Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
listy 154 až 156

Tématický zájezd po statku

[26.11.1986]


Komise žen při ZV ROH Státního statku Votice spolu s BSP ekonomického úseku ředitelství statku uspořádaly dne 26.11.1986 tématický zájezd po statku. Tohoto zájezdu se zúčastnili naše ženy, aby poznaly blíže provozovny statku. Bezpečnostní technik statku s. Richtr byl pověřen vedením tohoto zájezdu.

Vyjeli jsme ráno a první naše zastávka byla na posklizňové lince ve Voticích, kde nám podal odborný výklad agronom statku s. ing. Dohnal, který s námi po provozovnách jezdil, a s. Blahušková – laborantka.

Dále jsme se jeli podívat na velkokapacitní kravín v Jestřebicích, který jsme si prohlédli i s přilehlými objekty. Nejvíce se nám líbila kruhová dojírna, kterou nás prováděla zootechnička VKK s. Mašková. Další výklad nám podal s. ing. Budil, který zhotovil i několik snímků.

Z Votic jsme jeli na hospodářství Nový Mlýn, kde jsme si prohlédli novou budovu skladu výpěstků

List 155

a kanceláře. Dále jsme se byli podívat v Malovicích, kde se provádí rekonstrukce stáje na 310 kusů skotu. Při cestě jsme se zastavili na výborném obědě v ZJ v Přestavlkách, kde jsme si prohlédli bramborárnu. I zde se nás ujal vedoucí střediska s. ing. Barták.

Naše cesta vedla na hospodářství Prčice, které jsme si jen letmo prohlédli, ale zastavili jsme se v dílnách v Sedlci, kde je postavená nová moderní hala na opravu strojů.

Z Prčice jsme odbočili na Kvasejovice, dojeli jsme na nejvyšší místo Veletín, odkud je krásný výhled na Český Merán. Protože bylo hezké počasí, měli jsme pěkný výhled po krajině, s výkladem s. ing. Dohnala, který je rodákem tohoto kraje a působil zde několik let jako vedoucí hospodářství Kvasejovice. Zastavili jsme se v bramborárně Kvasejovice a v odchovně selat.

Poslední naše zastavení bylo na hospodářství Heřmaničky, v kravíně ve Velkých Heřmanicích, kde nás čekal zootechnik s. Šplíchal. Viděli jsme kravín za chodu a podiskutovali jsme s ošetřovateli.

List 156

Po celou dobu zájezdu nás s. Richtr informoval o chodu našeho statku jak po stránce provozní, tak i ekonomické. Jeho znalosti jsou z dlouholeté praxe, takže mohl porovnávat dnešní výsledky s léty předcházejícími.Kruhová dojírna VKK Jestřebice
Okolí VKK v Jestřebicích


Zpět