Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


A. Podlaha, Ed. Šittler: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský

[nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]

[Seznam vybraných kapitol]


Votice (Otice)
[str. 132 až 138]


Schaller VlIl, 195. — Sommer, XVI, 134. — Vlasák: Okres Votický 5. 59.Světozor VI. (1872) příloha k čís. 13. str. 154.: Boží hrob na hřbitově Františkánském ve Voticích od Em. H.


CHRÁM SV. VÁCLAVA, farní, již r. 1352 připomínaný, orientovaná stavba, po požáru z r. 1731 přestavěná a barokově upravená, taškovou mansardou přikrytá.

Věž, v severozápadním rohu, čtyřboká, hranolová, r. 1894 zvýšená, bání plechem pobíjenou a čtyřhrannou lucernou přikrytá.

Loď obdélníková, zaklenutá valenou klenbou (s výsečemi nad okny křivkovými); klenba opírá se o prosté pilastry s římsovými hlavicemi.

Kněžiště čtvercové, jež stlačeným obloukem překlenutý vítězný pás od lodě dělí, zaklenuto nízkou bání, na níž nástěnná malba: »Apotheosa sv. Václava«, nevalné ceny (z prostředka XVIII. stol).

Při severní stěně kaple sv. Jana Nep. (r. 1755 vysvěcená) a sakristie.

Na hlavním oltáři zbytky sličného, vyřezávaného rámu (barokové rozviliny akantového motivu, z nichž nahoře vynikají dva kalichovité květy s polovičními postavami drobných andílkův), z konce XVII. stol.

Ostatní nábytek barokový, řemeslného provedení, hojnou sošnickou prací vyzdobený, z níž vyniká toliko ze dřeva řezaná socha Ukřižovaného při kazatelně 1,30 m vys.

Na ciboriu ze stříbra (z části zlaceného) svrchní část' z prvé polovice XVIII. stol.; číše zasazena v prolamovaném košíčku, tepaným listovým ornamentem hojně ozdobeném.

Svícny bronzové, kroužené (dva 0,33 m, čtyři 0,305 m vys.), z poč. XVII. stol.

str. 133

Křtitelnice (obr. 136.) žulová (v chodbě na kazatelnu), 1,07.m vys. na oblém, šroubovitě kanellovaném a prsténcem uprostřed opásaném dříku miska na způsob polokoule (0,50 m v průměru).

Náhrobníky: 1. pod kazatelnou ve zdi osazený červený mramor 1,13 m vys., 0,52 m šir.; ve svrchní polovici reliéfová dětská postava na podušce spící (hledí zpříma na diváka), pod ní vyrytý nápis:

LETA MDLXXII WSTR
ZIEDV PRZIED SESLA
NIM SWATEHO DVCHA
VMRZIELA NA NOWYM
RYCHNOWIE ANNA MAN
DELINA DCERA VROZ
ENEHO WLADYKY PANA
WACZLAWA SKVHROWSK
YHO Z SKVHROWA A NA
WOTICZYCH A TVTO
GEST POCHOWANA

2. stejné úpravy, rozbit, pod oltářem na straně evangelní. Nápis jeho dle Vlasáka zněl: »Leta MDLXXII v pondělí po sv. panně Dorotě umřel na Voticích Kryštof Přech, syn urozeného vladyky pana Václava Skuhrovského ze Skuhrova a na Voticích a tuto jest pochován. Pán Bůh rač duši jeho milostiv býti!«

3.při hlavním vchodu v podlaze (šedý mramor) Jana Jetřicha Šlechty ze Všehrd, faráře Votického († 1711).

Zvony: 1. 1,05 m průměr, 1,00 m výška (s uchy, na nichž maskaron přecházející v akantový list). Při koruně vkusným barokovým proplétáním orámovaný nápis: LAUDATE DOMINVM OMNES GENTES LAVDATE EVM OMNES POPVLI. ANNO 1733. Na plášti reliéf P. Marie Staroboleslavské a sv. Václava.

