aktivitách a k jejich minimalizaci

Kompetence komunikativní

 • vést žáky k dovednosti vyslechnout odlišný názor a diskutovat o něm, přijmout pokyny o strategii ve hře

Kompetence sociální a personální

 • vést žáky k propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím

 • vést žáky k získání sebedůvěry při vystupování před spolužáky, ke vzájemné pomoci v týmu, k respektování jiného názoru a k obhájení svého

 • vést žáky k ohleduplnosti a toleranci k méně pohybově zdatným spolužákům

Kompetence občanské

 • podporovat u žáků aktivní zapojování se do sportovního dění školy a do činností podporujících zdraví ve škole, ale i v běžném životě

 • vést žáky kriticky přistupovat k užívání návykových látek

 • vytvářet u žáků dovednost poskytnout první pomoc při úrazech lehčího charakteru

Kompetence pracovní

 • vytvářet u žáků dovednost objektivně zhodnotit výsledky své práce a prezentovat je

 • vést žáky k dodržování hygieny, bezpečnosti při tělesných aktivitách a k první pomoci při úrazech

 • vést žáky ke zpracování a prezentaci naměřených výkonů

 • vést žáky k využívání kompetencí získaných v rámci tělesné výchovy pro svůj další rozvoj

1.stupeň

Osnovy

1.ročník

Atletika

Základní pojmy

Běh –rychlý,motivovaný, vytrvalostní

Skok –z místa, z rozběhu

Hod –z místa

Gymnastika

Základní pojmy

Akrobacie - kotoul vpřed

Přeskok –skoky prosté, výskok

Lavička –chůze s dopomocí

Šplh na tyči –s dopomocí

Rytmická a kondiční gymnastika

Základní pojmy –rytmizovaný pohyb

Pohybové hry

Základní pojmy –pravidla,bezpečnost

Sportovní hry

Základní pojmy

Vlastní nácvik –držení ,manipulace, přihrávky, základní hry

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací a

tvořivá cvičení

Turistika a pohyb v přírodě

Bezpečnost, chůze v terénu


2.ročník

Atletika

Základní pojmy

Běh –rychlý,motivovaný, vytrvalostní

Skok –z místa, z rozběhu

Hod –z místa, z chůze

Gymnastika

Základní pojmy

Akrobacie - kotoul vpřed, vzad

Přeskok –skoky prosté, výskok

Lavička –chůze s dopomocí

Šplh na tyči –s dopomocí

Rytmická a kondiční gymnastika

Základní pojmy –rytmizovaný pohyb, estetický pohyb

Pohybové hry

Základní pojmy –pravidla,bezpečnost

Sportovní hry

Základní pojmy

Vlastní nácvik –držení ,manipulace, přihrávky, základní hry

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací a

tvořivá cvičení

Turistika a pohyb v přírodě

Bezpečnost, chůze v terénu

Plavání

Základní plavecká výuka


3.ročník

Atletika

Základní pojmy –startovní povely, základy technik

Běh –rychlý,motivovaný, vytrvalostní, běžecká abeceda, nízký a polovysoký start

Skok – s  rozběhem

Hod – s  rozběhem

Gymnastika

Základní pojmy

Akrobacie - kotoul vpřed, vzad a jejich modifikace

Přeskok –skoky prosté, výskok na šíř

Lavička –chůze bez dopomoci

Šplh na tyči –bez dopomoci

Hrazda -ručkování

Rytmická a kondiční gymnastika

Základní pojmy –taneční chůze, krok poskočný

Pohybové hry

Základní pojmy –pravidla,bezpečnost

Sportovní hry

Základní pojmy- pravidla, role ve hře

Vlastní nácvik –držení ,manipulace, přihrávky, základní hry

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací a

tvořivá cvičení

Turistika a pohyb v přírodě

Bezpečnost, chůze v terénu, turistické značky, ošetření drobných poranění

Plavání

Základní plavecká výuka –pokračování z 2.ročníku


4.ročník

Atletika

Základní pojmy –startovní povely, základy technik, způsoby měření

Běh –rychlý,motivovaný, vytrvalostní, běžecká abeceda, nízký a polovysoký start

Skok – s rozběhem, rozměření rozběhu

Hod – s  rozběhem

Gymnastika

Základní pojmy

Akrobacie - kotoul vpřed, vzad a jejich modifikace, stoj na rukou s dopomocí

Přeskok –skoky prosté, výskok na šíř

Kladinka –chůze bez dopomoci

Šplh na tyči –bez dopomoci

Hrazda -ručkování

Rytmická a kondiční gymnastika

Základní pojmy –taneční chůze, krok poskočný, cvičení s náčiním

Pohybové hry

Základní pojmy –pravidla,bezpečnost

Sportovní hry

Základní pojmy- pravidla, role ve hře

Vlastní nácvik –držení ,manipulace, přihrávky, základní hry,pohyb, střelba a kontrola míče

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací a

tvořivá cvičení

Úpoly

Turistika a pohyb v přírodě

Bezpečnost, chůze v terénu, turistické značky, ošetření drobných poranění, 1. pomoc

