Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Korespondence mezi Městským úřadem v Miličíně a okresním soudem v Mladé Vožici o vlastnictví pozemku, na němž stojí kaple na Kalvárii (25.2.1921)

[in: Kronika Církve československé v Miličíně, str. 9]
[Fotokopie dokumentu]

Čís. 474/21

Okresnímu soudu v Mladé Vožici

Dovolujeme si zdvořile žádati o laskavé sdělení kdo jest majitelem kaple na hoře „Kalvárii" u Miličína, která postavena jest na obecním pozemku Miličínském. Má-li tato kaple zvláštní knihovní vložku, prosíme o vyhotovení knihovního lustra z listů A, B, C pozemkové knihy katastrální obce Miličínské.

Děkujeme předem za laskavost a píšeme v úctě

Městský úřad v Miličíně, dne 25. února 1921
starosta: Kraupner

ODPOVĚĎ:

Lustrum:
Kaple na hoře „Kalvarii" vystavena jest na poz. č. kat. 1343/1 les a pouze v poz. mapě zakreslena.

Les č. kat. 1343/1 zapsán jest ve vložce č. 1 obci Milčín - při obecním majetku města Milčín.

Okresní soud v Mladé Vožici, oddělení knihovní, dne 2. března 1921
Vrchní oficiál, jméno nečitelné


Oznámení Rady města Milčína faráři Matěji Layerovi o spoluužívání kaple na hoře Kalvárii Církví československou a Layerova odpověď, v níž vysvětluje starostovi právní řád (15.3.1921)

[in: Kronika Církve československé v Miličíně, str. 11-14]
[Fotokopie dokumentu]

Čís. 621/21

Důstojnému Pánu Matěji Layerovi, děkanu v Miličíně.

K žádosti místního sboru starších církve Československé v Milčíně za propůjčení kaple na hoře Kalvárii k účelům bohoslužebným, usneslo se obecní zastupitelstvo zdejší, ve svojí řádné schůzi dne 24. února t.r. konané, kaply tu církvi Československé propůjčiti.

Dosavadní užívání kaple církví římsko katolicko má zůstati nedotčeno v těch právech jaké dosud používati obvyklé bylo.

Jest přáním obecního zastupitelstva, aby obě církve kaple ve snášenlivosti k účelům bohoslužebným užívaly a aby kaple ta byla stánkem Božím všech věřících občanů a osadníků Miličínských.

Klíče od kaple mohou míti každá církev svůj.

O dalších podrobnostech ohledně užívání budiž učiněna mezi oběma vzájemná dohoda.

V Milčíně, dne 15. března 1921
Starosta: Kraupner
Kulaté razítko: Rada města Milčína


Odpověď děkana Layera (18.3.1921)

[Fotokopie dokumentu]

Čú: 161 far.

Slavné obecní zastupitelstvo v Milčíně!

Ku ctěnému svrchu psanému přípisu dovoluji si podati následující odpověď:

Dle čl. 15 zákona z 21. pros. 1867 čís. 142 ř. z. každá zákonem uznaná církev řídí a spravuje své vnitřní záležitosti samostatně a zůstává v řízení a užívání svých ústavů, nadací, fondů, určených k účelům kultu, vyučování a dobročinnosti.

Toto ustanovení dřívějšího státního základního zákona nedoznalo dle čl. 1 odst. (1) zákona ze dne 29. února 1920 Sb. z. a n. vyhlašujícího ústavní listinu Československé republiky pražádné změny, a trvá tudíž hořejší výluční právo římsko-katolické církve na všecky římsko-katolické kostely neztenčeně dále a tím i výluční právo samostatně upravovati otázku užívání týchž k účelům bohoslužebným, a záležitost tato jest nesporně pouze vnitřní záležitostí církve římsko-katolické.

Vzhledem k tomu nemají ani patron, ani obec, a to ani politická ani farní vůbec právo do otázky užívání římsko-katolických chrámů jakýmkoli způsobem zasahovati, a to ani na základě vlastnického práva jim snad k budování chrámu příslušejícího, ježto tato patří výlučně do pravomoci církevních úřadů církve římsko-katolické.

V tomto smyslu rozhodl vícekráte nejvyšší správní soud, tak kupř. v rozhodnutí ze dne 16. března 1891 čís. 1067 - z 13. list. 1891 čís.: 3586, z 9. března 1894 čísl.: 950 a z 3. listop. 1906 čís.: 11581 sb. Budwinski č: 4733 ad. a stejné stanovisko zaujalo v poslední době i čsl. ministerstvo školství a národní osvěty výnosem z 9. pros. 1920 čís: 81572.

Následkem toho jsou všecka usnesení obcí ohledně užívání nebo spoluužívání římsko-katolických kostelů jinou církví učiněná v naprostém odporu se zákonem.

K informaci ještě bližší sděluji tento ještě výnos okres. a pol. správy v Rakovníku:

Okresní správa politická v Rakovníku
Čís: 2647 Dne 24. ledna 1921

Městskému úřadu v Rakovníku!

Ku tamnímu přípisu na ministerstvo školství a nár. osvěty ze dne 30. listop. 1920 čís: 9484/9485 sděluji na základě výnosu téhož ministerstva ze dne 19. pros. 1920 čís: 81572 a výnosu zemské správy politické v Praze ze dne 8. ledna 1921 čís: 17B1177/20, že ohledně spoluužívání děkanského římsko-katolického kostela s církví československou mohou rozhodnouti pouze příslušné církevní úřady římsko-katolické vzhledem k tomu, že kostel ten určen byl a dosud jest pro bohoslužby římsko-katolické církve. Na tom nemůže měniti ničeho ani ta okolnost, že většina obyvatelstva od církve římsko-katolické odpadla. Patronátní úřad jako takový není oprávněn s kostelem disponovati a resp. spoluužívání téhož k bohoslužbám československé církve povolovati a kostelní zařízení bohoslužební jí propůjčovati. Ze státního uznání československé církve nevznikly této církvi žádné nároky na budovy římsko-katolické církvi věnované.

Místodržitelský rada:
Podpis nečitelný

Farní úřad v Milčíně dne 18. března 1921
Mat. Layer,
Děkan

Razítko: Městský úřad v Milčíně
č.j. 641, 18/3 1921

Zpět