2. 0,85 m průměr, 0,73 m výška i s uchy stejně upravenými jako u předešlého. Při koruně opis: A FVLGVRE ET TEMPESTATE LIBERA NOS DOMINE JESV CHRISTE. ANNO 1733., pod nímž slunečnicové festony. Na plášti reliéf sv. Vojtěcha a drobný krucifix.

str. 134

3. 0,67 m průměr, 0,60 m výška, ozdobený reliéfem sv. Barbory a při koruně nápisem orámovaným ornamentem větvicovitým: LAUDETVR IESVS CHRISTVS IN AETERNVM. ANNO 1733.

V okrouhlé obřadní zdi bývalého hřbitova (kolem kostela) úlomek renesančního portálu žulového, s vytesaným ornamentem: vása, z níž vyrůstá květina, symetricky rozložená.

STARÝ ZÁMEK, renesanční výstavnosti, původně (dle pamětní knihy farní r. 1661) na místě bývalé tvrze, tu, kde dodnes »na Hradčanech« sluje, do čtverce zbudovaný. Zničen byl požárem r. 1746. Polozřícených budov jeho používá se nyní za pivovar a octárnu. Průčelí jednotlivých hranolových křídel ozdobena jsou vysokými štíty, lisenami na čtvercová sgrafitová pole dělenými a křivkami, jakož i kamennými kyticemi zakončená. (obr. 137.)

RADNICE na náměstí, prostá budova z konce XVII. stol. původně dvojdílnou střechou a dvěma průčelními štíty ozdobená. V průčelí nynějším ze dřeva obstojně řezaný znak městský: socha sv. Václava o štít břevnem na přič rozdělený se opírajícího mezi dvěma hranolovými věžemi, přikrytými polokulovými báněmi s cimbuřím.

Zajímavý prospekt města spatřuje se na umělecky úplně bezvýznamném votivním obraze z r. 1765, na radnici chovaném. (Kostel vypodobněn tam s věží nízkou, opatřenou svrchním patrem dřevěným, na krakorcích spočívajícím a stanovou střechou přikrytým).

Uprostřed prostorného, čtvercového NÁMĚSTÍ čtyři dovedně provedené barokové sochy, z pískovce tesané, v životní velikosti: sv. Barboryj sv. Rosalie, sv. Rocha a sv. Šebestiána. Dobrá práce, živého pojetí, z prvé polovice XVIII. stol. (obr. 138 a 139.).*)

Dům č. p. 80 vyniká pěkným průčelím, jehož rokokové ozdoby a hojné prohýbané lištny jsou páleny z hlíny. Podobně, ač poněkud prostěji ozdobeno i průčelí domu sousedního (obr. 140).**)


*) Socha Madonny jakož i neslohové podstavce jsou novodobé (z r. 1875).
**) Vásy a kartušové ozdůbky z pálené hlíny — domácí to výrobky ze sklonku minulého století — častěji se na domech zdejších vyskytají. Některé přeneseny odtud do Vodlochovic, kdež jích bylo k ozdobě nového zámku použito

[nečíslovaná obrazová příloha]

str. 135

KLÁŠTERNÍ KOSTEL SV. FRANTIŠKA SER., Sezimou z Vrtby jižně při městě založený (byl posvěcen r. 1631). Orientovaná jednoduchá stavba, do níž se vchází portálem obloženým červeným mramorem: nad polokruhově zakončeným vchodem římsový štít, uprostřed přerušený; výkroje při polokruhovém nadpraží vyplňují kosmo postavené okřídlené hlavy, plošně vytesané.

Loď obdélnou, plochým, omítnutým stropem přikrytou, odděluje v tupý hrot sklenutý vítězný oblouk od presbytáře, polovicí osmiúhelníka zakončeného, a výsečovou klenbou bez žeber přikrytého. Okna jsou štíhlá, značně vysoká a rovněž v tupý hrot se sbíhají.

Na hlavním oltáři pěkný obraz modlícího se sv. Františka, na platně malovaný, směru Brandlova.

V přistavěné (na sever při kruchtě) kaplici na oltáříku krásný obraz Madonny, za sklem (dvě třetiny postavy), s Ježíškem, na dubové desce (0,75 m šir., 1,07 m vys.), olejovými barvami malovaný, jemného, svěžího koloritu. Roucho Madonny šarlatové, plášť světle červený. Hlava zahalena bělošedou loktuší a průsvitným závojem. Dítko, matku líbající, jest neoděno; jen závoj s hlavy matčiny je obestírá. Velmi cenná práce z poč. XVII. stol.*) (obr. 141.).