Bruslení –základní postoje


5.ročník

Atletika

Základní pojmy –startovní povely, základy technik, způsoby měření a zaznamenávání

Běh –rychlý,motivovaný, vytrvalostní, běžecká abeceda, nízký a polovysoký start

Skok do dálky a výšky – s rozběhem, rozměření rozběhu

Hod – s  rozběhem

Gymnastika

Základní pojmy

Akrobacie - kotoul vpřed, vzad a jejich modifikace, stoj na rukou s dopomocí

Přeskok –skoky prosté, výskok na šíř ,skrčka

Kladinka –chůze bez dopomoci

Šplh na tyči –bez dopomoci

Rytmická a kondiční gymnastika

Základní pojmy –taneční chůze, krok poskočný, cvičení s náčiním

Pohybové hry

Základní pojmy –pravidla,bezpečnost

Sportovní hry

Základní pojmy- pravidla, role ve hře, organizace utkání

Vlastní nácvik –držení ,manipulace, přihrávky, základní hry,pohyb, střelba a kontrola míče, spolupráce ve hře

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací a

tvořivá cvičení

Úpoly

Turistika a pohyb v přírodě

Bezpečnost, chůze v terénu, turistické značky, ošetření drobných poranění, 1. pomoc

Bruslení –základní postoje1. ročník

očekávané výstupy žáka

učivo

průř. témata

mezipř. souvislosti

Atletika


 • uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických činnostech, za pomoci učitele je dodržuje

 • reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele


Základní pojmy

 • týkající se běhu, skoku a hodu, názvy částí atletického hřiště

 • základy bezpečnosti při atletických činnostech

 • zjednodušené startovní povely a signály

 • vhodné oblečení pro atletické činnosti


OSV – Osobnostní rozvoj

- Sebepoznání a sebepojetí

(já jako zdroj informací o sobě, moje tělo, moje psychika, moje vztahy k druhým lidem)

OSV – Osobnostní rozvoj

- Psychohygiena

(dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému)

 • zvládá základní pojmy související s během


 • zvládá základní techniku polovysokého startu

 • zvládá základní techniku běhu
Běh

 • průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti a vytrvalosti

 • základy polovysokého startu

 • rychlý běh na 60 m

 • motivovaný běh v terénu až do 10 min (běh prokládaný chůzí, souvislý běh podle úrovně žáků)

 • vytrvalostní běh na 200m


 • zvládá základní pojmy související se skokem do dálky


 • zvládá základní techniku skoku do dálky

Skok

 • průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a obratnosti

 • odraz z místa

 • skok do dálky z místa

 • spojení rozběhu s odrazemČj - Rozvoj fonetického sluchu


M - Přirozená čísla do 20


Hv – Poh. rytmické činnosti • zvládá základní pojmy související s  hodem

 • zvládá základní techniku hodu míčkem

Hod

 • hod míčkem z místa


Gymnastika • uplatňuje pravidla bezpečnosti při gymnastických cvičeních a za pomoci učitele je dodržuje

 • reaguje na základní pokyny a gesta učitele

 • zvládá alespoň pasivně základní pojmy osvojených cviků

 • zvládá základní gymnastické držení těla

 • zvládá se soustředit na cvičení

 • uvědomuje si, že při zpevnění těla se provádějí gymnastická cvičení snáze

Základní pojmy

 • základní bezpečnostní pravidla při gymnastickém cvičení

 • vhodné oblečení pro gymnastiku

 • základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, názvy používaného nářadí a náčiní

 • gymnastické držení těla

 • soustředění na cvičení


Čj - Dramatizace

Prv – Člověk a jeho zdraví


Prv – Orientace v okolí bydliště, místo, kde žijeme


 • zvládá kotoul vpřed

Akrobacie

 • průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed

 • kotoul vpřed


 • zvládá základy gymnastického odrazu

 • zvládá skoky prosté snožmo z trampolíny

Přeskok

 • průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z trampolínky

 • skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky

 • výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu odrazem z trampolínky


 • zvládá základy chůze na lavičce s dopomocí učitele

Lavička (kladinka)

 • chůze s dopomocí


 • zvládá základy šplhu s dopomocí učitele

Šplh na tyči

 • průpravná cvičení pro nácvik přírazu obounož

 • šplh do výšky max.2m s dopomocí

Rytmická a kondiční gymnastika


 • uplatňuje pravidla bezpečnosti při gymnastických činnostech a rytmizaci, za pomoci učitele je dodržuje

 • reaguje na základní pokyny a gesta učitele

 • zvládá estetické držení těla

(snaží se o to)

 • zvládá základní estetický pohyb těla a jeho částí

(chůzi, běh, poskoky, obraty,

atd.)

