Obec Miličín
Úvod OÚ Miličín ZŠ a MŠ Miličín Muzeum České Sibiře Miličín v Muzeu

Mateřská škola:


Základní škola Miličín -
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov
Tyršovo náměstí 248
257 86 Miličín

Název programu: „ŠKOLA PRO ŽIVOT“

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov

Adresa školy: Tyršovo náměstí 248, 257 86 Miličín
Ředitelka: Ing. Věra Maršálková
Kontakty:
Telefon 317 802 258
E-mail skola@milicin.cz
Web http://www.ceskasibir.cz

Zařazení do sítě škol
IZO 102002410
REDIZO 600 042 057
IČO 71006648

Zřizovatel Obec Miličín
Hájkovo náměstí 1
257 86 Miličín
Kontakty:
Telefon 317 802 260
Fax 317 802 260
Starosta Jiří Zíka


Platnost dokumentu od: 1. 9. 2007
Verze: č. 1 – srpen 2007

Podpis ředitelky školy
Razítko školy

Charakteristika školy

1. Úplnost a velikost školy


Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov je základní škola s 9 ročníky, mateřská škola s 2 třídami. Škola je plně organizovaná.

Na prvním stupni ZŠ (1. až 5. ročník) je zpravidla po jedné třídě z každého ročníku. Podle aktuální situace je však nutno některé ročníky slučovat do spojených tříd z důvodu malého počtu žáků v jednotlivých ročnících. Na 2. stupni (6. až 9. ročník) je zpravidla po jedné třídě z každého ročníku. Budovy a prostory školy jsou stavěny pro 180 žáků, ve školním roce 2006/2007 základní škola vzdělávala přibližně 120 žáků. Škola poskytuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, k 30. 6. 2007 bylo integrováno XX žáků.

Mateřská škola poskytuje vzdělávání 40 žákům. V provozu jsou 2 třídy mateřské školy, jedna pro celodenní péčí, druhá pro tzv. čtyřhodinové děti. Mateřská škola má vlastní školní vzdělávací program, který je přílohou tohoto dokumentu.


2. Vybavení školy


V budově ZŠ je 8 kmenových tříd a počítačová učebna. Součástí školy je pavilon, který obsahuje 3 místnosti. V jedné místnosti je umístěna odborná učebna dílen, v další místnosti je v dopoledních hodinách provozována mateřská škola a odpoledne školní družina, v třetí místnosti je gymnastický sál. Areál školy dále obsahuje školní hřiště a školní zahradu.

Organizace poskytuje žákům a zaměstnancům stravování ve vlastní školní jídelně, která tvoří samostatnou budovu. Školní jídelna byla vybavena novým gastro zařízením během července a srpna roku 2007.

Mateřská škola je v provozu také v samostatné budově (1 třída pro celodenní péči), druhá třída je v provozu v dopoledních hodinách v místnosti školní družiny.

Škola je provozována v budovách, které jsou více jak 100 let staré. Z toho vychází také některé prostorové a materiální problémy, které musíme řešit. Neustálým problémem budovy je značná vlhkost prostor. Nedostatečné osvětlení některých prostor je řešeno postupnou výměnou klasických žárovek za zářivky. V letech 2004 a 2005 bylo zrekonstruováno sociální zařízení v budově ZŠ, v roce 2006 v MŠ, v roce 2007 v pavilonu. Sociální zařízení v MŠ a v pavilonu je vybaveno sprchami. Ještě je nutné vybavit sociální zařízení v základní škole o výlevky, což je požadavek Krajské hygienické stanice, která provedla na škole v září 2006 kontrolu. Nedostačující jsou prostory šaten, plánujeme rekonstrukci prostor v roce 2008. Dále bychom ještě do konce roku 2007 vybavili prostory školy interaktivní tabulí. V následujících letech bude také zcela nutná výměna oken ve všech budovách. Předpokladem pro tyto investice je dostatek finančních prostředků.

V době volna a přestávek žáci mohou využívat vybraných prostor školy, kde je zajištěn pedagogický dozor. Učebnu PC žáci využívají v rámci školního vyučování, v době volna v předem určeném čase. Pohybová aktivita žáků je naplňována na školním hřišti, v gymnastickém sále nebo v místní sokolovně.

Žákům je k dispozici nápojový automat. Ve školní družině mají možnost se napít z přenosných termonádob.

Žákovská knihovna je umístěna v jedné z učeben 1. stupně.

