Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


A. Podlaha, Ed. Šittler: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský

[nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]

[Seznam vybraných kapitol]


Vrchotice
[str. 139]


Vlasák, Sedlecko, 64, 59.


TVRZ z prvé polovice XVI. stol., téměř úplně zachovaná, na dosti značném návrší: budova skromná, o dvou patrech, šindelem krytá, má v přízemí (nyní z části zasypaném) velkou světnici, trámovým stropem krytou, klenutou kuchyň a spíž. Sklepy jsou dílem ve skále vylámané, dílem valeně klenuté. Poschodí nově upravováno. Na východ opřena jest o mohutnou čtyřhrannou baštu o třech patrech, z lámaného neomítnutého zdiva, dole 2,00 m silného, jež se vzhůru značně zužuje. Zdivo jest ozdobeno místo rustiky vodorovně kladenými obdélníkovými rámci, utvořenými z malty; pod římsou, oddělující patro druhé od třetího, obíhá okrasa maltou utvořených polokruhových obloučků. V přízemí jest valeně zaklenutá kobka 4,70 m2 bez oken; kobka v prvém poschodí, rovněž valeně klenutá, osvětlena jest v prostředku stěn prolomenými, do špice sklenutými štíhlými okny, 2,00 m vys., 0,65 m šir., do vnitř silně špaletovanými (jsou nyní až na malé otvory zazděna). Svrchní patro, v němž zdivo značně ustupuje, ponechávajíc dosti prostory pro zubovité cimbuří, jest přikryto plochým stropem. Střecha stanová, šindelová. Pod ní vydutá lunetová římsa (původně byla omítka dojista sgraffitována; nyní jest vše obíleno).


[Seznam vybraných kapitol]

Zpět