Základní pojmy

 • zásady bezpečnosti při gymnastických činnostech, rytmizaci

 • základní estetický pohyb těla a jeho částí (chůze, běh, poskoky, obraty, pohyby různých částí těla)

 • rytmizovaný pohyb, nápodoba pohybem, tvořivé vyjádření rytmu pohybem

Pohybové hry


 • uvědomuje si různá nebezpečí při hrách a snaží se jim za pomoci učitele zabránit

 • zvládá některé pohybové hry a je schopen je hrát se spolužáky i mimo TV

 • zvládá v pohybové hře využít i hračky i jiné předměty (mimo tělocvičné nářadí)

 • uvědomuje si, že lze pohyb spojovat s představou, rytmem, příběhem, pohádkou (slovem)

Základní pojmy

 • související s osvojovanými hrami a používaným náčiním

 • základní organizační povely pro realizaci her

 • základní pravidla osvojovaných her

 • bezpečnost při různých druzích her a v různých podmínkách

 • využití předmětů denní potřeby k pohybovým hrám

Sportovní hry


 • zvládá základní pojmy označující náčiní, osvojované dovednosti, části hřiště a nejznámější sportovní hry např.minifotbal

 • uplatňuje pravidla bezpečnosti při sportovních činnostech, za pomoci učitele je dodržuje

Základní pojmy

 • spojené s osvojováním činnosti, náčiním, oblečením pro sportovní hry a částmi sportovního hřiště

 • základy bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách


 • zvládá základní způsoby házení a chytání míče odpovídající velikosti a hmotnosti

Vlastní nácvik

 • držení míče jednoruč a obouruč

 • manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti (na místě a v pohybu, vyvolenou i opačnou rukou, nohou – praktické předvedení)

 • základní přihrávky rukou, nohou (vyvolenou i opačnou)

 • základní sportovní hry (se zjednodušenými pravidly, na malém hřišti)

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení


 • zařazuje se pravidelně do pohybového režimu dětí v hod. TV především v návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení

Turistika a pohyb v přírodě

 • uvědomuje si, že turistika a pobyt v přírodě patří k nejzdravějším pohybovým aktivitám

 • umí se připravit na turistickou akci (za pomoci dospělých)

 • zásady bezpečnosti a hygieny při pobytu v přírodě

 • ochrana přírody

 • chůze v terénu, chování v přírodě

 • oblečení pro turistiku, obsah batohu2. ročník

očekávané výstupy žáka

učivo

průř.témata

mezipř.

souvislosti

Atletika


 • uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických činnostech a za pomoci učitele je dodržuje

 • reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele

 • zvládá základní pojmy související s během, skokem do dálky a hodem

Základní pojmy

 • týkající se běhů, skoků a hodů, názvy částí atletického hřiště

 • základy bezpečnosti při atletických činnostech

 • vhodné oblečení pro atletické činnosti

 • zjednodušené startovní povely a signály


OSV – Osobnostní rozvoj

- Sebepoznání a sebepojetí (co o sobě vím a co ne, můj vztah k sobě samému, moje vztahy k druhým lidem, zdravé a vyrovnané sebepojetí)

OSV – Osobnostní rozvoj

- Psychohygiena (dovednosti pro dobré naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému, hledání pomoci při

potížích, potížích, potížích,

dovednosti zvládání stresových situací, uvolnění – relaxace)


 • zvládá základní techniku nízkého a polovysokého startu

 • zvládá základní techniku běhu

Běh

 • průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti a vytrvalosti

 • základy nízkého a polovysokého startu

 • rychlý běh na 60 m

 • motivovaný běh v terénu až do 10 min (běh prokládaný chůzí, souvislý běh podle úrovně žáků)

 • vytrvalostní běh na 400m
Čj – Individuální četba, vyjádření pocitůHv – Hudebně pohybové činnosti
 • zvládá základní techniku skoku do dálky z místa


Skok

 • průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a obratnosti

 • odraz z místa

 • skok do dálky z místa, spojení rozběhu s odrazem


 • zvládá základní techniku hodu míčkem z místa a za chůze

Hod

 • průpravná cvičení pro hod míčkem

 • hod míčkem z místa

 • hod míčkem z chůze

Gymnastika • uplatňuje pravidla bezpečnosti při gymnastických cvičeních a za pomoci učitele je dodržuje

 • reaguje na základní pokyny a gesta učitele

 • zvládá alespoň pasivně základní pojmy osvojovaných cviků a dovede pojmenovat základní gymnastické nářadí a náčiní

 • užívá osvojované tělocvičné názvosloví na úrovni cvičence

 • zvládá základní gymnastické držení těla

 • uvědomuje si, že při zpevnění těla se provádějí gymnastická cvičení snáze

Základní pojmy

 • základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, názvy používaného náčiní a nářadí

 • základní bezpečnostní pravidla při gymnastickém cvičení
 • gymnastické držení těla

Prv – Člověk a jeho zdraví, místo, kde žijeme, pravidla sil. provozu


 • zvládá kotoul vpřed , vzad

Akrobacie

 • průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed

 • kotoul vpřed

 • průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vzad

 • kotoul vzad


 • zvládá skoky prosté snožmo z trampolíny


 • zvládá základy gymnastického odrazu

Přeskok

 • průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z trampolíny

 • skoky prosté odrazem snožmo z trampolíny

 • výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu odrazem z trampolíny


 • zvládá základy chůze na lavičce s dopomocí učitele

Lavička (kladinka)

 • chůze s dopomocí (různé obměny)


 • zvládá základy šplhu


Šplh na tyči

 • průpravná cvičení pro nácvik přírazu obounož

 • šplh do výšky max.2m s dopomocí

Rytmická a kondiční gymnastika


 • uplatňuje pravidla bezpečnosti při gymnastických činnostech a rytmizaci, za pomoci učitele je dodržuje

 • reaguje na základní pokyny a gesta učitele

 • zvládá základní estetické držení těla (snaží se o to)

 • zvládá základní estetický pohyb těla a jeho části (chůzi, běh, poskoky, obraty atd.)

