Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Antonín Norbert Vlasák: Okres Votický,
nástin statisticko-historický

[Bibliotéka místních dějepisův pro školu a dům, svazek I., nakl. Fr. A. Urbánek,
v Praze 1873]

[<<< Předchozí kapitola] [Obsah knihy]


XV. Tožice
[str. 104 až 108]


Rod rytířů z Tožic, později Trmalů zvaných, jehož prvotním sídlem byly Tožice, jakož Paprocký praví, „starodávný a králům a království českému zasloužilý" a druhdy velmi četný a zámožný. Užíval v erbu: nádobu dřevěnou dvouuchatou s pěti květy růžovými v štítu modrém a nad helmem tuže nádobu se sedmi květy růžovými. Tožice byly již na začátku XIII. století sídlem vladyckým, avšak nelze s jistotou tvrditi, žeby tehdejší držitelové bývali praví předkové Trmalů z Tožic. Nejstarší známý člen rodiny této jest Jan z Tožic, podepsaný za svědka v listině od roku 1205. 1) K r. 1318 připomínají se Lev z Tožic a Rač z Tožic. 2) Kostel Tožický jmenuje se s okolními roku 1350 mezi farními v dekanátu Benešovském, roku 1384 s povinností 9 gr. desátku královského. Podací příslušelo právě jmenovaným vladykám: Roku 1360 farář zdejší Matiáš zemřel, na jeho místo k podání paní Johanky, vdovy po Mikulášovi z Tožic, kněz Řehoř z Nesvačil potvrzen dne 1. února 1361. 3) Roku 1415 Jan a Vilím z Tožic přivěsili pečeti své k listům stížným do Kostnice poslaným pro upálení Husa, z nichž onen se připomíná ještě roku 1445. Za krále Jiřího žil Jan Trmal z Tožic, kterýž později roku 1472 obdržel také pro služby platné zvláštní majestát od krále Vladislava II. 4) Janův syn byl Prokop, který zanechal syny: Bohuslava, Prokopa na Skalici, Beneše a dceru Alžbětu. Bohuslav Trmal z Tožic koupil


1) Regesta Bohemiæ I. 225.
2) Pozůstatky desk zems. I. 33, 54.
3) Lib. Confirm. I. 145.
4) Paprocký: O stavu rytířském, 306.

str. 105

roku 1520 sousední tvrz Drachkov a usadil se tam, spojiv Tožice s Drachkovem.

1. Tožice, ves ¼ hod. od Votic, 177 kat, 4 židé, 22 domů, 34 žáků. Někdy farní, nyní filiální chrám sv. Martina, v němž se služby Boží každou čtvrtou neděli duchovenstvem Bystřickým konají, jest stavba starožitná, původně v slohu románském založená a potud zachovalá, náleží tedy mezi nejstarší. Prostory jest sice skrovné, k východu přistavená románská polookrouhlá apsida, sklenutá na spůsob konchy; také loď jest klenuta. Velký oltář byl sem v minulém století z kostela Ouběnického přenesen; jest na něm vystaven obraz sv. patrona Martina; pod ním čte se tento nápis:

„Tento oltář dal gest vdielati vrozeny rytjř, Jan Jiřj Radecky z Radčze pán na Vhrzicých, Tržebnicych a Tworssowicých G. M. nařjzený Králowský Hegtman krage Wltawskeho ke cti a chwale Božj, swatemu Linhartu a sw. Panně Marketie do toho chrámu Panie Aubienickeho dne 25. měsýce July Anno Domini 1684."'

Na dvířkách a tabernakulu spatřuje se velmi zdařilý starobylý obraz sv. Václava. Jest zde také starodávná kamenná křtitelnice. V lodi zachovalo se mnoho památek bývalých jeho patronů, rytířů Trmalů z Tožic, dva náhrobníky z červeného mramoru s těmito nápisy:

„Leta Panie 1532 w pondielj po sw. Lukassy ewangelistu vmržel gest vrozený pan Bohuslaw Trmal z Taussicz na Drachkowie, a tuto tielo geho pochowano gest, geho dussy pán Buh racz milostiw byti." U prostřed znak Trmalský.

Na druhém: „Leta Panie 1532 w patek po wssech swatych vmržela gest vrozena panj Katerzina Trmalowa z Nehwizdek a na Drachkowie tuto tielo gegj pochowano gest, gegižto dussy pan Buh racz milostiw byti.“ Uprostřed znak kohout.

Na stěně jest zavěšen votivní obraz na plátně, představující vzkříšení Páně, pod tím po pravé straně vyobrazen otec s dvěma syny, po levé matka s pěti dcerami v kroji svého věku. Na dřevěném rámci čte se okolo obrazu tento nápis:

„Letha Panie 1599 tato tabule gest wymalowaná na náklad vrozené Panny Alžbiety Trmalky z Taussic

str. 106

a na Drackkowie na památku rodu toho y budaucych gich panů Trmalů z Taussicz. — Leta Panie 1579 w nedieli postnj, genž slowe smrtelná, vmržel vrozený pán Jan starssy Trmal z Taussic a na Drachkowie, otec njžepsaných dwou synů a pěti dcer. — Letha 1573 vmrzela gest vrozena panj Anna Trmalka z Kowanie.“

Dole nad podobiznou otcovou se čte: „Jan starssy Trmal na Drachkowie."

Nad syny nejsou jména; nad matkou se čte: „Anna Trmalka z Kawanie."