Vyučující se v době volna schází ve sborovně, kde je umístěna učitelská knihovna, kopírka a kde mají k dispozici notebook s připojením na internet. Na škole chybí samostatné kabinety pro jednotlivé učitele.


3. Charakteristika pedagogického sboru


Pedagogický sbor má k 1. 9. 2007 15 členů. Tvoří jej ředitelka, 8 učitelů ZŠ, 3 učitelky MŠ, 1 vychovatelka školní družiny, 2 asistentky integrovaných žáků. Na škole pracuje výchovná poradkyně a metodička prevence sociálně patologických jevů. Obě pracovnice jsou k dispozici dětem i rodičům.Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je pestrý – od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy. Ve sboru je zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péčí o žáky, a to především na 1. stupni a v MŠ.

Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou.


4. Charakteristika žáků


Kromě žáků z Miličína tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních obcí – prostředí venkova.

Dlouholeté zkušenosti jsou s integrací žáků se SPUCH i žáků s jiným zdravotním postižením. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován.


5. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce


Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové či školní. O zapojení třídy do školního projektu se rozhodují žáci se svým třídním učitelem.

Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech. Pořádáme také kulturně-vzdělávací akce a každoročně kulturně-historickou exkurzi do Prahy, lyžařské kurzy, atd. Třídní kolektivy vyjíždějí na řadu exkurzí, výlety a jiné akce.


6. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty


Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá Den otevřených dveří.

Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím internetových stránek a školního časopisu, vývěsky na veřejném prostranství.

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. § 167 a §168 zřizovatel zřizuje Školskou radu, která má 6 členů. Rada se schází přibližně 4 x za školní rok, popř. dle potřeby. Rada je vedením školy informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí.

Základem vzdělávání a výchovy integrovaných žáků je úzká spolupráce s PPP Benešov. V případě integrovaných žáků se specifickými postiženími škola spolupracuje se speciálními pedagogickými centry určenými pro daný typ zdravotního postižení.

V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje s organizací Ochrana fauny ČR Votice.

V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s místní obecní knihovnou.


Charakteristika ŠVP

1. Zaměření školy


Škola je zaměřena na:


všestranné vzdělávání žáků s důrazem na enviromentální výchovu a výchovu ke vzájemné toleranci odlišností
inkluzivní vzdělávání, tzn. vytváření podmínek pro žáky s různým druhem postižení

Co škola chce:


chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi;
zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu;
vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání;
vést žáky ke zdravému životnímu stylu;
vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu;
chceme stejnou péči věnovat všem žákům;
chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi);
provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi;
chceme se zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde rovněž mají možnost se žáci prezentovat a zejména při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání. Chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky.

2. Výchovné a vzdělávací strategie


Obecné vzdělávací cíle


Cíl
1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení
Rozvoj postojů, dovedností a způsobů rozhodování metodami, které umožňují přímou zkušenost
Dostatek informačních zdrojů a učebních impulsů (nabídek) - knihovna, Internet, exkurze
Propojení informací se skutečným životem
Samostatnost, organizace vlastní činnosti
Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost
Komunikační dovednosti, spolupráce, práce v týmu
Poznávání vlastních možností
Prezentace vlastních výsledků
Tvořivost (práce na projektech)
Práce v motivujícím prostředí
Práce s přiměřeným učivem
Hodnocení formou zpětné vazby
Hodnocení za to, co žák zvládá, ne za to, co neumí
Výuka bez situací nerovnosti a ponížení
Stanovení dílčích cílů
Zařazování metod, které podporují zvídavost
Využívání kladného hodnocení
Dobré výsledky podporují motivaci
Osobní příklad

2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
Poznatky nejsou žákům předkládány v hotové podobě
Uplatňování mezipředmětových vztahů
Objevování vzájemných vztahů a příčin přírodních, společenských a dalších jevů a dějů
Přechod od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám
Praktická cvičení
Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce
Rozvíjení schopnosti logického uvažování
Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací
Podpora netradičních způsobů řešení

3. Vést žáky všestranné, účinné a otevřené komunikaci
Prostor pro střetávání a komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarnými prostředky, pomocí technických prostředků atd.)
Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, prostor pro různé názory, respektování originálních, nezdařených aj. názorů)
Základ pro hledání a objevování problémů
Základ spolupráce a společného prožívání
Předpoklad poznávání sebe a vztahů k jiným
Práce v týmu

4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
Jasná pravidla pro soužití ve škole - práva, povinnosti, sankce
Atmosféra demokracie a přátelství
Kooperativní učení, spolupráce ve výuce
Osobní odpovědnost za výsledky společné práce
Spolupráce učitelů a podíl na řízení školy
Spolupráce s rodiči a dalšími partnery


