Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
listy 119 až 121

Výroční schůze

[28.11.1984]


Výroční schůze BSP ekonomického úseku ředitelství statku se konala dne 28.11.1984 ve 12 hodin v zasedací místnosti.

Schůzi zahájila s. Herinková přivítáním přítomných, zvláště hostů a přednesla program schůze.

Zprávu o činnosti BSP za uplynulý rok podala předsedkyně s. Vandělíková. Zdůraznila, že práce našeho kolektivu se řídila závazkem uzavřeným pro rok 1984, kdy oslavujeme 35 let socializace vesnice. Stejně jako v minulých letech se všichni naši členové zúčastňovali školení pořádaných ZO KSČ ředitelství, civilní obrany, proškolení zdravotní skupiny a všech akcí pořádaných odbočkou SČSP. Samozřejmostí je pro nás účast na oslavách významných státních výročí a směnách NF. Ve veřejné činnosti rovněž naši členové nezůstávají stranou.

Soutěž ZZ pořádanou deníkem „Práce“ jsme úspěšně absolvovali již po šesté. Za účast nám byla OOR udělena mimořádná pochvala.

Známku FS v hodnotě 50 Kčs jsme zakoupili již po třetí a vylepíme ji do kroniky.

V únoru letošního roku jsme přijali za členku brigády

list 120

ing. Janu Cihlářovou, která je nyní na mateřské dovolené. Na mateřskou dovolenou odešla též s. Heinrichová. S. Jiří Mikulanda odešel do invalidního důchodu. Všechny jmenované jsme navštívili a předali jim malý dárek.

Ing. Šik a s. Malíková oslavili v letošním roce 40. narozeniny. Dne 9.10.1984 oslavil 50. narozeniny s. František Pištěk.

Připojili jsme se k výzvě BSP Jawa Benešov a odpracovali jednu mimořádnou směnu při senoseči na počest 40. výročí SNP.

Tři z našich členů obdrželi na statkové konferenci čestnou plaketu k 35. výročí socializace zemědělství na okrese Benešov.

Již druhý rok soutěžíme o získání čestného názvu BSP – Čs. sovětského přátelství.

Dne 15.11.1984 byly členům brigády slavnostně předány stříbrné odznaky za účasti zástupce OV KSČ s. Mudra.

Plánovaný zájezd se v letošním roce neuskutečnil pro malý počet zájemců.

Stále máme předplatné v divadle v Táboře, které by mělo být více využíváno členy BSP.

V únoru jsme objednali vstupenky na činohru do nově

list 121

otevřeného Národního divadla. Předpokládá se vyřízení naší žádosti v roce 1986. Rovněž jsme zaslali objednávku na prohlídku budovy ND.

Na statkové konferenci byla naše BSP vyhodnocena v socialistické soutěži na 3. místě a dostala odměnu 600 Kčs.

Od počátku letošního roku odebíráme časopisy „Sputnik“ a „Svět socialismu“. Pravidelně doplňujeme nástěnku.

V červnu jsme se zúčastnili setkání BSP v družebním podniku Centrotex. Jejich kolektiv BSP oddělení mezinárodní přepravy nás vyzývá k navázání družby, kterou přijímáme. V tomto smyslu jim bude odpovězeno.

Na celkový závazek 340 brigádnických hodin jsme odpracovali 432 hodin. Do sběrných surovin jsme odevzdali na závazek 100 kg starého papíru 203 kg.

V diskusi promluvil ředitel s. ing. Hála, předseda CZV KSČ s. ing. Kubát, předseda ZV ROH s. Kukačka a s. Zamrazil za odbočku SČSP. Poděkovali naší brigádě za dobrou práci a blahopřáli k udělení stříbrných odznaků.

Za členku BSP byla přijata s. Martina Červenková. Závěr schůze provedl patron BSP s. Jiří Pištěk.

Zpět