Nad dcerami: 1. „Marketa Malowcowa s Taussic." 2. „Kateřina Mitrowská z T." 3. „Regina Bořkowa Nepoliská z Taussic." 4. „Ludmila Bissická z T." 5. „Alžbieta Trmalka z Taussic."

Nad hlavami všech osob jest znamení kříže, důkaz, že toho času (1599) již mrtvy byly, vyjma nejmladší Alžbětu, nad jejíž hlavou vymalován panenský věnec.

V kamenné věži visí tři zvony, z těch má největší 2' 4" v průměru a tento nápis:

„Leta Panie 1617 slit gest ten zwon ke cti a chwale Panu Bohu wssemohaucymu nákladem vrozené Panny Alžbiety Trmalky z Taussicz, a to pro budaucy swau wiecznau památku do wsy Tožice Je zádussý tehož kostela Tožického."

Na druhé straně: „Vdielan gest ode mne Balthasara Hofmana w N. M. P. w Slowanech."

Ozdoben jest rozličnými obrazy svatých, jakož i čtyř evangelistů. Nápis na druhém zvonu (průměru 2') v gotických majuskulách zní: „Ave Maria gratia plena dominus tecum."

Pochází z 1. polovice 14. století a náleží k nejstarším v Čechách. Třetí malý jest bez nápisu.

K západu od kostela nalézají se stopy dávno zaniklého, rozsáhlého sídla panského, totiž klenby podzemních sklepův a základní zdi.

2. Drachkov, ves 533 kat., 10 židů, 60 domů, 105 žáků. Původně zde seděli na zvláštní tvrzi vladykové z Drachkova; málokterých však jsou nám z listin jména známa: K roku 1318 Hugo z Drachkova, Havel a Bohuš, Martin a Příbeň ž Drachkova připomínají se; r. 1406 Beneš z Drachkova; kupec Kříž z Prahy měl na jeho

str. 107

dědictví, tvrzi, dvoře, dvorech selských 10 kop grošů úroku. 1) Roku 1520 v sobotu po sv. Trojici Jan a Arnošt, Karlíkové z Nežetic, prodali Bohuslavovi Trmalovi z Toušic tvrz Drachkov s dvorem, tento odkázal před smrtí († 1532 — 20. října) Drachkov synům, z nichž zdědil jej Jan; Havel usadil se na Tmani a jest předkem této větve svého rodu, která tam po celých sto let seděla. Bratří Karlíkové z Nežetic dali tuto koupi Drachkova Janovi Trmalovi z Toušic v obnovené dsky zemské vložit. 2) Jan zemřel roku 1579, zanechav dědictví dvěma synům a dcerám. Oba synové, Jan a Bohuslav Trmalové z Toušic, připomínají se v tituláři roku 1589 seděním na Drachkově. Ze sester držela Drachkov ještě roku 1617 panna Alžběta Trmalka z Toušic, dadouc toho roku slíti zvon do kostela Tožického. Krátce na to spojen byl Drachkov i Tožice s panstvím Leštenským. 3) Roku 1661 na žádosť Viléma Alberta Krakovského z Kolovrat, nejvyššího sudího zemského, a Jana Václava Novohradského z Kolovrat tvrz Drachkov, vesnice Drachkov, Nesvačily s filiálním kostelem, Zahořany a Dlouhá Lhota od onoho panství odloučeny byly. 4) Vilém Albrecht z Kolovrat byl před tím Drachkov od Karla Jindřicha z Rodovic koupil.

Roku 1692 koupil Drachkov Jan Bohumír Ferdinand hrabě z Purkstallu, svobodný pán z Krup na Gradci, Freienthurmu a Drachkově, dal 1707 kostel Nesvačilský rozšířit a obnovit, prodal ale roku 1708 statek Drachkovský: tvrz Drachkov a vsi Drachkov, Nesvačily s filiálním kostelem, Zahořany a Dlouhou Lhotu hraběti Jeronymovi Kolloredovi z Walsee 5), který i Tloskov koupil a oba statky v jeden spojil.

Tvrz Drachkovská pohlížela druhdy a ještě v minulem století s povýšeného stanoviska při panském dvoře s chloubou na vesnici Drachkov a její okolí; asi před 50 lety stály ještě její holé zdi, které později střechou opatřeny a za obecní špýchar užity byly.


1) Pozůst. desk zems. I. 34, 35, 50. D. 27.
2) Dsky zemské: Kvat. 46. J. 7.
3) Tamže: Kvat. 140. E. 23.
4) Tamže: Kvat. 315. E. 30.
5) Tamže: Kvat. 412. P. 25.

str. 108

Škola o jedné třídě s 168 žáky z Drachkova, Tožice, Zahořan a Hůrky.

3. Božkovice, ves, 237 kat., 5 židů, 27 domů, 47 žáků k Olbramovicům přiškolených. Koku 1589 seděl rytíř Drslav Byšický z Byšic na Božkovicích.

4. Radošovice, ves, 187 duší, 23 domů. Roku 1378 Beneš z Radošovic věnoval manželce Jitce na dědictví svém v Radošovicích na dvoře poplužním s rádlo role, v Tožici na dvoře poplužním, na němž sedí Mařan sedlák . . 33 kop gr., po smrti jeho, aby bratří jeho do roka jí to věno vyplatili. 1)

5. Hůrka, dvůr i mlýn, 28 duší, 4 žáci, tvořila jindy samostatný statek.

Zahořany, 25 žáků, 14 domů, 102 duší; přifařeny k Bystřici.


1) Pozůstatky desk zemských, I. 452.


KONEC KNIHY[<<< Předchozí kapitola] [Obsah knihy]

Zpět