5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti
Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí
Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii
Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání
Vhodnou formou prosazovat své zájmy
Učit se argumentovat
Pracovat se školním řádem

6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě
Chápání bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí
Orientace ve vlastním citovém životě a v citových vztazích
S pomocí dospělých řešení své citové vztahy
Učit otevřeně a kultivovaně projevovat své city
Učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám
Vést k uvědomění citové nevyzrálosti v období dospívání

7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný
Čistota prostředí školy
Vhodné hygienické zázemí
Vhodné prostředí - účelnost, funkčnost, estetičnost, bezpečí - spoluúčast na jeho úpravě
Organizace denního režimu ve prospěch žáků (časová, obsahová)
Zdravý stravovací a pitný režim
Kompenzační a hygienické přestávky v učení
Pohybové relaxační přestávky, dostatečná nabídka pohybových aktivit pro každého
Škola bez kouře a drog
Důsledná prevence šikany a násilí
Vztahy ve škole - úcta, sounáležitost, uznání
Respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení

8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
Chápání principy a fungování demokracie v osobním životě i ve škole a společnosti
Otevřenost vůči spolužákům
Solidarita s druhými
Rozvíjení kritických postojů k negativním projevům ve škole i společnosti
Integrace žáků vyžadujících speciální péči
Uvažování v evropských a celosvětových souvislostech
Rozvíjení schopnosti empatie
Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur
Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí
Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem

9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Uplatňování sebehodnocení žáků.
Harmonogram informační a poradenské činnosti v oblasti profesní orientace
Osvojování základních pracovních dovedností a návyků
Výstupní hodnocení žáků

Klíčové kompetence

Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě.


KOMPETENCE K UČENÍ - umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení

Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení.

Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost. Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos.


KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU – podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů

Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy (Cermat, matematický Klokan, přírodovědný Klokan, ap.).

Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných, mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu. Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží. Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší spolužáky (divadlo, soutěže, besídky, Den Země ). Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení.


KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky k všestranné a účinné komunikaci

Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci s jinými školami.


KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých

Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech. Usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce.


KOMPETENCE OBČANSKÉ- připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti

Je kladen důraz na environmentální výchovu, spolupracujeme s Ochranou fauny Votice (děti se zúčastňují různých akcí pořádaných touto organizací). Žáky vedeme k třídění odpadů.


KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci

Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci.


3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami


Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení)

Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. Každý týden probíhá jedna vyučovací hodina pravidelné dyslektické nápravy se souhlasem a za spolupráce rodičů. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jméno pracovníka, který bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí.

Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku.


Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci zrakově a sluchově postižení)

Vzdělávání žáků zrakově postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů.

V rámci disponibilní dotace budou realizovány podle individuálních potřeb jednotlivých žáků předměty speciální péče – zejména:

prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově a sluchově postižených,
zraková a sluchová stimulace,
práce s optickými pomůckami,
logopedická péče,
zdravotní tělesná výchova.

Rozvrh hodin a týdenní časové dotace budou jako dosud zpracovány na každý školní rok tak, aby byl naplněn učební plán daného ročníku ve spolupráci s SPC. Podle stupně postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka.


Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné postižení)

Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se přeřazení žáka z tělesné výchovy do zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech. Protože škola není bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připraví, stanoví pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování.


Vzdělávání žáků s autismem

Jedná se o žáky s lehčími formami autismu (s autistickými rysy ). Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu.

Učitel musí s žáky, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s takto postiženými spolužáky.

Na základě posouzení SPC o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka.

Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku.


Vzdělávání žáků s poruchami chování

Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní.

Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace.

Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci.

Učitel s žáky stanoví přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem. Zavést systém pochval a trestů.


Vzdělávání žáků s více vadami

Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení příslušných speciálně pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka.

Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku.


4. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných


Vzdělávání žáků mimořádně nadaných


Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy), i navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky…), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině – mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce – volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základních uměleckých školách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo základní uměleckou školou. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný.

Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku.


5. Průřezová témata


Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do normální výuky.


1. Osobnostní a sociální výchova.
2. Výchova demokratického občana.
3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
4. Multikulturní výchova.
5. Environmentální výchova.
6. Mediální výchova.

Přílohou tohoto dokumentu je celkový přehled začlenění průřezových témat a jednotlivých tématických okruhů.