 • umí vyjádřit jednoduchou melodii, rytmus pohybem

Základní pojmy

 • zásady bezpečnosti při gymnastických činnostech, rytmizaci

 • základní estetický pohyb těla a jeho částí (chůze, běh, poskoky, obraty, pohyby různých částí těla) • rytmizovaný pohyb, nápodoba pohybem, tvořivé vyjádření rytmu pohybem

 • soustředění na hudební a rytmický doprovod, vnímání a prožívání rytmu, tempa a melodie

Pohybové hry


 • zvládá některé pohybové hry a je schopen hrát se spolužáky i mimo TV

 • uvědomuje si různá nebezpečí při hrách a snaží se jim za pomoci učitele zabránit

 • zvládá v pohybové hře využít i hračky a jiné předměty (mimo tělocvičné náčiní)

 • uvědomuje si, že lze pohyb spojovat s hudbou, rytmem, příběhem, pohádkou, svou představou, zkušeností

Základní pojmy

 • související s osvojovanými hrami a používaným náčiním

 • základní organizační povely pro realizaci her

 • bezpečnost při různých druzích her a různých podmínkách

 • základní pravidla osvojovaných her

 • využití předmětů denní potřeby k pohybovým hrám

Sportovní hry


 • uplatňuje pravidla bezpečnosti při sportovních hrách a za pomoci učitele je dodržuje

 • zvládá základní pojmy používaného náčiní, osvojené dovednosti, části hřiště a nejznámější sportovní hry

Základní pojmy

 • spojené s osvojováním činnosti, náčiním, oblečením pro sportovní hry a částmi sportovního hřiště

 • základy bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách
 • zvládá základní způsoby házení a chytání míče odpovídající velikosti a hmotnosti


 • uplatňuje základní znalosti sportovních her v praxi jako je vybíjená, minifotbal atd.

Vlastní nácvik

 • držení míče jednoruč a obouruč

 • manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti ( na místě i v pohybu, vyvolenou i opačnou rukou)

 • základní přihrávky rukou (vyvolenou i opačnou)

 • základní sportovní hry – vybíjená, minifotbal (se zjednodušenými pravidly, na malém hřišti)

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení

Plavání


 • Základní plavecká výuka (dle možnosti školy a žáků)

 • adaptace na vodní prostředí, hygiena plavání, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob


Turistika a pohyb v přírodě

 • uvědomuje si, že turistika a pobyt v přírodě patří k nejzdravějším pohybovým aktivitám

 • dovede se orientovat v přírodě podle značek

 • umí se připravit na turistickou akci

 • uvědomuje si možná nebezpečí při pobytu v přírodě

 • chůze v terénu, chování v přírodě

 • chůze v terénu po vyznačené trase s překonáváním překážek

 • oblečení pro turisty, obsah batohu


 • zásady bezpečnosti a hygieny při pobytu v přírodě

 • ochrana přírody

 • základní dopravní a turistické značky


3.ročník

očekávané výstupy žáka

učivo

průř.témata

mezipř.

souvislosti

Atletika


 • uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických disciplínách

 • zvládá aktivně základní osvojované pojmy související s během, skokem do dálky a hodem míčkem

 • reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele

 • jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje na pokyny k vlastním chybám

Základní pojmy

 • základní disciplíny, části běžecké dráhy skokanských sektorů, pomůcky pro měření výkonu, úpravu doskočiště

 • základy bezpečnosti při atletických činnostech, vhodné oblečení

 • startovní povely

 • základy techniky běhů, skoků a hodů


OSV – Osobnostní rozvoj

- Seberegulace a sebeorganizace (cvičení sebekontroly, sebeovládání)

OSV – Osobnostní rozvoj

- Psychohygiena (dovednosti pro pozitivní naladění mysli, uvolnění – relaxace)

 • zvládá základní techniku nízkého a polovysokého startu

 • zvládá základní techniku běhu
Běh

 • průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti a vytrvalosti

 • běžecká abeceda

 • nízký start na povel, polovysoký start

 • rychlý běh do 60 m

 • motivovaný vytrvalostní běh v terénu až do 12 min (dle výkonnosti žáků)

 • vytrvalý běh na dráze do 600mHv – Pohybový doprovod s 2/4 a 3/4 taktu • zvládá základní techniku skoku do dálky

 • zvládá upravit doskočiště, připravit start běhu (čára)Skok

 • průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a obratnosti

 • skok do dálky s rozběhem (odraz z pásma širokého 50 cm z 3-4 dvojkroků) • zvládá základní techniku hodu míčkem z chůze i z rozběhu

Hod

 • průpravná cvičení pro hod míčkem

 • hod míčkem z chůze (postupné spojení

s rozběhem)

 • hod míčkem s rozběhem

 • spojení rozběhu s odhodem


Prv – Místo, kde žijeme, práce s plánem

Gymnastika


 • uplatňuje pravidla bezpečnosti při gymnastických činnostech a rytmizaci za pomoci učitele je dodržuje

 • aktivně se zapojuje do pohybových činností

 • reaguje na základní pokyny a gesta učitele

 • zvládá základní estetické držení těla ( snaží se o to)

 • zvládá základní estetický pohyb těla a jeho částí (chůzi, běh, poskoky, obraty atd.)


