Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
listy 176 až 177

Výroční členská schůze

[10.5.1989]


Dne 10.5.1989 se konala v zasedací místnosti statku výroční členská schůze BSP ekonomického úseku ředitelství. Přítomni byli nejen členové brigády, ale i ředitel s. ing. Hála a předseda ZV ROH s. Kukačka.

Schůzi zahájila s. Herinková, přivítala přítomné a seznámila je s programem.

Zprávu o činnosti brigády za rok 1988 přednesla předsedkyně s. Vandělíková. Pravidelně se zúčastňujeme schůzí SČSP, únorových a májových oslav, podnikových konferencí ROH, setkání důchodců a školení pořádaného ZO KSČ ředitelství statku. Rovněž pomáhají naši členové při plnění volebních programů NF v místě svého bydliště.

Tradičně jsme zakoupili známku FS v hodnotě 50 Kčs, kterou vylepíme do kroniky, a mimo to průměrná hodnota známky FS na jednotlivého člena BSP činí 17 Kčs.

S deníkem „Práce“ již 11 let soutěžíme v „Základních znalostech“, ale dosud se na nás neusmálo štěstí v podobě žádné výhry, přestože odpovědi máme správné. Zatím to bylo vždy jen čestné uznání.

List 177

Pochvalu zaslouží s. Voborová za vkusný a aktuální vzhled nástěnky. Byli jsme také navštívit maminku Martinu Říhovou a bývalého pamáka s. Fr. Pištěka, který je v invalidním důchodu. Na 13.5.1989 máme objednanou prohlídku ND. Závazek na pomoc zemědělské výrobě nebyl splněn, protože naše pomoc ze strany hospodářstvích nebyla požadována. Sběr starého papíru jsme splnili na 151 %.

Za novou členku naší brigády byla přijata Dáša Králová, která pracuje ve mzdové účtárně.

Dále byl zvolen jednatel s. ing. Hrstka.

V diskusi vystoupil předseda ZV ROH s. Kukačka. Upozornil přítomné na možnost podání žádosti o udělení zlatých odznaků BSP.

Dále promluvil ředitel s. ing. Hála. Zhodnotil práci brigády a kladně hodnotil dobré vztahy s vedením podniku.

Závazek na rok 1989, který je zároveň plánem práce, přednesla s. Vondrušková. Zůstává stejný jako v uplynulém roce a byl jednomyslně přijat.

S. Kramperová přednesla usnesení a provedla závěr.

Zpět