Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Tomáš Herben: Nález hořce hořepníku na Voticku

[Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 18/1977, str. 29 – 32]

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe L.) patří k druhům, jež dosud nebyly na Podblanicku pozorovány (viz regionální floristickou literaturu v předchozích číslech tohoto sborníku). O to překvapivější je jeho nález v okolí Votic, kde roste na vlhké louce u Broumovic. Rostlina se tu vyskytuje na poměrně malé ploše několika desítek m2 v počtu asi padesáti exemplářů. Jde o jílovitou mokrou louku, která v současné době není zemědělsky využívána. Je porostlá acidofilními společenstvy asociací Junco-Molinietum coeruleae P r e i s i n g 1951 (na vlhčích místech) a Polygalacto-Nardetum Oberdorfer 1957 (na sušších místech). Hořepník se vyskytuje zejména v kontaktní zóně obou asociací, tedy ve společenstvu, jež můžeme klasifikovat jako Junco-Molinietum coeruleae Preising 1951 subasociace nardetosum K o v á c s 1956. Dokladový materiál je uložen v herbáři autora.

Hořec hořepník je mírně teplomilný druh, v Československu rozšířený především v nižších polohách. Rothmaler (1972) označuje jeho areál značkou m/mo - temp. (oz) Eur-WAs (tj. druh rozšířený od meridionální zóny, kde je vázán na montánní polohy, do temperátní (mírné), se slabou oceánickou tendencí v Evropě a západní Asii), Oberdorfer (1970) jej řadí k floroelementu euroasijsko-suboceánsko-sub-mediterránnímu. Z ekologického hlediska bývá rozšířen na vlhkých, jílovitých loukách s převládajícím bezkolencem modrým (Molima coerulea (L.) Moench subsp. coerulea), a proto je považován za charakteristický druh svazu Molinion W. Koch 1926. Společenstva těchto luk jsou na Podblanicku relativně řídká. Z charakteristických druhů jsou pravidelně přítomny již zmíněný bezkolenec a čertkus luční (Succisa pratensis Moench), řidčeji řebříček bertrám (Achillea ptarmica L.), bukvice lékařská (Betonica officinalis L.) a některé další druhy. Z druhů běžněji rozšířených i v jiných lučních společenstvech se vyskytují především ostřice prosová — Carex panicea, svízel močálový — Galium uliginosum, pcháč bahenníCirsium palustre, děhel lesníAngelica sivestris, třeslice prostřední— Briza media a další. Na vlhkých místech (subasociace caricetosum paniceae) přistupují ještě druhy jako vrbina obecnáLysimachia vulgaris, blatouch bahenníCaltha laeta, šišák vroubkovanýScutellaria galericulata aj. Naproti tomu sušší místa (subasociace nardetosum) bývají obohacena vřesovištními druhy, mnohdy se subatlantickou tendencí, nejčastěji smilkou tuhou — Nardus

str. 32

stricta, vřesem obecnýmCalluna vulgaris, dvouzubcem poléhavým — Sieglingia decumbens, vítodem obecnýmPolygala vulgaris a svízelem nízkým — Galium pumilum.

Zjištěnou lokalitu doporučuji k ochraně formou chráněného naleziště; nejde při tom pouze o ochranu tohoto druhu, ale celé lokality (plocha asi 1,5 ha) s dobře zachovanými společenstvy tohoto svazu. Ochrana by se měla provádět vynětím louky z meliorovaného lučního komplexu (plocha 48 ha, meliorace prováděna podle návrhu Agroplánu z roku 1971) a dále odstraněním nárostu stromů, především smrku a olše.


LITERATURA

  • Oberdorfer E. (1970): Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Süddeutschland und angrenzenden Gebiete. — Stuttgart. (3. Auflage).
  • Rothmaler W. (ed.) et al. (1972): Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD. Gefässpflanzen. — Berlin.
Zpět