Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Břetislav Štorm: Pivovarský šenk ve Voticích

[Zprávy památkové péče, ročník 19/1959, s. 55-56.]

V létě 1958 byl ve Voticích zbořen dům čp. 187 zvaný „U Zoulů“, který patřil mezi nejzajímavější romantické stavby v kraji. Byl vystaven při hlavní silnici do Prahy roku 1874 na starých sklepech místním stavitelem, jemuž lze sotva připsati autorství díla, jako tančírna a šenk pivovaru. Obsahoval podle záznamu v městském stavebním archivu sál, dvě světnice, „kvelb“ a „kvadrobu“. Cihelný prolamovaný plot podél chodníku, oddělující poněkud ustupující budovu od komunikace, byl zřízen až roku 1878.

Dlouhá přízemní budova šenku, postavená na vysoké podnoží sklepů, z režných, dobře pálených cihel, s okny segmenty zaklenutými a kýlovým portálem (podobný portál se dosud zachoval na domě čp. 21) energicky profilovaným, mívala dva risality bohaté architektonické výpravy. Pravý risalit byl v průčelí opatřen čtyřmi těsně sraženými kýlovými okny, profilovanými vysokým rámovaným obloukem, na jejichž záklenky nasedalo pět okrouhlých, stejně profilovaných okének. Risalit byl obtížen cimbuřím, vysazeným na husté řadě cihelných konsol, a ukončen štíhlou, napokos postavenou cihelnou věžicí. Levý risalit míval v průčelí jen tři kýlová okna se čtyřmi okrouhlými nadsvětlíky a stejně utvářené zakončení. Býval však provázen dvěma hřmotnými hranolovými cymbuřovými věžicemi. Za risalitem pokračovala vlastní budova šenku

Obr. 49 - Votice, pivovarský šenk "U Zoulů" - Foto B. Štorm

str. 56

až ke štítové zdi sousedního domu krátkým spojovacím článkem se čtyřmi hrotitými okny a čtyřmi slepými štěrbinovými střílnami v průčelí ukončeném jednoduchým cimbuřím.

Stavba velmi plastického účinku byla jistě dílem autora dobře poučeného, který volil silné vyjadřovací prostředky, aby zhodnotil výhodnou situaci při pražské silnici a půdorys daný dřívější stavbou. Snad chtěl také upozornit na sebe. Architektonická hodnota stavby však rozhodně přesáhla nároky maloměstského pivovarského šenku a lze pochybovat o tom, že byla dosti oceněna i nyní, když došlo k demolici památky. Voticko tak bylo ochuzeno o hodnotný dokument, svou povahou patřící ještě období vrcholného romantismu a účelovým zaměřením do skupiny onoho druhu pohostinských representativních staveb, které na sklonku 19. století nabyly i určitého společenského významu. Mezi nimi byl votický šenk stavbou architektonicky bezpochyby nejvýznačnější.

Zpět