Základní pojmy

 • základní cvičební polohy, postoje a pohyby paží, nohou, trupu, názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně)

 • průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)


 • správně provede kotoul vpřed a vzad

Akrobacie

 • kotoul vpřed a jeho modifikace

 • kotoul vzad a jeho modifikace


 • zvládá skoky prosté snožmo z trampolíny


 • zvládá základy gymnastického odrazu


Přeskok

 • průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z můstku

 • přeskok 2-4 dílů bedny odrazem z trampolíny (s dopomocí)

 • výskok na kozu našíř do kleku)

 • skoky prosté odrazem snožmo odrazem z trampolíny


 • zvládá základy chůze na lavičce


Lavička (kladinka)

 • chůze bez pomoci (různé obměny chůze


 • zvládá základy šplhu


Šplh na tyči

 • šplh do výšky 4 m bez dopomoci


 • zvládá základy ručkování

Hrazda

 • ručkování ve visu

Rytmická a kondiční gymnastika


 • zvládá základy estetického držení těla

 • zvládá základy estetického pohybu těla a jeho částí

 • snaží se reagovat na hezký i nezvládnutý pohyb

 • zvládá základy tance založené na chůzi, běhu, klusu, na kroku poskočném, přísuvném, přeměnném

 • reaguje na základní pokyny a gesta učitele

Základní pojmy

 • základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých polohách, změny poloh, obměny tempa a rytmu

 • tvořivé vyjádření rytmu pohybem

 • základní tance založené na taneční chůzi a běhu (klusu)

 • základní tance založené na kroku poskočném, přísuvném, přeměnném (seznámení s 2/4 a 3/4 tanečním krokem)

 • bezpečnost při gymnastických činnostech

Pohybové hry


 • snaží se samostatně vytvářet pohybové hry, hledat varianty známých her

 • uvědomuje si různá nebezpečí při hrách a snaží se jim zabránitZákladní pojmy

 • související s funkcemi her, pravidly a používaným náčiním

 • variace her jednoho druhu

 • využití přírodního prostředí pro pohybové hry

 • bezpečnost při různých druzích her

Sportovní hry


 • uvědomuje si různá nebezpečí při sportovních hrách a snaží se jim zabránit

 • uplatňuje pravidla bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách

 • zvládá základní pojmy osvojovaných činností

Základní pojmy

 • související s osvojovanou činností, základní označení a vybavení hřišť, základní role ve hře, pravidla zjednodušených sportovních her (miniher)

 • vhodné oblečení a obutí pro sportovní hry


 • zvládá elementární herní činnosti jednotlivce a využívá je v základních kombinacích i v utkání podle zjednodušených pravidel

 • zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly a dovede je využívat (samostatně nebo za pomoci učitele)

 • jedná v duchu fair play, za pomoci učitele dodržuje pravidla soutěží

 • chápe základní role a hráčské funkce v družstvu a dodržuje je v utkání (za pomoci učitele)

Vlastní nácvik

 • přihrávka jednoruč a obouruč (vrchní, trčením)

 • chytání míče jednoruč a obouruč

 • vedení míče driblingem

 • střelba jednoruč a obouruč na koš (z místa vyvolenou rukou)

 • pohyb s míčem a bez míče, zastavení

 • průpravné sportovní hry, utkání podle zjednodušených pravidel (vybíjená, minibasketbal)
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení


 • zařazují se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.

Plavání


 • dle možnosti školy lze zařadit v rámci hodin tělesné výchovy „Základní plavecký výcvik“

 • adaptace na vodní prostředí, hygiena plavání, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob

 • prvky sebezáchrany


Turistika a pobyt v přírodě

 • uvědomuje si, že turistika a pobyt v přírodě patří k nejzdravějším pohybovým aktivitám

 • dovede se orientovat podle mapy (s pomocí učitele)

 • umí se připravit na turistickou akci (s pomocí dospělého)

 • uvědomuje si možná nebezpečí při pobytu v přírodě

 • dovede se orientovat podle značek a výrazných přírodních úkazů

 • dovede ošetřit drobná poranění

 • chůze v terénu, chování v přírodě

 • chůze v terénu po vyznačené trase s překonáváním překážek

 • chůze po vyznačené trase i podle mapy

 • oblečení pro turistiku, obsah batohu

 • zásady bezpečnosti a hygieny při pobytu v přírodě

 • ochrana přírody

 • základní dopravní a turistické značky

 • ošetření drobných poranění4. ročník

očekávané výstupy žáka

učivo

průř. témata

mezipř. souvislosti

Atletika


 • uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických disciplínách


 • zvládá aktivně osvojované pojmy


 • reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele


 • jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje na pokyny k vlastním chybám