Poboční oltář při severní stěně v lodi, mramorový, jednoduchých, dosti sličných forem renesančních: dva mramorové sloupy s korintskými hlavicemi, na žulových hranolových soklech (do jichž stěn vtesány slušné ozdoby: kytice a vásy) nesou hojně profilované římsy, nad nimiž uprostřed přerušený trojúhelníkový štít se soškami andělův. Nad štítem oválový rámec, nad ním pak soška anděla s troubou. **)

Náhrobníky: v jižní stěně chrámové lodi zasazené:

1. 0,95 m šir., 1,85 m vys., z bílého vápence se znakem Mitrovským ve spodní polovici a nápisem nad ním:

GEORGIVS FERDINANDVS LLB
WRATISLAW DE E
T IN MITTROVITZ
ÆTATIS : SVÆ 30
ANNORVM OBIIT
18 YANVARY 1685.
REGVIESCAT IN SANCDA PACE.
AMEN.


*) Dlabač (K—L. I, 170, č. 152) uvádí Birkhardovu (1748) rytinu obrazu toho: »Vera effigies gratiosae et pervetustae Matris Dei in templo DD. Franciscanorum percelebris, perillustri Domino Dno Joanni Vito Malowecz de Malowicz, Domino in Prosecz, Brzezyna, Beczicz etc., patrono gratiosissimo D. D. D. conventus Otticensis.«
**) Tohoto oltáře nepochybně týká se zpráva klášterní pamětní knihy, že »1. listopadu 1663 posvěcen byl nový oltář, jejž zřídil Jan z Talmberka, pán na Smilkově.«

str. 136

2. žulový, téže úpravy. Nápis:

LETHA PANIE
1690 DNE 23. MARTU VSNV
LA W PANV VROZENA PA
NI KVNEGVNDA ANNA
DOHALSKA. ROZENA
SLECZNA WRATISLAW
KA Z MITROWICZ PANI
NA WODLOCHOWICZICH
A NA TOMTO MISTIE
BLAHOSLAWENEHO
Z MRTWICH WSTANI
OCZEKAWA †

Po jižním boku souvisí s kostelem KLÁŠTER Františkánský, současně s chrámem založený, r. 1768 tak jak nyní se spatřuje přestavěný. Jednopatrové budovy obestupují ve čtverci prostranný paradís v zahrádku proměněný.

Z hojných místností vyniká pouze prostranný refektář v přízemí jižního křídla, valeně zaklenutý (štukové zprohýbané lištnové rámce zdobí klenbu nyní obílenou); při stěnách zbytky dubového, vykládaného pažení.

Po chodbách hojně soch a obrazův po většině z minulého století, řemeslně provedených. Zmínky zasluhuje:

kříž ze dřeva řezaný (skoro v životní velikosti) nad vchodem klášterním, již r. 1645 připomínaný, hrubé práce;

obrázek Krista kříž nesoucího ze XVII. stol., na dřevě dosti slušně malovaný, na jehož zadní straně nalepen výpis z pamětní knihy, hlásající, že »darovala tento obraz na památku vznešená paní Maxmiliána Rozhanská rozená (r. 1674) Doudlebská, tvrdíc, že již výše sto roků v rodině její se chová . . .«;

dosti slušná kopie Zbraslavské Madonny na dřevě, již maloval (dle nápisu na zadní straně) P. W. Rudlovský řádu Cistercienského r. 1712 (?).

V sakristii slušné dubové skříně, rokokové, ozdobené barevným vykládáním a vpalovanými ornamenty i obrázky: sv. Václava, sv. Františka se znakem Vrtbovským, večeře Páně, jakož i jiných výjevů biblických.

