Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


A. Podlaha, Ed. Šittler: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský

[nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]

[Seznam vybraných kapitol]


Oldřichovec
[str. 70 až 71]


Vlasák: Okr. Vot. 74. — Vilém Dokoupil v »Methodu« XVI. 26 sq. (s illustracemi).


KOSTEL SV. HAVLA (1350 farní), filiální k Neustupovu, úměrná, drobná stavba z lámaného kamene uprostřed hřbitova na návrší při bývalém tvrzišti, bez věže; presbytář ranní gotikou v 1. pol. XIV. stol. zbudovaný při lodi nepochybně románské. Celek r. 1897 svědomitě v původním slohu opraven.

Kněžiště z pěti hran nepravidelného osmiúhelníka sestrojené (hrana měří uvnitř 2,40 m), k nimž přidáno příčné travée, zaklenuto jest u výši 6,00 m hrotitou klenbou, osazenou v hranolových, fasetovaných žebrech, sbíhajících se v kruhovém svorníku, na němž jsou dva gotické klíče zkřížené vytesány. Původní klenba, kdysi zřícená, při poslední opravě obnovena, při čemž použito původního svorníku a žebra doplněna. Druhý svorník — stejné úpravy — zazděn jest ve zdi kovárny při silnici. Zvenčí opřeny jsou rohy presbytáře opěrnými pilíři, 0,75 m sil., o jednom ústupku.

Loď, skoro čtvercová (7,00 m šir., 8,50 m dl., 6,00 vys.), přeložená rovným, rákosovaným stropem, oddělena jest od presbytáře hrotitým vítězným obloukem, 0,98 cm silným, 5,00 m vysokým, 3,40 m šir.; profilování pochází z nynější opravy.

Vchod jediný, uprostřed jižní stěny, obložen jednoduchým hrotitým ostěním (2,50 m vys, 1,40 m šir.) hruškovitě profilovaným. Zdivo v lodi 1,10 m silné.

Okna (v lodi po dvou proti sobě, v presbytáři toliko tři — na jih a na východ) mají jednoduchou kružbu, dle zbytkův původních nyní všude doplněnou: podvojný, žlábkovaný trojlist, ve výseku nad nimi žlábkovaný kruh.

V severozápadní hraně presbytáře vloženo gotické sanktuarium Janovickému podobné (srv. obr. 40.): obdélníková schránka (1,00/0,70 m)

str. 71

jednoduchou povystouplou, na vnitřní hraně žlábkovanou lištnou ohrazená, nese nasazený trojúhelníkový štít 0,62 m vys., podobnou lištnou obroubený; po každé straně vyrůstá z této lištny pět plochých, hrubě tesaných gotických listů, z nichž vrchní dva se dotýkají, tvoříce tak kalichovitou fialu. Vnitřní plocha trojúhelníka vyplněna žlábkovaným trojlistem.

Z bývalého barokového oltáře, r. 1782 zhotoveného (nyní odstraněn a nahrazen novodobým), zbyly slušně řezané sochy as 1,20 m vys.: sv. Havla, sv. Václava a sv. Floriana a dvě drobnější sv. Šebastiána a sv. Rocha — po stěnách rozvěšené.

Na hřbitově pohozen prostý, žulový, goticky profilovaný, hranolový podstavec (nepochybně bývalé křtitelnice).


[Seznam vybraných kapitol]

Zpět