Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 108. až 109.

[5.4.1977]

Výroční členská schůze

Schůze se konala 5. dubna jako obvykle v hotelu “Česká Sibiř“ za velké účasti občanů a to 108. Schůzi zahájila s. předsedkyně, zároveň přivítala předsedy NF a aktivistu s. Opekara. Kulturní vložku předvedli naši nejmenší z MŠ, nad kterou má náš DV patronát. Na závěr svého vystoupení předaly členkám DV kytičku. Všechny členky byly touto pozorností mile překvapeny. S. Doubková podala zprávu o činnosti DV za uplynulý rok, seznámila členskou základnu se všemi akcemi hlavně v uplynulém roce DV uspořádal. S. Zíková přednesla zprávu o čerpání peněz ze sdružených prostředků, které

List 109.

používáme na malé dárky našim členkám při jejich životních jubileích, pohoštění při členských schůzích, příspěvek MŠ a PO, při vítání občánků ap. Protože bývalá členka DV s. Smutná je teď vedoucí v průmyslovém zboží, byl dán návrh členské schůzi na doplňující volby a to na s. Jiřinu Hrdinkovou, která byla všemi hlasy zvolena. S. Opekar seznámil členy s hospodařením a úkoly Jednoty. Z čeho jsme my členky měly největší radost, bylo předání čestného uznání od představenstva Jednoty, které nám předal s. Opekar. Pak bylo podáno občerstvení. Členky DV napekly koláče, všem se moc líbilo. V diskusi vystoupili zástupci a to za KSČ s. Stříbrský, za MNV s. Svatoš, kteří hodnotili DV kladně. Zároveň s. předsedkyně poděkovala členkám DV za jejich spolupráci, dále pak vedoucím prodejen, s. Opekarovi, složkám NF, manželům Pejšovým. Popřála všem hodně pevného zdraví a poděkovala za účast.


[Vlepený novinový ústřižek, nedatován, titul neuveden]:

Čestné uznání představenstva Jednoty LSD Votice převzaly za iniciativní a aktivní činnost členky dohlížecího výboru Jednoty LSD v Miličíně. V rámci plnění socialistického závazku, který na své výroční členské schůzi přijaly na počest 60. výročí VŘSR, odpracují 200 hodin na úpravě veřejných prostranství, 100 hodin při plnění akcí volebního programu MNV, úzce budou spolupracovat se všemi organizacemi v NF, se sborem pro občanské záležitosti, prohloubí svou kontrolní činnost na prodejnách atd.
J.S.

Zpět