Základní pojmy

 • základní disciplíny, části běžecké dráhy, skokanského sektoru, pomůcky pro měření výkonů, úpravu doskočiště

 • základní techniky běhů, skoků, hodů

 • startovní povely

 • základní způsoby měření a zaznamenávání výkonů


OSV – Osobnostní rozvoj

- Seberegulace a sebeorganizace

(cvičení sebekontroly, sebeovládání, regulace vlastního jednání a prožívání, vůle, stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení )

OSV – Osobnostní rozvoj

- Psychohygiena (dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému, dovednosti zvládání stresových situací)

M – Geometrie v rovině a prostoru, jednotky délky • zvládá aktivně techniku nízkého a polovysokého startu


 • zvládá aktivně základní techniky běhů, skoků, hodůBěh

 • průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti a vytrvalosti

 • běžecká abeceda

 • nízký start (na povel) polovysoký start

 • rychlý běh na 60m

 • motivovaný vytrvalostní běh v terénu 12-15 min. (dle výkonnosti žáka)

 • vytrvalý běh na dráze 800 m
Vv- Pohyb těla a jeho umístění v prostoru


 • zvládá upravit doskočiště,

připravit start běhu (čáru) a vydat povely pro start

 • dovede změřit a zapsat výkony v osvojovaných disciplínách a porovná je s předchozími výsledky

Skok

 • průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a obratnosti

 • skok do dálky s rozběhem – postupně odraz z břevna (5-7 dvojkroků)

 • základy rozměření rozběhu • zvládá základní techniku hoduHod

 • průpravná cvičení pro hod míčkem

 • hod míčkem s rozběhem

 • spojení rozběhu s odhodem

Gymnastika


 • uplatňuje základy pravidel bezpečnosti


 • zvládá základní pojmy aktivně


 • reaguje na základní pojmy a gesta učitele


 • zvládá poskytnout základní dopomoc a záchranu pro cvičení


 • jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje na pokyny k vlastním chybám

Základní pojmy

 • uplatňuje základy pravidel bezpečnosti

 • základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou trupu, názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně)

 • základní záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení

 • průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace pohybů


 • zvládá kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou s dopomocí


Akrobacie

 • kotoul vpřed a jeho modifikace

 • kotoul vzad a jeho modifikace

 • průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou

 • stoj na rukou s dopomocí


 • zvládá základy gymnastického odrazu z můstku


Přeskok

 • průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z můstku

 • výskok našíř odrazem z trampolíny (můstku)

 • skoky prosté s odrazem z trampolínky


 • zvládá chůzi na kladince bez dopomociKladinka

 • chůze bez dopomoci s různými obměnami


OSV – Sociální rozvoj

- Kooperace a kompetice (seberegulace v situaci nesouhlasu, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé, rozvoj sociálních a individuálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže)
 • zvládá základy šplhu


Šplh na tyči

 • šplh do výšky 4m (bez dopomoci
 • zvládá základy ručkování

Hrazda

 • ručkování ve visuHv – Základy hudebně pohybové činnosti, pohybové vyjádření hudby

Vv – Vizuálně obrazná vyjádření pohybových podnětů

Rytmická a kondiční gymnastika • reaguje na základní pokyny a gesta učitele

 • snaží se samostatně o estetické držení těla

 • zvládá pojmenovat osvojované činnosti i cvičební náčiní

 • reaguje na hezký i nezvládnutý pohyb (projevuje radost z hezky zvládnutého pohybu)

 • zvládá základy estetického pohybu a jeho částí i s obměnami

 • zvládá základy tance založené na kroku poskočném, přísunném, přeměnném, základy cvičení s náčinímZákladní pojmy

 • základní hudebně pohybové vztahy (rytmus, tempo, takt, melodie)

 • základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých polohách, taneční chůze

 • změny poloh, obměny tempa rytmu

 • základy tance založené na kroku poskočném, přísunném přeměnném (základní taneční krok 2/4)

 • základy cvičení s náčiním (míč, švihadlo) při hudebním doprovodu


Pohybové hry • uvědomuje si různá nebezpečí při hrách a snaží se jim za pomoci učitele zabránit

 • zvládá minimálně 10 pohybových her a ví jaké je jejich zaměření

 • dovede samostatně vytvářet pohybové hry, vyhledávat varianty známých her

 • dohodne se na spolupráci (jednoduché taktice) družstva a dodržuje ji

Základní pojmy

 • související s funkcemi her, pravidel a používaným náčiním

 • variace her jednoho druhu

 • využití přírodního prostředí pro pohybové hry

 • využití netradičního náčiní

 • bezpečnost při různých druzích her

Sportovní hry • uplatňuje pravidla bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách


 • zvládá základní pojmy osvojovaných činností


 • dovede zaznamenat výsledek utkání a pomáhat při rozhodování

Základní pojmy

 • osvojovaných činností, základní označení a vybavení hřišť, základní role ve hře „Pravidla zjednodušených sportovní her“

