Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
listy 84 až 85

Výroční schůze

[31.1.1983]


Dne 31.1.1983 se konala výroční schůze BSP ekonomického úseku ředitelství Státního statku Votice.

Schůzi zahájila s. Vandělíková přivítáním přítomných a seznámila všechny s činností BSP za uplynulý rok. Zdůraznila, že práce našeho kolektivu se řídila závazkem na počest X. všeodborového sjezdu, který potvrdil platnost XVI. sjezdu KSČ. Naše schůze se uskutečňuje v době oslav 65. výročí VŘSR a 60 let vzniku SSSR. Tato významná a slavná výročí jsou prodchnuta smutkem nad ztrátou velikého státníka, neúnavného bojovníka za mír, generálního tajemníka ÚV KSSS, předsedy presidia Nejvyššího sovětu SSSR L. I. Brežněva.

Stejně jako v minulých letech i letos jsme zakončili čestným uznáním VIII. ročník soutěže ZZ, kterou pořádá deník „Práce“ a pokračujeme již v soutěži ročníku IX. Nástěnky využíváme k informacím jak o politických událostech, tak o vlastní práci brigády. Vedeme pravidelně kroniku a v měsíci únoru jsme zakoupili známku solidarity v hodnotě 50 Kčs, kterou jsme vlepili do

List 85

kroniky. Jsme zapojeni do soutěže o získání titulu BSP ekonomického úseku Československo-sovětského přátelství. Všichni členové pomáhají při přípravě a pořádání statkových konferencí, ženy se zapojují do obsluhy při podávání občerstvení. Pomoc při zdobení alegorických vozů a úpravy okolí před významnými státními svátky a účast na všech těchto oslavách je pro nás samozřejmostí. V loňském roce jsme uspořádali zájezd do Karlových Varů a do NDR. V červenci jsme si zajeli na borůvky ke Třeboni. Stále máme předplatné v divadle v Táboře. Mělo by být více využíváno členy BSP. Socialistický závazek na pomoc zemědělství jsme překročili. Pomáhali jsme při přebírání brambor, sušení sena a sklizni slámy. V loňském roce jsme spolu s našimi dvěma členy oslavili jejich životní výročí – 50 let věku. S. Hubertová odešla do důchodu ve věku 60 let. Za členku BSP byla jednohlasně přijata s. Helena Voborová, která pracuje na ekonomickém úseku ředitelství statku.

S. Kramperová přednesla návrh závazku na rok 1983. Všichni přítomní návrh jednohlasně přijali.

Zpět