Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


A. Podlaha, Ed. Šittler: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský

[nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]

[Seznam vybraných kapitol]


Předmluva
[úvodní dvě nečíslované strany]Svěřený sobě soupis památek polit. okresu Sedlčanského vykonali jsme během prázdnin r. 1897. Při výzkumu svém setkávali jsme se všude s příkladnou ochotou a účinnou pomocí, jež značnou měrou usnadňovaly práci nezřídka svízelnou.

Vynikajících zásluh o dílo naše získali sobě zejména pánové:

Č. Habart, učitel v Jesenici, výborný fotograf-amateur, jenž konal s námi cestu po západní polovici okresu a vše, čeho třeba bylo, v krajině té fotografoval, nadto i některé půdorysy vyměřil, a i jinak hojně cenných služeb přátelských horlivě nám prokázal;

V. Mokráček, odborný učitel měšťanské školy v Sedlčanech, kterýž se vzornou zevrubností vyměřil i nakreslil půdorys, řez i detailly chrámu Sedlčanského;

Dr. Č. Pinsker, advokát ve Voticích, jehož bohatá sbírka výborných fotografických snímků z okolí Votického byla nám k disposici;

B. Zürchauer, řiditel velkostatku Chlumeckého, jemuž děkujeme za mistrně provedené fotografické snímky ze Skrýšova, Červeného Hrádku a Vys. Chlumce, jakož i za půdorys tohoto hradu;

J. Peltan, učitel v Jankově, který obětavě vyměřil půdorysy kostelů v Jankově, Ratměřicích a Bedřichovicích.

Všem těmto pánům, k jichž ochotě i vlastenecká obětavost a nezištnost se pojila, vzdáváme vroucí svoje díky za platné jejich služby, kteréž prokázali věci záslužné.

další strana

Kromě toho však ještě přemnohým jiným jednotlivcům zavázáni jsme k vděčným díkům za laskavou benevolenci a pomoc, kterou usnadnili nám práci naši; jsou to zejména urození, slovutní a veledůstojní pánové, jakož i urozené a velectěné dámy:

baronka Amélie Nádherná z Borutína, pí. A. Blašková, choť velkostatkáře v Mitrovicích, baron Jan Mladota ze Solopisk, hrabě z Aichelburku v Neustupově, slech. Doer ve Smilkově, p. Marian Rombald ve Vodlochovicích, p. J. Nachlinger ve Zvěstově, Viktor Porák ryt. de Varna,

c. k. okr. hejtman Em. Wirth, c. k. školní inspektor P. Vepřek, purkmistr města Sedlčan Vil. Holoubek, okr. starosta F. Macháček, purkmistr města Votic, V. Penk,

k. a. vikáři Jan Roškot a Fr. Vojáček,

Frant. Šilhá, farář a Ferd. Sudek, kaplan v Arnoštovicích, J. Bucek, lesník v Bedřichovicích, Jos. Budil, farář v Borotíně, A. Dolejší, učitel v Drachkově, Fr. Hrachovec, farář v Dublovicích. Vác. Zelenka, farář a V. Jirků, říd. učitel v Kosově Hoře, Fr. Blažek, farář v Krásné Hoře, Ant. Černický, farář na Chlumu, Fr. Svobodný, farář a Em. Hrubý, říd. učitel v Jankové, Ant. L ego, farář v Jesenici, V. Smetana, farář v Kamýku, L. Nerad, učitel v Martinicích, Fr. Zelenka, farář v Nechválících, Voj. Harmach, farář v Neustupově, J. Machoň, říd. učitel v Olbramovicích, Boh. Zahradnik, L. Laburda a F. Svátek, učitelové v Ouběnicích, Vác. Jílek, farář v Petrovicích, V. Turinský, farář a A. Snopek, kaplan v Prčici, Fr. Dressler, děkan, J. Baxa, správce musea a K. Pejša, katecheta v Sedlčanech, J, Mottl, farář a V. Kindl, kaplan v Sedlci, V. Brzek, farář ve Skrýšově, Norb. Košatecký, farář ve Střezmíři, J. Horák, farář ve Šlapánově, J. Krchov, kaplan v Bystřici, Frant. Kozelek, farář a F. Říha, učitel v Červ. Újezdě, R. Stefal, řiditel velkostatku ve Vlčkovicích, K. Chochole, farář ve Vojkově, A. Urbanides, farář, P. T. Štikar, kvardián, J. Vlček, městský důchodní ve Voticích a mnozí jiní.

Potřebné výkresy dle náčrtků našich zhotovili pp. R. Vanderlind a Al. Martínek.


V Praze, dne 15. března 1898.
Dr. A. Podlaha.
Ed. Šittler.


[Seznam vybraných kapitol]

Zpět