 • základní organizace utkání- losování, zahájení, počítání skóre, ukončení utkání

 • vhodné obutí a oblečení pro sportovní hry


Při – Člověk a jeho zdraví
 • zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly

(vybíjená, minifotbal,

minibasketbal)


 • zvládá elementární herní činnosti jednotlivce a využívá je v základních kombinacích i v utkáních podle zjednodušených pravidel


 • reaguje na hráčské funkce v družstvu a dodržuje v utkání (za pomoci učitele), uplatňuje zásady fair play jednání ve hře

 • dohodne se na spolupráci (jednoduché taktice) družstva a dodržuje ji


Vlastní nácvik

 • přihrávka jednoruč a obouruč (vrchní, trčení), přihrávka vnitřním nártem (po zemi, obloukem)

 • chytání míče jednoruč a obouruč, tlumení míče vnitřní stranou nohy

 • vedení míče (driblingem, nohou)

 • střelba jednoruč a obouruč na koš, střelba vnitřním nártem na branku z místa i z pohybu, vyvolenou rukou, nohou

 • pohyb s míčem a bez míče, zastavení

 • kontrola míče

 • průpravné sportovní hry, utkání podle zjednodušených pravidel(vybíjená, minifotbal, minibasketbal, floorbal)

 • udržet míč pod kontrolou družstva, dopravit míč s obranné poloviny na útočnou a zakončit střelbou, řešit situace jeden proti jednomu


Úpoly • v rámci témat „Pohybové hry“ a „Průpravná , kondiční cvičení“ je možné zařazovat cvičení s celé škály průpravných úpoly a zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy na ni.

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení

Bruslení

(dle možností školy)

Turistika a pobyt v přírodě


 • uvědomuje si možná nebezpečí při pobytu v přírodě

 • uvědomuje si, že turistika a pobyt v přírodě patří k nejzdravějším pohybovým aktivitám

 • dovede se orientovat podle značek a výrazných přírodních úkazů, podle mapy

 • dovede ošetřit drobná poranění

 • zásady bezpečnosti a hygieny při pobytu v přírodě

 • ochrana přírody

 • chůze v terénu, chování v přírodě

 • chůze v terénu po vyznačené trase s překonáváním překážek (i podle mapy)

 • základní dopravní a turistické značky

 • osobní lékárnička + KPZ

 • první pomoc při drobných úrazech5. ročník

očekávané výstupy žáka

učivo

průř. témata

mezipř. souvislosti

Atletika


 • uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických disciplínách

 • reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele

 • zvládá aktivně základní osvojované pojmy

 • zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje na pokyny k vlastním chybám

Základní pojmy

 • základní disciplíny, části běžecké dráhy a skokanských sektorů, pomůcky pro měření výkonů, úprav doskočiště

 • základní techniky běhů, skoků, a hodů

 • startovní povely

 • základní způsoby měření a zaznamenávání výkonůOSV – Osobnostní rozvoj

- Seberegulace a sebeorganizace

(regulace vlastního jednání a prožívání vůle, organizace vlastního času, stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení )


OSV – Osobnostní rozvoj

- Psychohygiena (dovednosti pro pozitivní naladění mysli, dobrý vztah k sobě samému, dovednosti zvládání stresových situací, hledání pomoci při potížích)
M – Geometrie v rovině a prostoru, jednotky délky
 • zvládá základní techniku nízkého a polovysokého startu

 • zvládá základní techniku běhů

 • změří základní pohybové úkony a porovná je s předchozími výsledky


Běh

 • průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti a vytrvalosti

 • běžecká abeceda

 • nízký start , polovysoký start

 • rychlý běh na 60 m

 • vytrvalý běh na dráze 800 m

 • motivovaný vytrvalý běh v terénu až 15 min


 • zvládá základní techniku skoku do výšky a dálky


Skok do dálky a výšky

 • průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a obratnosti

 • skok do dálky z rozběhu, odraz z břevna (5 až7 dvojkroků)

 • skok do výšky (skrčný, skřižný) z krátkého rozběhu

 • rozměření rozběhu


 • zvládá základní techniku hodů

Hod

 • průpravná cvičení pro hod míčkem

 • hod míčkem z rozběhu

 • spojení rozběhu s odhodem

Gymnastika


 • uplatňuje základy pravidel bezpečnosti

 • reaguje na základní pokyny a gesta učitele

 • zvládá aktivně základní osvojované pojmy

Základní pojmy

 • základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, názvy používaného nářadí a náčiní

 • základní záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení

 • dovede poskytnou základní dopomoc a záchranu při cvičení

 • při gymnastickém cvičení zvládá přesné provádění pohybů

 • jednoduše zhodnotí kvalitu vlastní činnosti a reaguje na pokyny k vlastním chybám

 • průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinaci pohybů


 • zvládá kotoul vpřed, vzad i ve vazbách, stoj na rukou

(s dopomocí)Akrobacie

 • kotoul vpřed a jeho modifikace

 • kotoul vzad a jeho modifikace

 • průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou

 • stoj na rukou (s dopomocí)

