Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
listy 97 až 99

Výroční členská schůze

[28.11.1983]


Členové naší brigády se sešli na výroční členské schůzi dne 28.11.1983 v zasedací místnosti ředitelství statku. Schůze se zúčastnil též s. ředitel ing. Hála, za ROH s. Symůnek a za BSP dílen s. Červová.

Schůzi zahájil s. Šoulavý přivítáním přítomných a přečetl program. Zprávu o činnosti BSP za uplynulý rok přednesla s. Vandělíková. Zdůraznila, že práce našeho kolektivu se řídila závazkem uzavřeným na počest oslav 35. výročí únorového vítězství pracujícího lidu. Naši členové se zúčastňovali všech školení pořádaných ZO KSČ ředitelství a všech akcí pořádaných CO a SČSP. Rovněž účast na oslavách významných státních výročí je pro nás samozřejmostí. Řada našich členů pracuje v různých komisích při NV, někteří jako poslanci a z našeho středu máme i poslance a člena radu ONV. V soutěži ZZ uspořádané deníkem „Práce“ jsme ukončili IX. ročník a pokračujeme v soutěži X. ročníku. Za všechny ročníky soutěže, kterých bylo celkem 5, jsme obdrželi čestné uznání. Známku solidarity v hodnotě 54 Kčs vylepíme do kroniky. Každou divadelní sezonu si zakupujeme

list 98

předplatné v Oblastním divadle v Táboře. Zájezd se v letošním roce neuskutečnil, ale vypravili jsme na borůvky k Soběslavi. Nástěnka nás pravidelně informuje o politických a kulturních událostech, o kterou se pečlivě stará s. Vondrušková a Vávrová.

Socialistický závazek na pomoc zemědělství jsme překročili. Měli jsme závazek 2 směny na člena, tj. 272 hodin, odpracovali jsme celkem při sušení sena, sběru kamene, sklizni slámy a brambor celkem 336 hodin. Na výstavbě VKK v Jestřebicích jsme odpracovali 64 hodin. Chtěli jsme se také podílet na úpravě Národního divadla před jeho otevřením, avšak k našemu velkému zklamání nám nebylo odpovězeno.

Dne 23.3.1983 jsme požádali o udělení čestného názvu BSP čs. sovětského přátelství. Titul bude udělen po zhodnocení naší práce po dvou letech od podání žádosti.

V diskusi hovořila s. Malíková, která požadovala odhlučnění kanceláře, kde se děruje na 3 děrovačkách a upozornila na to, že je potřeba vyřadit rozbité židle a zakoupit nové. S. Vondrušková upozornila na

list 99

nedostatek materiálu pro zhotovení nástěnky.

S. Šoulavý poděkoval členkám brigády za ochotu při úklidu po malování budovy ředitelství.

S. Symůnek upozornil přítomné na dosud volné poukazy na rekreaci ROH pro rok 1984.

Závěr schůze provedl s. ředitel. Probral připomínky, o kterých se hovořilo v diskusi, rovněž s požadavkem s. Malíkové souhlasil. Dále upozornil na to, že bude prováděna přístavba budovy ředitelství a budou vítány připomínky k návrhu řešení.

S. Herinková seznámila přítomné se socialistickým závazkem na rok 1984, který je citován na následující straně kroniky. Návrh byl všemi přítomnými schválen jednohlasně.

Zpět