V chodbě při chrámu pamětní kameny z červeného mramoru: 1. 0,90 m šir., 1,05 m dl., s reliéfovým znakem Vrtbovským (troje parohy jelení) a rámcovým opisem:

Sezema hrabie z Wrtby na Wrchotowych Janowi | czých Czerwenem Hradku Woticých Kosewe Horze a | Nezassowe Hoffmistr Dvoru G. M. Jako Kra | le Czeskeho w Kralowstwj Czeskem. Fundator.

str. 137

2. 0,85 m šir., 0,70 m vys.: znak Wrtbovský, reliéfový, při něm letopočet 1686; pod znakem nápisová tabulka:

WENCESLAVS FRANCISCVS COMES DE WRTTBIJ

3. 0,87/1,12 m: ve čtvercovém poli rovněž znak Vrtbovský, plošně vytesaný, nad ním pak deska s nápisem:

ILL' : AC EC~LL'. DNVS DNVS
FERDINA~D' FRANC' S • R • I • COMES DE
WRTBY D • IN WOTTICZ • JANOWICZ • NEZASCHOW
ET OLBRAMOWICZ • S • C • M • INTIm' CONSILIAriu'
ET CAMERARIVS
ANNO CIODCCXII DIE XX MARTII.

V KNIHOVNĚ klášterní hojně pěkných vazeb na knihách i psaných kancionálech ze XVI. a XVII. stol.

Latinský rukopis: »Liber sentenciarum« Petra Lombarda, z prvé polovice XIV. stol., velmi úhledně na hebkém pergamenu psaný, s hojnými glossami, valně poškozený. Zachované tři initialy V, C, C, rázu románského (obr. 142), pestře na modré půdě malované, spleteny jsou z potvorných postav. Vazba v kůži hnědé: pěkným vlysem (listový a vinný motiv) — na přední straně dvojnásobným, na zadní toliko jednoduchým (obr. 143.) — orámovaný obdélník rozdělen jest na kosočtverce s vtlačenými ozdobami: štítky, růžicemi, lvem, orlem a pod. Sem tam vtlačeno v kruhovém okolku gotické R.

Drobnopisná bible, latinsky na pergamenu psaná, v gotické vazbě z hnědé kůže: na přední desce rámcový nápis:

Her bijblia veteris et nowi testa

v rozích evangelisté v kruhových medailoncích; na ploše orámované vytlačeno jablko granátové po způsobu tkanivových vzorků, oválem větévkovým obklíčené a nad ním gotická koruna. Na zadní desce, stejně upravené, nápis pokračuje:

per me richenbach alliga. Maijslingen.

XV. stol.

Misál v drobném kvartu ze XVI. stol., v Paříži tištěný, s hojnými a pěknými dřevořezbami, z nichž mnohé kolorovány; na okrajích přimalovány hojné barvené ornamenty po způsobu českých kancionálů.

str. 138

HŘBITOV klášterní, nad jehož branou dovedně ze žlutavého pískovce tesaná kartuše se znakem Vrtbovským, barokovým listovím obklíčená; nad ní drží dva andílci hraběcí korunu. Pod znakem nápis:

MARIA FRANCISCA COMITISSA DE HEYSENSTEIN NATA
COMITISSA DE WRTBY 1685.

Uprostřed hřbitova téhož roku dle orientálního vzoru zbudovaný BOŽÍ HROB ze žulových kvádrů: Nad obdélníkovým massivním staveníčkem vztýčena šestiboká kamenná kopule, nesená v každém rohu dvojicí štíhlých sloupkův s hrubými listovými hlavicemi.

PEČETIDLA městská, z druhé polovice XVI. stol.; stříbrná, okrouhlá uměle rytá, s městským znakem a legendou, drobným vavřínovým věnečkem orámovanou, renesanční:

1. 32 mm v průměru, má opis: SIGILVM † IVDICIS † WOTICENSIS † na rubu stopy vyrytých renesančních točenin a porušeného nápisu, z něhož čitelno: WACLAW SKVHROWSK ...*) (Obr. 144.)

2. 37 mm v průměru, s opisem: PVRMISTRA • A RADI • MIESTA WOTIC. Na rubu opět zbytky nápisu, z něhož patrný jen číslice 16—9.

3. 48 mm v průměru, s legendou: SIGILLVM • CIVITATIS • WOTICZENSIS •; na rubu vyryto:

BOHVSLAW SEWERIN RA |
FAEL WESELEG PRIMATOR |
OBNOWITI DAL 1669.


*) t. j. Skuhrovský ze Skuhrova, pán na Voticích v letech 1569 -1574.


[Seznam vybraných kapitol]

Zpět