 • akrobatické kombinace • zvládá základy gymnastického odrazu z můstku

 • zvládá roznožku a skrčku přes nářadí odpovídající výšky


Přeskok

 • průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z můstku

 • skrčka přes kozu našíř

 • odrazem z můstku

 • výskok našíř

 • skoky prosté odrazem z můstku


 • zvládá základy chůze na kladině s obměnami

Kladina 1 m (převážně dívky)

 • chůze s obměnami

(s dopomocí)


 • zvládá základy šplhu


Šplh na tyči

 • šplh do výšky 4m (bez dopomoci)

Rytmická a kondiční gymnastika


 • reaguje na základní pokyny a gesta učitele

 • uvědomuje si jména základních lidových tanců

 • vyjádří pohybem různé činnosti, představy, nálady, rytmy, melodii

 • dovede pohybem vyjádřit výrazně rytmický a melodický doprovod

 • nestydí se při tanci se žákem opačného pohlaví

Základní pojmy

 • názvy základních lidových tanců, držení partnerů při různých tancích, vzájemné chování při tanci

 • základy tance založené na kroku poskočném, přísunném, přeměnném, základní taneční krok 2/4 a 3/4

 • taneční chůze

 • základy cvičení s náčiním (švihadlo, míč) při hudebním nebo rytmickém doprovodu, jednoduché sestavy

Pohybové hry
 • uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka

 • zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti, vytváří varianty osvojených pohybových her

 • zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy

 • jedná v duch fair play, dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje

 • respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví

Základní pojmy

 • související s funkcemi her, pravidly a používaným náčiním

 • variace her více druhů

 • využití přírodního prostředí pro pohybové hry

 • využití netradičního náčiní, náměty na přípravu vlastního náčiní

 • bezpečnost při různých druzích herOSV –

Sociální rozvoj

- Kooperace a kompetice

(jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se,

vedení a organizování skupiny, rozvoj sociálních a individuálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence)

Sportovní hry


 • uvědomuje si různá nebezpečí při sportovních hrách a snaží se jim předcházet

 • zvládá základní pojmy osvojovaných činností

 • dohodne se na spolupráci družstva a dodržuje ji

 • dovede zaznamenat výsledek utkání a pomáhat při rozhodování

 • uvědomuje si základní role hráčské funkce v družstvu a dodržuje je v utkání (za pomocí učitele), uplatňuje zásady fair play jednání ve hře

 • jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje na pokyny k vlastním chybám

 • orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště, samostatně získá potřebné informace

Základní pojmy

 • související s osvojovanými činnostmi, základní označení a vybavení hřišť, základní role ve hře, pravidla zjednodušených sportovních her (miniher)

 • základní organizace utkání (losování zahájení, počítání skóre, ukončení utkání) • zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly (vybíjená, minifotbal, minibasketbal, florbal) a dovede je využívat (samostatně nebo za pomoci učitele)


Vlastní nácvik

 • přihrávka jednoruč a obouruč (vrchní, trčením), přihrávka vnitřním nártem (po zemi, obloukem)

 • chytání míče jednoruč a obouruč, tlumení míče vnitřní stranou nohy

 • vedení míče (driblingem, nohou)

 • střelba jednoruč a obouruč na koš, střelba jednoruč ze země na branku, střelba vnitřním nártem na branku, vyvolenou rukou, nohou

 • udržet míč pod kontrolou mužstva, dopravit míč z obranné poloviny na útočnou a zakončit střelbou, řešit situaci jeden proti jednomu

 • průpravné sportovní hry, utkání podle zjednodušených pravidel

 • základní spolupráce ve hřeÚpoly
 • v rámci tématu „Pohybové hry“ a „Průpravná kondiční cvičení“ je možné zařazovat pohybové činnosti z celé škály průpravných úpolů a zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy na ni (přetlaky a přetahy).Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení • podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu, uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti

 • zařazuje do pohybové režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením

 • užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví, cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení

 • zařazují se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách TV, především v návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd.Bruslení

(dle možnosti školy)Turistika a pobyt v přírodě • uvědomuje si možná nebezpečí při pobytu v přírodě

 • uvědomuje si, že turistika a pobyt v přírodě patří k nejzdravějším pohybovým aktivitám

 • dovede spojit turistiku s další pohybovou a poznávací činností a zpracovat o akci jednoduchou dokumentaci

 • dovede se orientovat podle značek a výrazných přírodních úkazů, podle mapy

 • dovede ošetřit i závaznější poranění v improvizovaných podmínkách

 • zásady bezpečnosti a hygieny při pobytu v přírodě

 • ochrana přírody

 • příprava pochodové trasy a aplikace znalostí z jiných předmětů

 • chůze v terénu, chování v přírodě

 • chůze v terénu po vyznačené trase s překonáváním překážek ( i podle mapy)

 • základní dopravní a turistické značky

 • osobní lékárnička + KPZ


 • první pomoc při drobných i závažnějších úrazechPři – Člověk a jeho zdraví, význam pohybu ke zdraví, péče o zdraví.