Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Rudolf Melichar: Louňovická purkrechtní kniha 1625

[Listy Genealogické a heraldické společnosti v Praze - Acta genealogica ac heraldica, č. 15, prosinec 1971, s. 30]

Je všeobecně známo, že protireformace silně potlačovala i pronásledovala nekatolíky. Je také známo, že kališnický duch nebyl po staletí zcela zlomen. Hluboké náboženské přesvědčení nepřestávalo žít, byť skrytě.

Pan Oldřich Skuhrovský ze Skuhrova, držitel panství Louňovic pod Blaníkem, dal roku 1625 založit nové purkrechtní knihy. Jeho písař, který purkrechtní knihu zakládal, napsal úvodní informace o účelu purkrechní knihy tak, že prostor vyplněný textem na prvním listu jasně znázorňuje kalich. Také text, který pokračuje na druhém listu knihy, dokládá přesvědčivě, že pisatel nebyl katolík svým přesvědčením.

Ukazuje to na vtip pisatele, na jeho snahu alespoň skrytě vyjádřit své přesvědčení i na odvahu pisatele, neboť Oldřich Skuhrovský ze Skuhrova byl přesvědčený i zanícený katolík.


V létu Páně 1625
založena lejstra aneb knihy purkrechtní, do niž se za-
pisovati mají domy v městečku Louňovicích
nad Blanicí, kdo na kterém sedí a zač který koupený jest a
komu z kterých sirotků na kterém domu spravedlnost ná-
leží, co kdo vybral a ještě vybírati má; najdou se
též zápisové kruntů vesnických k statku louňov-
skýmu náležejících jmenovitě vsí Křížova, Lhotky,
Karhule, Bejkovic, Rejkovic, Hrajovic,
Lábu, Libouně, Světlý; při
každém kruntu vesnickém na-
jde se komu spravedlnosti co
náleží a kdo co vyzdvíhl;
najde se též za kým
kterého sirotka pe-
níze zůstávají, co
se ouroku se-
šlo do toho-
to léta
v němž
tyto
kni-
hy zalo-
ženy sou, též
krávy sirotčí za kým
zůstávají, tak aby sirotci k
svejm spravedlnostem přicházeti mohli
a svejch spravedlnostech nehynuli a na mne vrch-
nost jich, nenaříkali; každý dům v městečku též komu
v všech pod literou abecedy a kde na kterym domě neb krun-
tu komu ta spravedlnost náleží; v rejstříku, kterýž sepsat
sem dal, pro snadnější vyhledání najde sepsání s velikou bedli-
vostí a pilností zachováním dobrého svědomí v přítomnosti
mně, p. Voldřicha Skuhrovského z Skuhrova na Louňovicích.

Zpět